ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
Organic Agricutural Network Information System

* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ ความปลอดภัยของรหัสผ่าน


เข้าระบบวันนี้
กนิษฐา โนอินทร์ น่าน [13:06:52]
นลินภัสร์ เจียรปภาวิทย์ หนองคาย [13:06:44]
ประสิทธิ์ ชูแก้ว พัทลุง [13:02:02]
อนุรักษ์ เรืองรอบ ชลบุรี [12:54:36]
ศักดิ์ศรี ล้อมไธสง นครราชสีมา [12:45:27]
สุเมธ สุรชัยสิทธิโชค ชุมพร [9:46:02]
ยงยุทธ รักน้อย สุพรรณบุรี [9:38:56]
คิมหกานต์ แปงยะ น่าน [9:24:19]
เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ พัทลุง [9:16:49]
อนุรักษ์ สีดา ระยอง [8:58:41]
ณัฐกิต ทะกา น่าน [7:44:25]
ศศินันท์ บริวัตรประเสริฐ เพชรบุรี [7:20:27]
กิตติชัย อัครวิมุต ขอนแก่น [6:35:35]
จรุง เหล็กสีนาค เพชรบูรณ์ [5:54:40]
พันณี ขันติกาโร สงขลา [1:50:03]

ค้นหาข้อมูล....
เกษตรกร  รหัสแปลง  รหัสเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ ชื่อแปลง 

มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสารความเคลื่อนไหว....

 • จังหวัดน่านรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 209 แปลง 884.51​ ไร่
 • จัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่
 • จังหวัดตราด จัดเวทีสัมมนาขับเคลื่อนโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์ตราด
 • ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมกลั่นกรองและรายงานรับรอง
 • ๒๐ สิงหาคม ๖๒ คณะกรรมการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS สระแก้ว จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับเกษตรกรสมาชิก SDGsPGS
 • จังหวัดตราดเปิดตัวโครงการ 1 ไร่ 1 แปลงเกษตรอินทรีย์
 • Thailand Sustainable Agriculture Confederation presented SDGsPGS at Science and Technology Fair 2019
 • สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย นำเสนอ SDGsPGS ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2019
 • ธาตุอาหารที่พืชต้องการ
 • รู้เรื่องดิน
 • ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 • แถลงการณ์เกี่ยวกับการรับรองแปลง "กัญชา"
 • สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจแปลง มาตรฐาน SDGsPGS มุกดาหาร
 • ต้อนรับประธาน SDGsPGS จังหวัดมุกดาหาร
 • ประชุมหารือจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี
 • สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจันทบุรี จัดเวที "เขย่าทัศน์" ขับเคลื่อน "ครัวชุมชนอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน"
 • สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ณ Central Chiang Mai Airport
 • วันนี้14สค.2562เวลา09.00น.ที่ศูนย์คนพิการสิรารมย์ ทีมงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระยอง ตั้งใจมาช่วยกันสรปงานตรวจแปลงที่ทำมา เราคิดว่างานบุญแบบจิตอาสานี้ มีคนดีๆเข้ามาช่วย ก็ถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก
 • วีดีโอ SDGsPGS สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ถ่านไม้ไผ่
 • การใช้ประโยชน์จากถ่านไม้
 • พืชตระกูลเดียวกัน ย่อมให้สารอาหารที่จำเป็นแก่กันได้ดีเยี่ยม
 • เขาคือหญ้า
 • กำหนดการประชุมรับรอง

  จังหวัดวันที่กลั่นกรองวันที่รับรอง
  นครราชสีมา17/08/256227/08/2562
  กาญจนบุรี24/08/256228/08/2562
  ตราด31/08/256205/09/2562
  สุพรรณบุรี14/09/256216/09/2562
  มุกดาหาร14/09/256224/09/2562
  เพชรบูรณ์21/09/256226/09/2562
  พัทลุง26/10/256205/11/2562

  ...

  IFOAM ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า PGS คือ "ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ " [Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange.]


  มาตรฐาน SDGsPGS

  สมุนไพรไร่ผสมผสาน  วัลย์รัตน์ แสนเมือง จ.สกลนคร
  แปลงศพก  โพธิ์ทอง โพธิราช จ.สกลนคร
  เเปลงพืชผักสวนครัวเเละผลไม้อินทรีย์  จิรภา ชูดำ จ.ระยอง
  สวนในฝัน  ประหยัด เชื้อคำ จ.เลย
  เเปลงพืชผักสวนครัวเเละผลไม้อินทรีย์  จิรภา ชูดำ จ.ระยอง
  สมุนไพรอินทรีย์  จงกล กระจ่างแจ้ง จ.ระยอง
  แปลงผักอินทรีย์  จงกล กระจ่างแจ้ง จ.ระยอง
  ไร่บ้านแจ่ม  ราชพฤกษ์ อาคำ จ.เลย
  ไร่บ้านแจ่ม  ราชพฤกษ์ อาคำ จ.เลย
  ไร่เกรียงไกร  เกรียงไกร พิลาคุณ จ.เลย
  ไร่วันชัย2  วันชัย พิลาคุณ จ.เลย
  ไร่วันชัย1  วันชัย พิลาคุณ จ.เลย
  ไร่เคียงดอย  จันทนา สุทธิ จ.เลย
  นาเทียม  เทียมจันทร์ ธีระพาพงษ์ จ.อุดรธานี
  นาคำเจ่า  สถิต ไชยแสง จ.อุดรธานี
  สวนทศ  ทศพล อังคะปาน จ.อุดรธานี
  สวนพัน-ปรี  ปรีดา อังคะปาน จ.อุดรธานี
  บ้านไร่ภูคูนคำ  พัชราพร หีบแก้ว จ.เลย
  ดงบาก  ประมุข สารสินธ์ุ จ.อุดรธานี
  ดงบาก  จรัส พุทธา จ.อุดรธานี


  สมาชิกล่าสุด

  บันทึกฟาร์มออนไลน์ ทั้งหมด 4849 ครั้ง

 • วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ปลูกหญ้าแฝก รอบคันบ่อพื้นที่ 1 ไร่ตามโครงการ บ่อน้ำขนาดเล็ก ของ พด. เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินในฤดูฝน นาข้าวอินทรีย์ มงคล
 • ตัดหญ้าแนวแปลง ประสิทธิ์
 • พ่น จุลินทรีย์จาวปลวก+ฮอร์โมนไข่ ให้ต้นไม้ และผัก ไร่บ้านแจ่ม
 • ปลูกมังคุด 60 ต้น ประสิทธิ์
 • เก็บอัญชัน เขาใหญ่วันวัน - นางกัญญา ญาณศิริ
 • เก็บอัญชัน ให้ช่างมาฉาบผนังห้องเก็บของใหม่ เขาใหญ่วันวัน - นางกัญญา ญาณศิริ
 • เก็บอัญชัน ตัดหญ้าหน้าร้าน เขาใหญ่วันวัน - นางกัญญา ญาณศิริ
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ประชุมหารือ ร่วมกับคณะ มหาลัยนเรศวร ตัวแทนจากสำนัก ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายกอบต ผู้นำชุมชน และเกษตรกรตำบลปากรอ จัดทำแผนการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำเพื่อบริโภค น้ำเพื่ออุปโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในฤดูฝน สวนผสมมงคล
 • ปลูกหญ้าแฝก บ้านสวนต้นคูณ
 • วันนี้วันที่ 22 มาเที่ยวไร่พี่เสรีครับ ไร่เสรีภาพ
 • ไปเรียนรู้กับแปลงถือแรงสามัคคี กับกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี ยายฟ้ากะตาอ้น
 • ขยายพันธุ์🍐🍐ทับทิมสยามโดยการตอน 50 กิ่ง ยายฟ้ากะตาอ้น
 • ปลูกกล้วยหอมทอง,กล้วยไข่,และกล้วยน้ำว้า สวนปลูก-ปัน (ปลูกด้วยรัก-ปันด้วยใจ)
 • ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใส่มูลวัว แกลบดิบ รำละเอียด EM กากน้ำตาล Dr. Ot Organic Farm
 • ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นเพาะเมล็ดเอง 8 ต้นและใส่ปุ๋ยต้นไม้ ยายฟ้ากะตาอ้น
 • ปลูกมันพันธุ์ขาวน้ำผึ้งอินโด ยายฟ้ากะตาอ้น
 • ตัดหญ้าบริเวณรอบๆ สวน ยายฟ้ากะตาอ้น
 • วันที่.2สีงหาคม.2562 ใด้ปลูกเผีอก.400.ต้นค่ะ ห้วยทรายแดง
 • ปลูกหญ้าแฝกได้นิดหน่อย บ้านสวนต้นคูณ
 • ปลูกหญ้าแฝก บ้านสวนต้นคูณ
 • ใส่ปุ๋ยคอก(ขี้แพะ)ต้นไม้โซนรอบๆบ่อน้ำ มะพร้าว อินทะผาลัม หมาก ฯ ยายฟ้ากะตาอ้น
 • เช้าราดน้ำพื้นเห็ดภูฐาน สาย ห่อฝรั่ง ไร่ วิถีอินทรีย์
 • 1 . ให้อาหารเป็ดไก่ 2. เก็บไข่เป็ดกับไข่ไก่ 3 . ตัดกระถินแพะ 4 .ปล่อยวัวเลี้ยงควายในสวน 5. ฉีดยาแรง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 6. รดน้ำผัก 7. ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 8 ปลูกผักกาดหอม 9. ปลูกผักกวางตุ้ง 10. ปลูกผักคะน้า สวนธาดา
 • วันที่.21.สิงหาคม.2562 ใด้ปลูกเผีอกเพิ่มอีก..300.ต้นค่ะ ห้วยทรายแดง
 • เก็บหัวไชเท้า ได้ 20 กก. ถอนหมดแปลง เพื่อเตรียมดินปลูกใหม่ ไม้เมืองหนาว 1
 • ตอนเช้าตัดหญ้า สายและบ่ายราดนำ้พื้นเห็ดภูฐาน ไร่ วิถีอินทรีย์
 • ถอนหญ้า และใส่ปุ๋ยหมัก พด.1 จำนวน 2 กระสอบ ทองล้วนไร่นาสวนผสม
 • ตอนสายและบ่ายราดนำ้พื้นเห็ดภูฐาน ไร่ วิถีอินทรีย์
 • เช้าห่อฝรั่ง กลางวันราดนำ้พื้น บ่ายห่อฝรั่ง ไร่ วิถีอินทรีย์
 • วันที่ 21 ให้น้ำหมัก ในนาข้าว หอมมะลิ ธรรมศาสตร์ สวนในฝัน
 • วันนี้ทำงานเช่นวันก่อน และจ้างคนไปดายหญ้าสวนแก้วมังกร 2 คน พร้อมทั้งปลูก พริก ข้าวโพด มะเขือ บวบเหลี่ยม มะละกอ คะน้า ฝนตกมาใส่ตอนเย็น สวนในฝัน
 • ปลูกฝรั่ง1ต้น ปลูกชมพู่1ต้น คันนาทอง-อินทร์คำฟาร์ม
 • ปลูกกล้วยตานี จำนวนสามต้น (กล้วยใน) คันนาทอง-อินทร์คำฟาร์ม
 • วันที่.22.สิงหาคม.2562 ใด้ใส่ปุ๋ยหมัก.เผือก.มะเขีอพวง.ปุกค่ะจำนวน.15.ก.กค่ะ ห้วยทรายแดง
 • ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน ในแปลง ไม้เมืองหนาว 1

 • แผนการผลิต 741 รายการ 20 รายการล่าสุด

  ชื่อผลผลิตจำนวน(ไร่/กก.)วันที่เริ่มผลิตเกษตรกรสถานะการรับรอง
  พริกไทยอ่อน 0 / 301/11/2563ประหยัด เชื้อคำระยะปรับเปลี่ยน สั่งซื้อ
  ผักชีลาว 12 / 2022/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  ผักกาดหอม 15 / 4022/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  คะน้า 12 / 1522/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  อินทภาลัม 52 / 100020/8/2562ศศินันท์ บริวัตรประเสริฐอินทรีย์ สั่งซื้อ
  ใบมะกรูด 0 / 10015/8/2562สุพรรณี ทรงทันยังไม่เข้ารับรอง
  สลัดปลายแดง 12 / 5015/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  กล้วยหอมทอง 0 / 100012/8/2562ปราโมทย์ คำบางยังไม่เข้ารับรอง
  ผักชีหอม 15 / 257/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  ถั่วพู 12 / 505/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  ข่า 0 / 1004/8/2562ดำรง มะลิวัลย์อินทรีย์ สั่งซื้อ
  ถั่วฝักยาว 20 / 302/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  เห็ดนางฟ้า 0 / 02/8/2562ดำรง มะลิวัลย์อินทรีย์ สั่งซื้อ
  บวบ 12 / 402/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  กวางตุ้งใบ 0 / 402/8/2562โสรวีร์ ทาดาอินทรีย์ สั่งซื้อ
  กล้วยน้ำว้า 3 / 120021/7/2562เบ็ลล่า เมืองโคตรไม่พบการตรวจแปลง
  กะหล่ำปลี 3 / 1015/7/2562จำนงค์ นาคประดับไม่พบการตรวจแปลง
  ข้าวโพดหวาน 1 / 2001/7/2562ใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุลไม่พบการตรวจแปลง
  เรดคลอรัล 1 / 5001/7/2562วีระนุช พรมวังขวาระยะปรับเปลี่ยน สั่งซื้อ
  กรีนคลอรัล 1 / 5001/7/2562วีระนุช พรมวังขวาระยะปรับเปลี่ยน สั่งซื้อ


  กระบวนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด


  1. จัดตั้ง "สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน" ระดับจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เตรียมพัฒนาเครื่องมือในการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากโดยชูประเด็นเกษตรอินทรีย์
  2. จัดเวที "เขย่าทัศน์" ทำความเข้าใจ พัฒนากระบวนทัศน์ที่เอื้อต่อการทำงานพัฒนาร่วมกัน
  3. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เป็นหลักสูตร 3 วัน แล้วเดินหน้าจัดตั้งกลไกเพื่อการขับเคลื่อน
     3.1 จัดตั้งกลไก "คณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม" ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถเป็นคณะทำงานนี้ได้ คณะทำงานนี้ทำหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และทำการตรวจแปลง
     3.2 จัดตั้งกลไก "คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรอินทรีย์" ระดับจังหวัด กลไกนี้ทำงานร่วมกับคณะทำงานตรวจแปลง เพื่อนำเข้าข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลแปลง ข้อมูลการตรวจแปลง และข้อมูลการผลิต
     3.3 จัดตั้ง "คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด" เพื่อเป็นกลไกในการประชุมรับรองระดับจังหวัด คณะกรรมการชุดนี้เป็นการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ ร่วมกับภาคีต่างๆ มีคณะที่ปรึกษา มีประธาน (เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิน) มีกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยมีประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเป็นเลขานุการ
     3.4 จัดตั้งกลไกธุรกิจ "บริษัทออร์แกนิค จังหวัด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" เป็นกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
  4. เมื่อกลไกพร้อมแล้ว ทีมงานสมาพันธ์ฯ พร้อมทำงาน เริ่มทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
  5. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกและขอรับการตรวจแปลง ด้วยฟอร์มไปสมัคร "Application Form"
  6. คณะทำงานตรวจแปลง จัดทีมลงตรวจแปลง โดยต้องทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 คน (ระบบฐานข้อมูลรองรับผู้ตรวจแปลงร่วมกันจำนวน 5 คน) โดยใช้ฟอร์มตรวจแปลง "Inspection Form" มีการตรวจตามเกณฑ์ 22 ข้อของ SDGsPGS ผู้ตรวจแปลง ลงความเห็นร่วมกันว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 22 ข้อ และเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยนหรือเป็นแปลงที่สามารถรับรองเป็นอินทรีย์
  หมายเหตุ : ข้อห้ามของการตรวจแปลง ห้ามตรวจแปลงตนเอง ห้ามตรวจแปลงญาติ ห้ามตรวจแปลงที่อยู่ติดกับแปลงของผู้ตรวจ ห้ามรับของจากเกษตรกร
  7. คณะทำงานตรวจแปลงทำงานร่วมกับคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ในการนำข้อมูลจาก ทั้ง 2 ฟอร์ม และข้อมูลการตรวจแปลงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  8. คณะทำงานกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ที่ตั้งโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด หรือหากไม่มี จะเป็นภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่ "กลั่นกรอง" แปลงเกษตรอินทรีย์ ในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (เท่านั้น) และเปลี่ยนแปลงสถานภาพในระบบฐานข้อมูลของแปลงที่พิจารณา เป็น 1)ผ่านการกลั่นกรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน 2)ผ่านการกลั่นกรองเป็นอินทรีย์ หรือ 3) ไม่ผ่านการกลั่นกรอง
  คณะทำงานกลั่นกรอง "จำเป็นต้อง" ทำรายงานการประชุมกลั่นกรองไว้เป็นหลักฐาน
  9. สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด เตรียมเอกสารการประชุม เอกสารแปลงเพื่อการพิจารณารับรอง และเชิญประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
  10. การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยมีวาระเพื่อพิจารณาแปลงที่ขอรับรองเป็นอินทรีย์ จำนวน # แปลง เนื้อที่ # ไร่ และพิจารณารับรองเป็นปรับเปลี่ยน จำนวน # แปลง เนื้อที่ # ไร่ เกษตรกรเจ้าของแปลงที่ขอรับรองแปลงเป็นอินทรีย์ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการและตอบคำถามในช่วงการพิจารณารายแปลง และมีมติเปลี่ยนสถานภาพข้อมูลในระบบเป็น 1)ผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน 2)ผ่านการรับรองเป็นอินทรีย์ หรือ 3) ไม่ผ่านการกลั่นกรอง
  คณะกรรมการรับรอง "จำเป็นต้อง" ทำรายงานการประชุมรับรองไว้เป็นหลักฐาน
  ***หมายเหตุ*** การกลั่นกรองและรับรองจะต้องทำด้วยข้อมูลในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เท่านั้น
  11. หนังสือสำคัญรับรองฯ จะออกโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ลงนามในระบบ 3 คน (เตรียมลายเซ็นต์อิเลคโทรนิคไว้่ล่วงหน้า) คือ
  1. ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีญ์แบบมีส่วนร่วม จังหวัด
  2. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด และ
  3. เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
  เกษตรกรสามารถพิมพ์ใบรองได้เอง หรือสมาพันธ์ฯ สามารถทำการจัดพิมพ์แล้วทำพิธีมอบใบรับรองได้
  12. ในกรณี เกิดการร้องเรียน ว่าเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเป็นอินทรีย์ หรือระยะปรับเปลี่ยน ยังไม่หยุดใช้สารเคมีจริง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด จะตั้งคณะกรรมการสอบและให้ความเป็นธรรมกับแปลงที่ได้รับการร้องเรียน หากมีข้อมูลยืนยันว่าเกษตรกรยังไม่อินทรีย์จริง ยังมีการใช้สารเคมีอยู่จริง ให้สมาพันธ์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเป็นการเฉพาะ หรือเพิ่มวาระ ถอดถอนแปลงที่ผ่านการรับรอง ในการประชุมรับรองรอบต่อไป เพื่อ "ถอดถอนแปลงที่มีปัญหา" จากการรับรอง และ บันทึกผลการถดถอนเข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกัน
  13. หนังสือสำคัญรับรอง มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ประชุมรับรอง และจะต้องมีการตรวจแปลงและรับรองเช่นนี้ทุกปี
  14. ผลผลิตที่เกิดจากแปลงที่ได้รับการรับรอง จะมีการบริหารจัดการออกสู่ตลาด แปรรูป เชื่อมโยงธุรกิจ ด้วยกลไกธุรกิจ ใบรับรอง SDGsPGS ได้รับการยอมรับ และสามารถนำผลผลิตเข้าสู่ห้าง Tops market ทั่วประเทศ