- รายละเอียดข้อเสนอโครงการแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
254710510538,021,25532,441,255
2548340183114,470,62553,762,016
254918018055,662,26345,845,513
2550502225165,658,55744,815,490
255118618542,313,96042,197,125
255220820844,481,63444,481,634
255327321259,391,99439,761,956
255451525697,154,25143,882,837
2555529252127,103,59148,402,101
2556561209136,157,97047,659,273
2557463186122,117,34239,752,717
2558416194107,538,09842,966,404
2559437104108,045,65325,328,833
256033619185,553,41039,380,970
รวม5,0512,6901,303,670,603590,678,124

- รายละเอียดโครงการแยกตามภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ภูมิภาค คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
เหนือ 1496779376,367,182163,253,387
กลาง 1109627324,533,055154,345,263
ตะวันออก 22511739,232,91620,664,340
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1544807391,238,012175,842,488
ใต้ 674357170,899,43875,172,646

- รายละเอียดโครงการแยกตามแผนงาน ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน

ชื่อแผนงาน คก.ที่ขอ คก.อนุมัติ งป. ที่ขอ งป. อนุมัติ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 34291587859,243,080326,097,849
วิจัยและพัฒนาต่อยอด 441102113,307,21124,245,470
บริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี 987906254,348,265209,558,417
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน ว และ ท 1456148,329,42518,690,050
คลินิกเทคโนโลยีเคลือนที่ 383416,007,83812,086,338

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 27
2. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 28
3. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 34
4. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 34
5. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 36
6. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 51
7. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 160
8. กรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น อ่าน : 174
9. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร ชนิดละลายน้ำได้จากเปลือกมะม่วง อ่าน : 180
10. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 197
11. ซังข้าวโพด ปรับสภาพ สําหรับเป็นอาหารเสริมในไก่พื้นเมือง อ่าน : 202
12. เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง อ่าน : 217
13. อาหารผสมครบส่วนจาก เปลือกข้าวโพด สําหรับโคเนื้อ อ่าน : 219
14. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศในเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกําลังไฟฟ้า อ่าน : 220
15. เชื้อจุลินทรีย์เร่งการสลายเศษวัสดุ TP1 อ่าน : 235

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates