น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
คำสั่งเกี่ยวข้องกับ ศวภ.2    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (62 votes cast)


ศวภ.2 ได้รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ศวภ.2 ในการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ในพื้นที่

ลำดับที่ จังหวัด เลขที่คำสั่ง วันที่ ชื่อคำสั่ง การปฎิบัติหน้าที่
1 กาฬสินธุ์ 4014/2557 29-Dec-57 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ทำงานและเลขานุการ
2 ขอนแก่น 4685/2558 28-Oct-58 ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดขอนแก่น คณะทำงานและเลขานุการ
3 ขอนแก่น 3268/2558 11-Aug-58 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระดับพื้นที่ พ.ศ.2558-2562 คณะทำงาน
4 ขอนแก่น 185/2558 15-Jan-58 แต่งตั้งผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Probincial Chief Science Officer : PCSO) และคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดขอนแก่น คณะทำงาน
5 ร้อยเอ็ด 2472/2558 31-Aug-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานและเลขานุการร่วม
6 มหาสารคาม คำสั่ง ก.บ.จ. ที่ 1292/2558  24-Jun-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) คณะทำงานและเลขานุการร่วม
7 มหาสารคาม 350/2558 12-Feb-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะทำงานและเลขานุการร่วม
8 นครพนม 1321/2558 28-Apr-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงาน
9 นครพนม 3742/2548 22-Dec-58 คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ 3742 /2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม (เพิ่มเติม) คณะทำงานและเลขานุการร่วม
10 มุกดาหาร 3347/2557 30-Dec-57 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดมุกดาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะทำงานและเลขานุการร่วม

11 สกลนคร
3742/2558
22-Dec-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) คณะทำงานและเลขานุการร่วม
12 สกลนคร คำสั่งก.บ.จ. สกลนคร ที่ 4/2558  14-May-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) คณะทำงานและเลขานุการร่วม
13 สกลนคร 3787/2557 31-Dec-57 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดสกลนคร คณะทำงานและเลขานุการ
14 หนองคาย 275/2558 19-Feb-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดหนองคาย ผู้ทำงานและเลขานุการร่วม
15 หนองบัวลำภู 348/2558 05-Mar-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ทำงานและเลขานุการร่วม
16 อุดรธานี 6133/2558 23-Dec-58 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (Udon Thani New Young Generation) กรรมการ
17 อุดรธานี 1/2559 14-Dec-58 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบบรูณาการจัดทำรายละเอียดข้อมูล แผนงานและโครงการตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนพัฒนา ๔ ปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ คณะทำงาน
18 อุดรธานี  5/2558 12-Nov-58 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน 
19 อุดรธานี 1809/2558 21-Apr-58 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ
20 อุดรธานี 209/2558 20-Jan-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและเลขานุการร่วม
21 เลย 4680/2558 14-Oct-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดเลย คณะทำงานและเลขานุการร่วม
22 บึงกาฬ 1802/2558 16-Oct-58 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานและเลขานุการร่วม
23 บึงกาฬ 1397/2558 04-Sep-58 แก้ไขคำสั่งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานและเลขานุการ
24 อุดรธานี 001/2559 22-Jan-59

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดอุดรธานี

ประกอบด้วย คณะทำงานย่อย 3 คณะ

- คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
- คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการเกษตรอินทรีย์
- คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการธนาคารเกษตรอินทรีย์

คณะทำงาน

25 สกลนคร 472/2559 17-Feb-59

คำสั่ง คณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสกลนคร

คณะทำงานย่อย
26 อุดรธานี 1403/2559 5-Apr-59

คำสั่ง คณะทำงานสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง คลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์อุดรธานี

คณะทำงาน
27 บึงกาฬ 542/2559 31-Mar-59 คณะทำงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา คณะทำงานและเลขานุการร่วม
28 ร้อยเอ็ด 1497/2559 14-June-59

คณะทำงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

- คณะทำงานและเลขานุการ
- คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

29 อุดรธานี 2848/2559 22-july-59 แต่งตั้งคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห้งอนาคต (New S-Curve) คณะทำงาน
30 หนองบัวลำภู   ก.ย.2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภู คณะทำงาน
 

 

ข้อคิดเห็น 2.
31 มุกดาหาร 4581/2560 27-ต.ค.-60 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะทำงานและเลขานุการร่วม

   [วันที่ : 13/11/2560]

ข้อคิดเห็น 3.
32 เลย 8/2560 7-ธ.ค.-60 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเลย คณะทำงาน
 

   [วันที่ : 8/12/2560]

ข้อคิดเห็น 4.
33 หนองคาย 4999/2560 16 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้ทำงานและเลขานุการร่วม

   [วันที่ : 12/12/2560]

ข้อคิดเห็น 5.
35 กาฬสินธุ์ 0017.2/ว3591 18 ก.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จ.กาฬสินธุ์ คณะทำงาน

   [วันที่ : 24/7/2561]

ข้อคิดเห็น 7.
35 กาฬสินธุ์ 5037/2561 18.ก.ค.61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะทำงาน

   [วันที่ : 24/7/2561]

Template by OS Templates