นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดขออุตสาหกรรมสมุนไพร    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (63 votes cast)


ศน.พว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิลัติการการพัฒานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดขออุตสาหกรรมสมุนไพร ในภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถทั้งด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ 

 โทรสอบถาม ดร.สัญชัย ITAP ส่วนกลาง 081-585-5482 หรือ ติดต่อคุณศิริลักษณ์ 093-995-9497

ข้อคิดเห็น 1.

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุมนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ)
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของประเทศ มีโอกาสเติบโตอย่างมากเป็นที่ต้องการของตลาดตามเทรน์ของโลกที่ต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ด้วยความพร้อมของประเทศไทยด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์  
- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับข้อสั่งการนากยรัฐมนตรี  "ให้ สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสุมนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วย"
- สธ. ได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุมนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 มี 9 กระทรวงร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาตร์
1.ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภายตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
2.พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสุมนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสุมนไพรไทยอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับย่อ)

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับเต็ม)

   [วันที่ : 8/9/2560]

ข้อคิดเห็น 2.

แนะนำโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:Innovation and Technology Assistance Program) โดย น.ส. สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. โดยทำหน้าที่หลักช่วยเหลือ พัฒนา SME ไทยด้าน วทน.ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม


- ทำไม SME ต้องใช้บริการ ITAP


 

 

- ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อร่วมงานกับ ITAP ได้แก่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มผลตอบแทน ประหยัดค่าใช้จ่าย/แรงงาน และไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์ทางเทคโนโลยี

   [วันที่ : 11/9/2560]

ข้อคิดเห็น 3.

Nanotechnology & Value Creation : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- ความสามารถของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในการพัฒนาสมุนไพรไทย

 

- ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

   [วันที่ : 11/9/2560]

ข้อคิดเห็น 4.

จังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 4 จังหวัด (ปราจีนบุรี เชียงราย และสุราษฎร์ธานี) นำร่องในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ตามแผนแม่บทแห่งชาติฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ศวภ.2 ได้ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การมหาชน) นำองค์ความรู้ วทน. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสมุนไพร จนกระทั่งได้ Value Chain การพัฒนาธุรกิจสมุนไพรในระยะ 4 ปี ซึ่งจากการไปสัมมนาในครั้งนี้ เห็นถึงช่องทางในการเพิ่มเครือข่ายในการทำงานร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยยึดหลักจาก VC ทีเคยผ่านคณะอนุกรรมการบูรณาการด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว และยังเป็น 1 ใน 10 VC ที่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน วท. ร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และเนื่องจากในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจังหวัดส่วนขยายที่เป็นต้นแบบ Herbal Cityอีก 9 จังหวัด โดยมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศวภ.2 คือจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอาจจะสามารถเป็นโจทย์ให้กับ ศวภ.2 ในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไปได้อีกด้วย

   [วันที่ : 11/9/2560]

ข้อคิดเห็น 5.

ยอดเยี่ยมมากครับ เขียนบ่อย ๆ แล้วต่อไปก็ใส่ความคิดเห็นของตนเองเข้าไป นะครับ 

   [วันที่ : 11/9/2560]

ข้อคิดเห็น 6.

-้อมูลโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ต้นแบบที่ทางศูนย์นาโนฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ ผปก. ได้ใช้ในการผลิตสินค้่าตัวอย่างเพื่อนำไปทดลองตลาด

   [วันที่ : 25/9/2560]

Template by OS Templates