1.ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยนาท
2.หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)
3.ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
4.ประชุมเครือข่ายที่ปรึกษา OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562
5.กิจกรรมด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
6.ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน
7.ผลการดำเนินงานจังหวัดลพบุรี
8.ประเมินความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
9.ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน
10.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
11.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน จ.อ่างทอง
12.Infographic ห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรปลอดภัย
13.รายงานสรุปการดำเนินงาน จ.สิงห์บุรี
14.ผลการดำเนินงานจังหวัดปทุมธานี
15.สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
16.ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
17.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.ปทุมธานี
18.เทคโนโลยีัการจัดการขยะ
19.บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
20.แนวคิด “7 วิ(รู้)” + “5 การ”+ BMC Model เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SMAEs