นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ 5 จังหวัด พัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (87 votes cast)


24 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด / พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับ 5 จังหวัด รอบพื้นที่ทุ่งกุลา ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำ วทน. มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาตลอดห่วงโซ่คุณค่า พัฒนาและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมข้าวไทยสู่ระดับสากล เพื่อผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลให้ภาคเกษตรกรไทย

           นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในการนำ วทน. มายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง โดยครั้งนี้ จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยมีองค์ประกอบตามที่ วท. และผู้ว่าฯ 5 จังหวัด เห็นชอบร่วมกันทำหน้าที่วางแนวทางปฏิบัติ และกำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานให้มีการนำ วทน. ไปพัฒนาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย คุณภาพชีวิตดีขึ้น และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาผ่านกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ในพื้นที่ทุ่งกุลา

          ด้าน นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ ในการนำ วทน. มาพัฒนาข้าวหอมมะลิ โดยกำหนดเป้าหมายเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ได้ GI เป็นที่รู้จักและยอมรับ 2.คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิเข้มแข็ง และ 3.เชื่อมโยงทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านกลยุทธ์ 6 ด้าน คือ (1) การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการข้าว หน่วยงานและสถาบันการศึกษา (2) การพัฒนาการผลิตข้าวครอบคลุมตั้งแต่ ดิน น้ำ ปุ๋ย พันธุ์ เครื่องจักร แปลงใหญ่ มาตรฐาน GAP/GI/Organic ศูนย์ตรวจสอบ DNA ฯลฯ (3) การพัฒนาผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาทักษะแรงงาน บริหารจัดการ เครื่องจักร/อุปกรณ์ โลจิสติกส์ และเครือข่ายธุรกิจ (4) การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ (5) การพัฒนาการตลาดโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างจุดยืนให้สินค้าใหม่ เช่น ช่องทางจำหน่าย QR code ขยายตลาด ฯลฯ และ (6) การพัฒนาการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษ อาทิ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อส่งเสริมการลงทุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

            “ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ พัฒนาชุมชน ประชารัฐ (ภาคเอกชน) เป็นต้น โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการเขตทุ่งกุลา มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10, ผลผลิตข้าวหอมมะลิได้รับการรับรอง GI เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15, การแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณข้าวเปลือกในทุ่งกุลา, เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าวหอมมะลิ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นต้น” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

ข้อเสนอโครงการเขตพัฒนาพิเศษข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา

โครงการด้าน วทน. ที่เสนอทุ่งกุลา

ข่าวแจกการลงนาม mou

ข้อคิดเห็น 1.

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ศวภ. 2 จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2559วันที่ 13 ตุลาคม 2559ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาข้าวหอมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน." สรุปผลการประชุม ดังนี้

   1. มอบหมายหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดทำแผนงาน/โครงการแบบย่อ (แบบ จ.3) ตามรูปแบบของจังหวัดส่งให้ ศวภ. 2 เพื่อให้รวบรวมส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการต่อไป

 

   [วันที่ : 4/1/2560]

ข้อคิดเห็น 2.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ศวภ. 2 จัดประชุมรายงานแผนงาน/โครงการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วย วทน.”ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการรกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการประชุมดังนี้

   1. มอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบทุกครั้ง

    2. มอบหมายให้ สทอภ. และ พว. เขียนข้อมูลโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้ ศวภ. 2 เพื่อรวบรวมและประสานงานต่อไป

    3. ในการดำเนินงานในพื้นที่ควรรายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้ง โดยทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำรายละเอียดโครงการ/แผนงาน และอ้างถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.”โดยให้สำเนาให้ ศวภ. 2 ทราบด้วย

    4. มอบหมายให้ ศวภ. 2 รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เพื่อการประสานงานต่อไป

    5. มอบหมายให้ ศวภ. 2 ติดตามการดำเนินงานและนัดประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน

    6. มอบหมายให้หน่วยงาน วท. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ สรุปแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และส่งให้ ศวภ. 2 รวบรวมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ

 

 

   [วันที่ : 4/1/2560]

ข้อคิดเห็น 3.

วันที่ 26 ธันวาคม 2559  ศวภ. 2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วศ. วว. พว. สนช. สทอภ.) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน." และมีหน่วยงานที่รายงานผลความก้าวหน้า 3 หน่วยงาน ได้แก่ วศ. พว. สทอภ. รายละเอียดความก้าวหน้า

   [วันที่ : 5/1/2560]

ข้อคิดเห็น 4.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศวภ. 2 จัดประชุม “การรายงานแผนงาน/โครงการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วย วทน.” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหารือในหัวข้อ โครงการ “ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
รายงานรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักร/อุปกรณ์
2. การพัฒนาและยกรัดับผู้ประกอบการ
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว
4. การบริหารจัดการศูนย์ และแผนธุรกิจในอนาคต
โดยที่ประชุมมอบหมายให้ วว. จัดทำรายละเอียดโครงการ “ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด” พร้อมแบบรายละเอียดการก่อสร้างและงบประมาณที่ชัดเจน
และมอบหมาย สนช. จัดทำรายละเอียดข้อมูลด้านการตลาดข้าว เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการ
 

   [วันที่ : 7/8/2560]

ข้อคิดเห็น 5.
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศวภ. 2 โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ. 2
เข้าร่วมการประชุม "การติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล "ร้อยเอ็ด 4.101"" ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน." ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ ศรีษะเกษ 
ทั้งนี้ ศวภ. 2 ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน วท. ที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

   [วันที่ : 7/8/2560]

ข้อคิดเห็น 6.

สรุปการดำเนินงานโครงการตาม mou ณ วันที่ 31 สค.60

   [วันที่ : 31/8/2560]

ข้อคิดเห็น 7.

สรุปการดำเนินงานโครงการของ สทอภ. ณ เดือนมีนาคม 2561

 

   [วันที่ : 18/4/2561]

Template by OS Templates