͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ขนม

Ǫҭҹ >> ขนม      մѧ ...

1. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : นางปิยภาคย์ ภูมิภมร (อาจารย์)|075-666085-7|5608268|ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
 piyapak54@hotmail.com
2. : การเพิ่มมูลค่าข้าวในจังหวัดขอนแก่น(การแปรรูปอาหารจากข้าว ได้แก่ ขนมบ๊ะจ่าง กีจ่าง ขนมเทียนไส้เค็ม กระยาสารท ข้าวหลาม) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç : นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
 roongtip@kku.ac.th
3. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมจากเห็ดแบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ โทร: 055-261-000 ต่อ 2747 โทรสาร: 055-261-987
 nitipongj@nu.ac.th
4. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมจีนข้าวกล้องงอกและอาหารแปรรูปจากมันแกว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 0894821130
 maratreep@gmail.com
5. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ให้พลังงาน (energy bar) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ดร.อังคณา น้อยสุวรรณ 0815466099
 angkana.noisuwan@gmail.com
6. : การเผยแพร่เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบทางเลือกเพื่อสุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวอรยา พรเอี่ยมมงคล 0814007851
 porniammongkol@gmail.com
7. : โครงการพัฒนาคุณภาพขนมอบ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : -
 -
8. : การฝึกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐาน [A2(3)] (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : น.ส.มยุรา เหมสารา (หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักส่งเสริมและการศึกาต่อเนื่อง)|074477172|5502606|สำนักส่งเสริมและการศึกาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 mayura@bunga.pn.psu.ac.th
9. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนแบบพาสเจอร์ไรส์ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มอาหารทะเลและน้้าจิ้มขนมจีบบรรจุถุงทนร้อน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี (อาจารย์)|074286340|5513672|ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
 worapong.u@psu.ac.th
10. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาตู้นึ่งระบบไอน้าประหยัดพลังงาน เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัด ขนมต้มใบพ้อท้องถิ่นภาคใต้ให้ได้มาตรฐาน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นายสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ (นักวิทยาศาสตร์)|080399899|5513672|คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
 psuttirug@hotmail.com
11. : การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพขนมอบให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวมยุรา เหมสารา (หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง)|074477172|5513672| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 mayura@bunga.pn.psu.ac.th
12. : โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวมยุรา เหมสารา (หัวหน้าสถานีบริการวิชาการฯ)|074477172|5613226|สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 mayura@bunga.pn.psu.ac.th
13. : โครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ขนมอบให้ได้มาตรฐานเพื่อการเพิ่มมูลค่า (ความต้องการจาก อสวท.) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางสาวศศิธร คงทอง (ผจก.คลินิกฯ), นางสาวมยุรา เหมสารา (หัวหน้าสถานีบริการวิชาการฯ)|074477172, 0819631175|10363|สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 mayura@bunga.pn.psu.ac.th, sasitorn.k@psu.ac.th
14. : การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการตลาดขนมประเภททอด กลุ่มไทยพุทธ-มุสลิม อ.นาทวี จ.สงขลา (ความต้องการจาก อสวท.) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นางมาเรียนา แนกาบาร์ โทร. 074-477172, 0872919243
 mariana.c@psu.ac.th
15. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีสมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบอาหารประเภทขนมไทยให้มีคุณภาพระดับ 5 ดาว ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี (01-6518282)
 -
16. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : นางสาวอรวรรณ พึ่งคำ (อาจารย์) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5493162, 061-4163566
 orawan79@yahoo.com
17. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมและของว่างไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมทรง อัศวกุล
 
18. : โครงการพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวพอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ѺԴͺç : ผศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ โทร.089-949-2457
 suya_klom@yahoo.com
19. : การทำขนม(ขนมเค้ก ขนมชั้น ขนมซาลาเปา ขนทสาลี่)และการประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชำร่วย(เทียนแฟนซี ยาหม่อง พิมเสนน้ำ) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : นางอุมาพร ดวงเจริญวิทยา 0-6955-8919
 -
20. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเบเกอรี่และขนมไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ѺԴͺç : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ โทร.087-290-4015
 
21. : การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.มาโนชย์ ศรีนางแย้ม โทร: 08-6625-6757 โทรสาร: 02-564-4486
 srinangy@msu.edu
22. : การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเผือก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : ดร.สุธีรา วัฒนกุล โทรท. 0-2564-4440-59 ต่อ 2036 โทรสาร 02-5644486
 mvattanakul@yahoo.com
23. : ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากกล้วยหอมทอง บ้านบึงหนองเสือ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา|0840751355|5514293|สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 t_prapasri@hotmail.com
24. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนสมุนไพรบ้านขมิ้นให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช,ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช|0899499277,0876917958|5613394|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 nhathaichanok@yahoo.com,pnuntapanich@yahoo.com
25. : การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น (ซาลาเปา ขนมจีบ กระหรี่พัฟ ปาท่องโก๋ และน้ำเต้าหู้) (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นางสาวเตือนใจ ศิริพาหนะกุล,นางสาวเกษร น้อยนาง,นายยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์|042835224ต่อ45106|10037|สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 siripahanakul@yahoo.co.th
26. : การถายทอดเทคโนโลยีหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย :อบแหงขนมขาวแตน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายวีรกุล มีกลางแสน (อาจารย),ผศ.นายอนุวัธน นิสัยสุข, นางสาวจันทนา สันทัดพร้อม |0846366434 ,08463664347 , 0895812834| 10206| สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 kon_bran@hotmail.com
27. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(Good hygiene practice: GHP) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางสาวจันทนา สันทัดพร้อม โทร.044-223-000 ต่อ 3431
 xanta_na@yahoo.com
28. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพแก่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : น.ส.อุบลรัตน์ พรหมฟัง (อาจารย์ 6)|054342547 - 8|5612093|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 200 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง
 pinubon@hotmail.com
29. : โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่าง และขนมไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ (อาจารย์ระดับ 7)|0866541640|10286|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 oxsuphat@hotmail.com
30. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรุงอาหารไทยและการประดิษฐ์ขนมไทยที่มีศักยภาพเพื่อการประกอบการรายย่อย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์,นางจรรยาวีร์ เจียมสวัสดิ์,นายมาโนชญ์ พูลผล|024708326-30,0813491874,0813491874|5511993|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 noppadon.che@kmutt.ac.th,cvee2006@yahoo.com,manoach_recipes@hotmail.com
31. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (การเพาะเห็ด การฟอก/ย้อมสีไหม การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การผลิตสาโทและสุรากลั่น การแปรรูปเนื้อสัตว์/ผัก/ผลไม้ และการทำขนมไทย) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายสำเนาว์ เสาวกูล 0-9846-7202
 samnao@surin.rit.ac.th
32. : การพัฒนาขนมไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางจันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ 044-511022 , 09-6272098
 chancherd@hotmail.com
33. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนแป้งหมัก(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นางจันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ/044-511022,08-9627-2098
 chancherd@hotmail.com
34. : การใช้แป้งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตขนมเปี๊ยะอบควันเทียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายนฤทธิ์ วาดเขียน (อาจารย์) โทร. 081-730-6833
 aum_ft@hotmail.com
35. : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นขนนจีน ขนนเปี๊ยะ ขนมกันเตรือม และผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการจลพลศาสตร์การอบแห้งข้าวกล้องงอก 3 สายพันธุ์ แบบครบวงจร กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบทาทสตรีต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายประทุม ตุ้มทอง|0897833410|10207| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา 145 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 th_prateep@hotmail.com
36. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังและเค้กปราศจากกลูเตนและไขมันทรานส์จากแป้งข้าวหอมมะลิโดบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ, นายประทีป ตุ้มทอง, นางณิชาภา สารธิยากุล, นายจักรินทร์ สนุกแสน, นางอัญชนา อุดมทวี|โทร. 044-153062 ต่อ 2214, 089-6272098, 089-7833410, 087-7781901|2435|สถานที่ติดต่อ: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 chancherd@hotmail.com, th_prateep@hotmail.com, dungrmut@hotmail.com, ie_ed@hotmail.com
37. : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นขนมจีน ขนมเปี๊ยะ ขนมกันเตรือม และผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการจลนพลศาสตร์การอบแห้งข้าวกล้องงอก 3 สายพันธุ์ แบบครบวงจร กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
ѺԴͺç : นายประทีป ตุ้มทอง โทร. 089-7833410
 th-pprateep@hotmail.com
38. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขนมไทย ขนมอบ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : น.ส.วชิรญา เหลียวตระกูล โทร 035-242554 ต่อ 7209, 035-323619, 084-141-3907
 vachirayak@hotmail.com
39. : การพัฒนารูปแบบการทำขนมเค้กและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ชุมชนคอกวัวใหญ่ หมู่ 1 ตำบลศาลเจ้าฯ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (หัวหน้าโครงการ)| 035709097 |10032| สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@hotmail.com
40. : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมอบและขนมไทยเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดจันทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.สุภร พงษ์สำราญ โทร.039-307-261-4 ต่อ 144 , 081-177-7153
 yada_da@hotmail.com
41. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมอบและขนมไทยเพื่อพัฒนาอาชัพในชุมชน จ.จันทบุรี(โครงการเพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.สุภร พงษ์สำราญ/039-307261-4 ต่อ 144,08-1177-7153
 yada_da@hotmail.com
42. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมอบและขนมไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.สุภร พงษ์สำราญ โทรศัพท์. 081-1777153
 -
43. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านขนมไทย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางกุหลาบ สุขปาน (0-3651-2515)
 k-SukPan@yahoo.com
44. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านขนมอบ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางพัชรี บุญสร้าง (0-3651-2515)
 Pusarree@yahoo.com
45. : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทำขนมไทย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางกุหลาบ สุขปาน โทร.036-512-515
 
46. : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขนมไทย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี)
ѺԴͺç : นางกุหลาบ สุขปาน โทร: 036-512-515 โทรสาร: 036-511-244
 -
47. : ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ขุมชนท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขนมไทยประยุกต์) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย)
ѺԴͺç : นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ โทร. 087-999-9210
 -
48. : อนุรักษ์ขนมไทยในยุควิกฤต (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา)
ѺԴͺç : น.ส.วรรณฉวี คามีศักดิ์ น.ส.อรพรรณ โพธิบัณฑิต
 -
49. : โครงการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปน้ำพริก ข้าวแต๋น และขนมดอกจอกให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ѺԴͺç : นางสาวปุณณภา บุณยะภักดิ์,นายณัฐพล อาษา|0818443498,0818443498|5612139|ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 poonnapha@tistr.or.th,natatorn@tistr.or.th
50. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมอบ (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา)
ѺԴͺç : นางสาวทัศนา ณ สงขลา ผอ.คลินิก โทร 0-7325-7014
 -
51. : การพัฒนาขบวนการผลิตขนมเบเกอรี่ ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 15 ต.อ่างตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5512906|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
52. : โครงการพัฒนาขบวนการผลิตขนมเบเกอรี่ ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 15 ต.อ่างตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช (ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)|0814484372|5610510|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 dumronglo@yahoo.co.th
53. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะ กะหรี่ปั๊บ โมจิ จากมันแกว
(มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางภัทราวดี วงษ์วาศ | โทร.087-2190657
 p_sripanyamsu@hotmail.com
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมไทยและขนมอบสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ
 -
55. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาขนมไทย ขนมอบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
ѺԴͺç : อ.นวพร ถิ่นไทงาน โทร.02-211-2052,02-211-2056
 
56. : เครื่องเตรียมแป้งทำขนมลาอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ โทร.0836142373
 tsugchai@hotmail.com
57. : (VC: ศวภ.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นางจินตนา เจริญเนครกุล|โทร. 089-4419540, 074-317189-90 ต่อ 1721
 jimcha46@gmail.com
58. : พัฒนากรรมวิธีการผลิตเพื่อรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอด และชุบเกล็ดขนมปังทอด (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ (ผศ. 8)|0863327558|5514056|สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 wan_deekaew@hotmail.com
59. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอดกรอบและขนมปัง (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)
ѺԴͺç : ผศ. วันดี แก้วสุวรรณ โทร. 086-3327558, 088-7533560
 wan_deekaew@hotmail.com
60. : การสร้างมูลค่าเพิ่มถั่วเหลืองโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส โทร 054-466666 ต่อ 3140, 081-1708118
 Treesin_23@yahoo.com
61. : การเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนยายหม่อม (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ (อาจารย์), ดร.ตระกูล พรหมจักร (อาจารย์), น.สพ.สมชาติ ธนะ (รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ)|054466666 ต่อ 3263, 3447|10394|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 paidangk@hotmail.com, tpromjak@gmail.com, somchartvet@yahoo.com
62. : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักายภาพในการแข่งขัน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร.พรพิมล มะยะเฉียว (อาจารย์), นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร (อาจารย์), อ.ชลธิดา เกษเพชร (อาจารย์)|074693996|10132|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 pornpimon_maya@yahoo.com, cheetket_sasamol2554@hotmail.com, a-binny@hotmail.com
63. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดกระบวนการทำขนมกล้วยกวนเพื่อเพิ่มผลผลิต (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายชัชชัย เขื่อนธรรม (อาจารย์สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)|056-219100 ต่อ 2301|5513315|คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 ch2_k@hotmail.com
64. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์ 1. หมูฝอยกรอบ โกเนียร 2. กล้วยกวนกะทิสด 3. ขนมคุกกี้ 4. น้ำผึ้ง ธาราทิพย์ 5. ขนมจีนอบแห้ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : นายอนุสรณ์ สินสะอาด (ผู้ช่วยผู้อำนวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา)|0815966607|5608797|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 anu_bird@hotmail.com
65. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นางสุธิดา นะภิใจ (นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา)|0800313411|5512119|งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 -
66. : โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม) (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่)
ѺԴͺç : นางปิยภาคย์ ภูมิภมร (อาจารย์)|075-666085-7|5608268|ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
 piyapak54@hotmail.com
67. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมนึ่ง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ѺԴͺç : ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล (อาจารย์)|0-5391-6738|5513698|สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
 pniramol2@gmail.com
68. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมนึ่ง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
ѺԴͺç : ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล (อาจารย์)|053916738| 5613342|สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 niramol@mfu.ac.th