- รายละเอียดข้อเสนอโครงการแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
254710510538,021,25532,441,255
2548340183114,470,62553,762,016
254918018055,662,26345,845,513
2550502225165,658,55744,815,490
255118618542,313,96042,197,125
255220820844,481,63444,481,634
255327321259,391,99439,761,956
255451525697,154,25143,882,837
2555529252127,103,59148,402,101
2556561209136,157,97047,659,273
2557463186122,117,34239,752,717
2558416194107,538,09842,966,404
2559437104108,045,65325,328,833
256034019586,753,41040,430,970
256114113044,833,44633,892,718
รวม5,1962,8241,349,704,049625,620,842

- รายละเอียดโครงการแยกตามภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ภูมิภาค คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
เหนือ 1530813387,155,048172,854,955
กลาง 1138655332,773,285161,367,183
ตะวันออก 22912140,209,51621,589,440
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1585847401,747,332185,690,098
ใต้ 711385186,418,86882,719,166

- รายละเอียดโครงการแยกตามแผนงาน ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ชื่อแผนงาน คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 34961645882,358,366341,841,967
วิจัยและพัฒนาต่อยอด 443102115,167,77124,245,470
บริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี 1063982275,405,865228,757,017
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน ว และ ท 1456148,329,42518,690,050
คลินิกเทคโนโลยีเคลือนที่ 383416,007,83812,086,338

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพด้วยเทคโนโลยี IoT อ่าน : 10
2. สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม อ่าน : 11
3. เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม อ่าน : 14
4. ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ อ่าน : 14
5. เครื่องผ่าปลากระตักสมรรถณะสูง อ่าน : 15
6. แป้งกล้วย Banana Flour อ่าน : 115
7. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 155
8. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 162
9. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 167
10. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 216
11. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 229
12. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 257
13. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 271
14. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 277
15. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 315

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates