กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
19 สิงหาคม 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 143 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2560-20 สิงหาคม 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 14 สิงหาคม 2560
 
  อ. 15 สิงหาคม 2560

 g  0900-1030 น. การส่งข้าราชการไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง [15 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/8/2560 11:19:51 โดย พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก โทร. 02-333-3903]

 ยืนยัน 10/8/2560    อนุมัติ  10/8/2560

 g  1000-1530 น. แถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วย กระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า/สส. จิรวัฒน์/อาทิตยา 3956 [60 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 27/7/2560 16:25:27 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 27/7/2560    อนุมัติ  27/7/2560

 g  1030-1300 น. ประชุมผู็บริหาร สป.วท. [40 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/7/2560 16:11:23 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 25/7/2560    อนุมัติ  25/7/2560

 g  1300-1700 น. ประชุม คกก.วิสาหกิจเริ่มต้นบ่มเพาะเทคโนโลยี 094-4893265 คุณพิมพิศา พว. [30 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2560 10:54:43 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 9/8/2560    อนุมัติ  9/8/2560

 g  1330-1600 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตร ครั้งที่ 2/2560 [40 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/6/2560 14:56:48 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 14/7/2560    อนุมัติ  14/7/2560

 g  1330-1700 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วาระ 3 [35 คน]
[15 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2560 10:59:25 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 9/8/2560    อนุมัติ  9/8/2560

  พ. 16 สิงหาคม 2560

 g  0900-1500 น. ประชุมนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2560/081-8082243 คุณสมชาย ฝ่ายนักเรียนทุน พว. [50 คน]
[16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/8/2560 11:07:29 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 7/8/2560    อนุมัติ  7/8/2560

 g  0900-1600 น. เตรียมจัดงานวันพิธีสักการะ/สอ.3734 [15 คน]
[16 สิงหาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 6/7/2560 15:46:47 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/7/2560    อนุมัติ  6/7/2560

 g  1400-1630 น. ประชุมมอบหมายภารกิจพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะฯ /สอ. 3734 [60 คน]
[16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 4/8/2560 17:56:02 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 4/8/2560    อนุมัติ  4/8/2560

 g  1500-1630 น. นายโน ควังอิล (Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยม คารวะท่าน รวท./สม. 3895 /กัลยา /วสุชา [15 คน]
[16 สิงหาคม 2560 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 25/7/2560 14:31:53 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 25/7/2560    อนุมัติ  25/7/2560

  พฤ. 17 สิงหาคม 2560

 g  0900-1600 น. เตรียมจัดงานวันพิธีสักการะ/สอ.3734 [15 คน]
[17 สิงหาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 6/7/2560 15:47:26 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/7/2560    อนุมัติ  6/7/2560

 g  0930-1200 น. ประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562/สุจิรา 3856 [80 คน]
[17 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/7/2560 16:16:43 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 13/7/2560    อนุมัติ  3/8/2560

 g  1300-1400 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง วท [10 คน]
[17 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/8/2560 10:37:00 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 11/8/2560    อนุมัติ  11/8/2560

 g  1400-1630 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม PMQA ณ จังหวัดชลบุรี [30 คน]
[17 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2560 10:50:13 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 9/8/2560    อนุมัติ  10/8/2560

  ศ. 18 สิงหาคม 2560

 g  0700-1600 น. จัดงานวันพิธีสักการะ/สอ.3734 [60 คน]
[18 สิงหาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 6/7/2560 15:48:03 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/7/2560    อนุมัติ  6/7/2560

 g  1000-1330 น. การประชุมสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 [8 คน]
[18 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/8/2560 14:14:38 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 16/8/2560    อนุมัติ  17/8/2560

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สป.วท. [10 คน]
[18 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2560 14:03:11 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 9/8/2560    อนุมัติ  10/8/2560

  ส. 19 สิงหาคม 2560
 
  อา. 20 สิงหาคม 2560

 g  0800-1600 น. เตรียมงานแถลงข่าว/วว. 3941 [20 คน]
[20 สิงหาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 27/6/2560 17:23:16 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 27/6/2560    อนุมัติ  30/6/2560

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin