1.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
2.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
3.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
4.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561
6.ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน
7.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน
8.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9.ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
10.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน
11.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
12.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59
13.โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกนี้
14.13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
15.ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559
16.ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าบริการความรู้ การทดสอบสินค้าชุมชน OTOP พัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์
17.สั่งรวม 3 บอร์ดวิจัยระดับชาติเป็นบอร์ดเดียว
18.มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19.จุลินทรีย์สีแดง...จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
20.ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วท.