1.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
2.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
3.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
4.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561
5.ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน
6.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน
7.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8.ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
9.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน
10.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59
12.โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกนี้
13.13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
14.ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559
15.ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าบริการความรู้ การทดสอบสินค้าชุมชน OTOP พัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์
16.สั่งรวม 3 บอร์ดวิจัยระดับชาติเป็นบอร์ดเดียว
17.มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.จุลินทรีย์สีแดง...จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
19.ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วท.
20.การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558