แหล่งข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีผู้อ่านบล๊อกไปแล้ว 202,124 ครั้ง

1.  จัดแสดงนิทรรศการเกษตรแฟร์นนทรีย์ ครั้งที่ 13 [อ่าน : 16]
2.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI [อ่าน : 74]
3.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน. [อ่าน : 26]
4.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame " [อ่าน : 35]
5.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0 [อ่าน : 45]
6.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561) [อ่าน : 47]
7.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี [อ่าน : 58]
8.  กทบ. 13 เขต [อ่าน : 31]
9.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562 [อ่าน : 99]
10.  สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 62]
11.  มรภ.นครสวรรค์ ให้คำปรึกษา ปี 61 [อ่าน : 39]
12.  หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS) [อ่าน : 59]
13.  ทำความรู้จักอุทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Science Park [อ่าน : 50]
14.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ [อ่าน : 54]
15.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์ [อ่าน : 46]
16.  อบรม TPMAP นครพนม 2561 [อ่าน : 44]
17.  อบรม TPMAP มุกดาหาร 2561 [อ่าน : 40]
18.  สรุปการประชุมการจัดกิจกรรม OTOP สัญจรและการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 102]
19.  ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยนาท [อ่าน : 87]
20.  หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley) [อ่าน : 91]

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI[0]
2.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.[0]
3.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "[0]
4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0[0]
5.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)[0]
6.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี[1]
7.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562[1]
8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)[0]
9.  ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน[0]
10.  ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน[0]
11.  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564[0]
12.  วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค[0]
13.  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก[1]
14.  เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)[0]
15.  กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ[0]
16.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน[0]
17.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)[0]
18.  ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561[1]
19.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่[0]
20.  ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
2.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
3.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
4.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
5.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
6.  สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.  หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)
8.  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
9.  กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา”
10.  กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ฯ...แนวคิดศาสตร์พระราชา” สร้างศักยภาพหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป้าหมายปีแรก 89 หมู่บ้าน 200 ผลิตภัณฑ์
11.  กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
12.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
13.  เปิดป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จ.หนองบัวลำภู
14.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
15.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
16.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. พ.ศ.2561
17.  ฟื้นวิถีข้าว สานเครือข่าย คนทุ่งกุลาฯ
18.  คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต
19.  Mindmap หมู่บ้าน มรภ.อุดรธานี
20.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

Blog อสวท.

1.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
2.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
3.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
4.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
5.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
6.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
7.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
8.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
9.  อบรม cmo 2559
10.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
11.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
12.  MOST Service
13.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
14.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
15.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
17.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน
18.  เติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2557
19.  คู่มือการดำเนินงาน คลินิก หมู่บ้าน อสวท. ประจำปี 58
20.  เอกสารบรรยาย อสวท. สุโขทัย

Blog ศวภ.

1.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
2.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
3.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
4.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
5.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
7.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
9.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
10.  งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
11.  งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561
12.  อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
13.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.11.2560
15.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 10.11.2560
16.  ผลการดำเนินงาน 2559 GiSTDA
17.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
18.  เกี่ยวกับ ศวภ.5
19.  ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
20.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

คำคม วันนี้

โกวเล้ง นักเขียน

โกวเล้งเขียนในนิยายตอนหนึ่งว่า "ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน" ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

  • สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ
เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า? เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
ชีวิตคนเราจะมี "สิบปี" สักกี่ครั้งกัน ใช้สิบปี ทั้งเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates