͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ผ้า

Ǫҭҹ >> ผ้า      մѧ ...

1. : ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นางนิตยา มหาไชยวงศ์ ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน โทร. 053-942476
  faigaemmai@gmail.com
2. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสีสัน ลวดลายและการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่ตลาดสากล" (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ โทร 0 5526 1000-4 ต่อ 1218,1148, 0 5526 1192 โทรสาร 0 5526 1000-4 ต่อ 1148
 -
3. : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน" (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0 5526 1000-4 ต่อ 1218,1148, 0 5526 1192 โทรสาร 0 5526 1000-4 ต่อ 1148
 
4. : การย้อมผ้าไหมจากสารสกัดจากธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาววรากร ปิ่นขันธยงค์ โทร.054-466-666,081-784-7495
 
5. : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ : เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ภายในบ้าน" (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ โทร.055-261-000-4 ต่อ 1218,1148,055-261-192
 wanchaleek@nu.ac.th ,wanchalee_k@hotmail.com
6. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มอาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตำบลนาบัว (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0 5596 1609 โทรสาร 0 5596 1609 2. ผู้แทนชุมชน :นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย และนายวชิรพงษ์ วง
 wanchalee_k@hotmail.com
7. : พัฒนาผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ (อาจารย์)|055962018|5610761|คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 pok_thitma@hotmail.com
8. : การเพิ่มศักยภาพและทักษะฝีมือกลุ่มผ้าคลุมผม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์์ศรี 074-286-943,074-429-982 น.ส.ชื่นสุข ชำนิธุรการ 074-286-943,074-429-982
 psuclonictech@yahoo.com,is_karn@hotmail.com
9. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อการพัฒนาชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : น.ส.สาคร ชลสาคร (0-2549-3170 หรือ 06-6184639)
 csakorn@hotmail.com
10. : การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผ้าฝ้ายย้อมคราม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ (02-549-3179 หรือ 08-6897-9464)
 pupud@rmutt.ac.th
11. : การพิมพ์ลายผ้าจากยางกล้วย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.ประทุมทอง ไตรรัตน์ โทร.084-077-7729
 Pratoomtong_t@hotmail.com
12. : เทคโนโลยีการทำแบบตัดเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรมของ จ.ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีกาญจนา พลอาสา (02-5493161)
 srikanjana555@hotmail.com
13. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มวิสาหกิจคอตตอลดีไวน์ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : นายศรุต สุขสวัสดิ์,นางสาวเฉลียว หมัดอิ๊ว,นางสาววราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์|0856754415,0814207813,0867712535|5613553|สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 suppachai18@hotmail.com,cmaudew@gmail.com,w_wongpathamo@hotmail.com
14. : โครงการพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าบาติกและเทคนิคการทำผ้าบาติกเพื่อชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์,ผศ.สุรเดช ชูพินิจรอบครอบ,ศ.ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม |081-4422524,08-5064-0625,081-3119152| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 rungtiwa_run@hotmail.com
15. : โครงการการแปรรูปผ้าขาวม้าอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : นายกรณัท สุขสวัสดิ์ ,นางสุทธิลา สวนาพร,นายสุรเดช ชูพินิจรอบคอบ |0856754415,0812437837,0850640625|10367| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 8 ถ.พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 suppachai18@hotmail.com,L_SUTTILA@yahoo.co.th,suadach2626@gmail.com
16. : การประยุกต์น้ำยางขนุนเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งการโดยใช้เทคนิคผสมผสานมัดย้อมและระบายสีบาติกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.รุ่งทิวา เทพปิตุพงศ์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5493179 , 081-4422524
  rungtiwa@hotmail.com
17. : การพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชุมชน และการแปรรูปผ้ามัดหมี่ทอมือด้วยกี่กระตุก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : นางสาววราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์ (อาจารย์) สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5473179 , 086-7712535
 W_WONGPATHAMP@hotmail.com
18. : การพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าสตรีแบบมีส่วนร่วมจากผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติไทเทิงภู
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : น.ส.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล | โทร.095-3650678
 supanicha@rmutt.ac.th , supanicha@windowslive.com
19. : โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบและลายมัดย้อมผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าฝ้าย)ในจังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ 0-1876-3933
 -
20. : โครงการถ่ายทอดเทคนิกการออกแบบลายและมัดย้อมผ้าทอพื้นเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร หงส์พันธุ์ โทรศัพท์. 0-1876-8933
 
21. : โครงการถ่ายทอดเทคดนโลยีใหม่ในการย้อมผ้าพื้นเมืองด้วยสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : อาจารย์ซิสิกกา วรรณจันทร์ 0-6875-7685
 
22. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแก่กลุ่มสตรีทอผ้าในจังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ โทร.081-876-3933
 vijaikorat@yahoo.co.th
23. : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มทอผ้าไหมในเขต จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร โทร.086-724-8627
 a 1102923@hotmail.com
24. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ (การย้อมด้วยผลมะเกลือและพืชพรรณในท้องถิ่นโดยเทคโนโลยีช่วยติดสีด้วยกระบวนการการหมักโคลน) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ดร.บุษราคัม ป้อมทอง,ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์|0819669609,0818763933|5613379|โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 busarakum_p@hotmail.com,momziam.h@gmail.com
25. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเป็นของใช้สำหรับเด็ก (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นส.พอหทัย ซุ่นสั้น (อาจารย์), รศ.นันทา โรจนอุดมศาสตร์ (อาจารย์)|0856444385, 0869614458|10338|มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 peacelover_amu@hotmail.com,
26. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผ้าบาติกด้วยเทคนิคการเขียนเส้นเงินเส้นทองนูนและเทคนิคบาติกลายหินแตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น โทร. 085-6444385
 peacelover_amu@hotmail.com
27. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผ้าบาติกด้วยเทคนิคการซ้อนสีและการเขียนเส้นเงินเส้นทองนูนเพือ่การแปรรูปเป็นของใช้สำหรับสตรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น โทร. 085-6444385
 peacelover_amu@hotmail.com
28. : ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล (ผู้จัดการคลินิกฯ) โทร. 086-889-6160
 chaiubon@yahoo.com
29. : การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม (ย้อมสีธรรมชาติ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : นางสาวสุมาลี ทองธีระ|044441060
 kun.nang@hotmail.com
30. : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สุดาพร ตังควนิช โทร. 045-352000 ต่อ 1425 มือถือ 086-2504949 โทรสาร : 045-352070
 tangkawa@yahoo.com
31. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนครั้งที่ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สุดาพร ตังควนิช โทร. 086-250-4949 โทรสาร. 0-4535-2070
 tangkawa@yahoo.com
32. : การพัฒนาและการเพิ่มคุณภาพผ้าไหมด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัชรินกร เมฆลา โทร. 085-3103184
 choke-kana@hotmail.com
33. : การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ : หมู่บ้านย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติต้นแบบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช|0862504949
 tangkawa@yahoo.com
34. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช|0862504949|5604281|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 tangkawa@yahoo.com
35. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช|0862504949|5613394|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 tangkawa@yahoo.com
36. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช|0862504949|10348|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 tangkawa@yahoo.com
37. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.สุดาพร ตังควนิช โทร.045-352000 ต่อ 1425,086-2504949
 tangkawa@yahoo.com
38. :  โครงการเติมความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç :
 
39. : โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา เช่น ก้อนสบู่ใสใยไหม สบู่เหลวใยไหม ครีมบำรุงผิว แชมพู ครีมนวดผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม พิมเสนน้ำ ปาล์มสมุนไพร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล โทร.08-1562-0555
 -
40. : เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง 0898631414
 somsakdi.pinitdanklang@gmail.com
41. : การพัฒนาสีและลวดลายของผ้าทอพื้นเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : นางสาวชูสิน ธีรสวัสดิ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี (หัวหน้าโครงการ) 055-411096 ต่อ 1679 โทรสาร. 055-411096 ต่อ 1710
 chusin@uru.ac.th
42. : การเติมความรู้ในเรื่องเทคนิคและวิธีการย้อมสีธรรมชาติของผ้าทอพื้นเมือง(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ผ.ศ.ขรรค์ชัย สนสอาดจิต/055-411096 ต่อ 1710
 sirihathai@hotmail.com
43. : การพัฒนาสีและลวดลายของผ้าทอ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อาจารย์ชูสิน ธีรสวัสดิ์ /0-5541-1096 ต่อ 1679
 chusin@uru.ac.th
44. : การพัฒนาสีและลวดลายของผ้าทอ ( กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อาจารย์ชูสิน ธีรสวัสดิ์ โทร.055-411-096 ต่อ 1679
 chusin@uru.ac.com
45. : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม โดยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางกนกกาญจน์ วิชาศิลป์ 0-4273-4724-5 ต่อ 1201
 kanokkan_vichasilp@yahoo.com
46. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าคราบและการบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถในเชิงการแข่งขันให้กับกลุ่มผ้าย้อมคราม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางดวงพร เทียนถาวร 0-7237-7434
 d_teantavorn@hotmail.com
47. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของสกลนคร (ผลักดัน อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.สุดารัตน์ สกุลคู,น.ส.กรรณิการ์ สมบุญ|0819642793,0854804218
 ksudarath.sa@live.com,kannika_aec@hotmail.com
48. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการย้อมผ้าฝ้าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายณรงค์ หูชัยภูมิ,นายบัญชา ล้ำเลิศ,ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ชัยศรี|0892779991,0857396874,042734723|5513762|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 mechanical_rmuti@hotmail.com,bancha_la@windowslive.com,pipatpaiboon@hotmail.com
49. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตากลีเซอรีนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการย้อมผ้าสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายณรงค์ หูชัยภูมิ,นายบัญชา ล้ำเลิศ,ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์|0892779991,0857396874,042734723|5612136|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 mechanical_rmuti@hotmail.com,bancha_la@windowslive.com,pipatpaiboon@hotmail.com
50. : การจัดการภูมิปัญญาผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ,ดร.สุดารัตน์ สกุลคู,อ.กรรณิการ์ สมบุญ|0868539659,042771460|5613609|คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 mote_p@hotmail.com,thomaskhu@gmail.com,kannika_aec@hotmail.com
51. : โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางภัทรวรรธน์ ถาวรไพศาลชีวะ (อาจารย์)|084-428-3829|-|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 patha_aw@hotmail.com
52. : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อสุขภาพเพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางกนกกาญจน์ วิชาศิลป์ |042-772391|9971| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
 kanokj994@hotmail.com
53. : การแปรรูปเครื่องประดับและของใช้จากผ้าฝ้ายย้อมครามและการทำตลาดดิจิตัล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ โทร.042-772391
 kvichasilp@gmail.com
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนเพือใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการการย้อมผ้าฝ้าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายณรงค์ หุชัยภูมิ โทร.042-771391, 089-2779991
 mechanical_rmuti@hotmail.com
55. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : นางวลัย หุตะโกวิท
 -
56. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าและผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : ผศ.บุษรา สร้อยระย้า (02-282-8531-2 ต่อ 111)
 -
57. : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสานโดยใช้วัสดุผ้าในการตกแต่งของวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีรุ้ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย (ที่ปรึกษา) ผศ.อภิรัติ โสฬส|0817265290 ,022819231-4 ต่อ2201|10247|คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
 apirat_so@hotmail.com, chayapat2009@hotmail.com
58. : การพัฒนาระบบการผลิตผ้าฝ้ายกลุ่มแม่บ้านหนองไฮเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายมาโนช ทาดี โทร.086-651-4669
 Manote@rumti.ac.th
59. : การพัฒนาโรงงานต้นแบบฟอกย้อมผ้าไหมเพื่อบริการชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.พิสิษฐ์ เพ่งอัมพร โทร.081-547-2068 ,044-272-978 ต่อ 3540
 s_napan@hotmail.com
60. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรบการผลิตผ้าฝ้าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายมาโนช ริทินโย โทร: 08-6651-4669 โทรสาร: 044-272-098
 manote@rumti.ac.th
61. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือสำหรับการผลิตผ้าฝ้าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.มาโนช ริทินโย โทร. 086-651-4669 โทรสาร. 0-4423-3064
 Manote@rmuti.ac.th
62. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นจ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.นาโนช ริทินโย 0866514669|10206| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 manote@rmuti.ac.th
63. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และบรรจุภัณฑ์ หมู่บ้านธงชัย(จะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการสร้างอัตลักษณ์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ (หัวหน้าโครงการ) ,นายกฤษฎา ดูพันดุง ,นางสาววิลาสินี ขำพรหมราช |081-745-2708 ,082-159-2128 ,088-594-4585|10252| สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 chatcharin_10@yahoo.com ,krissada.du@gmail.com ,wiLa_address@hotmail.com
64. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเตรียมเส้นไหมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน โทร. 044-233000 ต่อ 3330
 kampanat.aey@hotmail.com
65. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมเส้นไหมสำหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมทอมือ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.มาโนช ริทินโย | โทร. 086-6514669
 manote@rmuti.ac.th
66. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การย้อมสี และการทำผ้ามัดหมี่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นางพจนา นูมหันต์ โทร: 0-2629-9153-7 ต่อ 3010 โทรสาร: 0-2282-3718
 -
67. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน (กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี) (NP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นางสาวกาญจนา ลือพงษ์ (หัวหน้าโครงการ) โทร. 0 2629 9153-7 ต่อ 3003
 kanchana.l@rmutp.ac.th
68. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมจักรเย็บผ้า ซ่อมเสื้อผ้า ออกแบบและประยุกต์เสื้อผ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี (ผู้ประสานงานคลินิกฯ) โทร. 0-2629-9153-7 ต่อ 3010
 sampas22@hotmail.com
69. : การพัฒนาลายผ้าทอและรูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพุบอนล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นางมธุรส เวียงสีมา|0891445939
 matured.v@rmutp.ac.th
70. : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษผักตบชวา และผ้าทอผักตบชวา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี|0896816645|5503293|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 vcsurasee2011@hotmail.com
71. : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นางมธุรส เวียงสีมา|0891445939
 matured.v@rmutp.ac.th
72. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : ดร.กาญจนา ลือพงษ์,นางกัญญุมา ญาณวิโรจน์,นางสาวนุชดาว เตะสมุทร|026299153-7ต่อ5005,026299153-7ต่อ3004|5604331|คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 kanchana.l@rmutp.ac.th,scarnancy@hotmail.com
73. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ปีที่ 2 (ต่อยอด) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : ดร.กาญจนบุรี ลือพงษ์,นางกัญญุมา ญาณวิโรจน์,นางสาวนุชดาว เตะสมุทร|026299153ต่อ5005,ต่อ3004|5613297|คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 kanchana.l@rmutp.ac.th,scarnancy@hotmail.com
74. : การพัฒนาผ้าทอขนแกะด้วยสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค หมายเลขโทรศัพท์ 0-5341-4250-2, 08-9158-6210 โทรสาร 0-5341-4253
 vachirapoo@yahoo.co.th
75. : อัตลักษณ์แฟชั่นผ้าจกแม่แจ่ม(เพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : รจนา ชื่นศิริกุลชัย โทรศัพท์. 081-9983048 โทรสาร. 053-414253
 rojana2502@hotmail.com
76. : การประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนาสร้างสรรค์ (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : น.ส.รติรส บุญญะฤทธิ์ (อาจารย์ ระดับ 7)|0891583210|5503913|สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
 kumim2@hotmail.com
77. : การพัฒนาผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมด้วยสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค โทร.0891586210
 vachirapoo@yahoo.co.th
78. : การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการพัฒนาแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.รจนา ชื่นศิริกุลชัย โทร.0819983048
 rojana2502@hotmail.com
79. : การพัฒนาผ้าไหมทอร่วมกับเส้นใยขนแกะด้วยสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค โทร.0891586210
 vachirapoo@yahoo.co.th
80. : การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองโดยการสร้างลวดลายบนเส้นด้ายยืนด้วยเทคนิคการพิมพ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย โทร.0897554269
 phairot4543@yahoo.com
81. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ตามบริบทของวิสาหกิจชุมชนประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 อุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ยกระดับสินค้าก้าวสู่สากล และตอบสนองกลุ่มผู้บริโภค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : น.ส.พฤกษา คุ้มพงษ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ)|0882695469|5513515|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 prueksa.k@gmail.com
82. : ผ้าสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการพัฒนาแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย (ผศ. ระดับ8)|053814854, 053272279|5513515|หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 rojanashop@gmail.com
83. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคนิคการพิมพ์เส้นด้ายยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย (อาจารย์ ระดับ 7/อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ)|0897554269|5513515|คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 phairot4543@yahoo.co.th
84. : การออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าพิมพ์ชาวเขาเพื่อง่ายต่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองกอก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นางสาวพฤกษา คุ้มพงษ์ (อาจารย์)|0882695459|5613295|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 Prueksa.k@gmail.com
85. : ผ้าสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย (ผศ.ระดับ 8)|0819983048|5613295|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 rojanashop@gmail.com
86. : โครงการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่าปกาเกอะญอและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ/หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน)|0897004396|5613614|คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
 m_pompam@yahoo.com
87. : นวัตกรรมผ้าสีม่วงธรรมชาติจากว่านยาอูเนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย (ผศ.ระดับ 8)|0819983048|10109|คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 rojanashop@gmail.com
88. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่เอวทอผ้าเคลื่อนที่สำหรับชุมชนเผ่าปกาเกอะญอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายนินนาท อ่อนหวาน (อาจารย์) สาขาวิศวกรรมดยาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 089-8528722
 nin@rmutl.ac.th
89. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองและเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา(เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 089-7554269
 phairot4543@yahoo.co.th
90. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-921444 ต่อ 2846 , 089-7004396
 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มห
91. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ดวงพร อ่อนหวาน | โทร.089-7004396
 m_pompam@yahoo.com
92. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่เอวทอผ้าเคลื่อนที่สำหรับชนเผ่าปกาเกอะญอ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายนินนาท อ่อนหวาน | โทร.089-8528722
  nin@rmutl.ac.th
93. : การถ่ายทอดเทคโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ โทร: 053-729-600-5 ต่อ 1600
 rungreung@hotmail.com, clinicchaingrai@hotmail.com
94. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ผศ.ประสาร รุจิระศักดิ์ โทร. 053-729600-5 ต่อ 1600, 089-9569207, 089-9991318
 p.nattawut@rmutl.ac.th , clinicchaingrai@hotmail.c
95. : การผลิตสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ โทรศัพท์. 089-9569207
 clinicchaingrai@hotmail.com
96. : โครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรอด้ายสำหรับกลุ่มชาวบ้านประกอบอาชีพเสริมทอผ้าไทย ตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : นายทัศนะ ถมทอง โทร. 0-5551-5837 โทรสาร. 0-5551-1833
 tatsana@hotmail.com
97. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องหอมของชำร่วย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส (อาจารย์)|0818879055|5613397|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 nuinipa@hotmail.com
98. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการย้อมสีผ้าไหมพื้นบ้าน (มีการออกแบบลวดลาย + มัดหมี่) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายเกียรติภูมิ ดวงศรี โทร. 0-4415-3062, 089-424-3031
 wira3@hotmail.com
99. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวภรณี หลาวทอง|0815494010|10207| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา 145หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 poranee11@hotmail.com
100. : การออกแบบลวดลายผ้าไหมเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าของที่ระลึก จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวรัตนเรขา มีพร้อม|0853549263|10207| สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา 145 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 rameered@hotmail.com
101. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิตและการส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวภรณี หลาวทอง โทร. 044-153097,081-5494010
 poranee@hotmail.com
102. : โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ,นางสาวอัจฉรา จงควดี (ผู้ประสานงานโครงการ)|0865126048|9374|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 kubranding@gmail.com
103. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : 1. นางปัทมา พุทธชาติ โทร 035-323615 2. น.ส.มัทนี สงครามศรี โทร 035-323615
 Laungporr_o@yahoo.com, Matthane@hotmail.com
104. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านนุ่ม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ผศ.อัจนา นิตยพงศ์ชัย โทร 035-323615 ผศ.ชสนา หยกสหชาติ โทร 035-323615
 adjana_n@yahoo.com, sa_rapee@hotmail.com
105. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและบรรจุภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช โทร.043-811-128
 sujittra3399@yahoo.com
106. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าพื้นเมืองด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช โทร.043-811-128
 watcharin3399@yahoo.com
107. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองและการทำสีย้อมผ้าชนิดผงจากวัสดุธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช โทร. 0-4381-3068 โทรสาร 0-4381-3070
 sujittra3399@yahoo.com
108. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าไหมแพรวาด้วยสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.จิรัฎฐ์ บุญแสนแผน โทร.081-3806258
 ji03rat@gmail.com
109. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช (ผศ. ระดับ 8) โทร. 081-662-9459
 sujittra3399@yahoo.com
110. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินทร์ (A2(1)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช,ผศ.สุจิตรา สราวิช,ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์|0897115933,0816629459,0816629459|5502598|งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
111. : เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อย้อมสีผ้าไหมพื้นเมืองกาฬสินธุ์ (A2(1)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช,ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์,ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0816629459,0816629459,0897115933|5502598|งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 sujittra3399@yahoo.com
112. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช,ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์,ผศ.วัชรินทร์ สราวิช|0816629459,0816629459,0897115933|5604142|กองวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 sujittra3399@yahoo.com,watcharin3399@yahoo.com
113. : โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา),ผศ.วัชรินทร์ สราวิช (ผอ.กองวิจัยและพัฒนา)|0864584360|-|คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 watcharin3399@yahoo.com
114. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและระบบมาตรฐานโรงทอผ้า ของกลุ่มสตรีทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ѺԴͺç : นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร|โทร. 074-693970-1
 cheetket_sasamol2554@hotmail.com
115. : การออกแบบลายผ้า และการมัดย้อมเส้นไหมด้วยสีจากธรรมชาตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม (วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายสุรักษ์ สุทธิประภา โทร.081-872-0434
 jo_02122@hotmail.com
116. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวและย้อมผ้าไหม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : 1. อาจารย์พนอม ศรีวัฒนสมบัติ 081-9720288 2. นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี 081-3797151
 
117. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลวดลายผ้าพื้นเมืองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สมชาย หาญวงษา โทร: 08-4618-5733
 -
118. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าไหมพื้นเมืองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา โทร. 08 4618 5733, นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี โทร. 08 1379 7151
 -
119. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอจากผ้าไหมเพื่อการส่งออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา 084-6185733
 -
120. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการทำผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑา พีรพัชระ โทร.02-282-9008-15 ต่อ 6080 ,081-927-2050
 chuta@rmutp.ac.th
121. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑา พีรพัชระ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 ต่อ 6090, 08-1927-2050 โทรสาร : 0-2628-5210
 chuta@rmutp.ac.th , yinn.chuta@gmail.com
122. : โครงการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
(บูรณาการ จังหวัด) (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑา พีรพัชระ โทร: 0-2282-9009-15 ต่อ 6090,08-1927-2050 โทรสาร: 0-2628-5210
 chuta@rmutp.ac.th,yinn.chuta@gmail.com
123. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตัดเย็บผ้าไทยที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวดุษฎี เทิดบารมี (อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โทร. 089-278-3324
 dusadee@cs.rmu.ac.th
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวภัทราวัลย์ คำปลิว|0857613883
 pattarawan.rmu@gmail.com
125. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนที่หลากหลาย (น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้ารุ่ม น้ำยาทำความสะอาดพื้น และแชมพูล้างมือ) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุจิตรา ผาระนัด|0862233086
 ty1-9-7-7@hotmail.com
126. : การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติสู่ท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวมนันยา นันทสาร|043725439
 manaya_pooh@yahoo.com
127. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายประเภทของใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายนพดล ใหม่คามิ|0850065123|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 noppadol.mkm@gmail.com
128. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวมนันยา นันทสาร|043725439|5514539|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 manaya_pooh@yahoo.com
129. : การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายฮูปแต้มเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : อ.สิรินภา ขจรโมทย์|000000000|5613401|สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
130. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติออกแบบลวดลายและบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ท้องถิ่นตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางเมตตา เก่งชูวงศ์,ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐชัย จันทชุม,นางสาวมนันยา นันทสาร|0896192800,0862301515,043725439|5613401|คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 metta_kengchuwong@yahoo.com,thanapong@rmu.ac.th,manaya_pooh@yahoo.com
131. : การพัฒนาเครื่องย้อมผ้าฝ้ายจากระบบยกขึ้นลงเป็นระบบหมุนแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านปราสาท ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้ว,ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ,นางสาวปาริชาติ ราชมณี|043725439|5313401|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 pentor_vip@hotmail.com
132. : พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายศรีพัฒน์ เทศารินทร์,นายศิริกุล วิชยานนท์|087229057|5613401|สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 dsngchiya@hotmail.com
133. : การออกแบบเสื้อผ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการตัดเย็บผ้าทอต.ท่าตูมอ.เมือง จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ. มณฑล วชิรโกเมน|0817996582|10402|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 montholg@rmu.ac.th
134. : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ / ของที่ระลึก / ของตกแต่ง / ผ้าและเครื่องแต่งกาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางศันสนีย์ ไชยเพีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 081-974-4153
 sf.chaiphhai@hotmail.com
135. : การถ่ายทอดเทคโนลียีเครื่องผลิตผงสีย้อมธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าผ้าไหม ผ้าฝ้ายมัดหมี่ด้วยการย้อมสีธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางวรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี|0817084677
 nthip_chat@yahoo.com
136. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้ามัดย้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กก ผือและผักตบชวาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จักรสาน (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร)
ѺԴͺç : นายอำนาจ ดีการกล โทร.089-947-9299
 
137. : โครงการพัฒนาสีย้อมผ้าจากธรรมชาติและการออกแบบลวดลายผ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง โทร.087-933-4878,02-211-2052,02-896-7776
 jirapa2004@hotmail.com
138. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่ทอผ้ายกดอกแบบกึ่งอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางจิราภรณ์ สัพทานนท์(ผอ. คลินิกเทคโนโลยี)08-9536-8365
 -
139. : การส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยงาน คหกรรมศาสตร์ (การแปรรูปอาหารและการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว (อาจารย์) โทร. 089-488-5402
 dada2515@hotmail.com
140. : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นฝ้ายและการมัดย้อมผ้าทอด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ (อาจารย์) |022879600 ต่อ 2190 |10216| สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
 Sittinippan@hotmail.com
141. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมเส้นด้ายพุ่งจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าโดยการจัดชุดสีเส้นด้ายของผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ 022879600 ต่อ 2190 |10216| สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
 Sittinippan@hotmail.com
142. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนนางานผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสีธรรมชาติ และสีสังเราะห์แก่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุพรรณบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ 022879600 ต่อ 2190 |10216| สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
 Sittinippan@hotmail.com
143. : โครงการออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือโดยการจัดชุดสีเส้นด้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒาผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบานางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ (อาจารย์) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ โทร. 022879600 ต่อ 2190
 sittinoppan.p@hotmail.com
144. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มมูลค่าจัดชุดสีเส้นด้ายผ้าทอด้วยการย้อมสีเส้นด้ายจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ (อาจารย์) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ โทร. 022879600 ต่อ 2190
 sittinoppan.p@hotmail.com
145. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการวางลายในผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ (อาจารย์) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ โทร. 02-879600 ต่อ 2190 Email : sittinoppan.p@hotmail.com
 sittinoppan.p@hotmail.com
146. : การพัฒนาผ้าทอชุมชนไทยเชื้อสายมอญของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มมูลค่าจัดชุดสีเส้นด้ายผ้าทอกับเส้นด้ายผ้าพุ่งพิเศษด้วยการย้อมสีเส้นด้ายจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ | โทร.02-2879600 ต่อ 2190, 099-1786996
 sittinoppan@hotmail.com
147. : การออกแบบและพัฒนาผ้าทอมือโดยการจัดชุดสีเส้นด้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ | โทร.02-2879600 ต่อ 2190, 099-1786996
 sittinoppan@hotmail.com
148. : การถ่ายทอดเทคนิคการทำผ้าบาติก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : ผศ.สมศรี มุสิกวงศ์ โทร: 08-1963-4612, 074-324-246 ต่อ 1725 โทรสาร: 047-324-245
 -
149. : การพัฒนาเครื่องทอผ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและถ่ายทอดสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ (อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)|0891985315|-|สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 panyos88@yahoo.co.th
150. : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร์ (อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)|0841960479|-|สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 pornpayom.w@gmail.com
151. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและผ้าทอมือเกาะยอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (ผู้ช่วยอธิการบดีฯ)|0869949008|5613313|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 chaiya_32@yahoo.com
152. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมและการพัฒนาการผลิตผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมครามให้เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ผศ.สราวุฒิ สิทธิกูล โทร. 0 5526 7000-2 ต่อ 4223, 08 6928 3527
 bio2540ware@hotmail.com
153. : การพัฒนาลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมคราม (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ผศ.สราวุฒิ สิทธิกูล โทรศัพท์. 055-267000ต่อ4223 โทรสาร. 055-267054
 bio2540ware@hotmail.com
154. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำศิลปะประดิษฐ์จากผ้า (Classical thai handmade) (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ผศ.สนิท ปิ่นสกุล (อาจารย์)|055282792|5610812|สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 -
155. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตศิลปะประดิษฐ์จากผ้าไหม (Classicai thai handmade) (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : นายขันแก้ว สมบุรณ์ สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.055-282792, 089-8606498
 khan_13042502@hotmail.com
156. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ (โจทย์บูรณาการ 55) (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.โกวิท เชื่อมกลาง,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฏ์ นาจำปา|044611211ต่อ130,135|5506549|สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boons1953@hotmail.com,boompeak@hotmail.com
157. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|044611221|5610475|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
158. : โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : นายอุกฤษฎ์ นาจำปา (ผู้จัดการคลินิกฯ) ,นายสืบศักดิ์ ก้อนคำดี (หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ)|081-621-8051|-|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
159. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|044611221|9234|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
160. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและระบบมาตรฐานโรงทอผ้า ของกลุ่มสตรีทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร|โทร. 074-693970-1
 cheetket_sasamol2554@hotmail.com
161. : การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายอมครามเย็บมือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข 0872185646
 chamail_50@hotmail.com
162. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ฝ้าย ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข,นางปัญจพร แสนภูวา|0872185464,0864513936|5513774|ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 chamai_50@hotmail.com,kung637@gmail.com
163. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข,นางปัญจพร แสนภูวา,นายนะกะวี ด่านลาพล|0872185464,0864513936,0879972267|5613404|สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 charmai_50@hotmail.com,kung637@gmail.com,nakawee@gmail.com
164. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามเย็บมือ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ฝ้าย บ้านวาใหญ่ ม.2 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข|0872185464|5613780|สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 charmai_50@hotmail.com
165. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามเย็บมือ กลุ่มทอผ้า ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ดร.ชไมพร รักษาสุข,นางศศิธร มีชัยตระกูล|0872185464 ,0833491777|10350|สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 charmai_50@hotmail.com,sa_ya208@hotmail.com
166. : (VC: ศวภ.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจร
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำ | โทร. 081-0558634
 saensuree.c@hotmail.com
167. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผ้าไหมหมี่โฮล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์,ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ|0875111120,0817254862|10346|สาขาวิชาเคมี ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 kanokks@hotmail.com,janpen@gmail.com
168. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ "ผ้าไหมบ้านท่าม่วง" อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ "ผ้าไหมบ้านสระแก้ว" อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ้ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ โทร. 087-5111120
 kanokks@hotmail.com
169. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผ้าบาติกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ (ผศ. ระดับ 8), |0867356055|5513315|สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 phiengpit@hotmail.com
170. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้จากโรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : น.ส.กันยาพร กุณฑลเสพย์ (อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ)|0817727852|5513315|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 kae-kan_kun@hotmail.com
171. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ (อาจารย์)|0815326295|5613354|มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 jib027@hotmail.com
172. : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ้าทอลายโบราณ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นางสาวกันยาพร กุณฑลเสพย์ (อาจารย์)|0817727852|5613396|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 kae-kan_kun@hotmail.com
173. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเสื้อเก็บเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลืออบสมุนไพร กลุ่มทอผ้าไหม (เสื้อเก็บ) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์,นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย,นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์|0818768509,0854339988,0898449273|5613619|วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
 sksornsinn9@gmail.com,wilailuk_ka@hotmail.com,prew_nakpun@hotmail.com
174. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดและย้อมสีผงจากพืชให้สีในธรรมชาติ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย ,นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์(ที่ปรึกษาโครงการ), นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์ | 0854339988, 0818768509,0898449273|10361| วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
 wilailuk_ka@hotmail.com
175. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าหม้อห้อมวิถีธรรมชาติแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ฑีฆา โยธาภักดี (อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)|0887023902|5512119|สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 teeka_y@hotmail.com
176. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิถี ได้แก่ น้ำยาซักผ้า, สบู่ก้อน และโลชั่นสำหรับทาผิวสมุนไพร สำหรับชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางน้ำฝน รักประยูร (อาจารย์)|0857314498|5513764|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 namfonrakprayoon@gmail.com
177. : ยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า จังหวัดชุมพร ด้วยนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : ผศ.พัชรี หล้าแหล่ง (อาจารย์),ดร.นรา พงษ์พานิช (อาจารย์), นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (อาจารย์)|0909810667, 077544068|10201|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 aj.pu@hotmail.com