กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
23 ตุลาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 24 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559-23 ตุลาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 17 ตุลาคม 2559

 g  0900-1300 น. ประชุมประธานเจ้าภาพคลัสเตอร์เกษตร [12 คน]
[17 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 13/10/2559 14:04:28 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 13/10/2559  

 g  0900-1300 น. จัดทำแผนที่นำทางการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย (ปฐมาภรณ์ 6451) [35 คน]
[17 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 22/9/2559 15:46:52 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 22/9/2559    อนุมัติ  28/9/2559

 g  1300-1630 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีฯ ครั้งที่ 2 [120 คน]
[17 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/10/2559 11:14:40 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 14/10/2559  

 g  1400-1700 น. คณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเชิงกฎหมายตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ วท. [15 คน]
[17 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/10/2559 14:05:39 โดย พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก โทร. 02-333-3903]

 ยืนยัน 6/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

  อ. 18 ตุลาคม 2559

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน้ำของ สป.วท. [25 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/10/2559 9:57:45 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 7/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  1000-1230 น. การประชุมหารือโครงการ การตรวจสอบปจจัยที่ยับยั้งการฟนตัวของปาตามธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเขา ใหญ่ [5 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/10/2559 16:57:40 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 17/10/2559  

 g  1100-1330 น. การประชุมเตรียมการ ASEAN COST ครั้งที่ 71 [40 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/10/2559 16:21:45 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 11/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  1130-1700 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางด้าน ว/ท ครั้งที่ 2/2559 [40 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 10/10/2559 10:54:25 โดย ธนะชัย พละการมย์ โทร. ]

 ยืนยัน 10/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  1330-1600 น. ประชุมหารือ Most 4.0/อนุสรา (3857)/ [10 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/10/2559 10:05:44 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 17/10/2559  

 g  1330-1500 น. การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนัก วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ สป.วท. [8 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/10/2559 16:25:31 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 10/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  1400-1600 น. เตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 8 /2559 [20 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/9/2559 9:26:50 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 14/9/2559    อนุมัติ  14/9/2559

 g  1500-1630 น. การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ ปส. มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สป.วท. [7 คน]
[18 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/10/2559 14:10:43 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 10/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

  พ. 19 ตุลาคม 2559

 g  0700-1300 น. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 8 /2559 (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [80 คน]
[19 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/9/2559 9:23:56 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 14/9/2559    อนุมัติ  14/9/2559

 g  1200-1400 น. ท่าน รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV.) (งานประชาสัมพันธ์ สป.วท.) [10 คน]
[19 ตุลาคม 2559 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 17/10/2559 10:49:25 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 17/10/2559    อนุมัติ  17/10/2559

 g  1600-1800 น. ประชุมหารือภารกิจพิเศษ [10 คน]
[19 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/10/2559 15:40:43 โดย เสาวนีย์ สระบัว โทร. ]

 ยืนยัน 19/10/2559    อนุมัติ  19/10/2559

  พฤ. 20 ตุลาคม 2559

 g  0830-1200 น. เสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ (ศิริลักษณ์ ปชส.) [50 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 6/10/2559 11:47:29 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 6/10/2559    อนุมัติ  6/10/2559

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [8 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 13/10/2559 15:10:03 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 13/10/2559    อนุมัติ  22/10/2559

 g  0900-1600 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 11/2559 [20 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 23/9/2559 15:17:17 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 23/9/2559    อนุมัติ  28/9/2559

 g  1030-1330 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [40 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/10/2559 9:07:10 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 17/10/2559    อนุมัติ  17/10/2559

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน) / (ท่าน รมว.วท เป็นประธาน/สวทน.เจ้าของเรื่อง) [40 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/10/2559 16:56:10 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 19/10/2559    อนุมัติ  22/10/2559

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) [120 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/10/2559 13:18:01 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 7/10/2559    อนุมัติ  7/10/2559

 g  1500-1630 น. เอกอัครราชทูต ปากีสถาน เข้าเยี่ยมคารวะท่าน ปกท.วท. (สม.สป.) [15 คน]
[20 ตุลาคม 2559 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 12/10/2559 14:28:53 โดย เสาวนีย์ สระบัว โทร. ]

 ยืนยัน 12/10/2559    อนุมัติ  12/10/2559

  ศ. 21 ตุลาคม 2559

 g  0900-1200 น. ประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ครั้งที่ 12/1-2560 [10 คน]
[21 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/10/2559 9:35:08 โดย สุรีย์ญา วัฒนธงชัย โทร. 319]

 ยืนยัน 6/10/2559    อนุมัติ  6/10/2559

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ [35 คน]
[21 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 10/10/2559 9:50:44 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 10/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานและปฏิบัติการประหยัดน้ำของ สป.วท. [25 คน]
[21 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/10/2559 9:58:50 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 7/10/2559    อนุมัติ  11/10/2559

 g  1400-1700 น. การประชุมคณะทำงานบูรณาการการทำงานด้านต่างประเทศของวท. ครั้งที่ 8/2559 [35 คน]
[21 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/9/2559 14:19:40 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 28/9/2559    อนุมัติ  28/9/2559

  ส. 22 ตุลาคม 2559
 
  อา. 23 ตุลาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin