Jakkaphun   Nanuam
โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 3    
เขียนโดย : Jakkaphun   Nanuam
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (1 votes cast)

 • BUU
 • Sakaeo
 • academic
 • service
 • วันที่เพิ่ม : 3/7/2562   อ่าน : 35 ข้อคิดเห็น 0

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาด้านอาหารเลี้ยงวัว ณ ฟาร์มโคนม อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (โครงการต่อเนื่อง)

กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกฟาร์มโคนม อำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

จำนวนผู้ใช้บริการ : 15 ราย

ผลการดำเนินงาน : ยังคงมีการปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โดยลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพร้อมทั้งร่วมวางแผนบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกเพื่อการพัฒนาคุณภาพพืชที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคอย่างต่อเนื่อง

 

กิจกรรมที่ 2  โครงการ การบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงบูรณาการในพื้นที่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (โครงการต่อเนื่อง)

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
จำนวน : 15 ราย
ผลการดำเนินงาน : เริ่มลงพื้นที่เพื่อสำหรวจและวางแผนการทำแผนที่ทำมือสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้รับความร่วมมืออันดี

จากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บ วิการเคราะห์ 

และการสร้างแผนที่เพื่อการตัดสินใจวางแผนกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

และซอฟแวร์ QGIS เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกิจกรรมที่ 3 ร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

โดย นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีปลัดเทศบาลเมืองสระแก้วผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้ร่วมหารือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองสระแก้ว


 

 

Template by OS Templates