หน้าแรก>>แบ่งตามประเภท>> กิจกรรมบริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี >> โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คลินิกฯ วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ปีงบประมาณ : 2556 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : บริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
2.เพื่อเป็นตัวและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย
3.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

|พื้นที่ดำเนินการใน จ.สุรินทร์ มีดังนี้
1.เขตพื้นที่ที่ให้บริการของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
หัวหน้าโครงการ : นายวิชัย ปรินายวนิชย์|0895700330|5515682|วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
E-mail : wichai_130854@hotmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิชาการ/นักศึกษา/อื่น ๆ จำนวน 150 คน
จำนวนครั้ง : 3  (ของการดำเนินการ)
งบประมาณ : 200,000 บาท
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2555 [01/10/2555]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2556 [30/09/2556]
คลัสเตอร์ : คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
KPI : 1.จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี 50 คน
2.จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 100 คน
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80
4.จำนวนเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ ที่นำเข้าระบบ 5 เรื่อง
5.จำนวนประเด็นความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ 5 ประเด็น
พื้นที่ดำเนินการ : สุรินทร์
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
ไม่พบรายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
ไม่พบรายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2556
ผลการดำเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ผลการดำเนินการของ
คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ได้มีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 3 กิจกรรมโครงการหลัก
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
2.โครงการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต(คลินิกเทคโนโลยี)
3.โครงการเผยแพร่ความรู้คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

มีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการดังนี้
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ และจัดหาวัสดุสำนักงาน ปรับปรุงสถานที่ในวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการบริการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อประสานงาน ให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลภายในพื้นที่จัดตั้งศูนย์และนอกพื้นที่ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลต่างๆสำหรับงาน โดยยืมเงินรายได้สถานศึกษาดำเนินการโครงการ แบ่งเป็นค่าวัสดุสำนักงานและค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
2.โครงการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต(คลินิกเทคโนโลยี)
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ตามกิจกรรมโครงการ เนื่องจากติดปัญหาการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ทางวิทยาลัยฯ จึงชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทางคลินิกเทคโนโลยี ได้แก้ปัญหาโดยการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังหน่วยงานของรัฐ เช่น วิทยุชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่เห็นสมควร และได้พัฒนาเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ ให้มีช่องทางในการสอบถามและสืบค้นข้อมูลของคลินิกเทคโนโลยี
3.โครงการเผยแพร่ความรู้คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการตามกิจกรรมโครงการ แต่ทางคลินิกเทคโนโลยี ได้แก้ปัญหาโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการออกหน่วยบริการของวิทยาลัย เช่น FIX IT หรือโครงการอำเภอยิ้ม
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
พื้นที่ดำเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ปัญหา/อุปสรรค
ทางคลินิกเทคโนโลยี ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้ตามแผนงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของสถานศึกษา แต่งบประมาณได้ถูกจัดสรรให้คลินิกเทคโนโลยีผ่านสถานศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ตามหนังสือ ที่ ศธ.0607/315
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 8/10/2556
ผลการดำเนินงาน
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ และจัดหาวัสดุสำนักงาน ปรับปรุงสถานที่ในวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการบริการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อประสานงาน ให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลภายในพื้นที่จัดตั้งศูนย์และนอกพื้นที่ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลต่างๆสำหรับงาน โดยยืมเงินรายได้สถานศึกษาดำเนินการโครงการ แบ่งเป็นค่าวัสดุสำนักงานและค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
2.โครงการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อวิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต(คลินิกเทคโนโลยี)
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ตามกิจกรรมโครงการ เนื่องจากติดปัญหาการเบิกจ่ายงบดำเนินการ ทางวิทยาลัยฯ จึงชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทางคลินิกเทคโนโลยี ได้แก้ปัญหาโดยการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังหน่วยงานของรัฐ เช่น วิทยุชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่เห็นสมควร และได้พัฒนาเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ ให้มีช่องทางในการสอบถามและสืบค้นข้อมูลของคลินิกเทคโนโลยี
3.โครงการเผยแพร่ความรู้คลินิกเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ยังไม่ได้ดำเนินโครงการตามกิจกรรมโครงการ แต่ทางคลินิกเทคโนโลยี ได้แก้ปัญหาโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการออกหน่วยบริการของวิทยาลัย เช่น FIX IT หรือโครงการอำเภอยิ้ม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยงานวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์ที่ใกล้เคียง เพื่อประสานงานในศูนย์และให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่สนใจ ในเขตพื้นที่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 51,215 บาท(จ้างเหมารายเดือน)
2. จัดหาวัสดุปรับปรุงสำนักงาน/วัสดุสำนักงาน/วัสดุประชาสัมพันธ์ 48,050 บาท
รวมเป็นเงิน 99265 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
-
พื้นที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่ของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เช่น ตำบลตรมไพร ตำบลขวาวใหญ่
ปัญหา/อุปสรรค
ทางคลินิกเทคโนโลยี ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้ตามแผนงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของสถานศึกษา แต่งบประมาณได้ถูกจัดสรรให้คลินิกเทคโนโลยีผ่านสถานศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ตามหนังสือ ที่ ศธ.0607/315 ปัจจุบันมีการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว จึงขอขยายเวลาเพื่อเดินเดินโครงการต่อ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี