14 Views

จัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ร่วมขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
เขียนโดย : สนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม
คำสำคัญ : สงขลา


          วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา หมู่ 10 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แกนนำเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ในจังหวัดสงขลากว่า 30 คน ได้ร่วมประชุมหารือจัดตั้ง "สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา" เพื่อเป็นเจ้าภาพในการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ในจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นหน่วยงานที่จะประสานกับภาคีต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
 
          SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ตามแนวทางของ IFOAM เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับประเทศและมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนในพื้นที่ มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นคณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ มีคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัดและจัดตั้งกลไกธุรกิจในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อบริหารจัดการผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่รับรองมาตรฐาน ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดไปแล้ว 32 แห่ง 
 
          คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา มีนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม เป็นประธาน เบื้องต้นมีรองประธาน 4 คน เลขาและกรรมการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดสงขลา และมีคณะที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ได้มีการทาบทามแล้วกว่า 10 คน 
 
          นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณทีมสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง นำโดยประธานอำนาจ เกตุขาว และทีมงานที่ปรึกษา ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ดร. อนุรักษ์ เรืองรอง ผอ. เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ และหลายๆ ท่านที่ผมไม่ได้กล่าวถึง ที่ชี้แนวทาง ให้สงขลาในการขับเคลื่อน SDGsPGS ซึ่งผมได้แรงบรรดาลใจมากมายจากทีมพัทลุง และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดสงขลา จาก 4 โซน คือ ควน ป่า นา เล ทั้ง 16 อำเภอ ที่ทำให้เราก้าวขาขยับเกษตรอินทรีย์ได้อย่างทรนง ใจกลางพื้นที่สงขลา ที่ท้าทายไปด้วยพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ศูนย์รวมต่างๆ ในขณะที่ภาคเกษตร เป็นภาคเล็กๆ ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเหมือนหลายๆจังหวัด แต่ก็เป็นแรงผลักดัน ของเครือข่ายที่จะมีการตรวจรับรองแปลงเบื้องต้นกว่า 100 แปลง จากกว่า 10 กลุ่มๆ ละ 10 แปลง ไม่ว่าจะเป็นแกนนำอำเภอรัตภูมิ (กลุ่มห้องเรียนท้องนา เขาคูหา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งยาว กลุ่มเกษตรธาตุ 4 กลุ่มนาข้าวอินทรีย์คูหา กลุ่มทุ่งเคียมโมเดล กลุ่มนาข้าวบ้านทุ่งเคียม) อำเภอควนเนียง (กลุ่มสวนอ้วนน้อย) อำเภอบางกล่ำ (กลุ่มสวนอ้วนน้อย) อำเภอหาดใหญ่ (กลุ่มสมุนไพร) อำเภอสิงหนคร (กลุ่ม เกิดจากดิน ปากรอ) อำเภอระโนด (กลุ่มแบ่งปัน กลุ่มคลองอาทิตย์) อำเภอเมือง (กลุ่มบ่านสวนตูล) และอีกหลายๆ กลุ่ม กว่า 20 กลุ่ม ที่ทะยอยเข้ามาช่วยปักธงเดินร่วมกัน"  "เราเลือกวันประชุมจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันดี เลขสวย เลขอันเป็นมงคล 9 เลขที่พวกเราศรัทราในศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งชีวิตของมวลมนุษยชาติ ศาสตร์พระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 9" "จากการเกิดขึ้นของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ได้สร้างแรงกระเพื่อมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายจังหวัดในภาคใต้ เช่นนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นต้น งานนี้สนุกแน่ ด้ามขวานทองจะต้องเป็นพื้นที่สีเขียว สะอาดปลอดสารด้วยเกษตรอินทรีย์ และเรามีอาหารที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน"
 
          ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม และดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และยืนยันพร้อมร่วมขับเคลื่อนร่วมกับสงขลาและ 14 จังหวัดภาคใต้สู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
 
โครงสร้างสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา
 
//รายงานโดย  นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา