8 Views

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
เขียนโดย : อนุรักษ์ เรืองรอบ
คำสำคัญ : มุกดาหาร


          วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีพี่น้องเกษตรกรหัวใจเกษตรอินทรีย์จากทั้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
 
          นายปรีชา พาลุกา ผู้แทนจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร ได้รายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการตรวจแแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้นำตรวจแปลงที่มีความรู้ความสามารถตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารร่วมมือกันประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขยายพื้นที่ แปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้กว้างขวาง พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรพร้อมระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 
          นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวแสดงความชื่นชมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร เป็นกระบวนการและมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และทางจังหวัดมุกดาหารพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุน โดยมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดหลายหน่วยงานที่สามารถจับมือทำงานร่วมกันได้เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สถานีประมง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นต้น มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นใน 3 ด้าน โดยด้านแรกมุกดาหารเป็นเมืองการค้า มีการค้าชายแดน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการส่งออกสินค้าออกผ่านชายแดนมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากด่านสะเดา มีโอกาสในการสร้างรายรายให้เกิดขึ้นในจังหวัด ด้านที่ 2 มุกดาหารเป็นเมืองเกษตร ซึ่งสินค้าทางการเกษตรมีมูลค่า 7% ของ GDP จังหวัด ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง มีสินค้าเด่นเช่นโคขุน ข้าวเหนียว เป็นต้น ถ้ามีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ก็จะเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า โดยต้องมีการบริหารจัดการด้านการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 60,000 ไร่ภายในปี 2564 ด้านที่ 3 มุกดาหารเป็นเมืองท่องเที่ยว แม้จะเป็นจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 350,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมุกดาหารไม่น้อยกว่าปีละ 2 ล้านคน และคาดว่าจำมีนวนเติบโตขึ้นถึง 4 ล้านคนภายใน 5 ปี การขับเคลื่อนเกษตรเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญมากในการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือนและการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศ
 
          นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธาน สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ โดยมีการปรับกระบวนทัศน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ทำความเข้าใจกระบวนการและเครื่องมือในการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  SDGsPGS และมีการปฏิบัติการ "ฝึก" ตรวจแปลง แล้วนำมายกระดับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และในวันสุดท้ายมีการจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อขับเคลื่อนระดับจังหวัดได้แก่ กลไกคณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดตราดและหารือแนวทางจัดตั้งกลไกธุรกิจ "บริษัทออร์แกนิคมุกดาหาร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" เพื่อเป็นกลไกที่ยุติธรรม (Fair trade) ในการจัดการผลผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วออกสู่ตลาด
 
          SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับประเทศ และมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนในแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติและยุทธศาตร์ชาติของประเทศไทย โดยเน้นการขับเคลื่อนโดยชุมชน พื้นที่เป็นตั้งและมีหน่วยงานภาคีต่างๆมาร่วมสนับสนุนแบบประชารัฐ ปัจจุบันได้มีการตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดไปแล้วกว่า 30 จังหวัด
 
          ในวันสุดท้ายของการอบรมคณะทำงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร นอกจะมีการหารือตั้งกลไกในระดับจังหวัดแล้ว ยังมีการทบทวนปรับปรุงคณะทำงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกันใหม่ด้วย โดยนายปรีชา พาลุกา ไ้ด้อาสาและได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมอบรมในการเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร ซึ่งได้มีการหารือกันในแนวทางในการพัฒนาเมืองมุกดาหารสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยการผลักดันโครงการ "หนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงเกษตรอินทรีย์" ในระดับกลุ่มจังหวัดร่วมกับทางสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครและนครพนมโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
          อนึ่งในการอบรมครั้งนี้สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนมุกดาหาร ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเช่นบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร ร้านหนึ่งมุกดาหาร สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร อนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม สภาเกษตรกรมุกดาหาร ช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ และมีผู้ประกอบการค้าปลีก Tesco Lotus วิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหารและพี่น้องเกษตรกรอินทรีย์ร่วมสมทบอาหารและเครื่องดื่มตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน
 
//รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม...