นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
คูปองนวัตกรรม คืออะไร ?    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (137 votes cast)


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดตัว “โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2” เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงของการดำเนินโครงการนวัตกรรมด้วยตัวเอง เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่ดี และยังขาดตัวกลางในการเชื่อมโยงแหล่งความรู้กับภาคการผลิตที่ชัดเจน ดังนั้น โครงการคูปองนวัตกรรมฯ จึงถือเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดระบบพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย และจะเป็นการสร้างระบบผู้ให้บริการงานนวัตกรรม (innovation service provider หรือ ISP) ที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดด้านนวัตกรรมไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม กลไกการสนับสนุนผ่านคูปองนวัตกรรมเป็นการร่วมรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้แก่ภาคเอกชนสำหรับการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ หรือการรังสรรค์แนวคิดนวัตกรรมจากภาคเอกชนเอง

ขั้นตอน

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถขึ้นทะเบียน SMEs เพื่อรับการสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรม ผ่านทางเว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม (http://coupon.nia.or.th)  โดย คุณสมบัติของ SMES ของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เงินทุน ณ วันจดทะเบียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) และทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือมีจำนวนพนักงานไม่เกิน 200 คน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 'เงื่อนไขการขอทุน > คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ'
2. สนช. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000.-บาท ต่อหนึ่งโครงการ โดยในแต่ละโครงการ สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีส่วนร่วม (matching fund) ร้อยละ 25 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 'เงื่อนไขการขอทุน > รูปแบบเงินสนับสนุนโครงการ'


 

 

Template by OS Templates