5 Views

สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน 6 จังหวัด และบจก.โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมออกงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และงาน NATURAL EXPO Southeast Asia 2019
เขียนโดย : อนุรักษ์ เรืองรอบ
คำสำคัญ : BIOFACH dit กรมการค้าภายใน


          วันที่ 11-14 กรกฎาคม  2562 สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายซึ่งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ประกอบด้วยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน 6 จังหวัดได้แก่ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครราชสีมา สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกาญจนบุรี สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสุพรรณบุรี สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนศรีษะเกษ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบุรี และ บจก.โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมออกงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติในงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และงาน Natural Southeast Asia 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
          งาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และงาน Natural Southeast Asia 2019 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญระดับสากล จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทเนิร์นแบร์กเมสเซ่ จำกัด (NürnbergMesse GmbH) ประเทศเยอรมันนี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล (IFOAM Family of Standards) และมาตรฐานสากลอื่นๆ และมาตรฐานระดับประเทศ ผู้ประกอบการสินค้าธรรมชาติและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานกลางที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทสินค้าและบริการ สินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ ตลอดจนมีการสัมมนาเชิงวิชาการ (Symposium) การสัมมนาย่อย / กิจกรรมเวทีกลาง (เช่น การสาธิต เมนูอาหารอินทรีย์, Workshop สอนทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์และธรรมชาติ เป็นต้น) / นิทรรศการ / คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า  400 คูหา
 
          SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศซึ่งขับเคลื่อนตามแนวทางของ IFOAM และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับประเทศและมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในระดับจังหวัดโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและมีหน่วยงานภาคีต่างๆมาร่วมหนุนเสริม โดยเฉพาะกรมการค้าภายในที่ได้ร่วมหนุนเสริมผ่านโครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนไปแล้วมากกว่า 30 จังหวัด โดยในงานครั้งนี้บจก.โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นภาคีขับเคลื่อนด้านการตลาด และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดที่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  SDGsPGS  แล้ว ได้นำสินค้าจากเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ทั่วประเทศมาร่วมแสดงและจำหน่ายสู่ผู้บริโภค
 
          ที่บู๊ทของสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย "หัวกระไดไม่แห้ง" เพราะมีพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจโมเดลการขับเคลื่อน SDGsPGS แบบครบห่วงโซ่แวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่ขาดสาย และที่เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้ต้อนรับ ดร.กนก อภิรดี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน ) และอดีตที่ปรึกษาผู้ทรง คุณวุฒิ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์)  พร้อมคณะฯ  กรุณาให้เกียรติแวะเยี่ยมชมบู๊ทสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ท่านได้พูดคุยให้ข้อแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหพันธ์ฯจำนวนมาก   พร้อมทั้งท่านได้กรุณาให้เกียรติตอบรับเป็นประธานที่ปรึกษา ของสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้สร้างความดีใจให้แก่ทุกๆคนเป็นอย่างยิ่ง
 
          นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การออกงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และงาน NATURAL EXPO Southeast Asia 2019 ในปีนี้ถือว่าสหพันธ์ฯ ประสบความสำเร็จเกินคาด ผลผลิตและผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟอินทรีย์จากจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าย้อมครามอินทรีย์จากสกลนคร ผักและผลไม้จากจังหวัดต่างๆ ได้รับการตอบรับดีมาก ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน และทีมงานของกรมการค้าภายในทั้งทีม ที่ให้การสนับสนุนสหพันธ์ฯเป็นอย่างดี ที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงงานและสื่อสารงานพัฒนาของสหพันธ์ฯ สู่สาธารณะ และในปีหน้าคงมีโอกาสได้นำพาทีมงานของสมาพันธ์ฯกว่า 30 จังหวัดที่กำลังขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ในระดับจังหวัดเข้าร่วมงานด้วย
 
//รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย