คลินิกฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การบริการคำปรึกษาเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดโดยรอบ (CT)
ปีงบประมาณ : 2555 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : บริการคำปรึกษา/ข้อมูล เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
2. เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย
3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ (ผอ.คลินิกฯ)|0859000739, 0850803987|5501678|มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
E-mail : jompob@tsu.ac.th,
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 150 คน
2. วิสาหกิจชุมชน /OTOP จำนวน 50 คน
จำนวนครั้ง : 0  (ของการดำเนินการ)
งบประมาณ : 250,000 บาท
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2554 [01/10/2554]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2555 [ 30/09/2555]
คลัสเตอร์ : คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
KPI : 1. จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี 100 คน
2. จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 100 คน
3. ร้อยละการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการฯ ร้อยละ 80
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ร้อยละ 80
พื้นที่ดำเนินการ : กระบี่,ตรัง,นครศรีธรรมราช,พังงา,พัทลุง,สงขลา,สตูล
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
ไม่พบรายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
วันที่รายงาน 29/3/2555
ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษา 23 ราย
2. เทคโนโลยีที่ให้บริการ ได้แก่ การเปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงานทดแทน
การศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยเล็บมือนาง การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเทคโนโลยีและคลินิกสัญจร ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ในงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานและเกษตรอินทรีย์เพื่อถวายราชสดุดี ๘๔ พรรษา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดพัทลุง สตูล พังงา
ปัญหา/อุปสรรค
รออนุมัติงบประมาณ
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 2/7/2555
ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนผู้ขอรับบริการคำปรึกษา จำนวน 12 ราย
2. เทคโนโลยีที่บริการ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและเศษขยะในครัวเรือน
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู
3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนและให้คำปรึกษา ณมหาวิทยาลัยมีชีวิต สาขาสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนและให้คำปรึกษา ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนและให้คำปรึกษา ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนและให้คำปรึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู องค์การบริการส่วนตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 30/9/2555
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานไตรมาส 4
จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี รวมทั้ง 4 ไตรมาส 100 คน
จำนวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี แผ่นพับ รวมทั้ง 4 ไตรมาส 200 คน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และร้อยละการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการฯ กำลังดำเนินการสรุปข้อมูล โดยจะส่งผลในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ระดับ 4 แผนงาน/โครงการของวท.อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด
ดำเนินกิจกรรมตั้งจุดบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยี ณ บูธคลินิกเทคโนโลยี พร้อมมีชุดสาธิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน ซึ่งมีผู้สนใจและติดต่ออาจารย์ให้คำปรึกษา ในงานเกษตรแฟร์ ครั้ง 8 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2555
และอาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยี ต่างๆดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน พื้นที่จังหวัด พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สตูล
2. เทคโนโลยีการผลิตปุ้ยหมักจากเปลือกกล้วย พื้นที่อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
3. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ได้แก่ การแปรรูปเนื้อสุกร ให้แก่กลุ่มแปรรูปเนื้อสุกร เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการ
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากการบริการให้คำปรึกษา บ้างครั้งที่ปรึกษาจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีผู้สนใจขอคำปรึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ สำหรับครัวเรือน
 
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ใช้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย
สามารถทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์แห่งนี้