แนะนำโครงการคลินิกเทคโนโลยี
   ประจำปีงบประมาณ 2561
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลองกองและการแปรรูปผลิตผลกองลอง
 • การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนแบบยั่งยืน

 • การพัฒนาการผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการผลิตพืชปลอดภัย


 • การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน
 • การบริหารจัดการ การผลิต และจำหน่ายไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
 • การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว กำจัดและเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.สงขลา
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนในชุมชน กลุ่มสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านอีต้อม
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีไคโตซานฉายรังสีเพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย
 • การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี
 • การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

  ข้อมูลทั้งหมด