10 Views

สมาพันธ์เกษตรกรรยั่งยืนราชบุรีเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขียนโดย : เดชไชยพัฒน์ มูลทองชุน
คำสำคัญ : ราชบุรี


เมื่อวันที่วันที่ 9 กรกฎาคมคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สมาพันธ์เกษตรกรรยั่งยืนราชบุรีได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมมีการกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
จัดโดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี) กล่าวเปิดการประชุม โดยชี้แจงว่าทางภาครัฐแบ่งงบประมาณออกมาเป็น 6 ภาค ของจังหวัดราชบุรีเป็นภาคกลาง ต้องมีการจัดทำงบประมาณภายในจังหวัดราชบุรี ถ้าไม่มีการจัดทำแผนงาน เมื่ออยากจะดำเนินการจัดทำอะไรจะทำให้การของบประมาณเป็นไปได้ยากกว่าที่มีการจำทำแผนงานไว้ ดังนั้นจึงได้เชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้ามาร่วมพูดคุยจัดทำแผนงานกันในวันนี้
 
นายประสิทธิ์ เทียมเดช วิทยากรกระบวนการ(ด้านพืชผัก ผลไม้ และพืชเศรษฐกิจอื่น , ด้านการปศุสัตว์ , ด้านการประมง) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาการเกษตรระดับชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 รวมถึงได้ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ได้พูดถึงปัญหา อุปสรรคของแต่ละกลุ่ม และให้เข้ากลุ่มกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดตามกลุ่ม ภาคเกษตร ภาคปศุสัตว์ ภาคประมง เพื่อให้ได้พูดคุยและหาแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนราชบุรี ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาในภาคเกษตร ดังนี้
1.ในเรื่องของการจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อรับรองทางการเกษตร อย่างเช่นมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน Organic Thailand ที่ทางภาครัฐสนับสนุนและอยากให้เกษตรกรดำเนินการจัดทำระบบดังกล่าว แต่ใน 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี จะมี 3 อำเภอที่มีปัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน คือ อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นแค่ 3 อำเภอ แต่ 3 อำเภอนี้มีพื้นที่เป็นจำนวนมาก ที่เกษตรกรบางราย อยากทำระบบรับรองพืชผลทางการเกษตรของตนเองแต่ไม่สามารถจัดทำระบบการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน Organic Thailand ได้ เนื่องจากติดข้อกำหนดในเรื่องกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน ทางภาคเกษตรจะสามารถช่วยเกษตรกรอย่างไรได้บ้าง
2.ณ ปัจจุบันมีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนราชบุรีขึ้น ทางหน่วยงานภาครัฐสามารถมีงบประมาณส่งเสริมหรือเข้ามามีส่วนเชื่อมโยงช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
3.ในเรื่องของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร ที่อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยได้ยกหัวข้อการฝึกอบรมที่อยากให้มีการจัดฝึกอบรมดังนี้ เรื่องชีวะภัณฑ์,เรื่องการทำปุ๋ยหมัก,เรื่องฮอร์โมนพืชแบบปลอดภัย เป็นต้น
 
โดยตัวแทนจากภาครัฐ นายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่าตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดทำระบบมาตรฐาน GAP ที่ทางภาคเกษตรส่งเสริม ซึ่งตอนนี้ในจังหวัดราชบุรีมีแค่ไม่ถึง 3,000 ราย โดยเกษตรกรมีการดำเนินการจัดทำแล้วเลิกทำ อยากให้มีการทำอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนในเรื่องงบประมาณที่ไม่ใช่ระบบมาตรฐาน GAP หรือ ระบบมาตรฐาน Organic Thailand เท่าที่ทราบในจังหวัดราชบุรีมีการจัดทำระบบมาตรฐานอื่นๆหลายกลุ่ม ทางภาคเกษตรของจังหวัดราชบุรีจะมีการจัดทำระบบมาตรฐาน PGS จังหวัดราชบุรี แล้วค่อยมาดูกันว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอื่นๆ อย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะดำเนินการจัดทำ และจะชี้แจงให้ทราบต่อไป
 
รายชื่อตัวแทนคณะกรรมการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมประชุมชุม
1.นางสาวผกามาศ เพิ่มแสงสุวรรณ
2.นายธราพงศ์ วงศ์วัฒนกิจ
3.นางสาวรุ้งนภา วงศ์วัฒนกิจ
 
//รายงานโดยนายเดชไชยพัฒน์ มูลทองชุน ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนราชบุรี