1.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
3.เทคนิคการเขียนคำกล่าวรายงาน
4.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
5.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
6.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
7.Business Model and Business Model Canvas
8.สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
9.นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
10.กำลังอำนาจแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
12.ประชุมหารือการพัฒนาสับปะรดครบวงจร
13.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14.รายงานการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ของหน่วยงานในสังกัด วท. (Geographical Area – based Mapping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15.ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา
16.ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา
17.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
18.เมล์กลางแต่ละภาค
19.จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20.BUU Sakaeo academic service-1