6 Views

เปิดตัวสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย พร้อมจัดเวที เขย่าทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
เขียนโดย : อนุรักษ์ เรืองรอบ
คำสำคัญ : เชียงราย


          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ได้จัดเวทีเปิดตัวสมาพันธ์ฯและเขย่าทัศน์  เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัดเชียงราย นายพรศักดิ์ นันตรัตน์  เป็นประธานในพิธีเปิดสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงรายอย่างเป็นทางการ และมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นสักขีพยาน เช่น ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  สภาคนฮักเชียงฮาย สภาเกษตรกร ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำลอ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมเกษตรกร สนง. พมจ. เชียงราย และสำนักงานสาธารณสุจเชียงราย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน
 
          นางธมนพรรณ คำรังษี ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย และนายจักรกฤษ ทิพยวงศ์ รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ได้ร่วมแถลงที่มาของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ว่าเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะของโลกสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีการเลือกสรรใช้พลังงานสะอาดทดแทนพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยสมาพันธ์ฯ จะเป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ การจัดการผลิต การตลาด ตลอดจนพัฒนาสมาชิกเป็นผู้ตรวจสอบแปลงเกษตรอินทรีย์ และสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อน  สมาพันธ์ฯ มีเป้าหมายส่งเสริมให้สมาชิกผลิตสินค้าเพื่อใช้บริโภคเอง แบ่งปัน และเพื่อเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบให้ตรงความต้องการของตลาด ตลอดจนยกระดับการผลิตพืช ผักผลไม้ สมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ผู้ที่สนใจร่วมขับเคลื่อนไปกับสมาพันธ์ฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยติดต่อมาทางตัวแทนของสมาพันธ์ฯ หรือที่เครือข่ายชาติพันธ์ุเชียงราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแต่ขอให้เอาหัวใจมาทำงานร่วมกันก็พอ
 
          นายพรศักดิ์ นันตรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้แสดงความยินดีกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย และกล่าวว่าการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับสากลและระดับในประเทศมีความสำคัญมาก หากต้องการส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปต่างประเทศก็จำเป็นต้องพัฒนาผลผลิตที่ได้มาตรฐานสากล แต่หากเป็นการทำตลาดผลผลิตในประเทศ กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสามารถเป็นคำตอบที่ดีในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดเชียงรายและทั้งประเทศ โดยส่วนตัวได้ทำเกษตรอินทรีย์โดยปลูกมะนาวอินทรีย์มากว่า  10 ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ขอมาตรฐานอะไร เมื่อสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย ขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ( Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) ตนเองก็พร้อมจะมาร่วมเป็นสมาชิกขอรับรองแปลง  SDGsPGS ด้วย และในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงรายอย่างเต็มที่  
 
          ในวันเดียวกันนี้ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย และได้นำเสนอโมเดลการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  SDGsPGS ซึ่งมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงรายเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด และหลังจากมีการจับอบรมหลักสูตรผู้ตราจแปลงแล้ว ก็สามารถจัดตั้งกลไกต่างๆ  เช่นคณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เชียงรายและเชื่อมโยงให้เกิดการรับรองในระดับจังหวัดได้ และสุดท้ายจำเป็นต้องมีกลไกธุรกิจในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในเครือข่ายออกสู่ตลาดด้วย โดยได้กำหนดวันอบรมผู้ตรวจแปลง ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายม 2562 และจะได้ทำการจัดตั้งกลไกระดับจังหวัดและเดินหน้าพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป
 
//รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย