͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ghp

Ǫҭҹ >> ghp      մѧ ...

1. : กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง น้ำพริกไทยสู่มาตรฐาน GHP กิจกรรมที่ 1 “น้ำพริกหนุ่ม”
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ โทรศัพท์ 053-942002 , 944146 ต่อ 423, 951
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
2. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Hygiene Practice:GHP) แก่กลุ่มวิสาหกิจ OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อาจารย์ ธดารัตน์ จุทอง โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์. 0-4535-3560
 annthida@agir.ubu.ac.th
3. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (basic Food Processing and Good Hygiene Practice : GHP) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย 0-9846-9248
 -
4. : การอบรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice : GHP)สำหรับผู้ผลิตในระดับชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : ดร.อรรจนา ด้วงแพง 0-4221-1040 ต่อ 207, 0-9422-3263
 a_duangpaeng@hotmail.com
5. : โครงการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (
Good Hygiene Practice : GHP ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวสุพรรษา ยังสุขเกษม
 
6. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(Good hygiene practice: GHP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวจันทนา สันทัดพร้อม โทร.044-223-000 ต่อ 3431
 xanta_na@yahoo.com