1.อบรม TPMAP สกลนคร 2562
2.เอกสารประกอบระบบ E-payment
3.ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
4.การปลูกพืชไร้ดิน
5.การปราบศัตรูพืชในไร่นา
6.โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 3
7.การจัดแสดง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.
8.ภาพกิจกรรม การผลิตชาผักเหมียงร่วมกับชุมชนบ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
9.ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา
10.สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11.ผลิตภัณฑ์จัดแสดง โซนสินค้าชุมชน
12.ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
13.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
14.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
15.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
16.
17.ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
18.หลักสูตร “การสร้างธุรกิจและช่องทางการขายผลผลติสับปะรด: การแปรรูปอาหารน้้าตาลต่้า และการสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุ
19.ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
20.ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม