กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
30 ตุลาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 80 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557-2 พฤศจิกายน 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 27 ตุลาคม 2557

 g  0930-1600 น. ทดสอบ VDO Conference [10 คน]
[27 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/10/2557 9:11:50 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 21/10/2557    อนุมัติ  21/10/2557

 g  1000-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงิน [6 คน]
[27 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/10/2557 10:14:30 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 16/10/2557    อนุมัติ  16/10/2557

  อ. 28 ตุลาคม 2557

 g  0900-1200 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 10/2557 [20 คน]
[28 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 7/10/2557 14:50:25 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 7/10/2557    อนุมัติ  9/10/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับ ชก/ชพ [15 คน]
[28 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/10/2557 14:10:07 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 1/10/2557    อนุมัติ  8/10/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 10/2557 [30 คน]
[28 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 2/10/2556 13:31:48 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 2/10/2556    อนุมัติ  8/10/2557

  พ. 29 ตุลาคม 2557

 g  0900-1330 น. ประชุมคณะกรรมการราคากลางและTOR อาคารอำนวยการอุทยานวิทยา ศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ [20 คน]
[29 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 20/10/2557 14:38:31 โดย ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ โทร. 3942]

 ยืนยัน 20/10/2557    อนุมัติ  20/10/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว และ ท.ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 [25 คน]
[29 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 3/10/2557 17:49:02 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 3/10/2557    อนุมัติ  6/10/2557

 g  1000-1200 น. การประชุมมอบหมายภารกิจพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ วท.ประจำปี ๒๕๕๗ [30 คน]
[29 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/10/2557 14:37:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 16/10/2557    อนุมัติ  16/10/2557

 g  1330-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์(026448150ต่อ228สวทช.) [40 คน]
[29 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 14/10/2557 10:57:46 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 14/10/2557    อนุมัติ  14/10/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมกลุ่มที่ ๒ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงสังคมและชุมชน(วว.025779000ต่อ 9380ณัฐชยา) [45 คน]
[29 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 27/10/2557 10:28:38 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 27/10/2557    อนุมัติ  27/10/2557

  พฤ. 30 ตุลาคม 2557

 g  0930-1400 น. พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ,,มหัศจรรย์ ภาพถ่ายดาราศาสตร์,,(สดร.088-2611685) [100 คน]
[30 ตุลาคม 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 13/10/2557 8:08:46 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 13/10/2557 อนุมัติ13/10/2557

 g  1030-1330 น. ประชุมหารือเรื่องกำลังคน (โครงการ STEM) / ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็นประธาน [10 คน]
[30 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/10/2557 9:03:24 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 30/10/2557 อนุมัติ30/10/2557

  ศ. 31 ตุลาคม 2557

 g  0900-1630 น. แถลงข่าว(นาโนเทค083-6174868ราม) [60 คน]
[31 ตุลาคม 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 22/9/2557 10:53:05 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/9/2557    อนุมัติ  22/9/2557

  ส. 1 พฤศจิกายน 2557
 
  อา. 2 พฤศจิกายน 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin