͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : gmp

Ǫҭҹ >> gmp      մѧ ...

1. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบ GMP (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ (-)|055962747|5514061|ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 nitipongj@nu.ac.th
2. : พัฒนากระบวนการแปรรูปอย่างง่ายตามมาตราฐานการผลิตที่ดี (GMP) ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทชาชงเพื่อพัฒนาสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.โอรส รักชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-962745
 oroser@nu.ac.th
3. : การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ผช.ศ.ดร. รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
 ciet@huso.buu.ac.th.
4. : การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาร (GMP)กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน" รุ่นที่2 (โครงการต่อเนื่อง) (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ผศ. ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ 038-745-900 ต่อ 2389 , 2334 โทรสาร 038-393472
 ciet@huso.buu.ac.th
5. : การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุชน" รุ่นที่ 3 ( โครงการต่อเนื่อง ) (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ โทร.038-745-900 ต่อ 2389
 hapiwat@hotmail.com
6. : “การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน” รุ่นที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง) (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ โทร. 0-3874-5900 ต่อ 2389
 hapiwat@hotmail.com
7. : การฝึกอบรมกระบวนการผลิตน้ำสลัดเสริมผลไม้ สมุนไพร ตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี GMP (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์ (นักวิทยาศาสตร์)|0897356186|5513672|ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 kpesatcharat@hotmail.com
8. : การอบรม GMP และ HACCP (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร. ประสงค์สาม ปุณยอุปพัทธ์ ดร. นารีรัตน์ มูลใจ โทร. 045-433114 โทรสาร. 045-433119
 prasong@sci.ubu.ac.th, nareerat@sci.ubu.ac.th
9. : การถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) แก่กลุ่มทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์และผู้ประกอบการแปรรูปข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.จินดามณี แสงกาณจนวนิช|0890143939|5604255|โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 jindaman@agri.ubu.ac.th
10. : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หอยนางรมให้ได้มาตรฐาน GMP (NP) (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ โทร.08 9710 5435
 duanrung@hotmail.com
11. : การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สละให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ (อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)|0897105435|5513775|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 duanrung@hotmail.com
12. : การพัฒนาโรงงานแปรรูปน้ำมังคุดให้ได้มาตรฐาน GMP และ อย.
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ 089 - 710 - 5435
 duanrung@hotmail.com
13. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโรงงานแปรรูปสับปะรดให้ได้มาตรฐาน GMP และ อย. (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ โทร.039-471073 , 089-7105435
  duanrung@hotmail.com
14. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโรงงานแปรรูปสับปะรดให้ได้มาตรฐาน GMP และ อย.
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ | โทร.039-471073 , 089-7105435
 duanrung@hotmail.com
15. : การผลิตน้ำหมากเบนโดยใช้ระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practices (GMP) (A2(1)) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์|0819646441|5502681|คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
 dr.aroonsri@gmail.com
16. : ของกิน ของฝาก กับมาตรฐาน ขั้นต้น GMP 2555 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน|0850158132|0000000|คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 arak@sut.ac.th,arakkorat@yahoo.com
17. : การจัดทำระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) และการจัดการระบบ (HACCP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวจันทนา สันทัดพร้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท์. 0-4427-1312 ต่อ 3430
 
18. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวชมพูนุช ห้องลา โทร. 044-233000 ต่อ 4351, 088-380284
 chompoonuch.2840@gmail.com
19. : การพัฒนาสูตร กระบวนการทอดและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดสวรรค์ตามมาตรฐาน GMP
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายธีรภัทร์ เทพใจกาศ | โทร.086-9123868 , 054342549
 teeravat@rmutl.ac.th
20. : (VC: ศวภ.1) กระบวนการผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่มให้สามารถเก็บรักษาได้นานตามหลักเกณฑ์ GMP
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางวัชรี เทพโยธิน , น.ส.อุบลรัตน์ พรหมฟัง | โทร. 081-4723916, 054-342547
 pinubon@hotmail.com
21. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหมูส้มกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (ผศ.)|0859108165|5613397|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 achara2518@yahoo.co.th
22. : การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าชุมชน ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดี (GMP) จังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ѺԴͺç : ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.วท.|0-2333-3917-8
 
23. : GMP กับผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ผศ. ทศพร นามโฮง
 -
24. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร (GMP) กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : อ.ชไมพร เพ็งมาก โทร. 055 – 298494,055 – 298438 ต่อ 121
 chamai3@thaimail.com
25. : การพัฒนากระบวนการผลิต และสถานที่ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ (หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การอาหาร ฝ่าวิจัยและบริการวิชาการ)|0850562339|5512958|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง 202 ม.17 (ตู้ปณ. 89) ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 patr99@hotmail.com
26. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปน้ำพริกปลาร้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาววสาวี พิชัย (อาจารย์) โทร. 081-111-1209
 wa_sawee@hotmail.com
27. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปน้ำพริก ในจังหวัดมหาสารคาม (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาววสาวี พิชัย,นางสาวนัดติยา ประกอบแสง,นางสาวมนันยา นันทสาร|0811111209,0891139165,043725439|5503532|สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 wa_sawee@hotmail.com,nittaya06@hotmail.com,manaya_pooh@yahoo.com
28. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของโรงงานน้ำดื่ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาววสาวี พิชัย|0811111209
 wa_sawee@hotmail.com
29. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของโรงงานปลาร้า บ้านหนองล่าม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวปาริชาติ ราชมณี,นางสาววสาวี พิชัย|0896195491,0885632549|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 tarn4301@hotmail.com,wa_sawee@hotmail.com
30. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมโพรไบโอติก แหนมปีกไก่ และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์|0850024943|5613401|คณะเทคโนโลยีการเกษตร หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 phuapaiboon@yahoo.com
31. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตสินค้าแปรรูป OTOP สู่มาตรฐาน GMP (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง (อาจารย์) ,นายประสิทธ์ โสภา (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) ,นางสาวปัทมเกสร์ ราชธานี (นักวิชาการศึกษา แผนกงานวิจัยและพัฒนา) |089-8617415 ,- ,0885621484|10279| สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Pattamakes@yahoo.co.th
32. : การพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ บ้านดอนไชย (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. ตรีสินธุ์ โพธารส (อาจารย์ประจำสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)|054-466666 ต่อ 3140|5513710|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 Treesin_23@yahoo.com
33. : การพัฒนามาตรฐานการผลิตด้วยระบบ GMP และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกล้วยหอมทองทอดกรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอาหารปลอดภัยของจังหวัดพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส |0811708118|5613368|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 treesin2556@yahoo.com
34. : การพัฒนามาตรฐานการผลิตลิ้นจี่ลอยแก้วบรรจุขวดแก้วเข้าสู่มาตรฐานสุขลักษณะ

ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP) เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ จังหวัดพะเยา

(มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล โทร.054-466666 ต่อ 3447 โทรสาร 054-466716
 hataakira@hotmail.com,jarmkazz@gmail.com
35. : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรบานการผลิตตามมาตรฐาน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์ โทร.074-609600 ต่อ 3318
 dongrutrada@hotmail.com
36. : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไลโคปีนในน้ำฟักข้าวพร้อมดื่มบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและระหว่างการเก็บรักษา พร้อมการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : 1. ดร.เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล (อาจารย์) โทร. 081 659 9625 โทรสาร 0 3458 5067 2. นายรณชัย ยอดดำเนิน (อาจารย์) โทร. 081 889 9867 โทรสาร 0 3458 5067
 kapremsiri@mahidol.ac.th,
37. : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากสับปะรดพันธุ์ภูแลและนางแล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเบื้องต้น(GMP) (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ѺԴͺç : ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)|05391673|5513698|มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 phunsiri.s@mfu.ac.th