นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
กิิจกรรมพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษเพื่อทดลองตลาดภายใต้ โครงการการพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษ    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (14 votes cast)


กิิจกรรมพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษเพื่อทดลองตลาดภายใต้ โครงการการพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษ สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ด้วยนวัตกรรมและโรงงานต้นแบบเคลือบนาโน  เป็นส่วนหนึ่งของ Flagship Nano textiles ที่มุ่งหวังการนําผลงานวิจัยของ ศน. ไปสู การใช้งานจริงที่จะเพิ่มมูลค้า เพิ่มโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น กิจกรรมพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษผลิตภัณฑ์ตนแบบเพื่อทดลองตลาด จึงเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ได้นําผลิตภัณฑ์ ต้นแบบสิ่งทอนาโนไปทดลองตลาดอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอใหยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ยิ่งขึ้น ซึ่งนําไปสู การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Impact Assessment) ให้กับประเทศไทยต่อไป

 

ข้อคิดเห็น 1.

จากการประสานงานมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 12 ราย เป็น ขก. 8 ราย มหาสารคาม 1 ราย และ สกลนคร 3 ราย

ตอนนี้ที่มีสนใจเข้าร่วมและน่าจะมีศักยภาพ คือ
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย    นางสุภาณี ภูแล่นกี่ 081-7296025
2. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคอกคีเก้าสิบ    นายวิรัช โนนทิง 092-9292513
3. Mathtara(มัทรา)    นายมัธยม อ่อนจันทร์ 084-7954295
4. กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุโข     นายทวี สุขโข 085-0082264
 
แต่ทั้งสามรายสวยใหญ่ทำแต่ผ้าผืนเป็นหลัก การแปรรูปมีน้อย ร้านที่ทำแปรรูป ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้อีก คือ
1. ร้านงามจิตราผ้าไทย     นางสาวงามจิตรา สิริวารินทร์ 099-4641664
2. ร้านโฮการ์ทไหมไทย    นางสาวศิริพร อุปศรี 082-107882

รายละเอียดใบสมัคร

   [วันที่ : 18/9/2560]

Template by OS Templates