นายเอกพล  มนตรี
ประชุมคณะทำงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด    
เขียนโดย : นายเอกพล  มนตรี
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (16 votes cast)


วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด Gistda ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมคณะทำงานฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม โดยผลจากการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดในปีงบประมาณ 2560 (โครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5 จังหวัด ในพื้นที่ทุ่งกุลา ประกอบด้วย มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2560
 2. การติดตั้งสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตรในพื้นที่ บ้านดอนดู่ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย และการลงพื้นที่ของคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดูสถานีตรวจอากาศฯ ในแปลงปลูกข้าวหอมมะลิ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
 3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด และ ให้ครอบคลุมอีก 4 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลา ประกอบด้วย มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร พื้นที่รวม 2,107,691 ไร่

ข้อคิดเห็น 1.

ยอดเยี่ยมครับ จะติดตามผลงาน

   [วันที่ : 4/12/2560]

Template by OS Templates