น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560    
เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (13 votes cast)


                   ศวภ.2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

                  1. ที่ประชุมมีมติรับทราบ 3 เรื่อง ดังนี้

                    1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราขการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                    1.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

                    1.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                  2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 5 เรื่อง ดังนี้

                     2.1  ผลการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด ของคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 6 ประเด็นได้แก่

                              1) การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ

                              2) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                            3) การพัฒนาการค้าและการลงทุน

                            4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

                              5) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

                    6) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                              ทั้งนี้จะนำไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนฯอีกครั้ง

                      2.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ผอ.ศวภ.2 เป็นอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนากาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

                      2.3 ปฏิทินการจัดทำแผนจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการในห้วงวันที่ 1-15 กันยายน 2560 ซึ่งฝ่ายเลขาจะกำหนดวันและแจ้งให้ทราบอีกที และกำหนดให้ส่วนราชการส่งแผนงาน/โครงการภายในวันที่15 กันยายน 2560

                    2.4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                    2.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หน่วยงานเสนอโครงการภายในวันที่ 12 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการประชุม

 

Template by OS Templates