͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ปุ๋ย

Ǫҭҹ >> ปุ๋ย      մѧ ...

1. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช (ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกร) (DPTF) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย โทร.0 3435 1398, นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ โทร.0 3435 2035
 swkwich@ku.ac.th, feedcenter_kps@hotmail.com
2. : การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม|0899199136
 faasarmu@ku.ac.th
3. : เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยไม่กลับกองจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายวุฒิชัย ทองดอนแอ,นางสาวอตินุช แซ่จิว,นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ์|0343513999ต่อ487,0343513999ต่อ432|5513686|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 rdiwct@ku.ac.th,rdians@ku.ac.th,rdilnb@ku.ac.th
4. : เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนด้วนภาชนะบรรจุแบบขนย้ายได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร.034-3511399
 rdiprv@ku.ac.th
5. : การเพิ่มมูลค่าแพะเป็นปุ๋ยสำหรับพืชสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ และประโยชน์เชิงพานิชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นายลักษณ์ เพียซ้าย นักวิชาการเกษตร(ชำนาญการพิเศษ) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140 โทร.081-8808360
 swlps@ku.ac.th
6. : ฝึกอบรมการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç :
 
7. : โครงการฝึกอบรมการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
 roongtip@kku.ac.th
8. : โครงการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผักตบชวา(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย/-
 -
9. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผสมปุ๋ยเคมี ด้วยเครื่องผสมปุ๋ยเคมีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ โทรศัพท์ 053-942002 , 944146 ต่อ 423, 951
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
10. : โครงการให้บริการด้านคำปรึกษาด้านปุ๋ย, ดิน สำหรับสวนลำไย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ โทรศัพท์ 053-942002 , 944146 ต่อ 423, 951
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
11. : กิจกรรมการให้บริการด้านคำปรึกษา "คลินิกเทคโนโลยี ปุ๋ย, ดิน สำหรับสวนลำไย" (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ (0-5394-2002 0-5394-4146 ต่อ 423, 951)
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
12. : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผสมปุ๋ยเคมี ด้วยเครื่องผสมปุ๋ยเคมีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ (0-5394-2002-0-5394-4146 ต่อ 423, 951)
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
13. : การให้บริการด้านคำปรึกษา " คลินิกเทคโนโลยี ปุ๋ยดิน สำหรับสวนลำไย " (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ประสงค์ อิงสุวรรณ โทร.053-942002,944-146 ต่อ 423 ,951
 prasong@dome.eng.cmu.ac.th
14. : กิจกรรมการให้บริการด้านคำปรึกษา "คลินิกเทคโนโลยี ปุ๋ย ดิน แก๊สชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนเครื่องจักรขนาดเล็ก และการจัดการขยะระดับชุมชน" (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : ดร.เวชยันธ์ รางศรี โทร.0 5394 2002
 -
15. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชหลัก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : นายสมศักดิ์ จีรัตน์|0885479133
 sak.j@cmu.ac.th
16. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยอย่างง่ายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร. ธนูชัย กองแก้ว โทรศัพท์ (055) 261986 โทรสาร (055) 261986
 Tkongkaew@hotmail.com
17. : โครงการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นาย วิจิตร อุดอ้าย โทร. 055-261-000-4 ต่อ 3462-3 / แฟกซ์: 055-261-025
 vijitu@nu.ac.th
18. : การผลิตและการใช้แหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร. วิภา หอมหวล โทรศัพท์ (055) 261-000 ต่อ 2721 มือถือ (01) 926-5288
 -
19. : การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ระดับุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : 1. ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ Fmi.054-666-666 ต่อ 1741 2. ดร.สุขทัย พงส์พัฒน
 tor_envi@hotmail.com
20. : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากขยะชุมชนเชิงพานิชย์" (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : อ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ โทร: 054-466-666 ต่อ 1735 โทรสาร: 054-466-662
 torpongk@nu.ac.th,
21. : การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดสูตรผสม (DPTF) (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ โทร. 055-962731, 087-639-1007
 pumisak_intanon@hotmail.com,
22. : ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ รุ่นที่ 2 [A2(2)] (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : นายนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง (รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ)|0816167746|5502599|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 nawasit@buu.ac.th
23. : ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)|0816406345|5613378|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 boonyara@buu.ac.th
24. : การสร้างและใช้ประโยชน์จากเครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดที่ใช้พลังงานต่ำ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายศุภชัย สมับปิโต นายทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
 
25. : การผลิตและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการเกษตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวจุไรรัตน์ คุรุโครต (อาจารย์) โทร. 089-712-6714
 raikuru9@hotmail.com
26. : การผลิตและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยน้ำจากมูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในการเกษตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวจุไรรัตน์ คุรุโคตร โทร.0897126714
 raikuru9@hotmail.com
27. : สนับสนุนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อการเพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช้พลังงานจากไบโอดีเซลอย่างยั่งยืนของชุมชนเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวจุฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ 043754085,333 ต่อ 1837
 ythalisa@yahoo.com
28. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์|022015380|5514824|ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล 999 ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 scwtc@mahidol.ac.th
29. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกองเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ (อาจารย์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร.085-8300833
 nongnuchts@gmail.com
30. : ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใตระกร้าน้ำและน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว (นักวิชาการเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร.087-0829088
 somyot.nil@mahidol.ac.th
31. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ต้องพลิกกลับกองเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ | โทร.085-8300833
 nongnuchts@gmail.com, teerapongs@mju.ac.th
32. : การถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในตะกร้าและน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุในชุมชน
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว | โทร.087-0829088
 somyot.nil@mahidol.ac.th
33. : การถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในตะกร้าและน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ โทร.083-6356441 , 094-7845878
 nongnuchts@gmail.com
34. : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น สำหรับการผลิตพืชผักระบบเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ โทร. 05387 3970, 0 8315 20095
 -
35. : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาดุกสำหรับเกษตรกร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร/นายอุทัยแกล้วกล้า นางสิรภัทร ลิ่มไพบูลย์/นางสาวเพ็ญนภา สวนทอง
 cas@wu.ac.th
36. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำจากใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น [A2(2)] (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร (ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ)0819587713|5503303|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
 wpwansuree@gmail.com
37. : โครงการจัดการปุ๋ยในปาล์มน้ำมันโดยใช้ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ศูนย์วิจัยและผลิตปาล์มน้ำมัน ม.หาดใหญ่
 
38. : สมบัติทางจุลชีววิทยาและการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักมูลโคเป็นปุ๋ยกรณีศึกษาชุมชนเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางธนุสรา เหล่าเจริญสุข|โทร. 081-9695441
  tanussara.l@psu.ac.th
39. : การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางเคมีและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปราบศัตรูพืชแบบอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç :
 
40. : อิทธิพลของปูนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในกรณีศึกษากลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน โทร.045-353-547,081-072-0032
 supk@agri.ubu.ac.th
41. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีคุณภาพสูง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์ โทร.08-1072-0032
 -
42. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มผลผลิตข้าวแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ณัชพล สามารถ,นายจิรศักดิ์|045353564,045353930|5606644|โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 natchapol007@gmail.com,enjiraba@ubu.ac.th
43. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตัดเศษไม้ในชุมชนสำหรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ,ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง |025493580 ,025493480|10367| ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ,ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 k.sangpradit@gmail.com ,sumonman.n@en.rmutt.ac.th
44. : การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ทำปุ๋ย + ปลูกผัก) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ (รองประธานโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โทร 086-869-2779
 natestar_r@yahoo.com
45. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์|0868692779
 natestar_r@yahoo.com
46. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์พัฒนา และเพิ่มมูลค่าผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชีวิตชุมชนเป็นสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์|0868692779|5513589|ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 natestar_r@yahoo.com
47. : การบริการวิเคราะห์ดิน-พืช-ปุ๋ย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç :
 
48. : โครงการบริการวิเคราะห์ดิน -พืช -ปุ๋ย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นางอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
 -
49. : การถ่ายทอดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน - พืช - ปุ๋ย (จชต.) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นางสาวอรวรรณ ทิพย์มณี 08-1541-5939
 -
50. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ [A2(2)] (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์ (อาจารย์)|0894878104|5502604|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 kbenja51@hotmail.com
51. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ (ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี),นางโสภิตา เลิศสุบิน,นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล |089-8421444,081-8991286,086 – 8896160|10525| มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 chaiubon@yahoo.com
52. : การปรับปรุงดินในการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ. กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
 -
53. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร. สุทธิชัย สมสุข
 -
54. : การฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรบนวัสดุเศษเหลือการเกษตร (หมูหลุม)เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงบูรณาการสำหรับเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีที่ประสบภัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ โทร.02-564-4488 ต่อ 111 ,081-821-5007
 kasidit_ue@hotmail.com
55. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "เทคนิคการใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส. (Azolla & BOF-System of Rice Intensification, SR) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร โทร. 0-4422-4820 โทรสาร. 0-4422-4814
 technopo@sut.ac.th
56. : การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดินและปุ๋ยสำหรับการผลิตพืชอย่างเหมาะสม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ|044224161|10364| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 sodchol@sut.ac.th
57. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : 1. นางวิภาพรรณ กลิ่นหวล โทร.0 4535 2000 ต่อ 1412, 08 6305 2057 2. นายสมเกียรติ นามวงษ์ โทร.08 7776 3505
 wipapan1@hotmail.com
58. : การถ่ายทอดเทคโนดลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินและเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นางวิภาพรรณ กลิ่นหวล (อาจารย์) โทร. 0-4535-2000 ต่อ 1412
 wipapan1@hotmail.com
59. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ดฟางเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัฒนาชัย มาลัย,นางสาวธนัสนี สมบูรณ์|0878786611,0819774901|5503676|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 wmalai@hotmail.com,thanatsanee@hotmail.com
60. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช,ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช|0899499277|5503676|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 nhathaichanok@gmail.com
61. : การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.วรรณา สายแก้ว|045352000 ต่อ 1412
 kosanlavitw_0@hotmail.com
62. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักจากผักตบชวาและเศษวัสดุในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นางนันทพร สุทธิประภา,นางวรรณา สายแก้ว|045352000ต่อ1412|5513700|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 hemp251@hotmail.com,t_sunida@hotmail.com
63. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเพาะเห็ดฟาง (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายวัฒนาชัย มาลัย,นางสาวธนัสสี สมบูรณ์,ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช|0878786611,0819774901,0899499277|5513700|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 wmalai279@gmail.com,thanatsanee@hotmail.com,nhathaichanok@gmail.com
64. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงละลายช้าเพื่อการค้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช|0899499277|5606431|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 nhathaichanok@gmail.com
65. : โครงการการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ѺԴͺç : ศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ 02-2187566,02-2187574
 Sophon@chula.ac.th
66. : การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ 0-4283-5342, 0-5012-5459
 Manee_98@hotmail.com
67. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว.(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันท์ โทร. 08 6643 5488
 -
68. : ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (A2(2)) (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์|0897129932,042835238|5502539|อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
 sduangpitak@hotmail.com
69. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะชุมชนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อ.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ โทร.089-7044407 , โทรสาร. 0-5544-1096 ต่อ 1322
 pongthornpruek@hotmail.com
70. : โครงการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสม (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อาจารย์วิรัตน์ จำนงรัตนพัน โทรศัพท์สำนักงาน: 055-416601-31 ต่อ 1999
 -
71. : การผลิตปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.กิตติ เมืองตุ้ม (อาจารย์)|055411096ต่อ1306|5503460|หลักสูตรชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 kittoom@hotmail.com
72. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : นายอดุลย์ พุกอินทร์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์)|0815329569|5610907|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 Adun999@gmail.com
73. : การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายโอสถ คนซื่อ โทร.081-263-8829
 machanical_eng@chaiyo.com
74. : การศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายวินัย หล้าวงษ์ โทร.042-734-723-5
 Lawong_w@hotmail.com
75. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้มาตรฐานสำหรับชุมชนและครบขบวนการ ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร (โครการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายณรงค์ หูชัยภูมิ/042-772393,08-1172260
 -
76. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อการพัฒนาอาชีพในชนบทแบบยั่งยืน ของชาวบ้านบ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวชลาลัย เหง้าน้อย,นายกลไก นาโควงศ์,นางธัญลักษณ์ เต็งจากรึกชัย|0870568657,0877271006,0870568657|5503531|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 puena.ng@hotmail.com,thuntaluk007@hotmail.com
77. : การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่ออุตสาหกรรมและการผลิตปุ๋ยหมัก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี โทรศัพท์ 081-5304469 โทรสาร 053-213183
 clinictech@rmutl.ac.th
78. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองเติมอากาศ เพื่อกลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายเชษฐ อุทธิยัง โทร: 08-9201-1493, 053-921-444 ต่อ 2130 โทรสาร: 053-213-183
 uthi_rit2@hotmail.com
79. : จัดทำศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านน้ำต้น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายประเวศ ทองธรรมชาติ โทร.0841707558
 nikom@mju.ac.th
80. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [A2(2)] (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย (รอง ผอ.กองการศึกษา งานบริการวิชาการ/อาจารย์ระดับ 7)|0897554269|5503620|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 phairot4543@yahoo.co.th
81. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการประยุกต์ใช้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสันต์ ไกยนาม นายโพธิ์งาม ภู่ทอง โทร.0-5434-2547-8 ต่อ 151
 kaiyanam5@hotmail.com
82. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : รศ.กุลชลี บุญทา โทรศัพท์ 054-342547-8 ต่อ152 โทรสาร 054-342549มือถือ 081-7845648
 kul1122@hotmail.com
83. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ โทร: 053-729-600-5 ต่อ 1600
 rungreung@hotmail.com,
84. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ผศ.ประสาร รุจิระศักดิ์ โทร. 053-729600-5 ต่อ 1600, 089-9569207, 089-9991318
 p.nattawut@rmutl.ac.th , clinicchaingrai@hotmail.c
85. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการแก่เกษตรกรรายย่อย (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ปลูกผัก ทำปุ๋ยหมัก) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายธนานันท์ บุญสิทธิ์ โทร. 086-877-8744
 -
86. : การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ดร.จุณจะรา ทุยไธสง โทรศัพท์ : 089 772 3850
 chunchara@hotmail.com
87. : การใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตไม้ผล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ดร.ธีระพัศน์ ศิลปสมบูรณ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ โทร. 0-3532-3621
 -
88. : การลดการใช้ปุ๋ยในนาข้าว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์ โทร 035-323621
 therapas@hotmail.com, therapas@rmutsb.ac.th
89. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ผศ.ชสนา หยกสหชาติ โทร 035-323615
 sa_rapee@hotmail.com, yoksa2chart@rmutsb.ac.th
90. : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางสุภัทรา วิลามาศ (หัวหน้าโครงการ) โทร. 0 3532 3621, 08 3541 4267
 supat_29@hotmail.com
91. : การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยโดยชุดทดสอบ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นายต่อวุฒิ จำมั่น โทร. 081-851-2347 โทรสาร 035-709096
 tauwutk04@hotmail.com
92. : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางสุภัทรา วิลามาศ,นายธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์,นางสาวอรุณี คงสอน|0835414267,0837531967,0870634398|5606378|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 supat_29@hotmail.com,therapas@hotmail.com,akongsorn@hotmail.com
93. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนราชธานีอโศก) ด้านชนิดและปราณของจุลินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-709096 , 086-7501751
 boonrang_04@hotmail.com
94. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนราชธานีอโศก) ด้านชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางฉวีวรรณ บุญเรือง | โทร.081-2676066
 boonraung_04@hotmail.com
95. : การใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์ โทร.089-417-5206
 
96. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์/043-811128
 watcharin3399@hotmail.com
97. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช โทร.0-4381-3068 โทรสาร 0-4381-3070
 watcharin3399@yahoo.com
98. : การพัฒนากระบวนการหมักปุ๋ยหมักชีวภาพจากกากสลัดจ์ปาล์ม ของกลุ่มเกษตรกรทำปุ๋ยหมักตราออมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล โทร: 08-1892-5179, 075-350-013
 narongpoo@hotmail.com
99. : การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นแหล่งปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง โทร. 087-5601475 โทรสาร. 075 – 411745
 r.chuaymang@windowslive.com
100. : การอบรมถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรมูลสัตว์ผสมกากสลัดจ์ปาล์มสำหรับการใส่ต้นปาล์มน้ำมันและต้นยางพารา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล โทรศัพท์. 081-8925179
 narongpoo@hotmail.com
101. : กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและการสกัดสารกำจัดแมลงจากสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : น.ส.จันทิรา ภูมา โทรศัพท์. 075 -773303,081-5352819
 jan_phooma@hotmail.com
102. : ปุ๋ยชีวภาพ (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
ѺԴͺç : นายปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์ โทร.044-338-429
 techicsuranaree@hotmail.com
103. : ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (8 พลัง 8 เซียน) (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
ѺԴͺç : นายปรีชา ศูนย์กลาง (พนักงานราชการ) โทร. 0-4493-5012, 081-709-9818
 pavinee12340@hotmail.com
104. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงในระดับชุมชน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย โทร.089-564-0586,055-641-076
 nimit_asai@hotmail.com ,nimitasai@yahoo.com
105. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)
ѺԴͺç : นายสาธิต โรจนแพทย์ โทร.081-594-5184,053-674-350 ต่อ 105 ,053-674-349 ต่อ 113
 auyporn36@hotmail.com
106. : ผลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และการไว้หน่อต่อคุณภาพและปริมาณของการผลิตสับปะรดภูแลปลอดภัย (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)
ѺԴͺç : นายวรพงศ์ วิมลพันธุ์ โทร.081-366-1944
 w_wimolphan@hotmail.com
107. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)
ѺԴͺç : นายสาธิต โรจนแพทย์ โทรศัพท์. 081-5945184
 -
108. : การเติมความรู้และทักษะทางด้านดินและปุ๋ยเกษตรชาวสวนส้มในจังหวัดน่าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ทิมขำ โทร.054-710-259
 pthimkhum@yahoo.com
109. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาโยนร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการบริหารศัตรูข้าวโดยชีววิธี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ (อาจารย์), ผศ.เผดิมศิลป์ รามศิริ (อาจารย์), ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ (อาจารย์), ผศ.ดร.ประกิต ทิมขำ (อาจารย์), ผศ.สุภาพร รัตนาพันธุ์ (อาจารย์)|0896458516, 0873007551, 0841723714, 0868812254, 0861919247|10154|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
 pramoth2550@hotmail.com, dermrams@yahoo.com, maliwankit@hotmail.com
110. : ปุ๋ยหมักชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง)
ѺԴͺç : นายศรียนต์ สาริกานนท์ โทร.053-681-576
 maehongson02@hotmail.com
111. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ อัดเม็ดคุณภาพสูงโดยใช้สูตรของศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี( วว.) เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร
(วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย)
ѺԴͺç : นางสาวสายสุณี ศรีวิเชียร โทร.084-793-1979 ,081-391-6872 ,042-891-106
 
112. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งหม่อนใบหม่อน (บูรณาการ จังหวัด) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร)
ѺԴͺç : นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ โทรศัพท์ : 08-7041-8749
 suchanee@kpcat.ac.th
113. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากกากถั่วเหลือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : นายสันติ ช่างเจรจา โทร.054-342-553
 sunti@lartc.rmutl.ac.th
114. : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : นางสุมาฬี พรหมรุกชาติ 083 - 086 - 3097 sumaleejoy97@gmail.com
 sumaleejoy97@gmail.com
115. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร สายแก้ว,ดร.ครองศักดา ภัครธนกนก,นางสาวกาญจนา สุราภา|032261790ต่อ2105|5613225|ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 suntoby19@hotmail.com
116. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : 1. นางทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ (หัวหน้าโครงการ)โทร. 08 1346 5396 2. ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง โทร. 08 1965 9968 3. นางเมตตา เก่งชูวงศ์ (ผู้ประสานงาน) โทร. 08 9619 2800, 0 4372 1445
 taweesab_i@hotmail.com, Metta_kengchuwong@yahoo.co
117. : การใช้เทคโนลียีการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวบริเวณพื้นที่ดินเค็ม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์|0842655050
 piyawadee_bally@yahoo.com
118. : การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูก (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางทวีทรัพย์ ไชยรักษ์|0813465396
 taweesab_tam@hotmail.com
119. : การศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากมูลจิ้งหรีดในการพฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี|0890632770
 juntasri@hotmail.com
120. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพดินภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร (A1) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางเมตตา เก่งชูวงศ์,ผศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี,นางสาวสิริกร วานิชสุจิต|0896192800,0890632770,0807643176|5502595|สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 metta_kengchuwong@yahoo.com,Juntasri@hotmail.com,sirikronwa@hotmail.com
121. : การผลิตน้ำส้มควันไม้และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์,ดร.ฤทัยทิพย์ วิเศษศรี,นายภิรมย์ สุวรรณสม|0804001572,0877107811,0866431754|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 panaddanew@hotmail.com
122. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ โทร.08-1920-3853
 -
123. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ(NP) (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ โทร. 0 3731 1025, 08 1920 3853
 mano.somkleeb@gmail.com
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย และสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายมะโน ส้มกลีบ (รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก) โทร. 081-920-3853
 nayok_c@hotmail.com
125. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยและสมุนไพรกำจัดแมลงชีวภาพ (A3) (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร|0860997755,037311025|5503485|วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
 Nayok_c@hotmail.com
126. : การเพิ่มผลผลิตข้าวและสวนผลไม้โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพสมุนไพรไล่แมลงและเชื้อราไตรโครเดอร์มและเชื้อราบิวเวอร์เรีย (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร 0860997755
 Nayok_c@hotmail.com
127. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงในระดับครัวเรือน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย โทร.089-564-0586
 nimit_asai@hotmail.com
128. : การพัฒนาต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ระดับชุมชนขนาดเล็ก (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย โทร: 089-564-0586, 08-4812-1108, 055-591-426 ต่อ 16 โทรสาร: 055-591-912
 nimit_asai@hotmail.com
129. : เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงระดับครัวเรือน(DPTF) (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : 1. นายสุภาพ สายทองอินทร์ 2. นายนิมิตร อาศัย โทร. 0 5559 1426 ต่อ 107, 08 9564 0586 3. นายธงชัย ศรีพันผ่อง โทร. 08 4812 1108
 nimit_asai@hotmail.com, srepunpong_t@hotmail.com
130. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง(เพิ่มเติม) (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย โทรศัพท์. 089-5640586 โทรสาร. 055-591912
 nimit_asai@hotmail.com
131. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : น.ส.รจนา สกลรักษ์|0898397878
 ple.ata17@gmail.com
132. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย)
ѺԴͺç : นางรุ่งฤดี พรายมณี (ผู้จัดการคลินิกฯ) โทร. 081-293-8594
 nadia_dia2@hotmail.com
133. : การถ่ายทอดการผลิตและการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน ณ บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.ชาญ ราชวงศ์ โทร.043-336370-1ต่อ2211 มือถือ.085-0097001 โทรสาร.043-338868
 tontan10_04@hotmail.com
134. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบปั้นเม็ด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายกิตติคุณ แก้วภิรมย์|0840099740|5612820|สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 kittikun_keawpirom@hotmail.com
135. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.ชาญ ราชวงศ์ ,นายฉัตรแก้ว สุริยะภา (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ) |0850097001 ,0833487373|10279| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 tontan10@Gmail.com ,chatkaew_rmuti@hotmail.com
136. : การฟื้นฟูสภาพโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดย่อมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.นายชาญ ราชวงศ์ | 0850097001 ,0833487373|10279| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 tontan10@Gmail.com ,chatkaew_rmuti@hotmail.com
137. : การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์น้ำพลอยได้จากการทำประมงเพื่อใช้ในการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : น.ส.เตือนใจ ปิยัง|โทร. 085-7890394
 tuanjai2527@gmail.com
138. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด (วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน)
ѺԴͺç : นายพัสกร คำเพราะ โทร.045-549004 โทรสาร.045-549001
 -
139. : การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์สู่เกษตรวิถีพอเพียงและยั่งยืนชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ โทร. 074-317189-90, 086-6974524
 spboon2@gmail.com
140. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้และการเสริมสร้างเกษตรวิถีพอเพียงแบบยั่งยืนในชุมชุนทุ่งลาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : อ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์|โทร.086-6974524
 spboon2@gmail.com
141. : อบรมปฏิบัติการการทำน้ำหมักและปุ๋ยอินทรียชีวภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : นายวิเชียร ทองสิน โทรศัพท์. 086-6864654 โทรสาร.075-377443
 Witongsin@hotmail.com
142. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพื่อปลูกข้าวอินทรีย์บ้านกรับพวงเหนือ(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : 1. ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ โทร. 0 5526 7080 ต่อ 213 2. นายสหราช ทวีพงษ์ โทร. 0 5526 7080 ต่อ 306, 08 9618 8968 3. นายจักรวาล สังเครืออยู่(ผู้ประสานงาน) โทร. 08 9931 6877
 ssoisungwan@hotmail.com, saharatt@hotmail.com
143. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นอัดเม็ดคุณภาพสูงในระดับชุมชน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร โทร.054466666 ต่อ 3154
 p_nuring@hotmail.com
144. : การลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษในการผลิตข้าว (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (อาจารย์)|0841757355|5613514|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 -
145. : การพัฒนาชุดตรวจสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตในจังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.วิชุดา เกตุใหม่|0895955745
 w_katemai@hotmail.com
146. : การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว|โทร. 084-1232268
 anisara.pensuk@gmail.com
147. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานที่เหมาะกับชนิดของดินและพืช (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8)|0819623453|5503939|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 Choo2500@hotmail.com
148. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปลูกพืชแบบยั่งยืน (ผลักดัน อสวท.) (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผ.ศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม (ผศ. ระดับ 8, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)|5509835|0-5621-9100 ต่อ 2521, 0819623453|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 Choo2500@hotmail.com
149. : การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนปลูกพืช โดยมีการส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกุลธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 2521 , 0818988699
 choo2500@hotmail.com
150. : การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการปลูกพืช โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจ.ชัยนาท
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม | โทร.081-8988699
 Choo2500@hotmail.com
151. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนพอเพียง ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
(วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย | โทร. 085-4339988
 wilailuk_ka@hotmail.com
152. : การพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นโดยใช้ความร้อนจากกองปุ๋ยหมัก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายวินัย บุญน้อย โทร.0858693660
 mutton_win@hotmail.com
153. : การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะในชุมชน ประกอบด้วย การเลี้ยงไส้เดือน การทาปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และการเพิ่มมูลค่าขยะ สาหรับชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ฐิระ ทองเหลือ (อาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน)|0865409787|5513764|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 sa.gai1@hotmail.com
154. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมุลไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายประกิตต์ โกะสูงเนิน (อาจารย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร.086-6716076,054-648593-5 ต่อ 6064
 koh_prakit@hotmail.com, koh_prakit@phrae.mju.ac.th
155. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น และการผลิตและการใช้
สารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา | โทร.054-6485935 ต่อ 6049
 Khuanjarat@phrae.mju.ac.th
156. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายประกิตต์ โกะสูงเนิน | โทร.086-6716076
 koh_prakit@hotmail.com,
157. : การพัฒนาประสิทธิภาพการหมักปุ๋ยอินทรีย์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา | โทร.054-6485935 ต่อ 6049
 Khuanjarat@phrae.mju.ac.th
158. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ โทรศัพท์ : (077) 505599 โทรสาร : (077) 505599 โทรศัพท์มือถือ 0-8664-9953-7
 -
159. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รูปแบบการใช้น้ำจากการเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มเพื่อเพิ่มปุ๋ยในดิน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางสาวกมลวรรณ ศุภวิญญู (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)|0866103317|5513643|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 ja.aq17@gmail.com
160. : การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในทะลายปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายประสาทพร กออวยชัย โทร. 077-549238,080-5278081
 prasartporn@mju.ac.th
161. : การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์|โทร. 087-4688860
 Kjornrak@gmail.com
162. : การตรวจคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : อ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์,ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร|0858300833,0869174846|5613385|สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 nongnuchts@gmail.com,teerapongs@mju.ac.th
163. : การตรวจคุณภาพดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมใหม่คาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ,ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร |0858300833 ,0869174846| 10280|สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 199 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ,ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
 nongnuchts@gmail.com ,teerapongs@mju.ac.th
164. : ผลิตเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา โทร. 086-251-5246
 -
165. : ฟื้นฟูโรงปุ๋ยชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา โทร. 086-2515247
 -
166. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยโบกาฉิ
(วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์))
ѺԴͺç : นายประจวบ แสงอรุณ | โทร.083-5884841
 com.egon@hotmail.com
167. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุตรของ วว. (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ѺԴͺç : ว่าที่ ร.ต. ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์ โทร. 073-643544
 chanyut.kmutnb@gmail.com
168. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ѺԴͺç : ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์|โทร.073-643-544
 CHANYUT.KMUTNB@GMAIL.COM
169. : การหมักปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
ѺԴͺç : อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา 088 594 3031
 w.sangsida@hotmail.com