1.กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา”
2.การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
3.AQUA Series
4.เครื่องมือเกษตรยุคใหม่
5.ไบโอแก๊ส..พลังานชีวภาพจากมูลสัตว์
6.จดหมายข่าว อสวท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
7.สวทช.-กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้านำวิทย์ สร้างคน แก้จน และเสริมแกร่ง อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
8.Blockchain คืออะไร
9.สรุปการประชุม คทง.พัฒนาจังหวัดลพบุรี
10.โรคและแมลงของพืชผัก
11.สายพันธุ์หมากเม่า
12.การกำหนดกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค
13.สิงคโปรปรับตัวเรื่องการศึกษา
14.การขับเคลื่อนโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มอีสานตอนบน 2
15.วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค
16.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
17.ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18.วลีเด็ด : ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
19.เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)
20.กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ