͹Ѻ

ªͼǪҭͧԹԡ෤մҹ : ก๊าซ

Ǫҭҹ >> ก๊าซ      մѧ ...

1. : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ (ก๊าซหุงต้ม) จากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.จุรีรัตน์ ลีสมิทธ์ สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิขาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 73140 โทร.034-281105, 083-5598448,086-8839995
 jureerat.c@ku.ac.th
2. : โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ѺԴͺç : รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย,นายธีรวัฒน์ เหล่านภากุล|043203001,043343117|5613369|123 ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 kittri@kku.ac.th
3. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทน สำหรับเกษตรกรรายย่อย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (0-5394-4070 ต่อ 117)
 -
4. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรรายย่อยใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ( ปีที่ 2 ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร.053-944-070 ต่อ 112 , 117
 agani002@chiangmai.ac.th
5. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อแสงสว่างและความร้อนของครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร.053-944-070 ต่อ 112 , 117
 agani002@chiangmai.ac.th
6. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร.053-944070 ต่อ 111-112 แฟกซ์.053-357601
 agani002@chiangmai.ac.th
7. : การอบรมนักส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร.053-944070ต่อ111-112 โทรสาร. 053-357601
 agani002@chiangmai.ac.th
8. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน [A2(4)] (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053-944070-74 ต่อ 111-112|5502793|ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 agani002@gmail.com,suchon.t@cmu.ac.th
9. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053944071-43 ต่อ 111-2|5514128|คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agani002@gmail.com
10. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (เพิ่มเติม) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053944071|-| คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agani002@hotmail.com, suchon.t@cmu.ac.th
11. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053944071|5613516| คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agani002@hotmail.com,
12. : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053944071|10395| คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agani002@hotmail.com,
13. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)|053944071|10395| คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 agani002@hotmail.com,
14. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944071-43 ต่อ 111-2 , 094-7571313
  agani002@gmail.com , suchon.t@cmu.ac.th
15. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ /094-7571313,053-944071-43 ต่อ 111-2 /สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 agani002@gmail.com
16. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร.053-94407143 ต่อ 1112
 agani002@gmail.com
17. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ѺԴͺç : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ โทร 053944071-43 ต่อ 111-2 แฟกซ์ 053357601
 agani002@gmail.com,
18. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาจากกว๊านพะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : นางศิริลักษณ์ เมืองเงิน โทร.054-466-666 ต่อ 1733 , 081-665-6703
 plagutt@hotmail.com
19. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และของเสียจากการเกษตรในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุดมพร แพ่งนคร (ผศ.)|0841792992|5514061|ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 udompornp@nu.ac.th
20. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และของเสียจากการเกษตรในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุดมพร แพ่งนคร (ผศ.)|0841792992|5610761|ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 udompornp@nu.ac.th
21. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และของเสียจากการเกษตรในพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุดมพร แพ่งนคร (ผศ.), รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น (อาจารย์), ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย (อาจารย์)|0841792992, 055962736|10219|ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 udompornp@nu.ac.th, sombatc@nu.ac.th
22. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำก๊าซชีวภาพ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ѺԴͺç : ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3825-5300 โทรศัพท์มือถือ 083-7127854 โทรสาร 0-3843-6841
 rung2513@hotmail.com
23. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (DPTF) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : น.ส.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ โทร.043-742128 มือถือ. 086-5643051 โทรสาร. 043-742128
 sunantha18@yahoo.com
24. : การส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : อ.ปรีชา ศรีประภาคาร (อาจารย์) โทร. 0.4375-4321 ต่อ 1118
 sriprapakhan@hotmail.com
25. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ โทร. 0-4374-2128, 086-564-3051 โทรสาร 0-4374-2128
 sunantha18@yahoo.com
26. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน (A2(4)) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นาวสาวนิตยา คอนสาร,นางสาวเรวดี อนุวัฒนา|0865643051,0816894366,0869723560|5503352|คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,rena_anuwattana@yahoo.com
27. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นางสาวนิตยา คอนสาร,นายประทิน กุลละวณิชย์|0865643051,0816894366,024707526|5602680|กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,pratin.kul@kmutt.ac.th
28. : การพัฒนารปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Cover Lagoon เพื่อบำบัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ|0865643051|5514064|กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th
29. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นางสาวนิตยา คอนสาร,นายประทิน กุลละวณิชย์|0865643051,0816894366,024707526|0000000|คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,pratin@pdti.kmutt.ac.th
30. : การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง(Cover lagoon)สำหรับชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นางสาวนิตยา คอนสาร,นายประทิน กุลละวณิชย์|0865643051,0816894366,024707526|10196|คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,pratin@pdti.kmutt.ac.th
31. : ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าซชีวภาพ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ(อาจารย์)|0897119586|10196|ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 wuttthisat.c@msu.ac.th
32. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ,นางสาวนิตยา คอนสาร,นายประทิน กุลละวณิชย์|0865643051,0816894366,024707526|10196|คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,pratin@pdti.kmutt.ac.th
33. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ, นางสาวนิตยา คอนสาร (อาจารย์), นายประทิน กุลละวณิชย์ (นักวิจัย)|โทร. 086-5643051, 043-754435, 081-6894366, 02-4707526|2838|สถานที่ติดต่อ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 sunantha.l@msu.ac.th, niltaya_khon@yahoo.com, pratin@pdti.kmutt.ac.th, pratin.kul@kmutt.ac.th
34. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียในชุมชน
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : น.ส.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ | โทร.086-5643051
 sunantha.l@msu.ac.th
35. : การศึกษารูปแบบลักษณะวัสดุดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายพลกฤษณ์ จิตร์โต | โทร.089-4840097
 flyandaway@hotmail.com, drponlakit@yahoo.com
36. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสียชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ 086-564-3051
 sunantha.l@msu.ac.th
37. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ | โทร.034-585-060
 weerawut.cha@mahidol.edu
38. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน(ตามความต้องการของ สปก.จ.ชัยนาท) (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ โทร.034-585060
 weerawut.cha@mahidol.edu
39. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ โทร. 034-585060 / ว่าที่ร้อยโท สมยศ นิลเขียว โทร. 034-585060 ต่อ 1213 / น.ส.กรรณิการ์ ภาสดา
 weerawut.cha@mahidol.edu,somyot.nil@mahidol.ac.th,apple_kp01@hotmail.com
40. : การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างขนะอินทรีย์ฟางข้าวและมูลสัตว์ในสภาวะที่มีตัวกลางยึดเกาะใน อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ѺԴͺç : ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม (อาจารย์) /053-873000,087-7175810 /วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 jewysukasem@hotmail.com
41. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข (อาจารย์)|07331392840 ต่อ 1873|5613521ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 -
42. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุน จังหวัดสงขลา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข (อาจารย์), ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม, อ.อารยา เจียรมาศ (อาจารย์)|0891978404, 0836560531, 0897289093, 073313928-40 ต่อ 1873|10363|ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 lsomsak@bunga.pn.psu.ac.th,
43. : การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : รศ.ดร.โอภาส พิมพา, ดร.บดี คำสีเขียว, ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา, อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข|โทร. 077-355453, 089-9081937, 087-355453, 089-1978404|2449|สถานที่ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 opart.p@psu.ac.th, kbodee@yahoo.com, benchamaporn.p@psu.ac.th, somsak.l@psu.ac.th
44. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดสงขลา ปีที่ 3 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : นายสมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข (อาจารย์), โทร. 073-313928-40 ต่อ 1873, 089-1978404|2449|สถานที่ติดต่อ: แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 lsomsak@bunga.pn.psu.ac.th
45. : การใช้กากส่าเหล้าน้ำตาลโตนดจากส่วนล้นบ่อก๊าซชีวภาพระบบปิดในส่วนผสมอาหารหมักจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรในระบบสวนปาล์มแบบยั่งยืน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ดร.โอภาส พิมพา|โทร. 077-355453
 opimpa@hotmail.com
46. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานสำหรับครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนจังหวัดปัตตานี ปีที่ 4 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์|โทร. 073-313928 ต่อ 1873
 manoon.si@psu.ac.th
47. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : 1. นายทวีศักดิ์ วิยะชัย โทร. 045-353500 ต่อ 7044 โทรสาร 045-353576 2. นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ โทร. 045-353500 ต่อ 7044
 taweesak@agri.ubu.ac.th
48. : การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน(DPTF) (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : 1. นายทวีศักดิ์ วิยะชัย 2. นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ โทร. 0 4535 3500 ต่อ 7044
 taweesak@agri.ubu.ac.th, rakkiat@agri.ubu.ac.th
49. : การผลิตก๊าซชีวถาพจากขยะอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ 045353042
 sitha.j@gmail.com
50. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อุทัย อันพิมพ์,ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง,อ.นรา หัตถสิน|045353816|5613355|สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 uthaiunphim@gmail.com,sairoong2555@gmail.com,narahuttasin@gmail.com
51. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะจากรัวเรือน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายรัฐพงศ์ ปฏิกานัง,นายกฤตยา ไชยยศ |0810724307 ,0895834238|10296|ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 rat_pat@hotmail.com,krittaya.aid@gmail.com
52. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อุทัย อันพิมพ์,ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง,ดร.นรา หัตถสิน|045353816|10296| สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 uthaiunphim@gmail.com,sairoong2555@gmail.com,narahuttasin@gmail.com
53. : การพัฒนาเตาก๊าซชีวมวลสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเห็ด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายทวัสักดิ์ วิยะชัย โทร. 045-353543
 taweesak.w@ubu.ac.th
54. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อุทัย อันพิมพ์ (อาจารย์), ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง (อาจารย์), ดร.นรา หัตถสิน (อาจารย์), นายสุภวัฒน์ โสวรรณี (ผู้ประสานงาน), นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ (ผู้ประสานงาน), นายประนอม บุญเกิด (ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์)|โทร. 045-269021, 045-353516, 081-8773460, 087-6489625|2411|สถานที่ติดต่อ: 37/1 ถ.เทศบาล 29 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 uthaiunphim@gmail.com, sairoong2555@gmail.com, narahuttasin@gmail.com, ssowanni@yahoo.com, chaiyang_
55. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.อุทัย อันพิมพ์ | โทร.081-8773460
 uthaiunphim@gmail.com
56. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร. อุทัย อันพิมพ์อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ 081-877-3460
 uthaiunphim@gmail.com
57. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แหล่งความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซชีวภาพ สำหรับเครื่องอบแห้งพืชผลทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5493328 , 081-4932489
  k.sanngpradit@gtmail.com
58. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยวิธีการอัดบรรจุถังก๊าซเพื่อนำไปใช้ประโชน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหก จ.ปทุมธานี12110 โทร. 02-5493328 , 081-4932489
  k.sanngpradit@gtmail.com
59. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แหล่งความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับก๊าซชีวภาพ สำหรับเครื่องอบแห้งพืชผลทางการเกษตร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ѺԴͺç : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ | โทร.025494685 , 0814932489
 k.sangpradit@gmail.com
60. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางพาราและขยะมูลฝอยสำหรับใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : อ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร (อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)|0813118200|5513775|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 kornpaphop_r@hotmail.com
61. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางพาราและขยะมูลฝอยสำหรับใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ѺԴͺç : นายกรณ์ปภพ รัตนวิจิตร (อาจารย์)|0813118200|5613463|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 kornpaphop_r@hotmail.com
62. : การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล 08-6889-6160
 chaiubon@yahoo.com
63. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (A2(4)) (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล,นายบัญชา ขุนสูงเนิน|0868896160,0864553991|5502681|มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
 chaiubon@yahoo.com,udonmnre@hotmail.com
64. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล|0868896160|5602393|ตึก 14 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
 chaiubon@yahoo.com
65. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล|0868896160|5613518|ตึก 14 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
 chaiubon@yahoo.com
66. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ, (ผอ.คลินิกฯ), นางโสภิตา เลิศสุบิน (รองผอ.คลินิกฯ), นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล (ผจก.คลินิกฯ)|โทร. 089-8421444, 081-8991286, 086-8896160|2274|สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 chaiubon@yahoo.com
67. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์สำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ѺԴͺç : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล โทร. 086-8896160
 chaiubon@yahoo.com
68. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบผสมผสาน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ โทร.045-352000 ต่อ 1421 , 086-2255202
 thitipongunchai@gmail.com
69. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ 089-712-9932 ผู้ร่วมโครงการ จารุวัลย์ รักษ์มณี 089-417-0949
 charuwan_l@hotmail.com
70. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายศรุติวงศ์ บุญคง (อาจารย์), ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์), ผศ.สว่าง กุลวงษ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์), นายสมิง ศรีกา (ผู้ประสานงานคลินิกฯ)|โทร. 088-3093875, 081-8724320, 098-5867558, 080-1742742, 042-835238|2341|สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 sarutty_21@hotmail.com, chaiyapruek.h@gmail.com, skullawong@yahoo.com, ming_seeka@live.com
71. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับครัวเรือน
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายศรุติวงศ์ บุญคง | โทร.088-3093875
 sarutty_21@hotmail.com
72. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวสำหรับเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซหุงต้มให้กับชุมชน
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
ѺԴͺç : นายธีรภัทร์ อนุชาติ | โทร.042-835238
 teera_anu@hotmail.com
73. : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์)
ѺԴͺç : ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (อาจารย์), คุณศรีไพร สกุลพันธุ์, นายสุทธิรัตน์ ปาลาศ|0818871448|5613554|คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 chedsada@yahoo.com
74. : การศึกษาแนวทางในการพัฒนาท่อร่วมไอดีเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อสามารถใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับน้ำมันดีเซล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายเขตพงศ์ อินทรชัยศรี 0813801120
 Ketpong_i@yahoo.com
75. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
ѺԴͺç : นายณรงค์ หูชัยภูมิ,นายบัญชา ล้ำเลิศ,นายวัชรายุทธ ลำดวน|0892779991,0857396874,042734723|5602481|อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 mechanical_rmuti@hotmail.com,bancha_la@windowslive.com,tammkung@hotmail.com
76. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (หมู่บ้าน ว และ ท) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงศักษ์ นาใจคง โทร. 08 1997 8710
  -
77. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง โทร. 086-651-4669 โทรสาร. 0-4427-2098
 Pongsak@rmuti.ac.th
78. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (A2(4)) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นางพงษ์ศักดิ์ นาใจคง,นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ|0819978910,0812512020,0864692277|5506972|สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 Pongsak@rmuti.ac.th,Suthad@rmuti.ac.th,siranya_muay@hotmail.com
79. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (แบบถุงหมัก พีวีซี) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง,นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ|0819978910,0812512020,0864692277|5613259|อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 pongsak@rmuti.ac.th,Suthad@rmuti.ac.th,siranya_muay@hotmail.com
80. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (แบบถุงหมัก) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา)
ѺԴͺç : นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง (อาจารย์), นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร (อาจารย์), นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน (อาจารย์), นายทยาวีร์ หนูบุญ (อาจารย์)|081-9978910, 081-2512020, 044-233000|2397|สถานที่ติดต่อ: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 pongsak@rmuti.ac.th, Suthad@rmuti.ac.th, thayawee@rmuti.ac.th
81. : การวิจัยการเผาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านโดยใช้ก๊าซ LPG แทนฟืนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
ѺԴͺç : นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ โทร.085-041-2089
 Kchai88@hotmail.com
82. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายกิตติพงค์ นิมากร โทร. 054-342547-8 ต่อ 154 โทรสาร. 054342549
 vegakung@rmutl.ac.th
83. : โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง)
ѺԴͺç : นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง 065-512-8566
 sdoncome@hotmail.com
84. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมูลหมักจากบ่อก๊าซชีวภาพในการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ѺԴͺç : นางวาสนา มานิช โทร.02-470-8326-7
 uto@kmutt.ac.th
85. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ (อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการ)|085031409|5513771|มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 aretomrit@gmail.com
86. : การผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนจากผู้เลี้ยงสัตว์โรงเรือนขนาดเล็ก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ (อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการ)|085031409|5613560|มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 aretomrit@gmail.com
87. : การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันและลักษณะบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ (อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการ)|085031409|5613607|มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 aretomrit@gmail.com
88. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
ѺԴͺç : รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้ประสานงาน : น.ส.พัชรี กวางคีรี โทร.081-757-1476 numfon_pat@yahoo.com
 numfon_pat@yahoo.com
89. : ระบบก๊าซเชื้อเพลิงแบบไหลลงจากผักตบชวาร่วมกับเทคโนโลยีเตาไพโรไลซิสจากขยะพลาสติก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา)
ѺԴͺç : 1. นายเมธาวุฒิ โชติสวัสดิ์ โทร 02-9691369-74 ต่อ 2213, 089-104-8815 2. นายปรมัตถ์ จันทรโครต โทร 02-9691369-74 ต่อ 2213, 086-0968964
 chme555@yahoo.com, paramust_kmitnb@hotmail.com
90. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี)
ѺԴͺç : ผศ.พิชิต แสงกลาง โทรศัพท์. 080-6401199
 picit_sor@hotmail.com
91. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
ѺԴͺç : ผศ.สุจิตรา สราวิช|0816629459|5602512|กองวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
 sujittra3399@yahoo.com
92. : โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง (อาจารย์) / 055-298438 , 087-31063728 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 sdoncome@hotmail.com
93. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง โทร.087-3103728
 sdoncome@hotmail.com
94. : โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก)
ѺԴͺç : นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง 065-512-8566
 sdoncome@hotmail.com
95. : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน”(DPTF) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ѺԴͺç : ผศ. สุมาฬี พรหมรุกขชาติ โทร. 089–951–2044 นส. มณีรัตน์ เกิดเวียงใหม่ โทร. 084–172–8915
 sphromrukachat@yahoo.com,
96. : การอบรมปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้เอง เพื่อลดการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายสมสุขไตรศุภกิตติ (อาจารย์) โทร. 080-220-5889
 iamsomsuk@yahoo.com
97. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชน ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (A2(4)) (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต,นายธานินทร์ รัชโพธิ์|0843635654,0847991215|5502595|ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kaapplied@hotmail.com,ninta0003@hotmail.com
98. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ระบบครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์|0835612244
 oob80@hotmail.com
99. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชนตำบลห้วยเตยและตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต,นางกาญจนา คำสมบัติ,นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง|0843635654,0868577449,0831451654|5603433|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kaapplied@hotmail.com,kkamsombut@yahoo.com,Ob_kmitl@hotmail.com
100. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ระบบครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นางสาวสุจิตรา ผาระนัด,นายชูชาติ ผาระนัด,นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์|0862233086,0810501050,0835612244|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kitty1-9-7-7@hotmail.com,chuchat@rmu.ac.th,oob80@hotmail.com
101. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้เองในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายสมสุข ไตรศุภกิตติ,นางสาวดรรชนีย์ พลหาญ,นางสาวชัชญาภา พงษ์จันโอ|0802205889,0841120116,0872541079|5513435|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 iamsomsuk@yahoo.com,dutchanee_doso@hotmail.com,hamano_13@hotmail.com
102. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะปฏิกูลและมูลสัตว์เพื่อใช้เอนกประสงค์ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทุชม,นางเมตตา เก่งชูวงศ์,นางสาวสิริกร วานิชสุจิต|0862301515,0896192800,0807643176|5513707|สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 thanapong@rmu.ac.th,metta_kengchuwong@yahoo.com,sirikron@hotmail.com
103. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชน จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต,นางสาวดวงกมล,|0843635654,0831451654|5613401|ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kaapplied@hotmail.com,ob_kmitl@hotmail.com
104. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้เองในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายสมสุข ไตรศุภกิตติ,นางสาวดรรชนีย์ พลหาญ,นางสาวชัชญาภา พงษ์จันโอ|0802205889,0841120116,0872541079|5613401|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 somsuk2555@hotmail.com,dutchanee_doso@hotmail.com,hamano_13@hotmail.com
105. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ภายในครัวเรือนขนาดไม่เกิน 10 ลบ.ม. (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวรพันธุ์ สมบัติธีระ,นายชูชาติ ผาระนัด,นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์|0894930857,0810501050,0835612244|5613401|สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 worraphan_s@hotmail.com,chuchat@rmu.ac.th,oob80@hotmail.com
106. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการการผลิตก๊าซชีวภาพ บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวรพันธุ์ สมบัติธีระ|0894930857|10402|สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 worraphan_s@hotmail.com
107. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชน จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต|0843635654|10402|ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 kaapplied@hotmail.com
108. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชน จ.มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต (อาจารย์)|โทร. 084-3635654|2358|สถานที่ติดต่อ: สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 44000
 kaapplied@hotmail.com
109. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในเขตชุมชน จ.มหาสารคาม
(มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
ѺԴͺç : นายวสันต์ ปินะเต | โทร : 08-43635654
 kaapplied@hotmail.com
110. : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส)เป็นพลังงานทดแทน ในครัวเรือน (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
ѺԴͺç : นายนิมิตร อาศัย ครู ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 055 – 591426 ต่อ 107 / Fax 055 – 591912 โทรศัพท์มือถือ 089 5640 586 www.geocities.com/clinicbantak
 nimit_asai@hotmail.com
111. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.วิทยา ชื่นอุการนันท์ 0897137277
 Twasith@hotmail.com
112. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ก๊าซปิโตรเลียวเหลวในเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ว่าที่ รต.เอกราช ไชยเพีย 0834553365
 
113. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.กษิดิ์เดช สิบสิริ,ผศ.ธนประเสริฐ ชื่นอุปการนันท์,นางสาวปัทมเกสร์ ราชธานี|0885621484|5603461|อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 pattamakes@yahoo.co.th
114. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ|0840307355|5612820|อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 kazidech_s@hotmail.com
115. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 5 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ (ผู้อำนวยการคลินิกฯ) ,นายเขษมพงษ์ สงสอน , ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ (รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี) |043-336370-1 ,0874327217 , 0885733352|10279| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 kazidech_s@hotmail.com
116. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 6 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายเขษมพงษ์ สงสอน (อาจารย์), ผศ.กษิดิ์เดช สิบสิริ, นายกิตติคุณ แก้วภิรมย์ (อาจารย์)|โทร. 087-4327217, 088-5733352, 084-0099740|2417|สถานที่ติดต่อ: สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 k_songsorn@hotmail.com, kazidech_s@hotmail.com, kittikun_keawpirom@hotmaill.com
117. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 7
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : นายเขษมพงษ์ สงสอน | โทร.087-4327217
 k_songsorn@hotmail.com
118. : ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
ѺԴͺç : ดร.ภูกิจ คุณเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ (087-432-7217)
 k_songsorn@hotmail.com
119. : โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการให้แสงสว่างในพื้นที่เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทรศัพท์. 081-4484372 โทรสาร. 075-204059
 dumronglo@yahoo.co.th
120. : การส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง (ของเสียจากที่อยู่อาศัย) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.0814484372
 dumronglo@yahoo.co.th
121. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนจากของเสียภาคการเกษตรและบ้านเรือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ѺԴͺç : ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช โทร.0814484372
 dumronglo@yahoo.co.th
122. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานความร้อนในครัวเรือนจังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายธีระธนธร นนทะภา โทร.08-5463-5469
 teeratanatorn@hotmail.com
123. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาก๊าซชีวมวล ระดับครัวเรือน(NP) (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายบุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
 y_iam@npu.ac.th
124. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับในครัวเรือน (A2(4)) (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : ผศ.โกวิท ยอดมงคล,นายธราธิป ภู่ระหวงษ์,นายธีระธรธร นนทะภา|0814986241,0872258777,0854635469|5502543|สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 kowit_2551@gmail.com,tharathip_ph@hotmail.com,teeratanatorn@hotmail.com
125. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโอ่งเพื่อเป็นพลังงานความร้อนระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายบุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์,นายสิทธิชัย เสนารัตน์,นายชัยกร บางศิริ|0819645607,0812619741,0868508525|5513521|สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 Boonyiam104@gmail.com,nabou.united@hotmail.com
126. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับใช้ในครัวเรือนแบบต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายธีระธนธร นนทะภา,นางกาญจนา สุริยนต์,นางสาวภัทราวดี ศรีปัญญา|0854635469,0869421971,0872190657|5602681|สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 teeratanatorn@hotmail.com,kanjana_psu@hotmail.com,p_sripanyamsu@hotmail.com
127. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโอ่งเพื่อเป็นพลังงานความร้อนระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายบุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์,นายสิทธิชัย เสนารัตน์,นายสมพร สอนพรหม|0819645607,0812619741,0859277167|5613392|คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 boonyiam104@gmail.com,nabou.united@hotmail.com
128. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับใช้ในระดับครัวเรือนเรณูนครให้ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางสาวกรองทอง แก่นคำ,ดร.ปรีชา อุยตระกูล,ดร.ศิริดา บุรชาติ |042587291|5613392|สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 teeratanatorn@hotmail.com,uitragool@yahoo.com,phipet_2006@hotmail.com
129. : การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุดูดซับในท้องถิ่นและกากมูลสัตว์เหลือทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางฉัตรฤดี ศิริลำดวน,นายรชต ตามา,นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู |089-8519469,089-8519469,089-8519469 |10407| สาขาวิศวกรรมโยธา,สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 อาคารสาธิต วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควายอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 chadmook@gmail.com ,rachata.tama@gmail.com
130. : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโอ่งเพื่อเป็นพลังงานความร้อนระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ (หัวหน้าโครงการ) ,นายสิทธิชัย เสนารัตน์ ,นายสมพร สอนพรหม (ผู้ใหญ่บ้านภูเขาทอง หมู่ 12 ต.หนองญาติ ) |0819645607 ,0812619741 ,0859277167|10274| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 y_iam@npu.ac.th ,nabou.united@hotmail.com
131. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายธีระธนธร นนทะภา ,นางสาววิชุดา ตามัย ,นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม |042587291-2 ,0854635469 ,0910606125 ,0811572480|10274| นักวิจัย (วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน) ,นักวิชาการพัสดุ/ผู้ประสานงานคลินิกฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ที่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 teeratanatorn@npu.ac.th ,Wichuda.me@gmail.com ,dumrongsak.o@gmail.com
132. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพลังงานก๊าซเอลพีจี (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู ,นายคมศักดิ์ หารไชย,นางฉัตรฤดี ศิริลำดวน |042503777, 0866324311,0878003094,0898519469|10407| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 อาคารสาธิต วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควายอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 phainpu@gmail.com,lin.nan.thefirst@gmail.com,chadmook@gmail.com
133. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในรูปแบบก๊าซชีวภาพและพลังงานไฟฟ้าในระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นายปรัชพงศ์ นับถือตรง โทร.042-540442, 086-5302460
 nupteotrong@hotmail.com
134. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ประโยชน์ในฟาร์มโคนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางสาววิชุดา ตามัย (นักวิจัย), นางภัทราวดี วงษ์วาศ (นักวิจัย), นายภานุวัฒน์ นาคพงษ์ (อาจารย์), นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม (นักวิชาการพัสดุ)|โทร. 091-0606125, 087-2190657, 097-9649615, 098-8299558, 042-587291-2|2836|สถานที่ติดต่อ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ที่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 Wichuda.me@gmail.com, p_sripanyamsu@hotmail.com, Panuwat-nak@hotmail.com, dumrongsak.o@gmail.com, re
135. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : นางสาววิชุดา ตามัย (นักวิจัย), นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม, นายดำรงศักดิ์ อรัญกุล (อาจารย์), นายภานุวัฒน์ นาคพงษ์ (อาจารย์), นางภัทราวดี วงษ์วาศ (นักวิจัย)|โทร. 091-0606125, 098-8299558, 089-8464852, 097-9649615, 088-5663030, 042-587291-2|2836|สถานที่ติดต่อ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ที่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
 Wichuda.me@gmail.com, dumrongsak.o@gmail.com, damrongsaka@gmail.com, Panuwat-nak@hotmail.com, p_srip
136. : ถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน
(มหาวิทยาลัยนครพนม)
ѺԴͺç : น.ส.วิชุดา ตามัย (นักวิจัย) | โทร.098-8300044
 Wichuda.me@gmail.com
137. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนภายในชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (อาจารย์)|08-6994-9008|-|คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย
 chaiya_32@yahoo.com
138. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์สู่ความยั่งยืนของชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายนพดล โพชกำเหนิด (อาจารย์)|0866890920|5613313|คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 podkumnerd@yahoo.co.th
139. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง (ศูนย์ดำรงธรรม) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายนพดล โพชกำเหนิด (อาจารย์),อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ (อาจารย์), อ.เสริมศักดิ์ สัญญาโณ (อาจารย์)|0866890920, 0897386158, 0818972480|6521|คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 podkumnerd@yahoo.co.th,
140. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE โดยใช้ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายนพดล โพชกำเหนิด (อาจารย์), อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (ผจก.คลินิกฯ)|0866890920, 0869949008|10214|คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 podkumnerd@yahoo.co.th,
141. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE โดยใช้ของเสียจากปศุสัตว์สู่ความยั่งยืนของชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : นายนพดล โพชกำเนิด (อาจารย์), นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (อาจารย์)|โทร. 086-6890920, 086-9949008|2926|สถานที่ติดต่อ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
 podkumnerd@yahoo.co.th, chaiya_32@yahoo.com
142. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE โดยใช้ของเสียจากปศุสัตว์สู่ความยั่งยืนของชุมชุน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา)
ѺԴͺç : อ.นพดล โพชกำเหนิด|โทร.086-66890920
 podkumnerd@yahoo.co.th
143. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ แลน้อย (อาจารย์)|0831529941|5513693| สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา
 wlaenoi@gmail.com
144. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (ปีที่ 2) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ แลน้อย|0831529941|5613368|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wlaenoi@gmail.com
145. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (ปีที่ 3) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ แลน้อย, ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา (อาจารย์), นส.สุพรรณิการ์ เกิดสา|0831529941,0949466700, 0857337503|10394|คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 wlaenoi@gmail.com,
146. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (ปีที่ 4) (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ แลน้อย (อาจารย์) / 054-466666 ต่อ 3156,083-1529941 / สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากระรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000
 wlaenoi@gmail.com
147. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
(มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ดร.วัชระ แลน้อย | โทร.054-466666 ต่อ 3156, 083-1529941
 wlaenoi@gmail.com
148. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3156 มือถือ 083-1529941 โทรสาร.054-466716
 wlaenoi@gmail.com,jarmkazz@gmail.com
149. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ 044611211ต่อ130, 135
 boompeak@hotmail.com
150. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.โกวิท เชื่อมกลาง,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|0816218051|5511970|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
151. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|044611221|5610475|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
152. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|044611221|5612929|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
153. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนในชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
ѺԴͺç : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา,ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ,นายอุกฤษฎ์ นาจำปา|044611221|9234|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 boompeak@hotmail.com
154. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารครัวเรือนในถังหมักขนาด 200 ลิตร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)
ѺԴͺç : ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ โทร. 090-7014012
 ball_biot@hotmail.com
155. : ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในการผลิตยางแผ่นโดยซีโอไลต์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ดร. อุษา อ้นทอง หมายเลขโทรศัพท์ 086-9614556 โทรสาร 074-693992
 usaonthong@hotmail.com
156. : การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน [A2(4)] (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (อาจารย์)|074-693992 ต่อ 2332|5502836|สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 usaonthong@hotmail.com
157. : ก๊าซชีวภาพจากปศุสัตว์สุกรขนาดเล็กสำหรับเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในกลุ่มครัวเรือน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ โทร.0859000739
 jompob@tsu.ac.th
158. : การพัฒนาประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพ และน้ำทิ้ง จากการหมักเศษอาหาร สาหร่ายหางกระรอก และหญ้านมหนอน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้อนทอง (ผศ.)|08696145565|5512477|หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 usaonthong@hotmail.com
159. : การบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและยางถ้วย ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5512477|สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
160. : การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5512477|สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
161. : การบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและยางถ้วย ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5613578|หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
162. : การบำบัดน้ำเสียจากการกลั่นสุราชุมชน ด้วยการหมักแบบไร้อากาศ และการประยุกต์ใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5613558|หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
163. : การกำจัดต้นกงด้วยระบบก๊าซชีวภาพและการประยุกต์ใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5613558|หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
164. : พัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ระบบก๊าซชีวภาพจากของเสียครัวเรือน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : นางสาววิกาญดา ทองเนื้อแข็ง (อาจารย์)|0831819747|5613558|คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 vikandat@hotmail.com
165. : การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.)|0869614556|5613578|หน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 usaonthong@hotmail
166. : การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง (ผศ.), อ.ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ (อาจารย์), นส.เบญจวรรณ บัวขวัญ (อาจารย์)|086961455, 0897352788, 0814798202|10132|สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
 usaonthong@hotmail, yakotsu@gmail.com
167. : การเผยแพร่เทคโนโลยีการหมักไบโอก๊าซจากวัสดุอินทรีย์ในโรงเรือนหมักก๊าซครบวงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อาจกล้า|0854170613
 surachaiartkla@yahoo.com
168. : การรีดิวซ์คาร์บอนไดออกไซด์และกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ที่เกิดจากการผลิตไบโอก๊าซด้วยโลหะทรานซิซันปลูกถ่ายบนวัสดุมีโซพอร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อาจกล้า|0854170613
 surachaiartkla@yahoo.com
169. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน จากวัสดุป้อนเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อร่นระยะเวลาการหมักและลดการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อาจกล้า,ดร.สุรชัย รัตนสุข,นายกันตภณ พรหมนิกร|0865811303,043556111,0833554462|5613605|สาชาวิชาเคมี ภาควิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 surachaiartkla@yahoo.com,surachai_med@hotmail.com,bowonp@gmail.com
170. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ดร.สุรชัย อาจกล้า,ดร.สุรชัย รัตนสุข,นายกันตภณ พรหมนิกร|0854170613,043556111,0833554462|10346|สาชาวิชาเคมี ภาควิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 surachaiartkla@yahoo.com,surachai_med@hotmail.com,bowonp@gmail.com
171. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน (มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.สุรชัย อาจกล้า, ดร.ธนัยสุรศิลป์, นางสาววรชยา พรมวงศ์, นายยุทธเดช ฤทธิแผลง, นางภัทรีย์นันทน์ ชวีวัฒน์, นางรุ่งนภา บัวเลิง, นางสาวไพลิน ทวยหาญ| โทร. 043-556111 , 085-4170613|2329|สถานที่ติดต่อ: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
 surachaiartkla@hotmail.com, thanai75@hotmail.com, rachaya.pw@gmail.com, yutta0028@hotmail.com, putch
172. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียภาคเกษตรกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์)
ѺԴͺç : น.ส.ภริตา พิมพันธุ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน|0818869776|5513315|ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 ppimpan@hotmail.com
173. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนในชุมชน กลุ่มเครือข่ายชุมชนส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
(วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ | โทร. 081-8768509, 083-966935
 aksornsin_kae@hotmail.com
174. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนในชุมชน กลุ่มสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านอีต้อม
(วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ)
ѺԴͺç : นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ โทรศัพท์ : 081-876-8509
 aksornsin_kaew@hotmail.com
175. : การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : ดร.ศุกรี อยู่สุข (อาจารย์)|0910725919|5613400|มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 -
176. : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เลี้ยงด้วยเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตสุรากลั่นชุมชน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายประกิตต์ โกะสูงเนิน (อาจารย์) /086-6716076,054-648593-5 ต่อ 6064 /มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
 koh_prakit@hotmail.com,
177. : การใช้ประโยชน์น้ำล้นทิ้งจากระบบหมักก๊าซชีวภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ )
ѺԴͺç : นายประกิตต์ โกะสูงเนิน (อาจารย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร.086-6716076,054-648593-5 ต่อ 6064
 koh_prakit@hotmail.com, koh_prakit@phrae.mju.ac.th
178. : เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลสำหรับชุมชน (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
ѺԴͺç : นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ โทร.0-4531-7484/089-627-5445
 surawatanasak@gmail.com
179. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์,รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์,ดร.สุธาทิพย์ สินยัง|034585060|5603068|มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 weerawutchaiwat@gmail.com,taworn.vin@mahidol.ac.th,nook_34@yahoo.com
180. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์,รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์,ดร.สุธาทิพย์ สินยัง|034585060,ต่อ 2116|5613385|สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 weerawutchaiwat@gmail.com,taworn.vin@mahidol.ac.th,nook_34@yahoo.com
181. : การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
(โครงการผลักดันโดย อสวท.) (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ѺԴͺç : ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ โทร. 034-585060
 weerawut.cha@mahidol.ac.th
182. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน (วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์))
ѺԴͺç : นายประจวบ แสงอรุณ,นางสาวสุธาทิพย์ บู่สามสาย|0835884841,0871715929|5602553|วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
 com.egon@hotmail.com,suthathip_ka@hotmail.com
183. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร โทรศัพท์ : 089 844 3707
 p_kaesarn@hotmail.com
184. : การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน

(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
ѺԴͺç : ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร โทรศัพท์ : 089 844 3707
 p_kaesarn@hotmail.com