͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : เห็ด

Ǫҭҹ >> เห็ด      մѧ ...

1. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (ภูฐาน) สู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ ตันพิชัย โทรศัพท์ 0-3428-1081 โทรสาร 0-3428-1081
 fedupst@ku.ac.th
2. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (A3) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายประสงค์ ตันพิชัย,นางสาวกาญจนา ทรัพย์นุ้ย|034281081|5503503|ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 fedupst@nontri.ku.ac.th,pui_poko@hotmail.com
3. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายประสงค์ ตันพิชัย,นางสาวกาญจนา ทรัพย์นุ้ย|034281081|5513686|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 fedupst@ku.ac.th,pui_poko@hotmail.com
4. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายประสงค์ ตันพิชัย,นางสาวกาญจนา ทรัพย์นุ้ย|034281081|5613399|ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาคารประชาสัมพันธ์หน้า ชั้น 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 fedupst@ku.ac.th,pui_poko@hotmail.com
5. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดข้าวเปลือกในการผลิตหัวเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายเพิ่ม สุรักษา (หัวหน้าโครงการ)|0819952463|10055| สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
 eatperm@ku.ac.th
6. : โครงการคาราวานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีที่ 3):การเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล โทรศัพท์ 053-944088
 agani009@chiangmai.ac.th
7. : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (A3) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : น.ส.ศศิรินทร์ อธิมา (ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)|0846089915|5504221|ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 athima.sasirin@gmail.com
8. : การผลิตเห็ดถั่วเป็นแหล่งความั่นคงอาหารและลดการเผาทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์|053942853
 petai@chiangmai.ac.th
9. : การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเห็ดเศรษฐกิจปลอดภัยและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายพิเชษฐ์ น้อยมณี|053944031
 pichet_noi@hotmail.com
10. : การถ่ายทอดการจัดการระบบการเพาะเห็ดโคนน้อยในโรงเรือนก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัย), น.ส.ปาริชาติ เทียนจุมพล (นักวิจัย), ดร.ปริญญา จันทร์ศรี (นักวิจัย)|053944031, 053942462|10204|สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 pichetnoi@gmail.com
11. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายณัฐวัฒณ์ หมื่นมาณี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944031
 pichetnoi@gmail.com
12. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดตามระบบมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้สูงอายุ
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : ดร.ปริญญา จันทรศรี | โทร.053-942462 |
 sdxxo003@chiangmai.ac.th
13. : การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวบุหรัน พันธุ์สวรรค์ โทร 0-5448-4222 ต่อ 1609 Mobile: 0-9563-3043 โทรสาร 0-5448-4229
 buranphan@hotmail.com,
14. : การศึกษาแนวทางในการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดเผาะเพื่อการแปรรูป (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวบุหรัน พันธุ์สวรรค์ หัวหน้าโครงการ สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 0-5446-6666 ต่อ 1609; Mobile: 0-9563-3043 โทรสาร 0-5446-6664
 buranphan@hotmail.com, buranphan@yahoo.com
15. : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น"(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง) (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.ทิพวรรณ ทองสุข โทร 0-5526-1000-4 ต่อ 2746 หรือ 0-4620-1795
 tipawant@yahoo.com
16. : การเพาะเห็ดอินทรีย์ในตะกร้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก โทร.054-466-666 ต่อ 1730 , 086-728-9571
 wipornpan@hotmal.com
17. : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เห็ดนางฟ้า(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร/055-261000-4 ต่อ 1646, 1664
 suwansris@yahoo.com,aemorns@nu.ac.th
18. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดเป็นอาหารเจ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : 1. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 2. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย โทรศัพท์ (055) 261000-4 ต่อ 1646
 suwansris@yahoo.com
19. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมจากเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ โทร: 055-261-000 ต่อ 2747 โทรสาร: 055-261-987
 nitipongj@nu.ac.th
20. : การพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ด ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ (-)|055962747|5514061|ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 nitipongj@nu.ac.th
21. : ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ (อาจารย์)|055963537|5514061|หน่วยพลังงานสะอาด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 somchaij@nu.ac.th
22. : โครงการการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปเห็ด ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์(อาจารย์)|055962747|5610761|ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 nitipongj@nu.ac.th
23. : เทคโนโลยีการเพาะเห็ด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : นายนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง 0816167746
 nawasit@buu.ac.th
24. : เทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกชุมชนตำบลห้วยใหญ่ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : นายนวศิษฏ์ รักษาบำรุง (รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ)|0816167746|5512905|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 nawasit@buu.ac.th
25. : การนำเทคโนโลยีจุลินทรีย์มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าภูฐาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.กาญจนารัตน์ ช่อรักษ์ โทร.086-711-5220,043-754-414
 kanjanaratperl@yahoo.com
26. : สนับสนุนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อการเพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช้พลังงานจากไบโอดีเซลอย่างยั่งยืนของชุมชนเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวจุฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 043754085,333 ต่อ 1837
 ythalisa@yahoo.com
27. : การถ่ายทอดเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน (A3) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.โสภา แคนสี,อ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นายทศพล มานะศรี|0866301252,0865643051,0866458140|5504495|คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sopa.c@msu.ac.th,sunantha18@yahoo.com,thos1787@hotmail.com
28. : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดและพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจ(NP) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ โทร.0 3458 5058-67 ต่อ 2116 หรือ 08 7046 0444
 sctwn@mahidol.ac.th
29. : การพัฒนาสารสกัดจากทองพันชั่ง ตะโกนา และชุมเห็ดเทศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดพยาธิใบไม้ในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร.034-858060
 panat.anu@mahidol.ac.th
30. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า (เห็ด 7 วัน) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายสันต์ชัย มุกดา (นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)|0895542325|5512120|สาขาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 -
31. : โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร อัยรักษ์ โทรศัพท์ 074-286949 โทรสาร 074-286963
 pattara.a@psu.ac.th
32. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการส่งออก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ โทรศัพท์ 074-286943 , 074-286963 โทรสาร 074-286963
 pattara.a@psu.ac.th
33. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง [A2(3)] (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : 1. ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ ระดับ 7)|0819595854|5502606|ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
34. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก [A2(3)] (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : 1. ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ ระดับ 7)|0819595854|5502606|ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
35. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเห็ด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ 0819595854
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
36. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์มในสวนยางพารา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ระดับ 7)|08195958|5513672|แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการ อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
37. : ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายปาล์มในสวนยางพารา และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ระดับ 7)|0819595854|5613226|ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
38. : ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร คงทอง (ผจก.คลินิกฯ), ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ระดับ 7), นส.ณัฐฐา รัตนโกศล (ผู้ประสานงานฯ)|074286965, 0819595854, 0848585043|10363|สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 sasitorn.k@psu.ac.th jpintip@bunga.pn.psu.ac.th, elfar_graysia@hotmail.com
39. : ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ฟางข้าวและทะลายปาล์ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร คงทอง (ผจก.คลินิกฯ), ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ระดับ 7), นส.ณัฐฐา รัตนโกศล (ผู้ประสานงานฯ)|074286965, 0819595854, 0848585043|10363|สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 sasitorn.k@psu.ac.th
40. : ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการอาหารจากเห็ด


(อสวท.) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร คงทอง (ผจก.คลินิกฯ), ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์ระดับ 7), นส.ณัฐฐา รัตนโกศล (ผู้ประสานงานฯ)|074286965, 0819595854, 0848585043|10363|สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 sasitorn.k@psu.ac.th
41. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารจากเห็ด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ โทร. 081-9595854
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
42. : การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ดให้ได้มาตรฐาน และการยืออายุการเก็บรักษาเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า (ความต้องการจาก อสวท. และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวมยุรา เหมสารา โทร. 074-477172, 081-9631175
 myura.a@psu.ac.th , mayura.h@hotmail.com
43. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ โทร. 081-9595854
 jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
44. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ (อาจารย์) ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 081-9595854 Email.jpintip@bunga.pn.psu.ac.th
 
45. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç :
 
46. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.ชริดา ปุกหุต โทร. 045-288400-3 ต่อ 4226 โทรสาร. 045-288380 นายอุทัย อันพิมพ์ โทร. 045-258400-3 ต่ อ7043, 7044 โทรสาร. 045-288374-5 ต่อ 2150, 2250
 charida@sci.ubu.ac.th, uthai@agri.ubu.ac.th
47. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นางชริดา ปุกหุต โทรศัพท์. 0-9626-3425 โทรสาร.0-4528-8380
 chairda@sci.ubu.ac.th
48. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ชริดา ปุกหุต โทร.089-626-3425
 charida@sci.bub.ac.th
49. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจรสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง,ดร.อุทัย อันพิมพ์,อ.นรา หัตถสิน|045353816|5613355|สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 sairoong2555@gmail.com,uthaiunphim@gmail.com,narahuttasin@gmail.com
50. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจรสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง,ดร.อุทัย อันพิมพ์,อ.นรา หัตถสิน|045353816|10296| สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 sairoong2555@gmail.com,uthaiunphim@gmail.com,narahuttasin@gmail.com
51. : การพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายทวัสักดิ์ วิยะชัย โทร. 045-353543
 taweesak.w@ubu.ac.th
52. : โครงการถ่ายทอดการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างมุลค่เพิ่มทางเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.นรา หัตถสิน โทร. 045-353861
 narahuttasin@ubu.ac.th
53. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจรสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง โทร. 045-353861
 sairoong2555@gmail.com
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจรสำหรับครัวเรือน
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง | โทร.088-5839017
 sairoong2555@gmail.com
55. : การเพาะเห็ดในถุงและเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร. สุทธิชัย สมสุข
 -
56. : การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข
 suthisomsook@hotmail.com
57. : การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สิทธิชัย สมสุข โทร.02-564-4440 ต่อ 2354 ,085-118-6624
 suthisomsook@hotmail.com
58. : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกแบบครบวงจรตามแนวทางในโรงเรียนเกษตรกรให้กับชุมชนสมณโกฎฐาราม ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา (โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข/02-5644440 ต่อ 1789
 clinictech@hotmail.com
59. : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : 1. รศ.ดร. สุทธิชัย สมสุข (0851186624) 2. นาย นคร ลิมปคุปตถาวร (0818672042) 3. นาย นิธาน ทองโคตร(0890747660)
 : clinictech@hotmail.com
60. : การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟางในตะกร้า (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข โทร: 08-5118-6624
 clinictech@hotmail.com,
61. : การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก(NP) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข โทร. 08 5118 6624 และ น.ส.สุวดี สงมา(ผู้ประสานงาน) โทร. 08 4086 9915, 0 2564 4440 ต่อ 1789
 clinictech@hotmail.com, torngkot@hotmail.com
62. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูป (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์,รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข,นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล|0815788377,0851186624,0818311560|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 adusit@tu.ac.th
63. : การทำเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและเห็ดอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ|0871025380|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 chanan@tu.ac.th
64. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัฒนาชัย มาลัย,นางสาวธนัสนี สมบูรณ์|0878786611,0819774901|5503676|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 wmalai@hotmail.com,thanatsanee@hotmail.com
65. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเพาะเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัฒนาชัย มาลัย,นางสาวธนัสสี สมบูรณ์,ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช|0878786611,0819774901,0899499277|5513700|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 wmalai279@gmail.com,thanatsanee@hotmail.com,nhathaichanok@gmail.com
66. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาผลิตไอน้ำสำหรับการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัฒนาชัย มาลัย,ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ,ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม|0878786611,0862255202,0868578864|5613394|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 wmalai279@gmail.com,thitipong@gmail.com,klluepon@gmail.com
67. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง โทร. 09-863-1414 โทรสาร 042-835-238
 somsakdi@rediffmail.com
68. : ส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมสำหรับเกษตรกรพื้นที่ราบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์ โทร.089-422-8644
 
69. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดตระกูลนางฟ้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันท์ โทร.08-9422-8644
 -
70. : การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก และการแปรรูป (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายกิตติ ตันเมืองปัก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ และรอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โทร. 085-681-1227
 kittizipzip@hotmail.com
71. : การเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า โดยใช้วัสดุเพาะขี้เลื่อยยางพารา และผักตบชวาแบบครบวงจร และการแปรรูป (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : อ.กิตติ ตันเมืองปัก 042835238 ต่อ 45107
 kittizip@hotmail.com
72. : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์|042835238|5513293|อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 
73. : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์,นาวสาวจารุวัลย์ รักษ์มณี,นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล|0894170949,042853238|5613356|อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 charuwan_l@hotmail.com,clinicloei@hotmail.com
74. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย | โทร.083-3475794
 suradet_chai@hotmail.com
75. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี เพ็ชร์ช้าง โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1689, 1679 โทรศัพท์มือถือ 081-5327507 โทรสาร 0-5541-1096 ต่อ 1710
 rPetchang@hotmail.com
76. : การผลิตต้นกล้าเอกโตไมคอร์ไรซาของเห็ดถอบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง (ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี |0819581385, 0815338526|5513768|ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 rpetchang@hotmail.com,wanwisa_f@hotmail.com
77. : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจและบรรจุภัณฑ์ของเห็ดแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก (อาจารย์)|0896400191|5611281|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 wanwisa_f@hotmail.com
78. : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเหลือทิ้งเพื่อกลุ่มเกษตรกรผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ (อาจารย์)|0897044407|5613395|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 pongthornpruek@hotmail.com
79. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางด้วยกากมันสำปะหลัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.นภาพร อามัสสา โทร.042-771-46 มือถือ 0083-374-6450
 Jubjang_ar@yahoo.com
80. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อเป็นรายได้เสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวชลาลัย เหง้าน้อย,นางสาวธัญลักษณ์ เต็งจารึกชัย|0870568657,0870568657|5513429|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 puena.ng@hotmail.com,jimmi_fc@hotmail.com
81. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวภาวิณี ท้าวเพชร|0810605244|5613609|สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 pawinee.taopech26@gmail.com
82. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวภาวิณี ท้าวเพชร|0810605244|9971|สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 pawinee.taopech26@gmail.com
83. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกเห็ดลินจือ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวชลาลัย เหง้าน้อย 087 056 865
 chalalai.ng@rmuti.ac.th
84. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : ผศ.อภิรัติ โสฬศ (รองผู้จัดการคลินิกฯ) โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 2105
 apirat_so@hotmail.com
85. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดโดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย (ที่ปรึกษา) ผศ.อภิรัติ โสฬส|0817265290 ,022819231-4 ต่อ2201|10247|คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
 apirat_so@hotmail.com, chayapat2009@hotmail.com
86. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและกล้วยน้ำว้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางประทุม อุ่นเรือน โทร: 08-9845-2080
 pratoom.ou@rmuti.ac.th
87. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสเปรย์น้ำเย็นควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดหอม กลุ่มผลิตเห็ดหอม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายทยาวีร์ หนูบุญ,ผศ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง,นายปรเมศวร์ สุทธิประภา|0816694177,0813894257,0819529101|5506972|สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 thayawee@rmuti.ac.th,virutw99@yahoo.com,bally_fatdog@yahoo.com
88. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านการออมและการจัดทำบัญชีกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวและกลุ่มเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : อ.มนสิชา กัญญาพันธ์,นางสาวพิไลพร ศิริมาเทพ,นางสาวพรสวัสดิ์ สิงห์ยาม|044233000ต่อ3620,ต่อ3630,0900564544|5613259|สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 saitarn2012@hotmail.co.th,nopnoy-pl@hotmail.com,singyam_p@hotmail.com
89. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการแปรรูปเห็ดเพื่อส่งเสริมอาชีพ และรายได้ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ดร. วีรวัตร นามานุศาสตร์ ,ดร. นิภาพร อามัสสา ,นาย ไพบูลย์ พูลทอง (ประธานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ.ขอนแก่น) |0864067075 ,0833746450 ,0921472965|10250| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
 weravart2015@gmail.com
90. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชนืจากมันสำปะหลังเพื่อการเพาะเห็ดฟาง และการผลิตไหมอี่รี่ เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ดร.วีรวัตร นามานุศาสตร์ โทร. 044-223-000 ต่อ 4353, 086-4067075
 weravart2015@gmail.com
91. : การแปรรูปอาหารจากเห็ดเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลแม่ปูคา จ.เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.นิอร โฉมศรี สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.054342553, 082-0345886
  nioernchomsri@yahoo.de
92. : การออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และการสร้างมาตราฐานอาหารแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ชุมชนตำบลแม่ปูคา จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นางสาวภัทรวดี ธงงาม (อาจารย์) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 095-4463509
  mumusomo@hotmail.com
93. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç :
 
94. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç :
 
95. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดและทำเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุนทร โปธา โทร. 054-342547 ต่อ 112 , 09-7589901
 -
96. : การทำเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุนทร โปธา 0-5434-2547 ต่อ 112
 
97. : การทำเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.ทรงพล จริยวิทยารัตน์ โทรศัพท์ 054-342547 ต่อ 112
 prommin.sa@.chaiyo.com
98. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำเชื้อเห็ด (โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์/054-342547 ต่อ 112, 08-9758-9901
 -
99. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุนทร โปธา โทร. 054-342547 ต่อ 112 มือถือ 08-9758-9901
 
100. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ โทรศัพท์ 084-1680030
 chaitavat@rmutl.ac.th
101. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ด(เห็ดสวรรค์))
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางสุมาฬี พรหมรุกขชาติ|0864292804|5608595|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 sphromrukachat@yahoo.com
102. : การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดพอเพียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ (อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)|0848856655|5513261|สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 chaitavat@rmutl.ac.th
103. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหน่อไม้และเห็ดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพแก่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางสาวอุบลรัตน์ พรหมฟัง (อาจารย์6)|0869134513|5612093|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 pinubon@hotmail.com
104. : การยกระดับการผลิตเห็ดครบวงจร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)|0848856655|5612093|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 chaitavat@rmutl.ac.th
105. : การผลิตเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายชัยธวัช จารุทรรศน์ (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)|0848856655|10286|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 chaitavat@rmutl.ac.th
106. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ (อาจารย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทร. 086-6541640
 oxsuphat@hotmail.com
107. : การพัฒนาสูตร กระบวนการทอดและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดสวรรค์ตามมาตรฐาน GMP
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายธีรภัทร์ เทพใจกาศ | โทร.086-9123868 , 054342549
 teeravat@rmutl.ac.th
108. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (การเพาะเห็ด การฟอก/ย้อมสีไหม การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การผลิตสาโทและสุรากลั่น การแปรรูปเนื้อสัตว์/ผัก/ผลไม้ และการทำขนมไทย) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายสำเนาว์ เสาวกูล 0-9846-7202
 samnao@surin.rit.ac.th
109. : การส่งเสริมศักยภาพการเพาะเห็ดถุงของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน และกลุ่มเกษตรกรบ้านปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.วิระ ศรีธัญญรัตน์ โทร. 089-424-3031
 wira3@hotmail.com
110. : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดในโครงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวยุพา บุตรดาพงษ์ โทร. 084-4786190
 yupha.bu@gmail.com
111. : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดในโรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแบบครบวงจร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางยุพา บุตรดาพงษ์ | โทร.084-4786190
 yupha.bu@gmail.com
112. : โครงการเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
 d_raveewon@yahoo.com
113. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.เสวก พงษ์สำราญ (ผอ.คลินิกฯ)|0860996311|5611024|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 sawak_pong@hotmail.com
114. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพส (ผอ.คลินิกฯ), ผศ.สุภร พงษ์สำราญ,น.ส.กานดา ทองนพคุณ 0819837459,0811777153,0845669796|10442|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 cmakhonpas@gmail .com,yada_da@hotmail.com
115. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช โทรศัพท์ 0-4381-1128 มือถือ 0-9711-5933
 watcharin@ksc.rmuti.ac.th
116. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช โทร.043-811128
 watcharin3399@yahoo.com
117. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแวงและบ้านหนองบัวโดน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์(NP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช 043-813068 , 089-7115933
 watcharin3399@yahoo.com
118. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (A2(1)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0897115933|5502598|งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
119. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0897115933|5513314|กองวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
120. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดนางฟ้าเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรพระพรหมอินทรีย์สำหรับการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล
 narongpoo@hotmail.com
121. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.นิภาพร อามัสสา โทร.042-771-460
 Jubjang_ar@yahoo.co.th
122. : การทำเกษตรครบวงจร ปลูกพืช เพาะเห็ด เลี้ยงปลา (การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายหลังน้ำลดจังหวัดสุพรรณบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี)
ѺԴͺç : นายจรัล ยุบรัมย์ โทร.081-498-9689
 suphanatc@hotmail.com
123. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : น.ส.ฐาณิญา อิสสระ | โทร.081-7835881
 dhaniya_fay@hotmail.com
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดหอมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบลดต้นทุน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นายประธาน โพธิสวัสดิ์ (นักวิจัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)|02 577 9052|9824| 35 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 prathan@tistr.or.th
125. : การผลิตเห็ดปลอดสารพิษ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร)
ѺԴͺç : นางอรนุช อยู่ยอด (อาจารย์)|0848228331|5613359|วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 104 หมู่ 7 ต.นิคมฯ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 -
126. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเห็ดเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : นายพงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง โทร.054-342-553 ต่อ 230
 phongyuth@kasetsiam.com
127. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ด(เห็ดสวรรค์)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : นางสุมาฬี พรหมรุกขชาติ|0864292804|5608595|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 sphromrukachat@yahoo.com
128. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิตเห็ดปลอดภัยในจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : น.ส.จิตจำนง ทุมแสน โทร.032-261-790 ต่อ 2101
 jtoomsan@yahoo.com,jtoomsan@gmail.com
129. : การพัฒนาชีวินทรีย์เพื่อการยับยั้ง ควบคุม เชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : น.ส.ศุภลักษณ์ สุดขาว (032-261790 ต่อ 2100)
 -
130. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฮอร์โมนและสารชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูเห็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : ดร.จิตจำนง ทุมแสน โทร.032-261790 ต่อ 2101 โทรสาร 032-261078
 jtoomsan@yahoo.com, jtoomsan@gmail.com
131. : การให้คำปรึกษาและการบริหารคลินิก (การผลิตเห็ดปลอดภัย) (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : ดร.จิตจำนง ทุมแสน โทร.032-261790 ต่อ 2101 โทรสาร 032-261078
 jtoomsan@yahoo.com, jtoomsan@gmail.com
132. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดปลอดภัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : ดร.จิตจำนง ทุมแสนโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 2101 โทรสาร 032-261078
 jtoomsan@yahoo.com
133. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากเห็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : ดร.จิตจำนง ทุมแสน โทร.032261079 ต่อ 2101
 jtoomsan@gmail.com
134. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดและการยืดอายุ (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก,อ.วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร|032261790 ต่อ 3109|5513511|ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 krongsakda@gmail.com,wkasisntanon@yahoo.com
135. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดครบวงจร
(มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : นางวันทนา นาคีสินธ์ | โทร.089-0193285
 wantananksn@gmail.com
136. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดมือถือและแปรรูผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มแม่บ้านที่ประสบอุทกภัยในตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (A1) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม,นางเมตตา เก่งชูวงศ์,นางสาวสิริกร วานิชสุจิต|0862301515,0896192800,0807643176|5502595|สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 metta_kengchuwong@yahoo.com,sirikronwa@hotmail.com
137. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และอนุรักษ์เห็ดพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี,นางสาว สิริกร วานิชสุจริต,นาย สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ|0890632770,043721445,0890632770|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 juntasri@hotmail.com
138. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดกระเช้าเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม,นางเมตตา เก่งชูวงศ์,นางสาวสิริกร วานิชสุจิต|0862301515,0896192800,0807643176|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 thanapong@rmu.ac.th,metta_kengchuwong@yahoo.com,sirikron@hotmail.com
139. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง,นายวัสนต์ ปินะเต|0831451654,0843635654|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 Ob_kmitl@hotmail.com,kaapplied@hotmail.com
140. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดถุงขี้เลื่อยสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดแบบอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุจิตรา ผาระนัด,นายชูชาติ ผาระนัด,นางปรียา ศรประสิทธิ์|0862233086,0810501050,0834149358|5613382|สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kitty1-9-7-7@hotmail.com,chuchat@rmu.ac.th
141. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดในครัวเรือนแบบครบวงจร
(มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย | โทร. 08-2120-3042
 kanchalika.ra@rmu.ac.th
142. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.ธนประเสริฐ ชื่นอุปการนันท์,นางศันสนีย์ ไชยเพีย,นางสาวลีนมน แสนทวีสุข|0897137277,0897105232,0874644645|5503622|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 leenamon_s@hotmail.com
143. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบครบวงจรสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ|0840307355|5612820|อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 kazidech_s@hotmail.com
144. : การเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงรูปแบบต่างๆ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
ѺԴͺç : นายประยูร แก้วยอดจันทร์ โทร. 081-6907250 Prayoonpn@hotmail.com
 Prayoonpn@hotmail.com
145. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากเห็ดแครงและเห็ดต่างๆ (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
ѺԴͺç : นายประยูร แก้วยอดจันทร์ โทร. 081 6907250
 prayoonpn@hotmail.com
146. : การเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
ѺԴͺç : นายยอด สุขแก้ว|โทร.081-6907250
 Yord-nik@hotmail.com
147. : การบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางบงกชไพร ศรพรหม โทร.086-7254509
 bongkojprai@gmail.com
148. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดและการผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการค้า (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ (ผอ.คลินิกฯ) โทร. 081-318-8688
 lalita@npu.ac.th
149. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่าและการสุขาภิบาลโรงเรือนเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางกาญจนา สุริยนต์,นางสาวภัทราวดี ศรีปัญญา,นายธีระธนธร นนทะภา|0869421971,0872190657,0854635469|5513521|สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 kanjana_psu@hotmail.com,p_sripanyamsu@hotmail.com,teeratanatorn@hotmail.com
150. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านแสนพันท่า ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางกาญจนา สุริยนต์,นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม,นางสาวพรทิวา สารจันทร์|0903375886,0811572480,0800056256|5613392|สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 suriyont.k@hotmail.com,dumrongsak.r@windowslive.com,kungkapea@hotmail.com
151. : การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเห็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา|0894999015|5613387|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 daunpornpupaka@gmail.com
152. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดขอนดำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : อาจารย์ชลธิรา บุญเรืองยา โทร.081-595-9101,02-211-2052,02-211-2056
 choltira1@hotmail.com
153. : การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์,ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์,ผศ.ดวงฤทัย ธำรงโชติ|0867599237,0818273702,0816180244|5613364|คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 r_thiwa@hotmail.com
154. : การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางสาวรุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ (อาจารย์) ,ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ | 02-2112056 ,0867599237,0818273702 |10216| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 r_thiwa@hotmail.com
155. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน (เห็ด, มะม่วงหาวมะนาวโห่)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : ดร.กฤษณ์ สงวนพวก | โทร.02-2879600 ต่อ7202
 krish.sa@rmutk.ac.th
156. : คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโย(การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม)
(วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน)
ѺԴͺç : นายทองสุข วงษ์เล็ก โทร. 08 9624 0804
  -
157. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดโอ่งแบบอัตโนมัติสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนชนบท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)|0897386158|-| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 pitak_st@hotmail.com
158. : เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชนวังนกแอ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง โทรศัพท์. 055-267080ต่อ213 โทรสาร. 055-267081
 jprapasiri@hotmail.com
159. : การเพาะเห็ดอินทรีย์ในตะกร้าเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความยากจน (A3) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (อาจารย์)|054466666ต่อ3154|5503687|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 wipornpan@hotmail.com
160. : การใช้จุลินทรีย์สลายตอซัง และการประยุกต์ใช้ฟางข้าวสำหรับเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.เนทิยา กรีธาชาติ (อาจารย์)|054466666 ต่อ 3412|5513773|วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 nathiyat@hotmail.com
161. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง: เทคนิคเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางในฤดูหนาว (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (อาจารย์)|054466666 ต่อ 3154|5513693| คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wipornpan@hotmail.com
162. : การเพาะเห็ดข้าวโพดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรพื้นที่สูง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)|054466-666 ต่อ 3263|5513693|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 khanchai.da@up.ac.th
163. : การเพาะเห็ดป่า (เห็ดตับเต่า) เพื่อเพิ่มรายได้ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (อาจารย์|054466666 ต่อ 3154|10394|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wipornpannuangmek@gmail.com
164. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการยืดอายุการเก็บรักษา (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.ถาวร จันทโชติ (อาจารย์), นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร (อาจารย์), อ.ชลธิดา เกษเพชร (อาจารย์)|074693996, 074-693990|10132|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 tjuntachote@hotmail.com,
165. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดและเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย รัตนสุข,ผศ.ดร.โสภา แคนสี,นายชัชวาล โยธะพันธ์|0817901803,0866301252,0850245634|5613605|คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 surachai_med@hotmail.com,sopa.c@msu.ac.th,cop_copter@hotmail.com
166. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี "การเพาะเห็ดและการแปรรูป"ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย รัตนสุข โทร. 081-7901803
 Surachai_med@hotmail.com
167. : การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเห็ดเพื่อส่งเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกร ตามแนวชายแดน ในจังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์)
ѺԴͺç : ดร.คุณภัทร ปรุงเกียรติ ,นายประสงค์ ตั๊งประสิทธิ์ | 044521393 ,0990694188 ,0817596428|10344| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000
 khuna.pat@gmail.com ,Tungprasit@hotmail.com
168. : การอบรมวิชาชีพเกษตร: หลักสูตรการผลิตเห็ดในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : น.ส.สุกัญญา สุจริยา|056219100 ต่อ 2300
 ssujariya@yahoo.com
169. : เทคนิคการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตสูง (ผลักดัน อสวท.) (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ.สมชาย ศรีพูล (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทาลัยราชภัฎนครสวรรค์)|081-785-6129|5509835|สาขาคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 
170. : ต่อยอดเทคนิคการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายสมชาย ศรีพูล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)|0817856129|5513315|คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 -
171. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครัวเรือน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายวินัย บุญน้อย โทร.0858693660
 mutton_win@hotmail.com
172. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางสาวพิชญาพร อายุมั่น (อาจารย์)|0898936887|5613400|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 phichayaphorn@phrae.mju.ac.th
173. : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้บนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี | โทร.098-7499028
 tawatchai@phrae.mju.ac.th
174. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดฟางจากทะลายปาล์มไร้สารครบวงจร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ โทร. 077-544068, 081-4945193
 jindasing@hotmail.com
175. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ชุมชนในจังหวัดกระบี่ (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่)
ѺԴͺç : นางสาวเตือนใจ ปิยัง (เจ้าหน้าที่วิจัย)|08575890394|-|ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 -
176. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (การเพาะเห็ดสกุลนางรม นางฟ้า ในถุงพลาสติก เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ชุมชนในจังหวัดกระบี่) (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่)
ѺԴͺç : นางสาวเตือนใจ ปิยัง (เจ้าหน้าที่วิจัย)|08575890394|5613370|ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 tuanjai2527@gmail.com
177. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร (เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรม, เห็ดหอม และเห็ดหูหนู) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ โทร. 087-046-0444
 sctwn@mahidol.ac.th
178. : โครงการเพาะเห็ดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์|0870460444|5613385|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 taworn.vin@mahidol.ac.th
179. : การเพาะเห็ดชุมชนเข้มแข็งบ้านหนองแวง จังหวัดสระแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์)
ѺԴͺç : รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน,ดร.กันภา สุขลิ้ม|025293002ต่อ10|5513683|สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 kannapha@hotmail.com
180. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเห็ดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดสระแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์)
ѺԴͺç : อ.ราชาวดี ยอดเศรณี,รศ.ประสาน ยิ้มอ่อน|025293002ต่อ10|5613381|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 rachawadee22@gmail.com
181. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าด้านการเพาะ แปรรูปและถนอมอาหารจากเห็ดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดสระแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์)
ѺԴͺç : อาจารย์ ดร. คมกฤษณ์ แสงเงิน|025293002ต่อ10|10106|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 Komgrit_ps@hotmail.co.th
182. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ѺԴͺç : ดร. สายทอง แก้วฉาย โทร. 086-2924278/088-7884457
 saithong.ka@gmail.com