นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2556      

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
: คลินิก  หมู่บ้าน   วันที่เพิ่ม : 14/8/2556   อ่าน : 455 ข้อคิดเห็น 12

สป.วท. จะจัดประชุมประจำปี ซึ่งในปีนี้จะพิเศษกว่าปีก่อน ๆ เนื่องจากมีการรวมงาน 3 งานไว้ด้วยกัน คือ งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และงาน อสวท. ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน"  ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ทั้งผู้รบบริการโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม คือ

1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายฯ
3 เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม ด้าน วทน.ของเครือข่ายความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันที่ดีระหว่างเครือข่ายฯ
 
ระหว่างวันที่  25  –  27 สิงหาคม 2556
โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี
 
- แผนที่โรงแรม
คลิกเพื่อขยายรูป...
ข้อคิดเห็น 1.    [Date : 8/14/2013]    

เรียน คุณเอกพงษ์  

 มีหนังสือเชญเข้าร่วมงานไหมค่ะ

ข้อคิดเห็น 2.    [Date : 8/14/2013]    

เรียน   คุณเอกพงษ์  

            มีหนังสือเข้าร่วมไหมค่ะ  เพราะต้องนำหนังสือมาแนบการขอไปราชการค่ะ  ตอนนี้  สตง.ระเบียบเยอะ่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ข้อคิดเห็น 3.    [Date : 8/15/2013]    

มีครับหนังสือตัวจริงส่งด่วนไปแล้ว ครับ

ข้อคิดเห็น 4.    [Date : 8/28/2013]    

ไฟล์นำเสนอการประชุมประจำปี 2556

enlightened แนวทางการดำเนินงานฯ  นางสุวิมล อินทะแสน 

enlightenedงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ

ไฟล์นำเสนอในช่วงของการเสวนา

enlightenedนายคณิต ถิรวณิชย์ 

enlightenedดร.สุริยา สาสนรักกิจ

ข้อคิดเห็น 5.    [Date : 9/11/2013]    

ไฟล์ใบประกาศเกียรติบัตรที่มอบให้กับหมู่บ้าน วท. ที่สามารถยกระดับหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จำนวน 52 หมู่บ้าน

ข้อคิดเห็น 6.    [Date : 9/11/2013]    

ไฟล์ประกาศเกียรติคุณเครือข่าย หน่วยงานที่ร่วมกันนำ วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

ข้อคิดเห็น 7.    [Date : 9/12/2013]    

ไฟล์บรรยาย นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ "ประสบการณ์นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ การบรรยายแนวคิดการนาวิทยาศาสตร์และ Technology ลงสู่หมู่บ้าน ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด"

ดาวส์โหลดเอกสาร.....

ข้อคิดเห็น 8.    [Date : 9/13/2013]    

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ชื่อ เบอร์ติดต่อ เผื่อเอาไว้สำหรับการประสานงานครับ

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเจ้าหน้่าที่คลินิก ทุกภาค

2. รายชื่อหมู่บ้าน เบอร์โทร สถานที่ติดต่อที่ได้รับโล่ประจำปี 2556

ข้อคิดเห็น 9.    [Date : 9/18/2013]    

ร่างคู่มือการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2556 ทั้ง 3 งาน  งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และงาน อสวท.

ข้อคิดเห็น 10.    [Date : 11/16/2013]    

ใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่สามารถดำเนินการในการพัฒนาหมู่บ้าน วท. ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

ข้อคิดเห็น 11.    [Date : 11/16/2013]    

ใบประกาศเกียรติบัตรที่มอบให้แก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน และสามารถยกระดับจากหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2556

ข้อคิดเห็น 12.    [Date : 11/16/2013]    

โล่เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านที่ยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี