͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : หมู

Ǫҭҹ >> หมู      մѧ ...

1. : อาสาสมัครพิทักษ์ปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร. วิภูษิต มัณฑะจิตร
 vipoosit@buu.ac.th
2. : หมู่บ้านต้นแบบการเลี้ยงไหมไล่รุ่นโดยใช้พันธุ์พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวิโรจน์ แก้วเรือง และดร.สาน วิไล โทรศัพท์/ โทรสาร. 0-4375-4314 ต่อ 2624
 
3. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ(หมูหลุม) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร.083-1520095
 
4. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล (A3) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์|0831520095|5503468|คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 -
5. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)|0831520095|5512120|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (อาคารธรรมศักดิ์มนตรี) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 prasit@mju.ac.th
6. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : นางสาวอรวรรณ พึ่งคำ (อาจารย์) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5493162, 061-4163566
 orawan79@yahoo.com
7. : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านแก่งโก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช โทร.08 9917 9754
  -
8. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในการผลิตเนื้อหมูที่ปลอดภัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์,ดร.พนิช คำรบธนสาร,นายสัตวแพทย์นพวฤทธิ์ สุธาศรีโรจน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทเวทโฟกัส ) |044009009 ต่อ 1324 ,0898469057,0819973378,0819543005|10339|โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 talent_p@yahoo.com ,panich01@hotmail.com ,we are vet@hotmail.com
9. : โครงการสำรวจศักยภาพของหมู่บ้านหนองแวง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล
  -
10. : การฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรบนวัสดุเศษเหลือการเกษตร (หมูหลุม)เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสำหรับเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีที่ประสบภัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ โทร.02-564-4488 ต่อ 111 ,081-821-5007
 kasidit_ue@hotmail.com
11. : การประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นควบคุมแบคทีเรีย Salmonella ในพื้นที่คอกที่เลี้ยงสุกร แบบ "หมูหลุม" (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล โทร.081-726-3287 ,02-564-4440
 noinansth@hotmail.com
12. : การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อวิสาหกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อ.ปริญญา มูลสิน โทร: 08-5025-7524
 parinyasuboon@yahoomail.com
13. : การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ : หมู่บ้านย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติต้นแบบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช|0862504949
 tangkawa@yahoo.com
14. : การพัฒนากระบวนการการผลิตข้าวแต๋น กลุ่มแปรรูปขข้าว
หมู่ที่ 3 ต.น้ำชำ อ. เมือง จ. แพร่ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : นางสาวฐิติพร เฑียรฆนิธิกูล (อาจารย์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411096 ต่อ 1319
 tiphorn@hotmail.com
15. : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางเดือนรุ่ง อุบาลี
 duenrung_su@yahoo.com
16. : การจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บ้านโพนงามท่า อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)(หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางเดือนรุ่ง อุบาลี
 -
17. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงศักษ์ นาใจคง โทร. 08 1997 8710
  -
18. : เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงศักษ์ นาใจคง โทร. 08 1997 8710
 -
19. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเครื่องฉีกหมูฝอยและการแปรรูปหมูฝอย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายวีรกุล มีกลางแสน โทร. 084-6366434
 weerakul.me@rmuti.ac.th, kon_bran@hotmail.com , ko
20. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขบวนการผลิตที่สะอาด สำหรับการผลิตเส้นหมี่โคราช ของชาวบ้านตะคุ หมู่ที่1 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) โทร. 086-469-2277
 siranya_muay@hotmail.com
21. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และบรรจุภัณฑ์ หมู่บ้านธงชัย(จะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการสร้างอัตลักษณ์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ (หัวหน้าโครงการ) ,นายกฤษฎา ดูพันดุง ,นางสาววิลาสินี ขำพรหมราช |081-745-2708 ,082-159-2128 ,088-594-4585|10252| สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 chatcharin_10@yahoo.com ,krissada.du@gmail.com ,wiLa_address@hotmail.com
22. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ และพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาบนฐานบริบทสังคมแบบมีส่วนร่วมของหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเซรามิก / หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์ / ผช.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)|053414250-3 ต่อ 2740|5513515|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 paiboonlar@yahoo.com
23. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ แคบหมูน้อยน้องเบียร์)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย (รอง ผอ.กองการศึกษา)|0897554269|5608268|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 phairot4543@yahoo.co.th
24. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางวัชรี เทพโยธิน (อาจารย์)|0814723916|5513261 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 thanan001@hotmail.com
25. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : น.ส.ชณิชา จินาการ (อาจารย์)|0862055523|5513261|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 jinakarnl@hotmail.com
26. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาปล่องประหยัดพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร กรณี หมู่บ้านเป้าหมายภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : นายยุธนา ศรีอุดม โทร.02-470-8326-7
 uto@kmutt.ac.th
27. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปั้นและใช้เตาฟืนและเตาถ่าน (อั้งโล่) หุงต้มประสิทธิภาพสูง กรณีหมู่บ้านเป้าหมายภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : นายยุธนา ศรีอุดม โทร.02-470-8326-7
 uto@kmutt.ac.th
28. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับหมู่บ้านที่ราบสูง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว โทรศัพท์. 086-7324742 โทรสาร. 055-511833
 phairoac@hotmail.com
29. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหมูส้มกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (ผศ.)|0859108165|5613397|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 achara2518@yahoo.co.th
30. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูยอโดยใช้ไมโครเวฟ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (ผศ.)|0859108165|5613397|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 achara2518@yahoo.co.th
31. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูยอเชิงพานิชญ์เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-515900 , 085-9108165
  achara2518@yahoo.com ,achara_d@rmutl.co.th
32. : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแหนมหนังหมู กลุ่มแม่บ้านหนองตับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ผศ.เชวง อยู่ยืนยง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-514006
 chavengyu1@gmail.com
33. : การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมของเกษตรรายย่อยจังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ โทร : 0-4415-3062 , 08-3124-5657
 pluakk@hotmail.com
34. : การส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ โทร. 083-124-5657 โทรสาร 0-4415-3064
 pluakk@hotmail.com
35. : การพัฒนารูปแบบการทำขนมเค้กและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ชุมชนคอกวัวใหญ่ หมู่ 1 ตำบลศาลเจ้าฯ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (หัวหน้าโครงการ)| 035709097 |10032| สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@hotmail.com
36. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.เสวก พงษ์สำราญ (ผอ.คลินิกฯ)|0860996311|5611024|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 sawak_pong@hotmail.com
37. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ดร.ชัยวัฒน์ มครเพส (ผอ.คลินิกฯ), ผศ.สุภร พงษ์สำราญ,น.ส.กานดา ทองนพคุณ 0819837459,0811777153,0845669796|10442|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 cmakhonpas@gmail .com,yada_da@hotmail.com
38. : การศึกษาข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และคาราวานการถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช
  -
39. : โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหมู่บ้าน ว และ ท เฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ สราวิช
 -
40. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (A2(1)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0897115933|5502598|งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
41. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาชีพเสริมชุมชนหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0897115933|5513314|กองวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
42. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (หมูทุบอบไฟธรรมชาติ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : นายอดิศร สราวิช|0815479976|0000000|กองวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 adi_sarawish@yahoo.com
43. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ชื่อผลิตภัณฑ์ แคบหมูน้อยน้องเบียร์)
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย (รอง ผอ.กองการศึกษา)|0897554269|5608268|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 phairot4543@yahoo.co.th
44. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและระบบมาตรฐานโรงทอผ้า ของกลุ่มสตรีทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ѺԴͺç : นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร|โทร. 074-693970-1
 cheetket_sasamol2554@hotmail.com
45. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงหมูหลุม" (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-9564-0586
 -
46. : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมการคำนวณสำหรับงานบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : นางอารยา นุ่มนิ่ม โทร. 055-298438 ต่อ 1138 โทรสาร. 055-298440
 arayanumnim@hotmail.com
47. : การศึกษาพัฒนาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หมูย่างตรัง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ โทร: 02-577-9131 โทรสาร: 02-577-9130
 inthrawut@tistr.or.th
48. : การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมู หมูกระจก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นางสาววรรณี สุทธิวัฒนเวช,ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล,นางสาวปุณณภา บุณยะภักดิ์|0922729596,0815820634,025779131|5612139|ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 wannee@tistr.or.th,poonnapha@tistr.or.th
49. : โครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม (วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง)
ѺԴͺç : นายศรียนต์ สาริการนนท์ โทร.053-681-576
 maehongson02@hotmail.com
50. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร)
ѺԴͺç : นายพิทยา แย้มดี โทร.081-973-0498
 
51. : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : น.ส.นิชนันท์ ชูเกิด | โทร.099-1455994
 n.chukerd@outlook.co.th
52. : การสำรวจข้อมูลและการจัดระบบข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ของชุมชนบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกูล โทร. 0 4374 2624
 tim_wimonmas@hotmail.com
53. : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรพื้นบ้านกำจัดเห็บกับสัตว์เลี้ยงในชุมชน ในเขตบ้านสองห้อง หมู่ 6 ต. กำพี้ อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายธานินทร์ สิงกันยา,นางสาวศิริรัตน์ พรหมจารีต|0862285493,0885951525|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 keng.thanin@hotmail.com,xsp_vet66@hotmail.com
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อหมูโดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับพลังงานจากเตาชีวมวล (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวิทธวัช ทิพย์แสนพรหม,นางสาวมลฤดี บุญยะศรี,นายจีรพรรณ ดลรักษ์|0803259259,043742620,0897099492|5613401|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 tsp_witt@hotmail.com,nammon_345@hotmail.com,smce9529@hotmail.com
55. : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านสะอาด (แก่งน้ำต้อน) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิ์เดช สิบศิริ โทร.08 4030 7355
  -
56. : เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและการถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานแห่งความเข้มแข็งในอาชีพและความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตของแต่ท้องถิ่น "การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำชีสำหรับการเกษตรแบบชุมชนยั่งยืนเทศบาลเมืองเก่าหมู่ที่ 6 และ 10 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ (หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา) โทร. 081-261-4850
 kazidech_s@hotmail.com
57. : ป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์ หมู่ที่6 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5513040|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
58. : การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน ชุมชนบ้านบางลึก หมู่ที่ 5 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5512906|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
59. : การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน ชุมชนบ้านบางนาว หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5512906|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
60. : การพัฒนาขบวนการผลิตขนมเบเกอรี่ ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 15 ต.อ่างตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5512906|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
61. : โครงการพัฒนาขบวนการผลิตขนมเบเกอรี่ ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 15 ต.อ่างตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5610510|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
62. : การพัฒนารูปแบบการผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดแบบครบวงจร ชาเหงือกปลาหมอและชาหญ้าแห้วหมู วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรบ้านตะเต๊ะ ต.ตะเส๊ะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณา|0846284372|9913| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 supreawpan@yahoo.co.th
63. : โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือ บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเภา จังหวัดตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่พันตรี ดำรง โลหะลักษณาเดช โทร. 081 4484372
 dumronglo@yahoo.co.th
64. : การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายทรงกช ศรีประสาร (อาจารย์) โทร. 086-639-0602
 wsbd8899@hotmail.com
65. : หมู่บ้านแม่ข่ายแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : นายวีรวุธ เลพล|0857448789
 wirawut_31@hotmail.com
66. : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำปูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ต.ศรีถ้อย (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : นางสาววราภรณ์ สกลไชย (อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)|0815777561|5513693|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 ohiohsk@gmail.com
67. : การผลิตถ่านไม้ไผ่จากขยะเหลือทิ้งจากการจักสาน: สหกรณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หมู่
บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี (อาจารย์)|0864313302|5513693|สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์หาวิทยาลัยพะเยา
 siriwat.bo@up.ac.th
68. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและระบบมาตรฐานโรงทอผ้า ของกลุ่มสตรีทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร|โทร. 074-693970-1
 cheetket_sasamol2554@hotmail.com
69. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข,นางปัญจพร แสนภูวา,นายนะกะวี ด่านลาพล|0872185464,0864513936,0879972267|5613404|สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 charmai_50@hotmail.com,kung637@gmail.com,nakawee@gmail.com
70. : การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยการส่งเสริมอาชีพการทำแคบหมู (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นางนุภาวรรณ สินสะอาด|0814759912
 nu_phawan@hotmail.com
71. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์ 1. หมูฝอยกรอบ โกเนียร 2. กล้วยกวนกะทิสด 3. ขนมคุกกี้ 4. น้ำผึ้ง ธาราทิพย์ 5. ขนมจีนอบแห้ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอนุสรณ์ สินสะอาด (ผู้ช่วยผู้อำนวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา)|0815966607|5608797|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 anu_bird@hotmail.com
72. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องผสมหมูฝอยเพื่อกลุ่มหมูฝอยกรอบโกเนียร (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอนุสรณ์ สินสะอาด (อาจารย์)|0815966607|9241|คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
 anu_bird@gmail.com
73. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะในชุมชน ประกอบด้วย การเลี้ยงไส้เดือน การทาปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และการเพิ่มมูลค่าขยะ สาหรับชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ฐิระ ทองเหลือ (อาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน)|0865409787|5513764|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 sa.gai1@hotmail.com
74. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิถี ได้แก่ น้ำยาซักผ้า, สบู่ก้อน และโลชั่นสำหรับทาผิวสมุนไพร สำหรับชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางน้ำฝน รักประยูร (อาจารย์)|0857314498|5513764|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 namfonrakprayoon@gmail.com
75. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชาเขียวใบหม่อนนพรัตน์, หมูยอสมุนไพรห่อใบตอง, ทองม้วนกรอบ, กาแฟไร่คุณหญิง) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : อ.ดร. ดวงสมร มะโนวรรณ ,อ.ดร.อนัญญา กรรณสูต | 034-585060-70 ต่อ 2517, 0897027909 ,0819369149|10280|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 debbiemoo@mahidol.ac.th ,ananya.kan@mahidol.ac.th