แนะนำโครงการคลินิกเทคโนโลยี
   ประจำปีงบประมาณ 2560
 • เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยพันธุ์ชี จังหวัดกาฬสินธุ์
 • "การแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า"

 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากถุงพลาสติกLDPE ในพื้นที่ชุมชนคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนมด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมการจัดการฟาร์ม
 • อาหารสุขภาพจากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคสู่ชุมชน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะ กะหรี่ปั๊บ โมจิ จากมันแกว
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ
 • การพัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดพัทลุง

  ข้อมูลทั้งหมด