นายวิทยา  สุวรรณสุข
ประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวลำภู    
เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (21 votes cast)


ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวลำภู (นภ.) ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ศวภ. 2 ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ (เน้นข้าว และผัก) สรุปดังนี้
-นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตร จ.นภ. เป็นประธาน และ นายแมนสิงห์ จิตเจริญ รักษาราชการเกษตรและสหกรณ์ จ.นภ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
- เห็นชอบร่างคำสั่งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผอ.ศวภ. 2 ร่วมเป็นคณะทำงาน ลำดับที่ 25 (เอกสารแนบ)
-เห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จากทุกหน่วยงาน แบ่งระดับ 3 กลุ่ม 1)กลุ่มเริ่มใหม่ 2)กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน (มาตราฐาน PGS) 3)กลุ่มที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand/อื่นๆ โดยมอบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการ
-เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ นภ. 5 ปี (2562-2565) (เอกสารแนบ)
-เห็นชอบพื้นทีเป้าหมายในการบูรณาการทั้งภาครัฐ/เอกชน ใน 6 กลุ่มพื้นที่ (ส่วนใหญ่ที่เครือข่ายคุณวิพัฒน์)
1) อ.ศรีบุญเรือง ศพก. ต.ศรีบุญเรือง
2)อ.เมือง ก.เกษตรกร ต.โนนขมิ้น
3)อ.นากลาง ก.เกษตรกร ต.กุดแห่
4)อ.โนนสัง ก.เกษตรกร ต.หนองเรือ
5)อ.นาวัง ก.ป่ารักษ์น้ำ ต.นาเหล่า
6)อ.สุวรรณคูหา ก.เกษตรกร ต.นาด่าน
ทั้งนี้ พลังงานจังหวัดให้การสนับสนุนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจะพัฒนาทั้ง 6 แห่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์เรียนรู้)
-เห็นชอบร่างการบูรณาแผนงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูมุ่งสู่แปลงใหญ่แบบครบวงจร ซึ่งจะผลักดันบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดปี 62 (แผน 4 ปี พ.ศ. 2562-2565) (เอกสารแนบ) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม โดย วท. ร่วมดำเนินการในกิจกรรมหลักที่ 5-11 และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยแต่ละกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

 

Template by OS Templates