น.ส.สลิล  สังคนนท์
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
เขียนโดย : น.ส.สลิล  สังคนนท์
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (10 votes cast)


เนื่องด้วย ศวภ.2 ได้รับการประสานจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ในการประชาสัมพันธ์

แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เพื่อให้ได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อขอรับสินเชื่อตามเอกสารที่แนบมานี้  

 

เงื่อนไข

1.      เป็นแปลงใหญ่ที่ได้รับเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.      กลุ่มแปลงใหญ่

·       พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวจะต้องมีพื้นที่ร่วมกัน 300 ไร่ขึ้นไป และสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ราย

·       ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอื่นๆตลอดจนประมง ปศุสัตว์ ต้องมีพืนที่ร่วมกัน 100 ไร่ขึ้นไป/สมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ราย

3.      จำนวนสมาชิกแปลงใหญ่ที่ขอรับสินเชื่อต้องไม่น้อยหว่า 15 คน ขึ้นไป

 

 

แนวทางและเงื่อนไข

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้ความเห็นชอบโครงการของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

2) ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท

3) ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ

(โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี

4) ให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการดำเนินงานปกติเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ (Public Service Account : PSA) เพื่อขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากรัฐบาล

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

1) ระยะเวลาโครงการ : พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2570 

2) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ : ธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2564 

3) ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ ทั้งนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2569

 


 โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อดังรูปภาพ

 

ลิ้งค์ไฟล์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อคิดเห็น 1.

ดีมากเลยครับ แต่ลิงค์ไฟล์ไม่มี นะครับ

   [วันที่ : 30/1/2561]

ข้อคิดเห็น 2.

มีไฟล์แล้วนะค่า

มีข้อสงสัย สอบถามได้นะคะ

   [วันที่ : 30/1/2561]

Template by OS Templates