͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ปลา

Ǫҭҹ >> ปลา      մѧ ...

1. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ปลาร้าผง).(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ / 08-5000-4995
 -
2. : โครงการในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อการเกษตรยั่งยืน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม โทรศัพท์ 054 – 484222 ต่อ 1614 โทรสาร 054 - 484229
 sin_bunyarit@yahoo.com
3. : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดเพื่อชุมชน จ.พะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางสาวสกุลคุณ มากคุณ โทร 0-54484-222 ต่อ 1617 Mobile: 0-9148-4839 โทรสาร 0-5448-4229
 sakunkhun@hotmail.com
4. : การผลิตอาหารสัตว์น้ำจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปลาส้มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ โทร.054-466-666 ต่อ1733 ,089-850-0781
 kook82@hotmail.com
5. : การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลาส้ม (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางศิริลักษณ์ เมืองเงิน โทร.054-466-666 ต่อ 1733 , 081-665-6703
 plagutt@yahoo.com
6. : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกปลาร้า(ช่วงกลางน้ำ)ในระดับวิสาหกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นายอรรณพ ทัศนอุดม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500 โทร.055--298438 ต่อ 1121
  u_tassana@hotmail.com
7. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร. วรเทพ มุธุวรรณ
 vorathep@bims.buu.ac.th
8. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอุยที่อุณหภูมิต่ำ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย 038-745-900 ต่อ 3093 โทรสาร 038-393-491
 verapong@buu.ac.th
9. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ โทร.038-391-671-3
 saowapa@bims.buu.ac.th
10. : การเผยแพร่ความรู้และสาธิตการใช้วัคซีนต้านแบคทีเรียในปลากะพงขาวแก่ผู้ประกอบการ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท โทร.038-745-900 ต่อ 3093,087-026-2612
 praparsi@buu.ac.th
11. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวที่อุณหภูมิต่ำ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย โทร.038-745-900 ต่อ 3093,081-732-9517
 verapong@buu.ac.th
12. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเล (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.สุขใจ รัตนยุวกร โทร.038-391-671-3
 Sukjai@bims.buu.ac.th
13. : เทคนิคและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง โทรศัพท์. 081-6167746
 nawasit@buu.ac.th
14. : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์ (A3) (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : นายนวศิษฏ์ รักษ์บำรุง (รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ) |0816167746|5503237|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 nawasit@buu.ac.th
15. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ (ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)|0899257271|5613378|มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 Saowapa@buu.ac.th
16. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อชุมชน และการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ : น้ำปลาปรุงรส ปลาร้าบอง ปลาร้าสับและน้ำพริกปลาหวาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ โทร.043-721-728
 pariyaporn.i@msu.ac.th
17. : การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับการอนุบาลลูกปลาทับทิมด้วยระบบน้ำตะกอนชีวภาพสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกุ้งและปลา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล,นายธีรพงษ์ จุติพงษ์รักษา|0812784497,049435077|5515751|ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล 999 ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 wboonsirm@yahoo.com,joonchutipong@hotmail.com
18. : การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับการอนุบาลลูกปลานิลด้วยระบบน้ำตะกอนชีวภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : นายบุญเสริม วิทยชำนาญกูล|0812784497|5606384|ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล 999 ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 wboonsirm@yahoo.com
19. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล (A3) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : นายประสิทธิ์ กาบจันทร์|0831520095|5503468|คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 -
20. : การผลิตอาหารปลาสวยงามโดยมีส่วนผสมจากกากผลไม้ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล,ดร.ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ,นางสาววรัญญา ศรีสวัสดิ์|023108424,025798562,023108407|56913305|มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ อาคารคีรีมาศ ชั้น 4 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
21. : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาดุกสำหรับเกษตรกร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร/นายอุทัยแกล้วกล้า นางสิรภัทร ลิ่มไพบูลย์/นางสาวเพ็ญนภา สวนทอง
 cas@wu.ac.th
22. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงขาวคุณถาพ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร (ผอ.คลินิกฯ), ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (อาจารย์), ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ (อาจารย์)|0897387737, 075673523|10418|คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 wpwansuree@gmail.com,
23. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับกระบวนการผลิตปลากะพงขาว (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร โทร. 08-9738-7737, 0-7567-3523
 akanata@wu.ac.th, wpwansuree@gmail.com
24. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาหลังเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่า (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร โทร. 08-9738-7737, 0-7567-3523
 akanata@wu.ac.th, wpwansuree@gmail.com
25. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการแปรรูปปลานิล (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร โทร. 08-9738-7737, 0-7567-3523
 akanata@wu.ac.th, wpwansuree@gmail.com
26. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลากะพงขาว (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร|โทร. 08-97387737 , 075673523 , 075673535
 akanata@wu.ac.th , wpwansuree@gmail.com
27. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาหลังเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่า (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร|โทร. 08-97387737
 akanata@wu.ac.th , wpwansuree@gmail.com
28. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการแปรรูปปลานิล (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง|โทร. 08-97387737
 pengspu@wu.ac.th,puan5956@gmail.com
29. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลากะตัก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.ราม แย้มแสงสังข์ / โทร 074-287-291ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 ram.y@psu.ac.th
30. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาดุกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการส่งออก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ โทรศัพท์ 074-286943 , 074-286963 โทรสาร 074-286963
 pattara.a@psu.ac.th
31. : โครงการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพปลาฉิ้งฉ้างและปลาแผ่นตากแห้ง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นายพรชัย ศรีไพบูลย์ โทรศัพท์. 074-286356 โทรสาร.074-212889
 pornchai.sr@psu.ac.th
32. : (VC: ศวภ.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลาเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : น.ส.มยุรา เหมสารา|โทร. 081-9631175
 myura.a@psu.ac.th
33. : โครงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลาและบรรจุภัณฑ์ (วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ จ.สงขลา) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร คงทอง โทรศัพท์ 074-286-965
 sasitorn.k@psu.ac.th
34. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นางสาวปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร
 
35. : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการสอนและการใช้สื่อการสอนในด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.วิภาดา สนองราษฎร์ โทร. 045-288376 ต่อ 3846
 wipadadechapanya@yahoo.com
36. : การต่อตู้ปลาระบบชีวภาพเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ดร.สมหมาย ผิวสอาด นายสุรพันธ์ จันทนะสุต (02-549-3292 หรือ 089-9626848)
 scale_nong@hotmail.com
37. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หอยเชอรี่เป็นโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารสุกร(DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์ โทร. 044-242617 ต่อ 1323 มือถือ.089-8469057 โทรสาร.044-272939
 talent_p@yahoo.com
38. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โปรตีนจากหอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารของไก่บ้าน (DPTF) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายสัตวแพทย์สมพงศ์ วงษ์มา โทร.044-242617 ต่อ 1323 มือถือ 081-3897171 โทรสาร. 044-272939
 
39. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปลาส้ม อาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม,นายชาญศักดิ์ ตรีภพ |44-255451 ต่อ 2910 ,089-2425106,086-8652001|10339| สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 rittirong.ie@hotmail.com,chansak.tre@gmail.com
40. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสู่มาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ | โทร. 044-272941, 086-6510996
 drtanida@hotmail.com
41. : การทำน้ำสมุนไพรจากต้นเหงือกปลาหมอ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นายสมบูรณ์ ไพบูลย์ 01-7239438
 science@rambhai.rb.ac.th
42. : เครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์ (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล,นายสมศักดิ์ ภักดีศรี,นางภาวิณี แก้วแก่น|0868896160,0860906763,0832897804|5503530|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
 chaiubon@yahoo.com
43. : โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังโดยใช้สูตรอาหารที่ประกอบขึ้นและสูตรอาหารสำเร็จรูป (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : -
 -
44. : เทคโนโลยีการเติมอากาศในบ่อเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธรสาร|044224378|0000000|คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 surinton@ccs.sut.ac.th
45. : การพัฒนาสารสกัดเกสรบัวหลวงเพื่อเป็นวัถุเสริมอาหารสัตว์ในปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : อ.ดร.พักพล มุ่งลือ โทร.045-352000 ต่อ 1442
 phukphon@ubru.ac.th
46. : โครงการถ่ายทอดการแปรรูปปลานิล (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ผ.ศ. ประภาศรี ศรีปูณะ โทร. 042-835223-8 ต่อ 5105
 prapa5098@hotmail.com
47. : การประกอบสูตรอาหาร และการผสมอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น(รำเดือย ปลายเดือย)เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ (A3) (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร|0818724320|5503469|ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
 chaiyapruek.h@gmail.com
48. : การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (รำเดือยและปลายเดือย) สำหรับประกอบสูตรอาหารสุกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร|0818724320|5606722|อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 chaiyapruek.h@gmail.com
49. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลางสาดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อ.ปิยวรรณ ปาลาศ โทร: 055-817-700 ต่อ 23 โทรสาร: 055-817-700 ต่อ 16
 nupiyawan@hotmail.com
50. : การแปรรูปปลาครบวงจรและบรรจุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : อ.ชูสิน ธีรสวัสดิ์ โทร.0-5541-1096 ต่อ 1679
 chusin@uru.ac.th
51. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ | โทร.055-411096 ต่อ 1360, 081-7276735
 inchgun@hotmail.com
52. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาแบบลอยน้ำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)
ѺԴͺç : ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช โทร.081-295-1338
 chanpimk@hotmail.com
53. : การสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับบดปลาอนามัย สำหรับการแปรรูปผลผลิตของกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงปลา และแปรรูปใน จ.สกลนคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายพรศิลป์ อุบาลี 0-4273-4723 ต่อ 2604
 porn_u_balee@yahoo.com
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่กลุ่มคนพิการ บ้านน้ำเนินคำ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : น.ส.ร่วมฤดี พานจันทร์ โทร.042-771-460 มือถือ 081-954-83802
 ruamruedee@hotmail.com
55. : ผลของการใช้สมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการแปลงเพศปลาหมอไทย (Anabas testudineus Bloch,1792) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสาวนัยนา เสนาศรี|042771460
 naiyananok@hotmail.com
56. : การพัฒนาและถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาหมอแปลงเพศ (A3) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายชลันธร วิชาศิลป์|042771460|5503531|สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 jettocv@gmail.com
57. : ผลของการใช้ประโยชน์จากกากหมากเม่า Antidesma velutinosum Blume เสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสลิด Trichogaster pectoralis Regan (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์|042771460
 s_promkhan@hotmail.com
58. : ผลของการใช้เศษเปลือกผลไม้ 3 ชนิดที่พบภายในท้องถิ่นเสริมในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดตายของปลานิล และลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล Tilapia nilotica Linnaeus, 1758 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัชญา ธานี,นางสาวนัยนา เสนาศรี,นางนิศาชล ฤๅแก้วมา|0810689054,042771440,0810518312|5513429|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 supatchaya.poy@gmail.com,naiyananok@hotmail.com,r_nisachol@hotmail.com
59. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่อาเซียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นางดวงพร เทียนถาวร โทร.084-7940308
 d_teantavorn@hotmail.com
60. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น (เกล็ดปลา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช)
ѺԴͺç : ผศ.อภิรัติ โสฬศ,ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย,นางสาววิไล สุทธิจิตรทิวา|022819231-4ต่อ2105,022819231-4ต่อ1111,022819231-4ต่อ2209|5513621|คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 apirat_so@hotmail.com,chayapat@rmutp.ac.th,wilai_suti@yahoo.com
61. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องนวดปลาส้ม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายชานนท์ บุนนนท์ โทร: 08-1549-4826 โทรสาร: 044-272-098
 chaneng@rmuti.ac.th
62. : การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นางพรพิมล จุลพันธ์ โทร.054-342-547 ต่อ 185
 
63. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น ( Flower Horn) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายปณิธิ แสนจิตร โทร. 054-342547-8 ต่อ 158
 pan_rmutl@hotmail.com
64. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์และปลาน้ำจืดเพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : น.ส.ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ (อาจารย์)|0875753966|5513261|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 koonjip@gmail.com
65. : โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในบ่อซีเมนต์และการแปรรูปอาหารจากปลาดุกรัสเซีย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี (อาจารย์)|0858632255|5612093|สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 ruangpun_s@hotmail.com
66. : เครื่องให้อาหารปลากึ่งอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ)
ѺԴͺç : อ.เจริญ สมชื่อ 0-1489-8233
 -
67. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (การเพาะเห็ด การฟอก/ย้อมสีไหม การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การผลิตสาโทและสุรากลั่น การแปรรูปเนื้อสัตว์/ผัก/ผลไม้ และการทำขนมไทย) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายสำเนาว์ เสาวกูล 0-9846-7202
 samnao@surin.rit.ac.th
68. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหลด(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.หทัยรัตน์ เสาวกูล/044-511022,08-1876-3740
 saowakoon@gmail.com
69. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานสู่เศรษฐกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวภรณี หลาวทอง โทร. 044-153097, 081-5494010
 poranee@hotmail.com
70. : การเพาะพันธุ์ปลา การอนุบาลลูกปลา การเพาะน้ำเขียวและไรแดง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
 supavadeekoydon@hotmail.com
71. : การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อปลาและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : ดร. สภาวดี โกยดุลย์
 supavadeekoydon@hotmail.com
72. : เทคโนโลยีการผลิตปลาช่อนเค็มเพื่อการค้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางพาขวัญ ทองรักษ์ (035-242-554 ต่อ 171 , 172)
 tapean53@yahoo.com
73. : การพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในอำเภอบางบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : 1. อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท โทร 083-043-5145 2. อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส โทร 086-617-3855 3. อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม โทร 081-296-6272
 buasanittsane@hotmail.com, janpen08@hotmail.com, n
74. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางสาวยุพิน พูนดี (อาจารย์) |089-5382283|10032| สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13001
 Phoondee@hotmail.com
75. : การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาน้ำปลา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส (หัวหน้าโครงการ)|0859006169|10032|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13001
 anpen0014@hotmail.com
76. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อนกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหาร ต.กบเจา อ.บางบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส (หัวหน้าโครงการ)|0859006169|10032|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13001
 anpen0014@hotmail.com
77. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการเลี้ยงและการแปรรูปปลานิลเพื่อความยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : -
 -
78. : การเพิ่มมูลค่าให้กับปลาร้าและกะปิโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกและน้ำปลาร้าบรรจุขวด
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : น.ส.จันทร์เพ็ญ บุตรใส | โทร.085-9006169
 janpen138@gmail.com
79. : โครงการอบรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสานร่วมกับการสวนผลไม้ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อบริโภคในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : น.ส.ญาณนันท์ สุนทรกิจ โทรศัพท์. 086-3766026
 soonthornkity@yahoo.com
80. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาน้ำจืด ( บูรณาการ จังหวัด) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา สราวิช โทร: 043-813068, 08-1662-9459 โทรสาร: 043-813070
 sujittra3399@yahoo.com
81. : การพัฒนาความรู้การบริหารจัดการเพื่อการผลิตปลาดุกร้าสู่มาตรฐานฮาลาลและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : น.ส.สุพัตรา คำแหง โทร.0831038264
 tukta_3001@yahoo.com
82. : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : นางสาวพิมวรางค์ สุขการรัณย์ โทร.081-6779521
 pimwarang.s@gmail.com
83. : การทำเกษตรครบวงจร ปลูกพืช เพาะเห็ด เลี้ยงปลา (การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายหลังน้ำลดจังหวัดสุพรรณบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี)
ѺԴͺç : นายจรัล ยุบรัมย์ โทร.081-498-9689
 suphanatc@hotmail.com
84. : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาร้าในจังหวัดสิงห์บุรี


(วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางนพคุณ นุ่มดี โทร.036-512-515
 
85. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากปลาน้ำจืด (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางนพคุณ นุ่มดี โทร. 036-512--515
 
86. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการเพาะเลี้ยงสร้างอาชีพทางเลือก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ѺԴͺç : นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข (อาจารย์) สาขาสัตวศาสตร์และประมง(แผนกประมง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.054-710259 ต่อ 7234
 chowalee2009@hotmail.com
87. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อการส่งออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : ผศ.เดชา นาวานุเคราะห์ โทร. 081-7279887
 -
88. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาหมอชุมพร 1 ในบ่อดินให้กับชุมชนบ้านหนองกลด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง (อาจารย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-298438 , 087-31063728 sdoncome@hotmail.com
 sdoncome@hotmail.com
89. : การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาร้า (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นางสาวปุณณภา บุณยะภักดิ์,นางสาวนริศา เหละดุหวิ,นางสาววรรณี สุทธิวัฒนเวช|0818443498,0851176587,025779156|5612139|ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 poonnapha@tistr.or.th,narisa@tistr.or.th,wannee@tistr.or.th
90. : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบ้านหนองปลาน้อย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์ (นักวิจัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 089-4928627,025779161
 Chitta@tistr.or.th
91. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ|0819272050|5613736|สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 chuta.p@rmutp.ac.th
92. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถนอนอาหารจากปลาบ้านตราชูเพื่อขยายตลาดใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ѺԴͺç : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ,นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร|0819272050,0869729259|10247|สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 chuta.p@rmutp.ac.th,notejaja30@gmail.com
93. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและภ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงเสริมสมุนไพรคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (NP) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : 1. นางสาววสาวี พิชัย โทร. 08 1111 1209 2. นายพัลลภ บุญพุทธ โทร. 08 9864 7213
 wa_sawee@hotmail.com,boon_puth@hotmail.com
94. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปน้ำพริกปลาร้า (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาววสาวี พิชัย (อาจารย์) โทร. 081-111-1209
 wa_sawee@hotmail.com
95. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งปลาร้าผง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวปาริชาติ ราชมณี|0896195491
 tarn4301@hotmail.com
96. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบวางผังโรงงาน เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมฃน โรงงานแปรรูปปลาร้า ในจังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์|0885108972
 kormsan-w@hotmail.com
97. : การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของโรงงานปลาร้า บ้านหนองล่าม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวปาริชาติ ราชมณี,นางสาววสาวี พิชัย|0896195491,0885632549|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 tarn4301@hotmail.com,wa_sawee@hotmail.com
98. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาร้าบ้านหนองล่าม อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวมนันยา นันทสาร,นางสาววสาวี พิชัย|043725439,0885632549|5604138|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 manaya_pooh@yahoo.com,wa_sawee@hotmail.com
99. : การเพาะเลี้ยงปลากัดให้เป็นธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์,อ.พันธิวา แก้วมาตย์|0816871124,0897129110|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 siri.pi.yasing@hotmail.com,juujunk@hotmail.com
100. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประสิทธิภาพการผลิตปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี,นางสาวพุทธชาติ อิ่มใจ,ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์|0933268689,0850117005,0862209131|5613401|สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 panaratana@hotmail.com,nukes_bobo@hotmail.com,cmunchan@yahoo.com
101. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำพริกปลาร้าอบแห้ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : น.ส.ศนันธร พิชัย | โทร.098-8904506
 sananthorn.p@gmail.com
102. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบูดูและแปรรูปปลาบูดูให้มีคุณภาพ (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
ѺԴͺç : นายนภพล รัตนสุนทร (ผู้จัดการคลินิกฯ) โทร. 086-099-7755
 nayok_c@hotmail.com
103. : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาน้ำจืด (A3) (วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
ѺԴͺç : นายสนธยา เพชรรัตน์ (หัวหน้าแผนกวิชาประมง)|0868412997|5504793| แผนกวิชาประมง วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 ม.4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
 -
104. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบีบน้ำจากเนื้อปลาเพื่อผลิตปลาส้มแบบก้อน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางอาดารัยมธุรพงษ์ (ผู้อำนวยการคลินิกฯ) ,นายพงศกร คำภาบุตร ,นายกิตติพงษ์ธารเอี่ยม |043336370-1 ,085-7553155 ,081-4097838|10279| สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 pk_oum@hotmail.com
105. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องนวดคลุกเคล้าเนื้อปลาเพื่อผลิตปลาส้มแบบก้อน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายพงศกร คำภาบุตร โทร. 043-338868, 085-7553155
 pk_oum@hotmail.com
106. : โครงการการพัฒนาอาหารเพื่อทดแทนปลาเหยื่อในการใช้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทรศัพท์ 0-7520-4051-5 โทรสาร 0-7520-4-057-9 มือถือ 08-1448-4372
 dumronglo@yahoo.co.th
107. : โครงการการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทรศัพท์ 0-7520-4051-5 โทรสาร 0-7520-4-057-9 มือถือ 08-1448-4372
 dumronglo@yahoo.co.th
108. : โครงการการพัฒนาอาหารเพื่อทดแทนปลาเหยื่อในการใช้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ จังหวัดตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทรศัพท์. 081-4484372 โทรสาร. 075-204059
 dumronglo@yahoo.co.th
109. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งและปลาทะเล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5513040|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
110. : โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานชาสมุนไพรจากต้นเหงือกปลาหมอ วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพร บ้านตะเสะ ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช (ผศ.)|0814484372|5611030|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 supraewpan@yahoo.com
111. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลามูลค่าต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนชาวประมงบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์|0864799870|5613299|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 so_chompunooch@hotmail.com
112. : การพัฒนารูปแบบการผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดแบบครบวงจร ชาเหงือกปลาหมอและชาหญ้าแห้วหมู วิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรบ้านตะเต๊ะ ต.ตะเส๊ะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณา|0846284372|9913| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 supreawpan@yahoo.co.th
113. : การพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ไข่เค็มอัญชัน น้ำพริกปลาย่าง ข้าวเกรียบปูนิ่ม)
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.081-4484372 plankton33@gmail.com
 plankton33@gmail.com
114. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลดปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (กะปิผง, ปลาเค็มฝังดินไร้แดด)(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.081-4484372 plankton33@gmail.com
 plankton33@gmail.com
115. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลดปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (กะปิผง, ปลาเค็มฝังดินไร้แดด)(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.081-4484372 plankton33@gmail.com
 plankton33@gmail.com
116. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระชังเลี้ยงปลาในแนวฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม" (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายวีระ รัตนงาม โทร.042-503777, 091-0503113
 wrra@npu.ac.th
117. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุกรัสเซีย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน|0861481888
 
118. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : อ.รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์|0867599237
 r_thiwa@hotmail.com
119. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : นางสาวสุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ,ผศ.ธัญนันท์ อบถม,ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน|0894123100,0814581179,0861481888|56041611|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 sklaykruayat@yahoo.com,thus_cha@hotmail.com
120. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกรัสเซีย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : ผศ.ธัญนันท์ อบถม,ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,ผศ.มานะ มลศิริ|0814581179,0861481888,0827490456|5513821|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 thus_cha@hotmail.com
121. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล (น้ำพริกนรกปลาย่าง) (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ดร.ชุติมา เลิศลักษมี(อาจารย์)|055267080|5608268|คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 Chu_achaichaw@hotmail.com
122. : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อในระดับสเตอริไรส์ และอายุการเก็บรักษาน้ำพริกนรกปลาย่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการส่งออกสู่ตลาดอาเซียน (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ดร.ชุติมา เลิศลักษมี (อาจารย์)|-|5511835|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 -
123. : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการอบแห้งปลา(NP) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. วัชระ วงค์ปัญโญ โทร 0-5446-6666 ต่อ 1734; Mobile: 08-1532-3968 โทรสาร 0-5446-6704
 wwatchara@hotmail.com
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลนา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3137 มือถือ 085-9036079 โทรสาร 054-466663
 skednapat@yahoo.com, ssriphairoj@hotmail.com
125. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตปลานิล (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล โทรศัพท์ (054) 466-666 ต่อ 3144 และ 081 700 3612 โทรสาร (054) 466-666 ต่อ 3155
 santiwatp@hotmail.com
126. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการแปรรูปปลาส้ม ผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางด้านการเกษตร (A3) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ (อาจารย์)|0815323968|5503687|สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 5600
 wwatchara@hotmail.com
127. : เพิ่มรายผลิตภัณฑ์จากปลาส้มเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้มกว๊านพะเยา (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วนิดา แซ่จึง (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)|054-466-666 ต่อ 3163|5513773|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wanida23mu@hotmail.com
128. : อบรมการทำปลาส้มจากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าปลานิลของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต้ำเมืองพะเยา จำกัด (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.รณกร สร้อยนาค|0818821930|5613368|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 ronnakornsr@hotmail.com
129. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการแปรรูปปลาของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต่ำเมืองพะเยา จำกัด (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ (อาจารย์), ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล (อาจารย์) |0815323968, 0835559897|10394|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wwatchara@hotmail.com,
130. : การเพิ่มมูลค่าปลาส้มโดยการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลาส้มและน้ำพริกปลาส้ม (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วนิดา แซ่จึง (อาจารย์), ดร.รณกร สร้อยนาค (อาจารย์)|0815942654, 0818821930|10394|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wanida23mu@hotmail.com,
131. : การเพาะขยายพันธุ์ และเลี้ยงปลาดุกลำพันในพื้นที่ป่าพรุ (A3) (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม (อาจารย์)|074693992|5503681|สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 ksuphada@yahoo.com
132. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว (อาจารย์)|074693996|10132|คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 amonrat.thanonkaew@hotmail.com
133. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสุวภา ยศตะโคตร โทร.087-9459498
 ssuvapa@hotmail.com
134. : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกสำหรับปลาดุกด้วยการหุ้มเซลล์และการทำแห้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นางสุวภา ยศตะโคตร 0879459498
 ssuvapa@hotmail.com
135. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างเสริมอาชีพให้เกษตรกร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี,นางสาว สาริณี บุตรดาวงศ์,นายทรงทรัพย์ อรุณกมล|0862266407,0879499092,0850087847|5513640|ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 H.rueangrit@gmail.com,sarinee_tai@hotmail.com,songsub888@gmail.com
136. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี,นางทาริกา โกฎสันเทียะ,นางสาวสาริณี บุตรดาวงศ์|0862266407,0817681173,0879499092|5613404|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 h.rueangrit@gmail.com,tarika9@hotmail.com,sarinee_tai@hotmail.com
137. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี,นายทรงทรัพย์ อรุณกมล,นางสาวสาริณี บุตรดาวงศ์|0862266407,0850087847,0879499092|10350|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 h.rueangrit@gmail.com,songsub888@gmail.com,sarinee_tai@hotmail.com
138. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี โทร. 042743682, 093-5695491
 h.rueangrit@gmail.com
139. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร)
ѺԴͺç : ผศ. เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี | โทร. 093-5695491
 h.rueangrit@gmail.com
140. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาร้า "น้ำพริกปลาร้าและปลาร้าทรงเครื่อง" (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์)
ѺԴͺç : ดร.ภัทราภรณ์ แก้วกูล (อาจารย์) โทร. 083-266-7177
 p_kaewkool@yahoo.com
141. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิปัญญาการแปรรูปปลาย่างรมควันสีสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ. ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ โทรศัพท์: 0-5621-9100 ต่อ 1506, มือถือ: 0 -8692- 1480- 8, โทรสาร: 0-5688 -2531
 vsuphawan@hotmail.com
142. : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารเคมีโดยวิธีผสมผสานเพื่อการปลูกผักแบบยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร บ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ. ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม (ผศ. ระดับ 8)|0819623453|5613354|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 Choo2500@hotmail.com
143. : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตะกร้าหวาย ต.หนองปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นางสาวเพ็ญนภา มณีอุด(อาจารย์)|0899071710|5613354|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 design9nsw@hotmail.com
144. : การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวปลอดภัยจากทฤษฎีสู่แปลงนา เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าว โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม (อาจารย์)|0819623453|9241|คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 choo2500@hotmail.com
145. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอำนาจ ปะจง (อาจารย์) ภาควิชาแทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 231 , 084-6827491
  newmanu@hotmail.com
146. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการการลดความชื้นและสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin)เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอำนาจ ประจง | โทร.08-46827491
 newmanu2527@hotmail.com
147. : อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภํณฑ์ปลาร้าปลากระดี่อบก้อนของกลุ่มแม่บ้านบ้านบุญแจ่ม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางสาวลักขณา พันธุ์แสนศรี (อาจารย์)|0819604146|5612526|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 w.lukkhana@gmail.com
148. : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าอบก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการจัดจำหน่าย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางสาวลักขณา พันธุ์แสนศรี (อาจารย์)|0819604146|5612526|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 w.lukkhana@gmail.com
149. : พัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบเพื่อยกระดับสินค้า OTOP (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ (ผู้จัดการคลินิกฯ)|0815942158|5613400|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 pratheung@phrae.mju.ac.th
150. : พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าก้อนเพื่อยกระดับสินค้า OTOP (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ (ผศ.), นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ (นักวิจัยอาสุโส), ดร.วรรณา มังกิตะ (ผศ.), ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ (ผศ.)|0815942158, 025779136, 0811688478, 0815942158|10026|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 pratheung@phrae.mju.ac.th,
151. : การใช้พื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลานิลจิตรดาด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นาย ยุทธนา สว่างอารมย์ O77-519495 และ 081-8778587
 -
152. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาสำเร็จรูปจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน(เพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายวีรชัย เพชรสุทธิ์ โทรศัพท์. 089-4755299 โทรสาร.077-519495
 Weerachai_Phet@mju.ac.th,Weerachai_2514@hotmail.com
153. : การใช้พื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษารูปแบบการใช้น้ำจากการเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางสาวกมลวรรณ ศุภวิญญู โทรศัพท์ 077-519495 และ 086-6103317
 -
154. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลานิลจิตรดาด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ โทร.0818778587
 
155. : การใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดคุณภาพน้ำและดินในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู โทร.0866103317
 ja.aq17@gmail.com
156. : การศึกษาแนวทางในการใช้บ่อกุ้งร้างเพื่อเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของกากปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ โทร. 0818778587
 
157. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการใช้น้ำจากการเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : น.ส.กมลวรรณ ศุภวิญญู โทร.0866103317
 ja.aq17@gmail.com
158. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การใช้ประโยชน์จากร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลานิลจิตรดาด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)|0818778587|5513643|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 -
159. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รูปแบบการใช้น้ำจากการเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มเพื่อเพิ่มปุ๋ยในดิน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางสาวกมลวรรณ ศุภวิญญู (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)|0866103317|5513643|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 ja.aq17@gmail.com
160. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางสาวกมลวรรณ ศุภวิญญู (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)|0866103317|5613513|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 ja.aq17@gmail.com, boonsinjit@gmail.com
161. : การส่งเสริมการเพาะและเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของกากสลัดปาล์ม เพื่อลดรายจ่าย เพื่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)|0818778587|5613513|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 boonsinjit@gmail.com
162. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปีที่ 2) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ (อาจารย์), นส.กมลวรรณ ศุภวิญญู (อาจารย์), นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (รองผอ.ฝ่ายกิจการนิสิตฯ)|0818778587, 0866103317, 0898711186|10201|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 yuttana@mju.ac.th,
163. : การส่งเสริมการเพาะและเลี้ยงปลานิลในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของกากสลัดปาล์ม เพื่อลดรายจ่าย เพื่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปีที่ 2) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ (อาจารย์), นส.กมลวรรณ ศุภวิญญู (อาจารย์), นายบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (รองผอ.ฝ่ายกิจการนิสิตฯ)|0818778587, 0866103317, 0898711186|10201|มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
 yuttana@mju.ac.th,
164. : ผลการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเลี้ยงปลาหมอไทยสายพันธ์ชุมพร 1 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ โทร. 077-5199495, 081-8778587
 
165. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของกากสลัดปาล์มในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปีที่ 3) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ โทร. 077-5199495, 081-8778587
 
166. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่า และผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางณิชาพล บัวทอง โทร. 077-544068.082-4366077
 nittaya-lab@hotmail.com
167. : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาดุกลูกผสมเป็นปลาดุกร้า โดยความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนยั่งยืน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นางณิชาพล บัวทอง|โทร. 085-8815780
 nittaya-lab@hotmail.com
168. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของกากสลัดปาล์มในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยไฮโดรโพ-นิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปีที่ 3) (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์|โทร.081-8778587
 
169. : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ต่อการทำน้ำสีแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเลี้ยงปลาหมอไทยสายพันธุ์ชุมพร 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ѺԴͺç : นายยุทธนา สว่างอารมย์ |โทร. 081-8778587
 
170. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ผงปลาป่นและผงกลีบดอกไม้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี้ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
ѺԴͺç : ดร.กฤษดา ค้าเจริญ (อาจารย์) โทร. 0-42415600 ต่อ 46669
 kkritsda@hotmail.com
171. : การเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ : การผลิตปลานิลเพศผู้ล้วนและการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
ѺԴͺç : นางสาวรัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ (อาจารย์) โทร. 0-4241-5610
 ratmap@nkc.kku.ac.th
172. : ผลของสารป้องกันการเสื่อมสภาพธรรมชาติของโปรตีนระหว่างการแช่เยือกแข็งต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของซูริมิปลาทับทิม
(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย |0817275321|10280| สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 199 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 Plengsuree.thi@mahidol.ac.th
173. : การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำปลาพื้นบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ѺԴͺç : ดร.สาโรจน์ รอดคืน (อาจารย์)|053916752| 5613342|สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 saroat@mfu.ac.th
174. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.ไข่เค็มชีวจิต 2.กุ้งแก้วปลากรอบ 3. เครื่องปอกเยื่อบุถั่วลิสง (วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน)
ѺԴͺç : นายวิสูตย์ สีสุข โทรศัพท์. 084-6309562 โทรสาร. 075-288594
 wis_oots@hotmail.com