1.สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.11.2560
2.สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 10.11.2560
3.การอบรมงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.วทน. เพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ
5.(ต่อ) แนะนำ Gistda องค์การที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
6.ประเด็นหารือการควบคุมศัตรูพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 6-7 พ.ย. 2560
7.ผลการดำเนินงาน 2559 GiSTDA
8.จ.เคลื่อนที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.ไขรหัสลับความหอมของข้าวหอมมะลิและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
10.แนะนำ Gistda องค์การที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
11.รู้จักศัตรูพืชและสารชีวภัณฑ์
12.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
13.เกี่ยวกับ ศวภ.5
14.การเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farm
15.โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farmer
16.8 จังหวัดภาคกลางตอนบน
17.ประเมินโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
18.ประชุมหารือ หลักสูตรและโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
19.Partii2go คืออะไร?
20.โครงการสร้างโรงคัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์