แนะนำโครงการคลินิกเทคโนโลยี
   ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว กำจัดและเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.สงขลา
 • การถ่ายทอดการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้เพื่อยับยั้งโรคใบไหม็ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 สำหรับการเกษตรกร

 • การสร้างชุดผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว
  Wood vinegar production unit for increasing productivity of rice planting
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปน้ำมะยงชิดให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
  อัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนในชุมชน กลุ่มสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านอีต้อม
 • การจัดการดินและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวของ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • การเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและแปรรูป ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การใช้สารสกัด Xanthone และกลุ่มสารสำคัญจากเปลือกมังคุดในการป้องกันกำจัดโรคในทุเรียน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจสอบแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วย QR Code
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตลองกองชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา

  ข้อมูลทั้งหมด