1.ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
2.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)
3.ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน
4.ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน
5.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
6.วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค
7.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
8.เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)
9.กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
10.สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
11.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
12.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
13.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
14.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
15.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561
16.ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน
17.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน
18.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
19.ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
20.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน