1.วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค
2.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
3.เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)
4.กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
5.สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
6.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
7.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
8.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
9.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
10.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561
11.ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน
12.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน
13.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
14.ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
15.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน
16.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
17.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59
18.โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกนี้
19.13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
20.ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559