แหล่งข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีผู้อ่านบล๊อกไปแล้ว 156,064 ครั้ง

1.  ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561 [อ่าน : 72]
2.  ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 [อ่าน : 25]
3.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่ [อ่าน : 26]
4.  กิิจกรรมพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษเพื่อทดลองตลาดภายใต้ โครงการการพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษ [อ่าน : 25]
5.  ไหมอีรี่ อนาคตผู้ประกอบการผ้าไทย [อ่าน : 23]
6.  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC [อ่าน : 19]
7.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560 [อ่าน : 28]
8.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560 [อ่าน : 22]
9.  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาดขออุตสาหกรรมสมุนไพร [อ่าน : 58]
10.  สวทน. เสนอร่าง พรบ.สตาร์ทอัพ - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ [อ่าน : 23]
11.  การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [อ่าน : 30]
12.  โครงการแก้ปัญหายากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 23]
13.  ประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองบัวลำภู [อ่าน : 34]
14.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียเงหนือ [อ่าน : 33]
15.  งานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017 [อ่าน : 32]
16.  การประชุมเชิงปฏิบัติการาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจังหวัดร้อยเอ็ด [อ่าน : 49]
17.  ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ [อ่าน : 100]
18.  แหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน [อ่าน : 40]
19.  มุ้งนาโนและกางเกงแก้วช่วยเหลือน้ำท่วม [อ่าน : 53]
20.  เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับกำจัดของเสีย [อ่าน : 35]

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561[1]
2.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่[0]
3.  ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ[0]
4.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561[0]
5.  ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน[0]
6.  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน [0]
7.  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564[0]
8.  ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561[0]
9.  ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน[0]
10.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560[2]
11.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59[3]
12.  โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกนี้[0]
13.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน[0]
14.  ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559[0]
15.  ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าบริการความรู้ การทดสอบสินค้าชุมชน OTOP พัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์[1]
16.  สั่งรวม 3 บอร์ดวิจัยระดับชาติเป็นบอร์ดเดียว [0]
17.  มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[0]
18.  จุลินทรีย์สีแดง...จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง[0]
19.  ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วท.[0]
20.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
2.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
3.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. พ.ศ.2561
4.  ฟื้นวิถีข้าว สานเครือข่าย คนทุ่งกุลาฯ
5.  คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต
6.  Mindmap หมู่บ้าน มรภ.อุดรธานี
7.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
8.  ผลงานวิจัย หมู่บ้านวิทย์ ภูเก็ต นำเสนอภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
9.  เปิดหมู่บ้านวิทย์ฯ (วิถีแห่งอินทรีย์) แห่งที่ 2 ใน จ. ภูเก็ต มุ่งสู่การพัฒนา "รูปแบบเกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต"
10.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
11.  ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ : คลินิกวิทย์ฯ พัฒนา เกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต โมเดล ครั้งแรก ในจังหวัดภูเก็ต
12.  มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.  หมู่บ้านวิทย์ฯ ภูเก็ต เห็ดอินทรีย์ ออกรายการช่อง 5 โชว์ทุกกระบวนการผลิต
14.  เปิดป้ายหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง
15.  “น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ” ผลงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ จังหวัดภูเก็ต ติด Top 10 สุดยอด OTOP 2016
16.  ตรวจราชการ ศวภ.2 และหมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก
17.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
18.  อบรม cmo 2559
19.  เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้าน
20.  ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ รับงบสนับสนุนจากภาคเอกชน

Blog อสวท.

1.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
2.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
3.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
4.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
5.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
6.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
7.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
8.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
9.  อบรม cmo 2559
10.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
11.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
12.  MOST Service
13.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
14.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
15.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
17.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน
18.  เติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2557
19.  คู่มือการดำเนินงาน คลินิก หมู่บ้าน อสวท. ประจำปี 58
20.  เอกสารบรรยาย อสวท. สุโขทัย

Blog ศวภ.

1.  ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
2.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560
3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560
4.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียเงหนือ
5.  งานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017
6.  การประชุมเชิงปฏิบัติการาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจังหวัดร้อยเอ็ด
7.  การจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
8.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
9.  ค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน
10.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล ณ จังหวัดขอนแก่น
11.  โครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
12.  การสัมมนาเปิดตัวโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC
13.  STARTUP Thailand 2017 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
16.  ผลการดำเนินงาน ศวภ.2 ปี 59
17.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ ศวภ.2 ประจำปี 59
18.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2560
19.  การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยภายใต้ระบบโรงเรือน ปี 2560
20.  ผลการดำเนินงาน ศวภ. ปี 59

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

คำคม วันนี้

โกวเล้ง นักเขียน

โกวเล้งเขียนในนิยายตอนหนึ่งว่า "ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน" ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

  • สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ
เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า? เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
ชีวิตคนเราจะมี "สิบปี" สักกี่ครั้งกัน ใช้สิบปี ทั้งเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า

แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates