1.ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน
2.ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน
3.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
4.วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค
5.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
6.เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)
7.กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
8.สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
9.การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
10.ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561
11.หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
12.ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ
13.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561
14.ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน
15.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน
16.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
17.ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
18.ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน
19.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
20.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59