1.งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
2.งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561
3.ข่าสเน็ค ผลิตภัณฑ์ใหม่
4.สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5.อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
6.จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.เทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์
8.จ.เคลื่อนที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
10.ประชาสัมพันงานสัมมนายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดนครราชสีมา
11.เห็ดเยื่อไผ่
12.ประชุมคณะทำงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
13.Smart City เมืองอัจฉริยะ
14.สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.11.2560
15.สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 10.11.2560
16.การอบรมงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
17.วทน. เพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ
18.(ต่อ) แนะนำ Gistda องค์การที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
19.ประเด็นหารือการควบคุมศัตรูพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 6-7 พ.ย. 2560
20.ผลการดำเนินงาน 2559 GiSTDA