นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (89 votes cast)


ในปี 59 ที่ผ่านมาได้มีการเชิญคลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของ ศวภ.2

ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1

15 ต.ค.58

ประชุมการจัดทำแผน วทน. ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2559 ณ ม.ราชภัฏสกลนคร

- ม.ราชภัฏสกลนคร

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

2

19 ต.ค. 58

การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดเลย

- ม.ราชภัฏเลย

 

3

22 ต.ค. 58

ประชุมการจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแผนงาน/โครงการด้านก๊าซชีวภาพของเครือข่ายคลินิคเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ม.ขอนแก่น

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

- ม.มหาสารคาม

- ม.กาฬสินธุ์

- ม.ราชภัฏมหาสารคาม

 

4

10 พ.ย. 59

ประชุมหารือการส่งเสริมการใช้ วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ณ อาคารสาธิตและวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

- ม.นครพนม

 

5

17 พ.ย. 59

ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด   

- มรภ. ร้อยเอ็ด

 

6

19 พ.ย. ๕8

คณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/๒๕๕8

ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดนครพนม

- ม.นครพนม

 

7

20 พ.ย. 59

ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

- ม.ราชภัฏสกลนคร

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

8

2 ธ.ค. 59

การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2

- ม.ราชภัฏอุดรธานี

 

9

15 ธ.ค. 58

การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558

- ม.มหาสารคาม

- ม.ราชภัฏมหาสารคาม

 

10

21 ธ.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

- ม.ราชภัฏเลย

- ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

- ม.นครพนม

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

- ม.กาฬสินธุ์

- ม.ราชภัฏอุดรธานี

 

11

23 ธ.ค. 59

ประชุมขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

- ม.นครพนม

 

12

18 ม.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมจัดนิทรรศการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙”

- ม.กาฬสินธุ์

- ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

- ม.นครพนม

- ม.มหาสารคาม

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

- วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

- วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

- ม.ราชภัฏเลย

 

13

13 ก.พ. 59

การจัดสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย”ในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

 

14

24 – 25 ก.พ. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 : การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน การควบคุมโรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต” ในระหว่างณ วัดศรีบุญเรือง บ.ศรีบุญเรือง ต. อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

- ม.นครพนม

 

15

17 มี.ค. 59

การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

 

16

11-13 พ.ค.59

อบรม “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรรายแปลง” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

- ม.นครพนม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมกับ ศวภ.2

17

20 – 22 มิ.ย. 59

ค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)”

- ม.มหาสารคาม

 

18

7 – 9 ก.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ค่ายนวัตกรรมการออกแบบ : สิ่งทอนาโนเชิงสร้างสรรค์” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

- ม.มหาสารคาม

- ม.ราชภัฏมหาสารคาม
- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

- ม.กาฬสินธุ์

ศวภ. 2 ร่วมกับ ศน.พว.

19

11-12 ก.ค.59

จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสกลนคร: กลุ่มย่อยที่ 3 การพัฒนาธุรกิจหมากเม่าและกลุ่มย่อยที่ 4 การยกระดับธุรกิจสมุนไพร และเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับสมุนไพรและหมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ณ จังหวัดสกลนคร

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

20

13-15 ก.ค.59

อบรมระบบลงทะเบียนและตรวจประเมินคุณภาพการผลิต (TAMIS)   
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

- ม.นครพนม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมร่วมกับ ศวภ.2

21

27-28 ก.ค. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (Gisagro) เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกข้าวรายแปลง” จังหวัดหนองบัวลำภู

- วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

 

22

1-2 ส.ค. 59

โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

- ม.ราชภัฏอุดรธานี

 

23

11 ส.ค. 59

ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

- ม.ราชภัฏสกลนคร

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

24

15 ส.ค. 59

คณะทำงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

 

25

31 ส.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ค่ายนวัตกรรมการออกแบบ : สิ่งทอนาโนเชิงสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

26

1 ก.ย. 59

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 1/2559ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ม.ราชภัฏสกลนคร

ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

 

27

12-13 ก.ย. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

- ม.ราชภัฏสกลนคร

- ม.เทคโนโลยีอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

- ม.นครพนม

- ม.ขอนแก่น

- ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

- ม.มหาสารคาม

- ม.ราชภัฏมหาสารคาม

- ม.กาฬสินธุ์

- ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

- ม.ราชภัฏอุดรธานี

- ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

- ม.ราชภัฏเลย

 

 

Template by OS Templates