ศวภ.1 | ศวภ.2 | ศวภ.3 | ศวภ.4 | ศวภ.5
  << ตุลาคม << พฤศจิกายน >>           ธันวาคม >>  
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
   1 

 2 
0900-1630 น.
อบรมผู้ตรวจประเมินแปลงแบบ PGS อบต.กุดรัง มหาสารคาม 2-3 พย.
0930-1630 น.
OTOP สัญจร จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมตักศิลา
 3 
0900-1630 น.
อบรมผู้ตรวจประเมินแปลงแบบ PGS อบต.กุดรัง มหาสารคาม 2-3 พย.
0930-1630 น.
OTOP สัญจร จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ
 4 
0800-1800 น.
เข้าร่วมติดตามหมู่บ้านน้ำยางพาราบ้านโนนบก และหมู่บ้านข้าวและผัก ปลอดภัย จ.อุดรธานี
 5 

 6 
0800-1200 น.
เข้าร่วมติดตามหมู่บ้านผักปลอดภัยโนนตาล จ.หนองบัวลำภู
0900-1630 น.
ผอ.ศวภ.5 ประชุมที่ สท.สวทช. เรื่องเกษตรอินทรีย์ วันที่ 6-7 พ.ย.
 7 
0800-1200 น.
เข้าร่วมติดตามหมู่บ้านหม่อนไหมสายใยมัดหมี่ จ.ขอนแก่น
0900-1630 น.
ผอ.ศวภ.5 ประชุมที่ สท.สวทช. เรื่องเกษตรอินทรีย์ วันที่ 6-7 พ.ย.
 8 
0900-1630 น.
คุยปลูกผักบนดาดฟ้า
 9 
0830-1630 น.
จ.เคลื่อนที่ รร.บ้านวังไฮ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
1300-1630 น.
ทดสอบ: การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมิน (กลุ่ม Hipps, New wave, นปร) รอบบ่าย อาคาร3
1400-1630 น.
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อหารือการประชุมคณะทำงานฯ
 10 
0900-1200 น.
เข้าพบผู้ว่าอ่างทอง(ศวภ.5)
1330-1630 น.
ประชุม สส. ครั้งที่ 2/2560
 11 

 12 
0900-1630 น.
ประชุมเกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานี
 13 
0900-1630 น.
การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2561
0900-1200 น.
เขาพบผู้ว่าอยุธยา(ศวภ.๕)
1300-1630 น.
ประชุมตรวจรับอุทยาน ขก.
 14 
0900-1630 น.
ประชุมเกษตรอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ
 15 

 16 
1000-1200 น.
ประชุมหารือ รองผู้ว่า จ.รอ.และเกษตร จ.รอ. ณ ศาลากลาง (วิทยา/ชุมพล/สุเมธี)
 17 
0900-1330 น.
ประชุมโครงการส่งเสริม วท. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ เศรษฐกิจชุมชน (วิทยา) ณ สป.วท. เดินทางช่วงบ่ายวันที่ 16 พ.ย.
0900-1630 น.
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผปก. จ.ชัยนาท
 18 

 19 

 20 

 21 
0900-1630 น.
สัมมนา แนวโน้มตลาดออนไลน์ 21-22 พย. มรภ.ร้อยเอ็ด
 22 
0900-1630 น.
สัมมนา แนวโน้มตลาดออนไลน์ 21-22 พย. มรภ.ร้อยเอ็ด
 23 
0900-1630 น.
ลาพักผ่อน
0930-1700 น.
เข้าร่วมการประชุม กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผน แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดย สนง.สภาความมั่งคง แห่งชาติ ณ รร.โฆษะ ขอนแก่น
 24 
0900-1200 น.
เข้าพบผู้ว่าลพบุรี
1300-1630 น.
ลาพักผ่อนบ่าย
1330-1600 น.
ประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา ร่วมกับ สนง.กษ.บฬ. และ วว.
 25 

 26 

 27 
0800-1630 น.
ลงพื้นที่ อ.หนองสูง และ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (คุณวิทยา/คุณวิลา วรรณ/ธัญรัตน์/สุเมธี)
0900-1200 น.
เข้าพบผู้ว่าชัยยนาท(ศวภ.๕)
 28 
0830-1630 น.
ลงพื้นที่ อ.หนองสูง และ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (คุณวิทยา/คุณวิลา วรรณ/ธัญรัตน์/สุเมธี)
 29 
0830-1630 น.
อบรมหลักสูตร บริหารภาครัฐ 4.0 (วิทยา) วันที่ 29 พ.ย. -1 ธ.ค. 60
 30 
0830-1630 น.
อบรมหลักสูตร บริหารภาครัฐ 4.0 (วิทยา) วันที่ 29 พ.ย. -1 ธ.ค. 60
0900-1630 น.
ประชุม กพร. เรื่องโครงสร้าง ที่ปรินส์(ศวภ.๕)

Template by OS Templates