144 Views

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เขียนโดย : เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
คำสำคัญ : เกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน


ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระแสของการดูแลสุขภาพ ทำให้มีคนหันมาสนใจและบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึ้น อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรอินทรีย์สามารถดำเนินการไปได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ
- เกษตรอินทรีย์ คืออะไร?
- หลักการของเกษตรอินทรีย์
- การแบ่งระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร
- หลักพื้นฐานของการทำเกษตรอินทรีย์
- สนใจปลูกพืชอินทรีย์จะทำอย่างไร
- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- การขอใบรับรองพืชอินทรีย์
- ระบบการรับรอง Organic Thailand
- ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่ควรรู้จัก
- เอกสารอ้างอิง