แหล่งข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีผู้อ่านบล๊อกไปแล้ว 243,188 ครั้ง

1.  ระบบบริหารจัดการโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน [อ่าน : 20]
2.  รายงานการจัดนิทรรศการงาน Khon Kaen Smart city & MICE city EXPO 2019 ณ จังหวัดขอนแก่น [อ่าน : 16]
3.  รายงานรอบ 12 เดือน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 22]
4.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. " [อ่าน : 53]
5.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม [อ่าน : 37]
6.  การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร [อ่าน : 52]
7.  โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 4 [อ่าน : 47]
8.  รายงานฉบับสมบูรณ์ [อ่าน : 159]
9.  อบรม TPMAP สกลนคร 2562 [อ่าน : 84]
10.  เอกสารประกอบระบบ E-payment [อ่าน : 76]
11.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. [อ่าน : 119]
12.  การปลูกพืชไร้ดิน [อ่าน : 129]
13.  การปราบศัตรูพืชในไร่นา [อ่าน : 100]
14.  โครงการ BUU Sakaeo academic service ไตรมาส 3 [อ่าน : 90]
15.  การจัดแสดง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน. [อ่าน : 91]
16.  ภาพกิจกรรม การผลิตชาผักเหมียงร่วมกับชุมชนบ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต [อ่าน : 84]
17.  ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา [อ่าน : 91]
18.  สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [อ่าน : 107]
19.  ผลิตภัณฑ์จัดแสดง โซนสินค้าชุมชน [อ่าน : 116]
20.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท. [อ่าน : 129]

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "[0]
2.  การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร[0]
3.  รายงานฉบับสมบูรณ์[0]
4.  การปลูกพืชไร้ดิน[0]
5.  การปราบศัตรูพืชในไร่นา[0]
6.  ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา [0]
7.  สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[0]
8.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!![0]
9.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2[0]
10.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1[0]
11.  [0]
12.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ[0]
13.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [0]
14.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [0]
15.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม[0]
16.  [0]
17.  รูป ไตรมาส2-2562[0]
18.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค[0]
19.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร[0]
20.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
2.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
3.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
4.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
5.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
6.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
9.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
10.  สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
11.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
12.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13.  เมล์กลางแต่ละภาค
14.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
15.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
16.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
17.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
18.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
19.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
20.  สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Blog อสวท.

1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
2.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
3.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
4.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
5.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
6.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
7.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
8.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
9.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
10.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
11.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
12.  อบรม cmo 2559
13.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
14.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
15.  MOST Service
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
17.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
18.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
19.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
20.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน

Blog ศวภ.

1.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
3.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
4.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม
6.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
8.  จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.  งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด
10.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
11.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
12.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
13.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
14.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
16.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
18.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
19.  งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
20.  งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561

คำคม วันนี้

โกวเล้ง นักเขียน

โกวเล้งเขียนในนิยายตอนหนึ่งว่า "ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน" ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

  • สิบปีแรก..หมดไปกับความไร้เดียงสา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน
  • สิบปีต่อมา.หมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา
  • สิบปีต่อมา..หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง
  • สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน
แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ
เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?
แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาสิบปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่า? เมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย
ชีวิตคนเราจะมี "สิบปี" สักกี่ครั้งกัน ใช้สิบปี ทั้งเจ็ดครั้งของเราให้คุ้มค่า

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates