͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ถ่านอัดแท่ง

Ǫҭҹ >> ถ่านอัดแท่ง      մѧ ...

1. : การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านซังข้าวโพดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านไม้โดยวิธีฮีลิกทวิช (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นาย อนุสรณ์ วรสิงห์ โทร. 055-261-000~4 ต่อ 3461-2
 anusornv@nu.ac.th
2. : การผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง โทรศัพท์ 055-963400 โทรสาร 055-963401
 sumritm@nu.ac.th
3. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีอัดร้อนและเย็น (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ (รศ.ระดับ 9)|055962822|5610761|ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 detw@nu.ac.th
4. : การใช้ประโยชน์จากเศษสิ่งเหลือจากการแปรรูปผลไม้ในการทำถ่านอัดแท่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : ผศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
 
5. : โครงการการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านหุงต้ม ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายธวัลชัย สิงหศิริ โทร. 042-211-040 ต่อ 203 , 06-638-3033 โทรสาร 042-341-615 นายกฤษฎา นามบุญเรือง โทร. 042-211-040 ต่อ 203
 duinumber1@hotmail.com
6. : การผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง และการเผาถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงจากเศษถ่านหุงต้มสำหรับเกษตรกรกลุ่มเผาถ่าน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล/08-6889-6160
 chaiubon@yahoo.com
7. : การผลิตถ่านอัดแท่งเชื้อเพลิงจากเศษถ่านหุงต้ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : 1. นายจรูญ ถาวรจักร์ โทร. 042–21104 ต่อ203 2. นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล โทร. 086 – 8896160
 webmaster@udru.ac.th,chaiubon@yahoo.com
8. : การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรสำหรับใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายธีรภัทร์ อนุชาติ,นายวินัย เชื่อมทอง,ผศ.โสฬส ศรีหมื่นไวย|042835238|5613517|สาชาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 teera_aun@hotmail.com,c_winai@yahoo.com
9. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวสำหรับเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้มให้กับชุมชน
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายธีรภัทร์ อนุชาติ | โทร.042-835238
 teera_anu@hotmail.com
10. : การผลิตถ่านอัดแท่งจากจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : นางศิริหทัย แสนบัณฑิต โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1694
 sirihathai@hotmail.com
11. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "การผลิตถ่านอัดแท่งชนิดไร้ควันจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.สุปรียา คำฟู (อาจารย์)|0815329569|5512791|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 -
12. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบและฟางข้าว : เปลี่ยนวัสดุที่เหลือใช้ให้เป็นพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายอุกฤษฏ์ โข่ศรี 042-7347245 ต่อ 281 , 06-2202392
 khosree@yahoo.com
13. : การพัฒนาส่วนผสมของถ่านอัดแท่งจากแกลบและฟางข้าวและเครื่องอัดแทงถ่านราคาถูก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายอุกฤษฎ์ โข่ศรี โทร.042-734-724-5 ต่อ 2801,083-140-7086
 khosree@yahoo.com
14. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตถ่านอัดแท่งไมยราบยักษ์แบบครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก)
ѺԴͺç : นายสินเดิม ดีโต (อาจารย์)|0865927197|5613397|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 deetos@gmail.com
15. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง,นายวัสนต์ ปินะเต|0831451654,0843635654|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 Ob_kmitl@hotmail.com,kaapplied@hotmail.com
16. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเครื่องปั่นจักรยาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง,นายวัสนต์ ปินะเต,นายสุนทร วิเชียรศรี|0831451654,0843635654,0862305305|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 Ob_kmitl@hotmail.com,kaapplied@hotmail.com
17. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเครื่องปั่นจักรยานเพื่อการประหยัดพลังงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง,นายวสันต์ ปินะเต,นายสุนทร วิเชียรศรี|0831451654,0843635654,0862305305|5613401|สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 ob_kmitl@hotmail.com,kaapplied@hotmail.com
18. : การถ่ายทอดการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลในชุมชนเกษตรกรรม บ้านหนองไห ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.ชาญ ราชวงศ์ (อาจารย์) โทร. 085-009-7001
 tontan10_04@hotmail.com
19. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง)|0805078514|5511835|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 ueaboon@gmail.com
20. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ѺԴͺç : ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง (อาจารย์)|055267083|5613296| สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 ueaboon@gmail.com
21. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านจากกะลามะพร้าวเพื่อเป็นถ่านอัดแท่งความร้อนสูง (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอนุสรณ์ สินสะอาด (อาจารย์) สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ คณะและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.056-219100 ต่อ 2301 , 081-5966607
 choo2500@hotmail.com
22. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านจากกะลามะพร้าวเพื่อเป็นถ่านอัดแท่งความร้อนสูง

(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอนุสรณ์ สินสะอาด | โทร 0-5621-9100ต่อ 1138
 anu_bird@hotmail.com