น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560    
เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
  • Currently 3.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.4/5 stars (29 votes cast)


                  ศวภ.2 ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 24  คน โดยมี ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปมติที่ประชุม ดังนี้

                   2.1 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นด้วย วทน.ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561            

    2.2 ที่ประชุมได้พิจารณา 3 เรื่อง และมีมติ ดังนี้

วาระการประชุม

มติที่ประชุม

1.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และรังสีจังหวัดนครพนม

1.1 เห็นชอบร่างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และรังสีจังหวัดนครพนมโดยให้เพิ่มเติมกิจกรรมและหน่วยงานรับผิดชอบในจังหวัด ดังนี้

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

1) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมมือการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม(ปภ.)

2) การจัดหาเครื่องมือวัดรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของจังหวัดนครพนมที่สามารถวัดได้ทั้งรังสีแกมมาและนิวตรอน ดังนี้

    – identiFINDER R400

    – เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Personal Radiation Detector : PRD)

 

 

ด่านศุลกากรนครพนม

ท่าอากาศยานนครพนม

3) การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังกำกับดูแลความปลอดภัยนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน จังหวัดนครพนม

ปภ.

4) การฝึกซ้อมในการเผชิญเหตุและระงับสารเคมี

ปภ.

1.2 มอบหมาย ปภ. นำโครงการตามข้อ 1.1 เสนอเข้าสู่การพิจารณาในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1.3 มอบหมาย ปภ. และ ปส. ร่วมกันจัดทำแผนผัง (Flow chart) การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ของ ปภ. พร้อมแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดแนวชายแดน รวมทั้งอำเภอชายแดนให้ทราบแนวทางปฏิบัติและเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ

2.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569

เห็นควรให้ ปภ. นำข้อเสนอโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และรังสีจังหวัดนครพนม ส่งให้ ปส. พิจารณาของบประมาณภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569 เพิ่มอีก 1 ช่องทาง

3. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนครพนม

มอบหมาย ศวภ.2 เตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น พร้อมกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม

ข้อคิดเห็น 1.

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ศวภ.2 ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนรายงานการประชุม พร้อมมอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณานำข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และรังสีจังหวัดนนครพนมใเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รายละเอียดหนังสือถึงผู้ว่าราชกาารจังหวัดนครพนมและโครงการฯ

   [วันที่ : 15/9/2560]

Template by OS Templates