ย้อนกลับ

  คำถาม  
งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
[ ID.Ref 20810  กรุงเทพมหานคร] [23/12/2553 8:49:16]
พลฯ อนันต์ ไม่มีนามสกุล  75/3 พระรา....
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร. -....    โทรสาร  -....  e-mail :  -...

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

  การให้บริการ  ให้ข้อมูลการทำงานประดิษฐ์ของใช้ ในบ้าน อธิบายวัตถุดิบ วิธืทำ เทคนิค การทำโคมไฟ รองเท้าตกแต่ง นาฬิกา- แขวน โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาห- กรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2281-0492
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th


  ร่วมให้บริการ  

ไม่พบข้อเสนอแนะ

    ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้


ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่ (feedback)     หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการโดยคลิกที่รูปด้านล่าง