- รายละเอียดข้อเสนอโครงการแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
254710510538,021,25532,441,255
2548340183114,470,62553,762,016
254918018055,662,26345,845,513
2550502225165,658,55744,815,490
255118618542,313,96042,197,125
255220820844,481,63444,481,634
255327321259,391,99439,761,956
255451525697,154,25143,882,837
2555529252127,103,59148,402,101
2556561209136,157,97047,659,273
2557463186122,117,34239,752,717
2558416194107,538,09842,966,404
2559437104108,045,65325,328,833
256034019586,753,41040,430,970
256112711640,814,31429,837,050
รวม5,1822,8101,345,684,917621,565,174

- รายละเอียดโครงการแยกตามภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ภูมิภาค คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
เหนือ 1518801383,477,356169,439,287
กลาง 1138655332,773,285161,367,183
ตะวันออก 22912140,209,51621,589,440
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1583845401,405,892185,350,098
ใต้ 711385186,418,86882,419,166

- รายละเอียดโครงการแยกตามแผนงาน ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ชื่อแผนงาน คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 34821631878,339,234337,786,299
วิจัยและพัฒนาต่อยอด 443102115,167,77124,245,470
บริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี 1063982275,405,865228,757,017
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน ว และ ท 1456148,329,42518,690,050
คลินิกเทคโนโลยีเคลือนที่ 383416,007,83812,086,338

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 89
2. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 89
3. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 100
4. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 138
5. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 146
6. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 167
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 177
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 178
9. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 223
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 267
11. พิมเสนน้ำ อ่าน : 278
12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 280
13. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 281
14. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 282
15. เทคโนโลยีการผลิต (เคมีสิ่งทอ) อ่าน : 283
16. เทคโนโลยีอุตสาหการ อ่าน : 283
17. ของใช้ในครัวเรือน/ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาไทย อ่าน : 283
18. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำตำบล อ่าน : 283
19. เทคโนโลยีการผลิต(สิ่งทอ) อ่าน : 283
20. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 283
21. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 283
22. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ่าน : 283

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates