แนะนำโครงการคลินิกเทคโนโลยี
   ประจำปีงบประมาณ 2560
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งกกจากพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวล
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนมด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมการจัดการฟาร์ม
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากถุงพลาสติกLDPE ในพื้นที่ชุมชนคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม
 • การผลิตแก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน(ตามความต้องการของ สปก.จ.ชัยนาท)
 • อาหารสุขภาพจากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคสู่ชุมชน
 • "การแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า"

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตแก็สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร

  ข้อมูลทั้งหมด