1.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
3.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
4.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
5.สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
6.อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8.ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา
9.ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา
10.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
11.เมล์กลางแต่ละภาค
12.รายงานการใช้่จ่ายเงินโครงการ ประจำงบประมาณ 2561 มทร.ศรีวิชัย
13.นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
14.นิทรรศการและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
15.ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
16.งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
17.การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
18.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0
19.ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
20.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี