1.ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
2.งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
3.การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0
5.ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
6.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี
7.ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
8.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)
9.ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน
10.ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน
11.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
12.วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค
13.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
14.เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)
15.กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
16.สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
17.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
18.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
19.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
20.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ