1.ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
2.สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.มรภ.นครสวรรค์ ให้คำปรึกษา ปี 61
4.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)
5.ทำความรู้จักอุทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Science Park
6.ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
7.การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
8.อบรม TPMAP นครพนม 2561
9.อบรม TPMAP มุกดาหาร 2561
10.สรุปการประชุมการจัดกิจกรรม OTOP สัญจรและการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยนาท
12.หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)
13.ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
14.ประชุมเครือข่ายที่ปรึกษา OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562
15.กิจกรรมด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
16.ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน
17.ผลการดำเนินงานจังหวัดลพบุรี
18.ประเมินความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
19.ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน
20.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564