กรุณาเลือกปี :  

ทะเบียนหนังสือรับภายนอกประจำปี 2556
หนังสือทั้งหมด 1946 เรื่อง
แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า 4

   สั่งพิมพ์หน้าปัจจุบัน 
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเปิดตัวเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แห่งอาเซียนและการประชุมสมาชิกเครือข่ายครั้งที่1 พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เลขทะเบียนรับ :5614130       วันที่รับหนังสือ : 12/24/2013 10:04:53 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : ศช.พว.
เลขที่หนังสือ : วท 5402.0104/109/2556     วันที่หนังสือ : 23ธค.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 การจัดงานสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 (Thail Atoms for Peace Expo 2014 TAPE 2014)
เลขทะเบียนรับ :5614094       วันที่รับหนังสือ : 12/23/2013 11:58:30 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : ปส.
เลขที่หนังสือ : วท 0404.7/7349     วันที่หนังสือ : 19 ธ.ค.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 อินเดียแจ้งเลื่อนกำหนดการปล่อยดาวเทียม GSLV-D5 II
เลขทะเบียนรับ :5614092       วันที่รับหนังสือ : 12/23/2013 11:41:05 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กต 1402/ว 2919     วันที่หนังสือ : 17 ธ.ค.56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 การประชุมระดับรัฐมนตรี The International Space Exploration Forum (ISEF) (อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ วท 0212.2/ว 8419 ลว. 13 ธ.ค.56)
เลขทะเบียนรับ :5614089       วันที่รับหนังสือ : 12/23/2013 10:45:42 AM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : สทอภ.
เลขที่หนังสือ : วท 5309/4179     วันที่หนังสือ : 19 ธ.ค.56     เรียน :ปกท.วท.     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 ข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลง PCA ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (อ้างถึง ด่วนมาก ที่ วท 0212.2/ว 78 ลว. 6 ธ.ค.56)
เลขทะเบียนรับ :5614087       วันที่รับหนังสือ : 12/23/2013 10:01:42 AM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : ปส.
เลขที่หนังสือ : วท 0404.4/7352     วันที่หนังสือ : 19 ธ.ค.56     เรียน :ปกท.วท.     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 การประชุมระดับรัฐมนตรี International Space Exploration Forum (ISEF)
เลขทะเบียนรับ :5614077       วันที่รับหนังสือ : 12/20/2013 3:52:51 PM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : พว.
เลขที่หนังสือ : วท 5401/8444     วันที่หนังสือ : 20 ธค.56     เรียน :ปกท.     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 อนุมัติทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (อ้างถึงหนังสือ กต 1504.1/8040 ลว 19พย56)
เลขทะเบียนรับ :5614064       วันที่รับหนังสือ : 12/20/2013 1:39:31 PM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กต 1504.1/8403     วันที่หนังสือ : 18 ธค 56     เรียน :ปกท.วท.     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 ขอแจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครรับทุนหลักสูตรดังกล่าว
เลขทะเบียนรับ :5614063       วันที่รับหนังสือ : 12/20/2013 1:37:27 PM     ระดับหนังสือ :  -
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กต 1504.1/8040     วันที่หนังสือ : 19 พย 56     เรียน :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 ขอความร่วมมือตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปชิฟิก(เอสแคป)
เลขทะเบียนรับ :5614042       วันที่รับหนังสือ : 12/20/2013 9:15:21 AM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กต 1003/ว 1818     วันที่หนังสือ : 18 ธค 56     เรียน :ปกท.วท.     หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Research and Technology (ART) 2014 Program (อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุดที่ วท 0212.3/ว 8276 ลว 4 ธค 56)
เลขทะเบียนรับ :5614027       วันที่รับหนังสือ : 12/19/2013 3:06:38 PM     ระดับหนังสือ :  ด่วนที่สุด
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ : ปส.
เลขที่หนังสือ : วท 0404.4/7292     วันที่หนังสือ : 18 ธค 56     เรียน :ปกท.วท.      หน่วยงานรับเรื่อง :สม.
ผู้รับหนังสือ : _____________________________

หน้าก่อน 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 หน้าต่อไป
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin