͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : สมุนไพร

Ǫҭҹ >> สมุนไพร      մѧ ...

1. : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการผลิตน้ำหมักผลไม้และไวน์สมุนไพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายประสาร ชิวปรีชา (034-281105-6)
 -
2. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนวดด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์|0914142354|5613399|9/17 หมู่บ้านสราญสิริ (วงแหวน-ประชาอุทิศ) ถ.เลียบทางด่วน อ.ทุ่งครุ กทม. 10140
 sterason@gmail.com
3. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ (กรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์) |0914142354|8950|9/17 หมู่บ้านสราญสิริ (วงแหวน-ประชาอุทิศ) ถนนเลียบทางด่วน อ.ทุ่งครุ กทม. 10140
 sterason@gmail.com
4. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางสาวภคพร สาทลาลัย (นักวิจัย) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 rdispsa@ku.ac.th
5. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางสาวภคพร สาทลาลัย โทร. 086-1094465
 rdispsa@ku.ac.th
6. : การผลิตยาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : -
 -
7. : การผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ คลินิกสมุนไพรบูรณาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายนิติกรณ์ วงศ์ชัย โทร: 08-6116-2052, 053-944-146 ต่อ 211 โทรสาร: 053-892-535
 nitikorn@eng.cmu.ac.th
8. : การเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจทางด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตสมุนไพรที่มี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ โทร. 086-1162052,053-944146-211
 nitikorn@eng.cmu.ac.th
9. : โครงการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลสมุนไพรภาคเหนือและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล โทร.089-7088869 โทรสาร. 053-222741
 supatjira@hotmail.com
10. : คลินิกเทคฯสมุนไพร รวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายนิติกรณ์ วงค์ชัย|053944146
 nitikorn@eng.cmu.ac.th
11. : คลินิกเทคฯ สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนในความหลากหลายทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายนิติกรณ์ วงค์ชัย (ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน)|053944146|5514128|ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 nitikorn@eng.cmu.ac.th
12. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวชนิดา หันสวาสดิ์ โทร.055-261-000 ต่อ 2733 โทรสาร: 055-261-987 มือถือ: 01-649-0247 055-261-000 ต่อ 2733 โทรสาร: 055-261-987 มือถือ: 01-649-0247
 domedra@hotmail.com
13. : การสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล โทร 055 – 261000 – 4 ต่อ 3618
 S_ampawan@yahoo.com
14. : การอบรมเรื่องการประเมินและควบคุมคุณภาพสมุนไพรแก่หมอพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร. อนันต์ อุ่นอรุณ โทรศัพท์ 055-261056 ต่อ 3618 โทรสาร 055-261057
 -
15. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวชนิดา หันสวาสดิ์ โทร.055-261-000 ต่อ 2733 โทรสาร: 055-261-987 มือถือ: 01-649-0247 055-261-000 ต่อ 2733 โทรสาร: 055-261-987 มือถือ: 01-649-0247
 domedra@hotmail.com
16. : การผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ. อัษฎางค์ พลนอก โทรศัพท์ 055-261-000-4 ต่อ 3616 ไทรสาร 055-261-057
 assadangp@yahoo.com
17. : การผลิตแชมพู-สบู่เหลวผสมสารสกัดสมุนไพร ณ วิทยาเขตพะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ. อัษฎางค์ พลนอก, ผศ. อรรถวิทย์ สมศิริ คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 055-261-000-4 ต่อ 3616 ไทรสาร 055-261-057
 assadangp@yahoo.com,
18. : โครงการสมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นาย สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล โทรศัพท์ 054-484222-1605
 sitthisakus
19. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการการผลิตเครื่องดื่มผลไม้ ชาผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวชนิดา หันสวาสดิ์ คุณวุฒิ: Ph.D (Agricultural Chemistry) ที่ทำงาน: ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055-261-000 ต่อ 2733 มือถือ:
 domedra@hotmail.com
20. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแปรรูปจากสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์ โทร.055-261-0000 ต่อ 2733 ,081-649-0247
 domedra@hotmail.com
21. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : 1. ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 2. ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ : นายวันชัย บัวทอง อสวท.องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 089-461-4198
 -
22. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่ก้อนผสมน้ำมันรำข้าว และแชมพูมุกผสมสารสกัดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก (ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง)|055968888|5514061|ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 assadangp@yahoo.com
23. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์ (-)|055963618|5514061|คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 sirntornp@nu.ac.th
24. : การนำสีธรรมชาติโพรดิจิโอซินมาประยุกต์ใช้ในการทำสบู่สมุนไพรกลีเซอรีนอะโรมา *สารที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและมีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ โทรศัพท์. 038-391671-3 โทรสาร.038-391674
 rattanap@buu.ac.th
25. : การพัฒนาสบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสมุนไพรธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)|0816406345|5613378|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 boonyara@buu.ac.th
26. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายและส่งออก (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
 preecha.p@msu.ac.th
27. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ โทร.043-721-728 ,089-711-6018
 mon_msu@yahoo.com
28. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนไพรมะกรูด (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางเกศสุคนธ์ มณีวรรณ 043754333
 kedsukon_m@yahoo.co.th
29. : การแปรรูปสมุนไพรผงแห้ง เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู 0813206105
 rampai.g@msu.ac.th
30. : การอบรมปลูกไม้กฤษณา พืชสมุนไพร เชิงธุรกิจ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : 1. รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ โทร.034-585-058-77ต่อ 2116 2. รศ.ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ โทร 02-644-8677-89 ต่อ 5793,5731
 sctwn@mahidol.ac.th,headpybc@mahidol.ac.th
31. : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดและพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจ(NP) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ โทร.0 3458 5058-67 ต่อ 2116 หรือ 08 7046 0444
 sctwn@mahidol.ac.th
32. : พัฒนาการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : นางแก้วมาลา ปาละกูล (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ) ,นางนฤมล โกมลมิศร์ |0861183390 ,026435582|10275| ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขจร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 keawmala.pal @mahidol.ac.th
33. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีอยู่บนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์การพึ่งตนเองและเชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : นางแก้วมาลา ปาละกูล (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ) ,นางนฤมล โกมลมิศร์ |0861183390 ,026435582|10275| ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขจร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 keawmala.pal @mahidol.ac.th
34. : การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรกระชายดำแบบครบวงจรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 
35. : การส่งเสริมผลิตสมุนไพรกระชายดำ เพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ผู้ช่วย ศ.ดร. ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
 -
36. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์|0870878448|5612878|สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
37. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (อาจารย์), อ.สุภักตร์ ปัญญา, ดร.ภาวิณี อารีศรีสม (อาจารย์)|0870878448, 053875814|10203|สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 th.thonnalak@gmail.com
38. : การพัฒนาแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรดอกอัญชันของชุมชนแพะป่าห้า (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นางสาวณิชมน ธรรมรักษ์ (นักวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.053-873818,089-7005237
 nichamon_palm@hotmail.com
39. : การพัฒนากระบวนการกลั่น การผลิต และการใช้ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม | โทร.053-87500005 ต่อ 139
 narkprasom@hotmail.com narkprasom@gmail.com
40. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรของชุมชนแพะป่าห้า
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ | โทร.053-873818 , 089-7005237
 nitchamon_palm@
41. : การผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ѺԴͺç : อ.ดร.บดินทร์ ชิตกุล โทร. 0-2310-8400
 b_chitkul@yahoo.com
42. : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และคุณภาพข้าวเคลือบสมุนไพร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล โทร: 02-310-8408 โทรสาร: 02-310-8424
 raneeram2000@yahoo.com
43. : การฝึกอบรมกระบวนการผลิตน้ำสลัดเสริมผลไม้ สมุนไพร ตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี GMP (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์ (นักวิทยาศาสตร์)|0897356186|5513672|ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 kpesatcharat@hotmail.com
44. : โครงการเดินป่าศึกษาพืชสมุนไพรในป่าชุมชนเทือกเขาสันกาลาคีรี เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวรฐมน วรรณกลัด โทร. 073-460172
 nathamon@.psu.ac.th
45. : การผลิตและการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.วิภาวี เสาหิน โทร. 045-288382-3 โทรสาร. 045-288384
 chitrradee@hotmail.com,
46. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการผลิตสบู่และแชมพูสมุนไพร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : 1. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี โทร.045353042 2. นางฐิติญาภรณ์ วงศ์ห่วง โทร.045353042
 ssowanni@yahoo.com
47. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล : ซุปข้าวฮางงอกสมุนไพรแบบผงสำเร็จรูป กลุ่มข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายสุภวัฒน์ โสวรรณี,นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์|0813609510,0895461732|0000000|สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 ssowanni@gmail.com,chaiyang_1@hotmail.com
48. : ฝึกอบรมการนวดแผนไทยอิงวิถีพุทธและการใช้พืชสมุนไพรพร้อมทำแปลงสาธิต (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ โทร. 099-4599515
 surslob.b@ubu.ac.th
49. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีสมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบอาหารประเภทขนมไทยให้มีคุณภาพระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี (01-6518282)
 -
50. : การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากสมุนไพรท้องถิ่นให้กับชุมชนในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร,นายประชุม คำพุฒ,นางสาวจันทนิภา สุวีโร|0811994705,0816654755,0899898104|5513420|อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 siam_macho@hotmail.com,choomy_gtc@hotmail.com,shi_su_ka10@hotmail.com
51. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้นวดและประคบ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ โทร.089-583-3996
 
52. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สปาสุนไพรและบรรจุภัณฑ์ แชมพู เกลือเคลือบผิวใยไหมสมุนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : 1. ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล 2. อ.พันธุ์ทิพย์ ทิมสกุล โทร.081-725-3642
 timsuksai_49@yahoo.com
53. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรสำหรับหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล ผอ.คลินิกฯ โทร.08-9876-4571 ผศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ หัวหน้าโครงการ โทร. 08-9583-3996
 -
54. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระโจมอบตัวสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ โทร. 089-5833996
 
55. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาซักล้างและยาหม่องจาสมุนไพรพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน (ประธานโปรแกรมวิชาเคมี) โทร. 0-4425-4000 ต่อ 1302, 084-933-8732
 wongsooksin@hotmail.com
56. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในสุกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์ (อาจารย์ระดับ 7) โทร. 189-846-9057
 talent_p@yahoo.com
57. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในสุกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นสพ.ประยุทธ กุศลรัตน์|0898469057
 talent_p@yahoo.com
58. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในสุกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสัตวแพทย์ ประยุทธ กุศลรัตน์,ดร.พนิช คำรบธนสาร,นายสัตวแพทย์ นพวริทธิ์ สุธาศรีโรจน์|0898469057,0819973378,0819543005|5513589|ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 talent_p@yahoo.com,panich01@hotmail.com,we_are_vet@hotmail.com
59. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกลืออนามัยสมุนไพรจากภูมิปัญญาดินเอียดโคราชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์,นายยุทธนา ตอสกุล|0868692779,0823713035|5613562|โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 natestar_r@yahoo.com,yutgis@hotmail.com
60. : การถ่ายทอดภูมิปัญญาหม้อพื้นบ้านสมุนไพรบูรณาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือแช่ตัว (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์,นายยุทธนา ตอสกุล|0868692779,0823713035|5613562|โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 natestar_r@yahoo.com,yutgis@hotmail.com
61. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดและขี้ผึ้งสมุนไพรจากดอกคำฝอยระดับชุมชนสู่สากล (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาววนิดา ชูหมื่นไวย,ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน,นางสาวสุกัญญา อภิภัทรกุล |0984465857,0849338732,0835609188|10339| สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ห้อง 24.314 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 -
62. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในการผลิตเนื้อหมูที่ปลอดภัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์,ดร.พนิช คำรบธนสาร,นายสัตวแพทย์นพวฤทธิ์ สุธาศรีโรจน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทเวทโฟกัส ) |044009009 ต่อ 1324 ,0898469057,0819973378,0819543005|10339|โปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 talent_p@yahoo.com ,panich01@hotmail.com ,we are vet@hotmail.com
63. : การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรจากป่าชุมชนพลสงคราม พัฒนาเป็นผลิตภณฑ์ของชำร่วยสบู่ครีม และเกลือขัดผิวสมุนไพร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ | โทร. 086-8692779
 natestar_r@yahoo.com
64. : การทำน้ำสมุนไพรจากต้นเหงือกปลาหมอ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นายสมบูรณ์ ไพบูลย์ 01-7239438
 science@rambhai.rb.ac.th
65. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการนวดสปา และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นายกิตติพันธ์ ทิพย์สกุลชัย โทร: 08-1384-5601 โทรสาร: 039-471-060
 -
66. : การทำชาสมุนไพรจากพืชในท้องถิ่นเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ดร.นงนุช ชนะสิทธิ์ (อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์)|039471073|5513775|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 -
67. : การแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ยาดมและยาหม่อง (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ ((อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์)|039471073|5513775|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 -
68. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดเหา (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นายวัชรวิทย์ รัศมี (อาจารย์)|0817228979|5613463|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 wrassami@gmail.com
69. : การแปรรูปสมุนไพรในชุมชนบ้านไก่แบ้ เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ (อาจารย์)|0863389579|5613463|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 sunisa.suwancharoen@gmail.com
70. : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นางสาวสุนิษา สุวรรณเจริญ,นางสาวอาภาพร บุญมี,นายธีรพิชญ์ เกษมสุข |0863389579,0816195115,0890867992|10365| สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 sunisa.suwancharoen@gmail.com,apaporn.bm@gmail.com,skk_man@hotmail.co.th
71. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นางสาวสุนิษา สุวรรณเจริญ โทร. 086-3389579
 sunisa.suwancharoen@gmail.com
72. : การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและใช้สารสกัดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ. กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
 -
73. : การทำเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและเห็ดอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ|0871025380|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 chanan@tu.ac.th
74. : การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการจำหน่าย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์|029269749|5513673|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 Iarunporn@yahoo.com
75. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ทางการผลิตสมุนไพรและยาสมุนไพรสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç :
 
76. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำสมุนไพรพาสเจอร์ไรส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : อ.คธา วาทกิจ โทร.044-224610
 vkata@su.ac.th
77. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อาจารย์อมรรัตน์ วงษ์กลม โทร.086-877-2712
 
78. : การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในยางพารา (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อาจารย์จาณียา ขันชะลี โทร. 085 308 0107
 janeeya_g@hotmail.com
79. : การศึกษาผลของการสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านในการกำจัดหนอนแมลงวันในมูลไก่สด (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อาจารย์จาณียา ขันชะลี โทร. 085 308 0107
 janeeya_g@hotmail.com
80. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดแมลงวันและการจัดการฟาร์มไก่ไข่โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อ.จาณียา ขันชะลี|0853080107
 janeeya_g@hotmail.com
81. : การถ่ายทอดกระบวนการผลิตแชมพูและครีมนวดผมจากพืชสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อ.สิรินันท์ วิริยะสุนทร|089759938
 ing_ing25@hotmail.com
82. : การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในการกำจัดไส้เดือนฝอยสาเหตุของโรครากปมในพริก (DT) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช,ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช|0899499277|5503676|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 nhathaichanok@gmail.com
83. : การศึกษาและพัฒนาเจลสมุนไพรฆ่าเชื้อโรคจากเจลธรรมชาติเครือหมาน้อย (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อรทัย สายสะอาด|0844762626|5512220|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 oratai_phasai@yahoo.com
84. : การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรในการกำจัดหนอนหนังเหนียวที่เป็นแมลงศัตรูในผักหวานบ้าน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อมรรัตรน์ วงษ์กลม|0868772712|5512220|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 amornrat_dekarnkon@hotmail.com
85. : การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในการต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคเน่าเละในกะหล่ำปลีและผักกาด (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อมรรัตรน์ วงษ์กลม|0868772712|5512220|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 amornrat_dekarnkon@hotmail.com
86. : การถ่ายทอดการผลิตสเปรย์น้ำมันไพลและสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม|0868772712|563394|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 amornrat_dekarnkon@hotmail.com
87. : การยับยั้งการเกิดเชื้อราบนยางพาราแผ่นโดยใช้สารสกัดหยาบจากสมุนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นางสาวอรสา อินทร์น้อย|0804643939|5613394|สาชาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 orrasa04@gmail.com
88. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนสมุนไพรบ้านขมิ้นให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช,ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช|0899499277,0876917958|5613394|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 nhathaichanok@yahoo.com,pnuntapanich@yahoo.com
89. : การพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารเสริมสมุนไพรพื้นบ้านโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.วรพล สุรพัฒน์,ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ดร.เกศินี จันทรโสภณ|0894233932,0878722539|10348|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34002
 coprinaceae@yahoo.co.th,kesineechan@yahoo.co.th
90. : การผลิตเครื่องดื่มและน้ำหมักไบโอติกจากสมุนไพรและผลไม้ท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ดร.เกศินี จันทรโสภณ,ดร.วรพล สุรพัฒน์|0878722539,0894233932|10348|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34002
 kesineechan@yahoo.co.th,coprinaceae@yahoo.co.th
91. : โครงการเติมความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้าน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç :
 
92. : การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ได้แก่ แชมพู ครีมนวดผม ครีมแก้สิว ครีมแก้ฝ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ศาสตราจารย์ ดร. โสภณ เริงสำราญ โทร 0-2218-7596-7
 Sophon
93. : การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันนวดตัว ครีมขัดผิว บาล์ม สมุนไพร ครีมบำรุงผิว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ศาสตราจารย์ ดร. โสภณ เริงสำราญ โทร 0-2218-7596-7
 -
94. : การแปรรูปอาหารเครื่องดื่มสมุนไพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ผศ. ดร. รมณี สงวนดีกุล โทร 218-5515
 -
95. : การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เริงสำราญ (0-2218-7589)
 sophon@chula.ac.th
96. : การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุรชัย พรคกุล
 
97. : โครงการการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล โทร.08-1562-0555
 -
98. : โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา เช่น ก้อนสบู่ใสใยไหม สบู่เหลวใยไหม ครีมบำรุงผิว แชมพู ครีมนวดผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม พิมเสนน้ำ ปาล์มสมุนไพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล โทร.08-1562-0555
 -
99. : โครงการจัดนิทรรศการและฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพร ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน จังหวัดชุมพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล โทร. 081-5620555
 -
100. : การสกัดสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล (ผอ.คลินิกฯ) โทร. 081-562-0555
 psuracha@chula.ac.th
101. : การผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : อ.พัชรี ปัญญานาค 0-5038-0688
 ppanyanak@hotmail.com
102. : อบรมการทำผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนจากสมุนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : อาจารย์ศิริพรรณ ธรรมโสม,อาจารย์บุษบาวดี พุทธานุ|042814674|5512261|อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 somoh_a@hotmail.com,kaikai@hotmail.com
103. : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ จากผลไม้และพืชสมุนไพรฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นางโสภา บังศิลา
 
104. : การทำโรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์และโรงเก็บผลผลิตสำหรับชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง (ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี),นายสิทธินันท์ ทองศิริ [ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ผู้ร่วมรับผิดชอบ)]|0819581385, 0896408106|551768|ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 rpetchang@hotmail.com,wanwisa_f@hotmail.com
105. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(ข้าวกล้องเพาะงอกสมุนไพร)
(มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : นางศรีไพร สกุลพันธ์|0819724582|5608797|คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 sriprai_s@hotmail.com
106. : การผลิตสารชีวภัณฑ์จากน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นแบบครบวงจร ในการกำจัดแมลงรบกวนทางการเกษตรเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.กิตติ เมืองตุ้ม (อาจารย์)|055411096 ต่อ 1306|5610907|หลักสูตรชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 kittoom@hotmail.com
107. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : น.ส.กรรณิการ์ สมบุญ/042-774460
 kannika_aec@hotmail.com
108. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเส้นสมุนไพรรสต้มยำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : น.ส.เยาวพา นมัสศิลา โทร: 042-771-460 โทรสาร: 042-771-460
 yaowapa.na@rmuti.ac.th,
109. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายวิวัฒน์ ศรีวิชา โทร.08-4912-5623
 wiwat.joe@gmail.com
110. : การเลี้ยงสุกรสมุนไพรและการตลาด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายไกรสิทธิ วสุเพ็ญ โทร. 08-1601-9168
 ks_vasupen@yahoo.com
111. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายวิวัฒน์ ศรีวิชา 084 – 9125623 ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน 081 – 4377485
 wiwat.joe@gmail.com,P_wechvitan@hotmail.com
112. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรชนิดโซเดียมต่ำพอกด้วยเยื่อฟางข้าวคุณภาพสูง(NP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : 1. นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 2. นางสาวศุกฤชชญา สัพโส โทร. 0 4277 1460
 s_promkhan@hotmail.com, sukrichaya@hotmail.com
113. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายวิวัฒน์ ศรีวิชา โทร. 084-912-5623 โทรสาร .0-4277-1460
 sriwicha006@yahoo.co.th
114. : การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรภูพานพลังสองจากเม่าและมะขามป้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : น.ส.ศุกฤชชญา เหมะธุลิน โทร. 0-4277-1460 โทรสาร 0-4277-1460
 Sukrichaya@hotmail.com
115. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายวิวัฒน์ ศรีวิชา 0849125623
 sriwicha006@yahoo.co.th
116. : ผลของการใช้สมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการแปลงเพศปลาหมอไทย (Anabas testudineus Bloch,1792) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวนัยนา เสนาศรี|042771460
 naiyananok@hotmail.com
117. : การผลิตและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรไทยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวจงกล พูลสวัสดิ์,นายวิวัฒน์ ศรีวิชา|0895345965,0849125623|5513429|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 pjongkol@hotmail.com,wiwat.joe@gmail.com
118. : การพัฒนาชาสมุนไพรจากใบย่านางผสมกระชายป่าบ้านดอนย่านางจังหวัดสกลนคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.สุดารัตน์ สกุลคู,นางสาวกรรณิการ์ สมบุญ,นางสาวศุกฤชชญา เหมะธุลิน|042771460|5512122|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 khusudarath.sa@live.com,kannika_aec@hotmail.com,Sukrichaya@hotmail.com
119. : การศึกษาความปลอดภัยของน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากสบู่ดำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ผศ. ดร.พรประภา ชุนถนอม (อาจารย์)|042771460|9971|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
  wongfhun@gmail.com
120. : การออกและสร้างเครื่องกลั่นแรงดันด้วยขดลวดเหนี่ยวนำผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายพรศิลป์ อุบาลี | โทร.088-5629995
 ttt_u_balee@hotmail.com , pornsilp2516@gmail.com
121. : การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรด้วยวิธีการปลูกและดูแลภายใต้โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตในระบบ GAP
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ราตรี พระนคร | โทร. 083-3397442
 ratree.rp@hotmail.com
122. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวกลุ่มแม่บ้านชุมชนเดชอุดมพัฒนาและกลุ่มสตรีบ้านโนนกราด จังหวัดนครราชสีมา (DPTF)

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร โทร. 081-2512020 โทรสาร. 044 272098
 Suthad@rmuti.ac.th
123. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรพ่อลอย และกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย (เมืองย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา (B) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสุทัศน์ ยอดเพียร,นายทยาวีร์ หนูบุญ,นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง|0812512020,0816694177,0866514669|5506972|สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 Suthad@rmuti.ac.th,Thayawee@rmuti.ac.th,Pongsak@rmuti.ac.th
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรประเภทหัว กลุ่มแม่บ้านพุทธเกษตรวัดหนองหัวแรต จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร,นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง,นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุล|0812512020,0866514669,0896814712|5613259|สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 Suthad@rmuti.ac.th,Pongsak@rmuti.ac.th,Chaiwat@rmuti.ac.th
125. : โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานสมุนไพรประเภทหัวแบบอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวอภิญญา อินทร์นอก โทร. 081-8768802
 apinya_in@hotmail.com
126. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบสมุนไพรแบบประหยัดพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส (เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ)|0894299275|5513515|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 nuengrutai_s@hotmail.com
127. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç :
 
128. : การผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ 0-5434-2547 ต่อ 112
 prommin.sa@chaiyo.com
129. : การผลิตและแปรรูปสมุนไพรกระชายดำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ 0-1783-8903
 -
130. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล
 -
131. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในส่วนผิวหน้าและเส้นผม(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล โทรศัพท์ 054-342547-8 ต่อ 152 โทรสาร 054-342549 มือถือ 089-9502-748
 sottikul@hotmail.com
132. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ โทร. 054-342547 ต่อ 112,0817838903 โทรสาร 054-342549
 prom_sa@hotmail.com
133. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำสมุนไพรจากดอกไม้หลากชนิดเพื่อสุขภาพ(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : ร.ศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล โทร. 054-342547-8 ต่อ 152 โทรสาร. 054-342549 , 089502748
 sottikul@hotmail.com
134. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ โทรศัพท์ 054 342547 ต่อ112 ; 0817838903 โทรสาร 054342549
 prom_sa@hotmail.com
135. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรฟักข้าว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล โทรศัพท์ 054-342547-8 ต่อ 152 โทรสาร 054-342549 มือถือ 089-9502-748
 sottikul@hotmail.com
136. : การผลิตและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ โทร.054342547ต่อ112
 prom_sa@hotmail.com
137. : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายพรหมมินทร์ สายนาคำ (อาจารย์ 7)|054342547 ต่อ 112|5513261| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 prom_sa@hotmail.co.th
138. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเต้าเจี้ยว และถั่วลิสงทอดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ (อาจารย์ระดับ 7)|0866541640|5513261|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 oxsuphat@hotmail.com
139. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ผลิตผลการเกษตรจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.สุธีกานต์โสตถิกุล (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)|0899502748|5513261|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 sottikul@hotmail.com
140. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับประยุกต์และแปรรูปพืชสมุนไพรให้บ้านร่มเย็น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : ผศ. สุมิตรา สุปินราช (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)|0897585151|5513261|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง
 sumidtrak@live.com
141. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ผลิตผลจากสมุนไพรเพื่อการผลิตลูกประคบสดและแห้ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล (อาจารย์)|0899502748|10286|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง
 sottikul@hotmail.com
142. : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรพื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์พริกไทยดีปลีและน้ำมันดีปลี บ้านหนองหล่าย ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางกนกวรรณ เวชกามา | โทร.083-4753887
 kooktan@hotmail.com
143. : การยกระดับมาตรฐานกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรและกลุ่มผู้ผลิตไวน์ผลไม้-สุรากลั่น อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์
 noppadon.che@kmutt.ac.th
144. : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำผลไม้และสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ โทร. 0-2470-8326-7
 noppadon.che@kmutt.ac.th
145. : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : นายปิยทัศน์ ทองไตรภพ โทร.02-470-9682
 
146. : การพัฒนาน้ำมันทานตะวันโดยใช้สารกันหืนจากสารสกัดจากพืชสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ โทร.02-470-7752
 uto@kmutt.ac.th
147. : เครื่องแปรรูปสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : นายรังสิต เงาแก้ว
 -
148. : เครื่องบดและผสมยาสมุนไพรมะขามแขก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : นายไกรสร วงษ์ปู่ โทรศัพท์. 055-514006 โทรสาร. 055-511833
 womgpoo.k@hotmail.com
149. : การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาลูกประคบสมุนไพรแบบแห้งโดยใช้เครื่องมือทางอุตาสาหกรรมและขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ผศ.อำไพ สงวนแวว (อาจารย์), ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (อาจารย์)|0859108165, 0814564286, 0859108165|10400|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 achara2518@yahoo.co.th,
150. : การแปรรูปชารางจืดและจิ้งหรีดสมุนไพรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตที่ดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางจารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ 044519036
 jaruwan.pp@gmail.com
151. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหลวงอุดม ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายเฉลิมพล คงจันทร์,นางจันทิมา คงจันทร์ ,นายสันติ ครองยุทธ|0810697670,044519036,0856828322 |10207| คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา 145 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 chalermpol_p_tor@hotmail.com,jantima-ngim@hotmail.com santikrongyuth@gmail.com
152. : การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนากบุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวทาริกา รัตนโสภา,นายสันติ ครองยุทธ,นายเฉลิมพล คงจันทร์|0917198166,0856828322 ,0810697670|10207| คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา 145 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 santikrongyuth@gmail.com,chalermpol_p_tor@hotmail.com
153. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรจุรองเท้า" (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : 1. นางนวพร สังวร โทร 035-323615 2. นายวุฒิศาสตร์ คำคม โทร 035-323615
 jib_j-day@hotmail.com, wuttisart@gmail.com
154. : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทองม้วนกล้วยสมุนไพรและข้าวเกรียบกล้วยสมุนไพรเชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 084-1413907
 Vachiraya-liao@hotmail.com
155. : การพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล | โทร.092-7654788
 L_wijitra@hotmail.com
156. : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : 1. ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์ โทร. 0-3930-7261-4 ต่อ 154 2. นส.กานดา ทองนพคุณ โทร. 08-5178-5840 3. นส.ศิริจันทร์ ตาใจ โทร. 08-1908-7073
 darasinee@hotmail.com,yada_da@hotmail.com,sirichan
157. : โครงการอบรมการกลั่นน้ำมันจากสมุนไพรเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนด้วยระบบปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.เสวก พงษ์สำราญ โทรศัพท์.086-0996311
 sawak_pong@hotmail.com
158. : วิถีชุมชนพอเพียงด้วยคลินิกสมุนไพร (มากับหนังสือ มทร.ตะวันออก บางพระ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร (อาจารย์)|0890919419|5512117|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 monradee1@hotmail.com
159. : กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและการสกัดสารกำจัดแมลงจากสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : น.ส.จันทิรา ภูมา โทรศัพท์. 075 -773303,081-5352819
 jan_phooma@hotmail.com
160. : การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา(ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม) (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ѺԴͺç : กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน
 -
161. : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร(โครงการเพิ่มเติม) (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ѺԴͺç : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์การบริการ/-
 -
162. : ถังคัดแยกสารสำคัญในสมุนไพร โดยใช้หลักการควบแน่น (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
ѺԴͺç : นายลิขิต เลิศธัญญาลักษณ์ โทร. 087-869-1056 โทรสาร. 044-935014
 -
163. : การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : นางสาวนัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา โทร.089-632-5049
 nutjutha_nan@hotmail.com
164. : โครงการถ่ายทอดการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงแบบขด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : นางสาวอภิญญา กันธิยะ (อาจารย์)สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.054-710259 ,081-9514456
 lovely_omz@yahoo.com
165. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมส่วนผสมสำหรับการผลิตยาจุดกันยุงสมุนไพรแบบขด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : นางสาวอภิญญา กันธิยะ โทร. ๐๘๑-๙๕๑๔๔๕๖
 lovely_omz@yahoo.com
166. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อการนวด (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นายทวีศักดิ์ สทรธนศาสตร์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว.)
 -
167. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูป พืช ผัก สมุนไพร (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา)
ѺԴͺç : นางสาวลินจง สุวรรณรัตน์ โทร.086-289-0330
 addmin_yvc@hotmail.com
168. : การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุมสตรีสหกรณ์เกษไชโยจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิี่มศักยภาพการผลิต (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ|0819272050|5604331|สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 yinn.chuta@gmail.com
169. : การพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ|0819272050|5613736|สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 chuta.p@rmutp.ac.th
170. : การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรอบแห้งเพื่อควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ (DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ดร. ศิริศักดิ์ บุตรกระจ่าง โทร. 0-5434-2553 ต่อ งานไม้ผล, 081 – 568 – 3250 โทรสาร 0-5434-2550
 siributkra@hotmail.com
171. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำสบู่สมุนไพรและเทียนหอมสมุนไพร” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ผศ. ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม มือถือ 089 – 755 – 1641 โทรสาร 054-342550
 nathachai_t@ hotmail.com
172. : การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลและพืชสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา โทร.0832034040
 changjeraja@hotmail.com
173. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและภ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงเสริมสมุนไพรคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (NP) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : 1. นางสาววสาวี พิชัย โทร. 08 1111 1209 2. นายพัลลภ บุญพุทธ โทร. 08 9864 7213
 wa_sawee@hotmail.com,boon_puth@hotmail.com
174. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผงปรุงรสจากสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง โทร. 0-4372-2118-9 ต่อ 242 โทรสาร. 0-4374-2620
 jansawangn@yahoo.com
175. : สมุนไพรไล่ยุง (A1) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์,นางศรินทร์ ทองธรรมชาติ,นางสาวบุษยมาส รัตนดอน|0804001572,0868557614,0866431754|5502595|สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 *หมายเหตุ : พื้นที่ดำเนินการใน จ.มหาสารคาม มีดังนี้ 1.อ.เมือง
 panaddannew@hotmail.com
176. : สมุนไพรไทย ไทยนิยม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์,นางศรินทร์ ทองธรรมชาติ,นางสาวรัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์|0868557614,0823083301,0866431754|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 panaddanew@hotmail.com
177. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านหนองเรือ ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวนภาพร เวชกามา,นายสำราญ พิมราช,นางสาวเกศจิตต์ ขามขุลา|0801841014,0872312954,0878642939|5606559|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 Pooh_pik04@hotmail.com,sumranp@gmail.com,ketjit-39@hotmail.com
178. : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรพื้นบ้านกำจัดเห็บกับสัตว์เลี้ยงในชุมชน ในเขตบ้านสองห้อง หมู่ 6 ต. กำพี้ อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายธานินทร์ สิงกันยา,นางสาวศิริรัตน์ พรหมจารีต|0862285493,0885951525|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 keng.thanin@hotmail.com,xsp_vet66@hotmail.com
179. : การอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาววัชรา เสนาจักร์,นางวณิชา สาคร,นางสาวอุบลวรรณ กิจคณะ|0895772113,0850006979,0862541194|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 mylove_2547@hotmail.com,wanicha2011@gmail.com,ubonwan.cs@hotmail.com
180. : การส่งเสริมการผลิตผงปรุงรสจากพืชสมุนไพรพืชพื้นบ้านเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการเพิ่มรายได้ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางเนตรชนก จันทร์สว่าง|0899443132|10402|สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 jansawangn@yahoo.com
181. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นางพนิตนาฏ รัตนสุนทร โทร: 08-7940-6969, 037-311-025 โทรสาร: 037-311-025
 -
182. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ โทร.08-1920-3853
 -
183. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ(NP) (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ โทร. 0 3731 1025, 08 1920 3853
 mano.somkleeb@gmail.com
184. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย และสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ (รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก) โทร. 081-920-3853
 nayok_c@hotmail.com
185. : การเพิ่มผลผลิตข้าวและสวนผลไม้โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพสมุนไพรไล่แมลงและเชื้อราไตรโครเดอร์มและเชื้อราบิวเวอร์เรีย (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร 0860997755
 Nayok_c@hotmail.com
186. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (A3) (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร|0860997755,037311025|5503485|วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
 Nayok_c@hotmail.com
187. : การปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง (ไคโตซาน คือ ไคโตซานผงที่ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารละลาย)
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร (ผจก.คลินิกฯ) โทร. 086 0997755
 nayok_c@hotmail.com
188. : การปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้ไคโตวานแดงและสมุนไพรไล่แมลง (ไคโตซานแดง คือ ไคโตซานผงที่ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารละลาย (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โทร. 086 0997755
 nayok_c@hotmail.com
189. : (VC: ศวภ.4) การปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง(ไคโตซานแดง คือ ไคโตซานผงที่ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารละลาย)
(วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร | โทร.086-0997755
 nayok_c@hotmail.com
190. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร แบบลดสารเตมีครบวงจร (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย โทร.089-564-0586
 nimit_asai@hotmail.com
191. : การพัฒนาคุณภาพสบู่สมุนไพรขมิ้นใยบวบและบรรจุภัณฑ์
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ดร.เครือวัลย์ โสภา | โทร.081-2577234
 kruawan98@hotmail.com
192. : ป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์ หมู่ที่6 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5513040|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
193. : โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานชาสมุนไพรจากต้นเหงือกปลาหมอ วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพร บ้านตะเสะ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช (ผศ.)|0814484372|5611030|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 supraewpan@yahoo.com
194. : โครงการป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5610510|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
195. : การพัฒนารูปแบบการผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดแบบครบวงจร ชาเหงือกปลาหมอและชาหญ้าแห้วหมู วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรบ้านตะเต๊ะ ต.ตะเส๊ะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณา|0846284372|9913| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 supreawpan@yahoo.co.th
196. : การพัฒนามาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารทะเลแปรรูป และชาสมุนไพร)
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.081-4484372 plankton33@gmail.com
 plankton33@gmail.com
197. : การพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรน้ำแร่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่พันตรี ดำรง โลหะลักษณาเดช โทร. 081 4484372
 dumronglo@yahoo.co.th
198. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการอบตัวจากสมุนไพรโดยการใช้เตาเผาถ่านเป็นแหล่งพลังงานความร้อน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี)
ѺԴͺç : ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล,นายณัฐวุฒิ ไชยวัน|0899376583,036225471|5513347|มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
 chotti_sut@hotmail.com,nut_wut@hotmail.com
199. : การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : ผศ.ปราณี บัวบาน โทร. 089-572-9041
 prbbku39@hotmail.com
200. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือนจากสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (ผศ. ระดับ 8) โทร. 081-555-5180
 dao517@hotmail.com
201. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : อ.รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์|0867599237
 r_thiwa@hotmail.com
202. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นายบุญชัย ด้วงสวัสดิ์ | โทร.02-2879701
 hoo203@hotmail.com
203. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานสมุนไพรเอนกประสงค์ (วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี)
ѺԴͺç : นายศักดิ์ดา ทองอ่อน โทร. 0-3721-1068 ต่อ 553
 aukkit_kik@hotmail.com
204. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระยาสารทกรอบสมุนไพรสามรส (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป (อาจารย์)|0864464696|5613296|มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 wnamthip@yahoo.com
205. : การพัฒนามาตราฐานการแปรรูปข้าวสารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งให้ได้มาตราฐานสำหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : อ.ดร.ชุติมา เลิศลักษมี (อาจารย์) สาขาวิชาวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.055-267-080
 chutima_l@psru.ac.th
206. : โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา”(DPTF) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา โทร 0-5446-6666 ต่อ 3157; มือถือ: 081-5472032 โทรสาร 0-5446-6664
 k_satjawattana@hotmail.com
207. : เพิ่มศักยภาพการผลิตผักและสมุนไพรอินทรีย์ด้วยคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชนปีที่สอง: ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.บุญร่วม คิดค้า โทรศัพท์ (054) 466-666 ต่อ 3149 และ 084 477 2538 โทรสาร (054) 466-666 ต่อ 3155
 bkhitka@gmail.com
208. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 2 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา โทร 0-5446-6666 ต่อ 3157; มือถือ: 081-5472032 โทรสาร 0-5446-6664
 k_satjawattana@hotmail.com
209. : การขยายผลกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 3 (A3) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา (อาจารย์)|0815472032|5503687|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 k_satjawattana@hotmail.com
210. : เพิ่มศักยภาพการผลิตผักและสมุนไพรอินทรีย์ด้วยคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีที่ 3: พัฒนาผลผลิตสู่วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่และสร้างเกษตรกรนักวิจัยในชุมชน (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.บุญร่วม คิดค้า โทร.0844772538
 bkhitka@hotmail.com
211. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักและสมุนไพรปลอดสารพิษ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)
ѺԴͺç : ผศ.โสภณ บุญล้ำ|0810872300
 sophol02@hotmail.com
212. : ห้องสมุดมีชีวิต สวนสมุนไพรในโรงเรียน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา|074693997
 kusumarn.n@hotmail.com
213. : การพัฒนากับดักต้นทุนต่ำและน้ำหมักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อกำจัดแมลงสิงในนาข้าว (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.วิกันดา รัตนพันธ์|0814059511
 rwigunda@tsu.ac.th
214. : การพัฒนาและการผลิตน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : นายเกรียงไกร บรรจงเมือง โทร.084-0607754
 kriangkrai.tmc@gmail.com
215. : การวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : อ.จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ โทร. 074-609600 ต่อ 2272
 janch501@hotmail.com
216. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห้งให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน มผช.ที่ 480/2547 ของกลุ่มหมอพื้นบ้าน บ้านเซกาใต้ อ.เซกา จ.หนองคาย (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นายบำรุง รินทา (อาจารย์ระดับ 7) โทร. 081-729-1470, 086-713-1769
 bumrung123@hotmail.com
217. : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบตัว และการแปรรูปพืชสมุนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะ 0818743434
 Jirapron@gmail.com
218. : การถ่าทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร/สารสกัดจากธรรมชาติ สู่ชุมชน บ้านท่าไคร้ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์,ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ|0875111120,0817254862|5613605|สาขาวิชาเคมี ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 kanokks@hotmail.com,janpen@gmail.com
219. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว "ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร" (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.สมนึก รัตนกำเนิด (อาจารย์) โทร. 089-428-9252
 -
220. : ต่อยอดองค์ความรู้: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อแบบหนาแน่นด้วยสารสกัดน้ำมันหอมละเหยจากสมุนไพรภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นและพัฒนาอาชีพของผู้ประสบอุทกภัย
ของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายสมชาย ศรีพูล|0817856129
 nu_phawan@hotmail.com
221. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเสื้อเก็บเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลืออบสมุนไพร กลุ่มทอผ้าไหม (เสื้อเก็บ) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์,นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย,นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์|0818768509,0854339988,0898449273|5613619|วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
 sksornsinn9@gmail.com,wilailuk_ka@hotmail.com,prew_nakpun@hotmail.com
222. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สบู่สมุนไพรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : อ.ลักขณา พันธุ์แสนศรี (อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด)|0819604146|5512119|สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 lukkhana@phrae.mju.ac.th
223. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิถี ได้แก่ น้ำยาซักผ้า, สบู่ก้อน และโลชั่นสำหรับทาผิวสมุนไพร สำหรับชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางน้ำฝน รักประยูร (อาจารย์)|0857314498|5513764|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 namfonrakprayoon@gmail.com
224. : โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร ณ ชุมชนบ้านทุ่งศรี ม.3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางน้ำฝน รักประยูร (อาจารย์), นายณัฐพร จันทร์ฉาย (ผศ.), นส.แวววรรณ ละอองศรี (อาจารย์)0857314498, 0834775959, 0816713464|10026|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 namfonrakprayoon@gmail.com, nuttapornc2000@phrae.mju.ac.th, waewwan@phrae.mju.ac.th
225. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสมุนไพร (เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรม, เห็ดหอม และเห็ดหูหนู) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ โทร. 087-046-0444
 sctwn@mahidol.ac.th
226. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล(นมแพะผู้พัน, ข้าวเกรียบรวมรส, ไส้อั่วสมุนไพร) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์,นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา|0860381084,0841227130|0000000|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 apple_kp01@hotmail.com
227. : โครงการเพาะเห็ดสมุนไพร (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์|0870460444|5613385|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 taworn.vin@mahidol.ac.th
228. : การใช้แก่นตะวันซึ่งเป็นแหล่งอินนูลินตามธรรมชาติในข้าวเกรียบสมุนไพร
(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ดร. รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ |0824707341|10280| สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 199 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 rungtiwa.won@mahidol.ac.th
229. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (ชาเขียวใบหม่อนนพรัตน์, หมูยอสมุนไพรห่อใบตอง, ทองม้วนกรอบ, กาแฟไร่คุณหญิง) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : อ.ดร. ดวงสมร มะโนวรรณ ,อ.ดร.อนัญญา กรรณสูต | 034-585060-70 ต่อ 2517, 0897027909 ,0819369149|10280|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 debbiemoo@mahidol.ac.th ,ananya.kan@mahidol.ac.th
230. : โครงการสาธิตและฝึกอบรมวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำพวกสมุนไพร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติภัณฑ์ธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : อ.ดร.ถาวร ใจเพ็ชร |0816444836|10280| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 199 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 thaworn_jaipetch@yahoo.com
231. : การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร (A3) (วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์))
ѺԴͺç : นายประจวบ แสงอรุณ,นางสาวสุธาทิพย์ บู่สามสาย|0835884831,0871715929|5503312|วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
 com.egon@hotmail.com,suthaship_ka@hotmail.com
232. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพรในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.ทวี บุญภิรมย์|โทร.088-7884457
 taweebuonphirom@hotmail.com