กรุณาเลือกปี :  

ทะเบียนหนังสือรับภายนอกประจำปี 2556
หนังสือทั้งหมด 31 เรื่อง
แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า 1

   สั่งพิมพ์หน้าปัจจุบัน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมและกฎหมายทุกรูปแบบ
เลขทะเบียนรับ :5614258       วันที่รับหนังสือ : 12/27/2013 11:17:20 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0004/ว 0078     วันที่หนังสือ : 25 ธค 56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจำปี 2556 (อ้างถึง หนังสือ ด่วนมากที่ นร 1202/011-045 ลว 3 มค 56)
เลขทะเบียนรับ :5614154       วันที่รับหนังสือ : 12/24/2013 1:54:53 PM     ระดับหนังสือ :  ด่วนมาก
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่หนังสือ : นร 1212/62     วันที่หนังสือ : 20 ธค 56     เรียน :ปกท.วท.     หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ้างถึงหนังสือ ปช 0021/ว 0121 ลว 30สค.56)
เลขทะเบียนรับ :5613975       วันที่รับหนังสือ : 12/18/2013 3:14:21 PM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0005/ว 0106     วันที่หนังสือ : 9ธค.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 เชิญรับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 วันพุธที่ 11 ธค 56 ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
เลขทะเบียนรับ :5613279       วันที่รับหนังสือ : 11/29/2013 10:16:39 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0032/ว 0096     วันที่หนังสือ : - พย 56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 เชิญชวนสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013)
เลขทะเบียนรับ :5613153       วันที่รับหนังสือ : 11/26/2013 10:21:47 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0006/ว 0068     วันที่หนังสือ : 21พย.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ตามบันทึก ด่วนที่สุด วท 0221/7016 ลว 9 ตค.56)
เลขทะเบียนรับ :5613065       วันที่รับหนังสือ : 11/22/2013 2:13:05 PM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : ปส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เลขที่หนังสือ : วท 0406/6332     วันที่หนังสือ : 20พย.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เลขทะเบียนรับ :5612661       วันที่รับหนังสือ : 11/14/2013 10:41:12 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0005/ว0103     วันที่หนังสือ : 13พย.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 นำส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เลขทะเบียนรับ :5612589       วันที่รับหนังสือ : 11/12/2013 4:12:57 PM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : วศ.
เลขที่หนังสือ : วท 0301/16155     วันที่หนังสือ : 12พย.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 ขอเชิญร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน
เลขทะเบียนรับ :5612224       วันที่รับหนังสือ : 11/5/2013 1:50:47 PM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่หนังสือ : ปช 0021/ว0145     วันที่หนังสือ : 4 พย.56     เรียน :หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทรวงวิทยาศาสตร์     หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ้างถึงหนังสือ ที่ วท 0221/6470)
เลขทะเบียนรับ :5612065       วันที่รับหนังสือ : 11/1/2013 4:35:13 PM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : วศ.
เลขที่หนังสือ : วท 0301/15713     วันที่หนังสือ : 31 ตค 56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :ศปท.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________

1 | 2 | 3 | 4 หน้าต่อไป
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin