1.จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
3.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.
5.ฟาร์มนำร่องการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ (KUBOTA Farm)
6.โครงการใช้ วทน. พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล
7.ระบบบริหารจัดการโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.รายงานการจัดนิทรรศการงาน Khon Kaen Smart city & MICE city EXPO 2019 ณ จังหวัดขอนแก่น
9.รายงานรอบ 12 เดือน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
10.รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
11.การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
12.การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร
13.โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 4
14.รายงานฉบับสมบูรณ์
15.อบรม TPMAP สกลนคร 2562
16.เอกสารประกอบระบบ E-payment
17.ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
18.การปลูกพืชไร้ดิน
19.การปราบศัตรูพืชในไร่นา
20.โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 3