นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
โครงการ iTAP    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (147 votes cast)

  • iTAP
  • วันที่เพิ่ม : 15/11/2557   อ่าน : 131 ข้อคิดเห็น 0


iTAP เป็นโครงการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการผลิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จะเริ่มจากการเข้าเยี่ยมโรงงานเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น โดยทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Advisors : ITA) ของ iTAP ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในกรณีที่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีนั้นมีความซับซ้อนมาก ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความ

สามารถในปัญหาดังกล่าว และติดต่อเจรจาเพื่อว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาและเข้าแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สวทช. ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้น มาทำการประเมินผลโครงการ

เพื่อให้ภาคเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือ มีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการ ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ สวทช. จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 50 ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญในการทำงานของ iTAP เป็นผลมาจากการดำเนินงานของกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consultancy Services : ICS) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - 2543 ซึ่งรวมแล้วมีผลงานในการติดต่อบริษัท และองค์กรภาคเอกชนจำนวน 3,459 บริษัท โดยมีผู้ขอใช้บริการจำนวน 469 บริษัท วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 607 บริษัท โดยเป็นการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจัดทำโครงการที่ปรึกษาจำนวน 176 บริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 49.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของ สวทช. รวมทั้งสิ้น 25.30 ล้านบาท และเป็นการลงทุนร่วมจากภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นอีก 24.66 ล้านบาท

iTAP มีโครงการความร่วมมือกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกอบรมที่ปรึกษาเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของ iTAP จาก National Research Council (NRC) ประเทศแคนาดา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ Industrial Research Assistance Program (IRAP) มานานกว่า 50 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีลักษณะการดำเนินงานในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของประเทศ แคนาดาในลักษณะเดียวกันกับของ iTAP และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง จากความร่วมมือดังกล่าว มีผลทำให้ iTAP มีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่มีความรู้สามารถ รวมทั้งกลไกในการดำเนินงานของโครงการที่มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับความต้องการในการใช้บริการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน ในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้

 

Template by OS Templates