นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 5/5 stars (1 votes cast)


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 ดาวส์โหลดรายละเอียดการประชุม


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
2.2 รูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
2.3 สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ “แผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4 สรุปผลการทบทวน “แผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.5 สรุปภาพรวมข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้“แผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ Building Community Enterprise (BCE): บ่มเพาะธุรกิจชุมชน

- เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VC Community Incubator) (หมู่บ้าน วท. ใหม่ : VCCI1)

- เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VC Community Incubator) (หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่องปี 2 และ 3 : VCCI2,3)

- เกณฑ์การคัดกรองข้อเสนอโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ

เกณ์การพิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณ   : แผนงานบริการให้คำปรึกษาฯ 

เทียบคะแนน งบประมาณ จำนวนผู้รับบริการ แผนบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกณฑ์การพิจารณาการทำงานของคลินิกเครือข่ายร่วมกับ ศวภ.
(วงเงิน 30,000 บาท/โครงการ : ข้อละ 7,500บาท)
- รวมจัดทำ VC เสนอจังหวัด
- จัดทำข้อเสนอโครงการตาม VC
- มีการเสนอ/รายงานประเด็นความต้องการจากจังหวัด
- เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม ของ ศวภ.

3.2 การจัดกลุ่มคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ

 

Template by OS Templates