1.ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
2.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
3.กิิจกรรมพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษเพื่อทดลองตลาดภายใต้ โครงการการพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษ
4.ไหมอีรี่ อนาคตผู้ประกอบการผ้าไทย
5.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC
6.การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560
7.การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560
8.นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดขออุตสาหกรรมสมุนไพร
9.สวทน. เสนอร่าง พรบ.สตาร์ทอัพ - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
10.การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
11.โครงการแก้ปัญหายากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
12.ประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวลำภู
13.การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียเงหนือ
14.งานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017
15.การประชุมเชิงปฏิบัติการาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจังหวัดร้อยเอ็ด
16.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
17.แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน
18.มุ้งนาโนและกางเกงแก้วช่วยเหลือน้ำท่วม
19.เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับกำจัดของเสีย
20.การจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.ปลาปาก จ.นครพนม