͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : เกษตรอินทรีย์

Ǫҭҹ >> เกษตรอินทรีย์      մѧ ...

1. : การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
 -
2. : ระบบการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค: การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงค์
 -
3. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการพัฒนาการผลิตกล้าหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์
 rdimow@ku.ac.th
4. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางรงรอง หอมหวล,นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์|034351893|5606682|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 rdirov@ku.ac.th,rdimov@ku.ac.th
5. : องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อประโยชน์ทางการค้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส,นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์,นางรงรอง หอมหวล|034351399|5613399|ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 rdisrj@ku.ac.th,rdimow@ku.ac.th,rdirov@ku.ac.th
6. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140 โทร.034-351399, 086-1681408
 rdisri@ku.ac.th
7. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบใช้น้ำน้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ (อาจารย์) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร.034-281085
 agrprsa@ku.ac.th
8. : การเพิ่มมูลค่าแพะเป็นปุ๋ยสำหรับพืชสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ และประโยชน์เชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายลักษณ์ เพียซ้าย นักวิชาการเกษตร(ชำนาญการพิเศษ) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140 โทร.081-8808360
 swlps@ku.ac.th
9. : การพัฒนากระบวนการผลิตลำไยตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก (A3) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (รองศาสตราจารย์ ระดับ 9)|053944031|5504221|สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agxxo005@chiangmai.ac.th
10. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช-ผัก ในระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ /0-5387-3970/08-1951-6173
 clinic@mju.ac.th
11. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช-ผัก ในระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร.053-873-970,081-951-6713
 
12. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช – ผัก ในระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง 3. นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร. 05387 3970
 
13. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบบวนการการผลิตพืช-ผัก ในระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร: 08-3152-0095, 053-873-970
 -
14. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช - ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ (NP) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร. 0 5387 3970 หรือ 08 3152 0095
 -
15. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช-ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร. 053-873970, 0831520095
 -
16. : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น สำหรับการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร. 05387 3970, 0 8315 20095
 -
17. : กระบวนการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร.083-1520095
 nuch3970@hotmail.com
18. : โครงการถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์|0831520095|5612878|สำนักงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 prasitk@mju.ac.th
19. : กระบวนการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ (อาจารย์), นายนิคม วงศ์นันตา, นายปรีชา รัตนัง|0831520095|10203|สำนักงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 prasitk@mju.ac.th,
20. : กระบวนการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธ์ กาบจันทร์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.053-873420
 prasitkabchan@hotmail.com
21. : กระบวนการผลิตพืชและสัตว์ระบบเกษตรอินทรีย์
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ | โทร.053-873420 , 083-1520095
 www.prasitkabchan@
22. : พัฒนากระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพและช่องทางการตลาดของส้มโอปูโกปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.ไมตรี แก้วทับทิม โทรศัพท์ 099-382-0397
 maitree.k@psu.ac.th
23. : พัฒนากระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดของส้มโอปูโกปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.ไมตรี แก้วทับทิม โทรศัพท์ 099-382-0397
 maitree.k@psu.ac.th
24. : การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ทำปุ๋ย + ปลูกผัก) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ (รองประธานโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โทร 086-869-2779
 natestar_r@yahoo.com
25. : การพัฒนาช่องทางตลาดและลดต้นทุนของระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ตอบสนองกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.คลองพลู อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : น.ส.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์|0863778783
 preeyanan_s@hotmail.com
26. : ฝึกอบรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : ดร.อรรจนา ด้วงแพง โทร.042-211-040 ต่อ 207,089-422-3263
 a_duangpaeng@hotmail.com
27. : ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร. สุทธิชัย สมสุข
 -
28. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข โทร: 08-5118-6624
 clinictech@hotmail.com, torngkon@hotmail.com
29. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูป (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์,รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข,นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล|0815788377,0851186624,0818311560|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 adusit@tu.ac.th
30. : สร้างชุมชนเสริมสุขภาพด้วยเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร. อรประภา อนุกูลประเสริฐ,ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์,รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ|0894984567,0815788377,0818215007|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 ornprapa@hotmail.com,athinova6@hotmail.com,kasiditue@gmail.com
31. : โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์(พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๗ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 0-4422-4810
 tatd@ccs.sut.th
32. : ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : นางสาวลำดวน ศรีมาน โทร.044-224-820,044-224-920
 technopo@sut.ac.th,tatd@sut.ac.th
33. : โครงการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นายสถาพร ซ้อนสุข ฝ่ายปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4422-4820
 technopo@sut.ac.th
34. : เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อ.อนันต์ ขัมภรัตน์
 -
35. : การเพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายประกิต สมัครค้า,นายธีรวี ทองเจือ,นายสัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา|045352000ต่อ2068,ต่อ2065,ต่อ1407|10348|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 naigun2010@hotmail.com,sumrit939@gmail.com
36. : การเพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชีวภาพโครงการที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ประกิต สมัครค้า โทร.045-352000 ต่อ 2068
 naigun2010@hotmail.com
37. : การเพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชีวภาพโครงการที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2560
(มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายประกิต สมัครค้า | โทร. 085-352000 ต่อ 2068
 naigun2010@hotmail.com
38. : การผลิตสารชีวภัณฑ์จากน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นแบบครบวงจร ในการกำจัดแมลงรบกวนทางการเกษตรเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.กิตติ เมืองตุ้ม (อาจารย์)|055411096 ต่อ 1306|5610907|หลักสูตรชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 kittoom@hotmail.com
39. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่นเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : นางลักขณา จาตกานนท์ โทร: 0-2281-9231-4 ต่อ 2105 โทรสาร: 0-2282-4490
 lek.lakhana@hotmail.com
40. : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : นายพงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์ (ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ) โทร. 0-2470-8324-5
 pongporn.anu@kmutt.ac.th
41. : การพัฒนาการผลิตกาแฟบ้านสันเจริญตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : ผศ.ปราโมทย์ ทิมขำ|0896458516|5613132|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
 pramoth2550@hotmail.com
42. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกกล้วยไข่แบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกของจ.กำแพงเพชร
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร)
ѺԴͺç : "นายสุภาพ มณีรัตน์ "
 
43. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสารสกัดกำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรอินทรีย์" (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ผศ.อรุณ โสตถิกุล (ผศ.), รศ.สุธีกานต์ โสถิกุล(รศ.), นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ (พนักงานมหาวิทยาลัย)|0813877327, 0899502748, 054342553|10337|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 sottikul@hotmail.com, donut_kumkum@hotmail.com
44. : การอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชสู่เกษตรอินทรีย์ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ)
ѺԴͺç : นายสะไกร สมฤาแสน โทร.083-793-5589,044-811160
 SGRAI_MON@THAIMAIL.COM
45. : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายธเนศ ยืนสุข (อาจารย์) โทร. 081-060-0865
 thanet3744@gmail.com
46. : พัฒนาการผลิตข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก โทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 3154 โทรสาร 054 466666 ต่อ 3155
 wipornpan@hotmail.com
47. : เทคโนโลยีนำหมักชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล โทร. 054-466666 ต่อ 1701 มือถือ 081-8777056 โทรสาร.054-4666664
 Sitthisakus@hotmail.com
48. : พัฒนาการผลิตข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ปีที่2 : ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมาตรฐานผลผลิต (A3) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (อาจารย์)|054466666 ต่อ 3154|5503687|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 wipornpan@hotmail.com
49. : การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (Global GAP) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.สุมล นลิ รัตน์นิศากร (-)|054466666 ต่อ 3407|5513763|วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 snilratnisakorn@gmail.com
50. : การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตามรอยพ่อ: ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.สุมล นลิ รัตน์นิศากร (-)|054466666 ต่อ 3407|5513763|วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 snilratnisakorn@gmail.com
51. : ระบบการผลิตผักปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค ปีที่ 2 พัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก|054466666 ต่อ 3154|5613368|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wipornpan@hotmail.com