1.จัดแสดงนิทรรศการเกษตรแฟร์นนทรีย์ ครั้งที่ 13
2.ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
3.งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
4.การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
5.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0
6.ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
7.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี
8.กทบ. 13 เขต
9.ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
10.สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11.มรภ.นครสวรรค์ ให้คำปรึกษา ปี 61
12.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)
13.ทำความรู้จักอุทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Science Park
14.ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
15.การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
16.อบรม TPMAP นครพนม 2561
17.อบรม TPMAP มุกดาหาร 2561
18.สรุปการประชุมการจัดกิจกรรม OTOP สัญจรและการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19.ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยนาท
20.หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)