• คลินิกเทคโนโลยี

  กลไกส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากผลงานวิจัยและพัฒนา ความรู้และความเชี่ยวของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น ปัจจุบันมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จำนวน 70 เครือข่าย 138 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด มีผลงานเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดฯ ไปแล้วมากกว่า 1,900 โครงการ ให้คำปรึกษากว่า 30,000 ราย มีผู้รับการถ่ายทอดฯ และได้รับประโยชน์มากกว่า 122,000 คน

  อ่านต่อ...
 • หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

  กลไกส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

  อ่านต่อ...
 • อสวท.

  กลไกในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการสร้างบุคคลที่อาสามาทำหน้าที่สื่อสารและทำงานด้าน วทนร่วมกับชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงให้ได้รับบริการและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลทางด้าน วทน. อย่างมีประสิทธิภาพ

  • จำนวน อสวท. กว่า 10,000 คน
  • โครงการที่ผลักดันโดย อสวท. กว่า 200 โครงการ
  อ่านต่อ...

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

 หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ น่าสนใจ ^o^


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 15 อนาคตข้าวไทย กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย และสุดท้ายคือ ประชาชนคนไทยทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ ข้าว ธัญญาหารของแผ่นดินไทย กลับมาผงาดบนเวทีโลกอีกครั้ง

อ่านต่อ »

หมู่บ้านหนองมัง วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์

กลุ่มมีกิจกรรมหลักคือการร่วมกันทำกองทุนปุ๋ยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง การจัดประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

อ่านต่อ »

การผลิตก๊าซชีวภาพต้นทุนต่ำสำหรับครัวเรือน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือนในการแปลงมูลสัตว์เป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน

อ่านต่อ »

การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการส่งเสริมโครงการก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน หรือ Biogas@HOME จากคณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกว่า 20 แห่ง

บล๊อกล่าสุด

รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์"
บทสัมภาษณ์ รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" จัดทำขึ้นเพื่อเป้นการประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จัก ก.วิทย์ฯ มากยิ่งขึ้น มีหลากหลายเรื่องราว ตามไปฟังกันได้เลยครับ อย่าลืมเสียบหูฟัง หรือเปิดลำโพงด้วยนะครับ

1. 8 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์สด ผอ.นิตยา พัฒนรัตน์ ในเรื่องความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิศวกรรมย้อนรอย 10 ปีของการพัฒนาด้วยกระบวนการ Reverse Engineering ว่าได้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง

ประชารัฐ และ กิจกรรมเพื่อสังคม(Social Enterprise) คืออะไร?

คำคม วันนี้

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

YSF ไปหาชาวบ้าน อยู่กับเขา เรียนรู้จากเขา วางแผนกับเขา ทำงานกับเขา เริ่มจากสิ่งที่เขารู้ สร้างจากสิ่งที่เขามี สอนโดยชี้ให้เห็น เรียนจากการทำ

Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย"
Fan Page : Science Hit

หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์


หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรม


เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
(Clinic Technology Project)

Biogas@HOME

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการประเมินและคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ(Technology focus) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในระยะยาว (2-3 ปี) โดยในปี พ.ศ.2555 ได้คัดเลือก “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน” เป็นโครงการนำร่อง และได้จัดทำคู่มือมาตรฐานเบื้องต้น

การพัฒนาสินค้า OTOP

วท. ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า OTOP มาโดยตลอดและตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ ความรู้ วทน. ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ไปสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ทำการสํารวจผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรสินค้า OTOP ในระดับ 4 – 5 ดาว (บัญชีคัดสรรปี 2553) ภายใต้การโครงการคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 300 ราย ...


52 หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

เอกสารนำเสนอการนำ วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถยกระดับเป้นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จำนวน 52 หมู่บ้าน

คู่มือการดำเนินงาน ปี 2557

คู่มือการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

อสวท. นำ วทน. สู่ชุมชุน
(Science Volunteer Project)

สรรหาสมาชิก อสวท.

เพื่อเป็นตัวแทนระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัด นำความรู้ด้าน วทน. ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสื่อกลางนำปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. ของชุมชนมาสู่กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ

บล๊อกล่าสุด...

1.  สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2.  อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
3.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.  เทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์
5.  จ.เคลื่อนที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
7.  ประชาสัมพันงานสัมมนายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดนครราชสีมา
8.  เห็ดเยื่อไผ่
9.  ประชุมคณะทำงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด
10.  Smart City เมืองอัจฉริยะ

ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน "ศรัทธาและเหตุผล"

Template by OS Templates