กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
27 เมษายน 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 124 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560-30 เมษายน 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 24 เมษายน 2560

 g  0800-1800 น. การประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2560 [70 คน]
[24 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 3/11/2559 10:11:21 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 3/11/2559    อนุมัติ  23/2/2560

 g  0800-1800 น. การประชุม กวทช. ครั้งที่ 4/2560 [70 คน]
[24 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 3/11/2559 10:17:41 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 3/11/2559    อนุมัติ  23/2/2560

 g  0800-1400 น. ประชุมหารือ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (ท่าน รวท./ รมต.นร.(สุวิทย์)/ สวทน./ วช.) - สวทน. เจ้า ภาพ [60 คน]
[24 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 12/4/2560 8:11:47 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 12/4/2560    อนุมัติ  18/4/2560

 g  1400-1630 น. ติดตั้ง LCD / เก๋ 4000 [10 คน]
[24 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/4/2560 8:07:00 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 24/4/2560    อนุมัติ  24/4/2560

  อ. 25 เมษายน 2560

 g  0800-1630 น. ติดตั้ง LCD/เก๋ 4000 [5 คน]
[25 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/4/2560 16:44:36 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 21/4/2560    อนุมัติ  21/4/2560

 g  0930-1200 น. ประชุม สบค. [20 คน]
[25 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/4/2560 9:52:03 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 25/4/2560    อนุมัติ  25/4/2560

 g  1230-1630 น. คณะกรรมบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 [35 คน]
[25 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/1/2560 11:19:26 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 18/1/2560    อนุมัติ  23/2/2560

 g  1300-1630 น. ประชุม คกก.สสวทท.ตุ้ย 6100 [15 คน]
[25 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/4/2560 9:12:53 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 12/4/2560    อนุมัติ  18/4/2560

 g  1700-2000 น. การประชุมระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรรมการบินและอากาศยาน ผู้ประสานงาน วันวิสา โทร 0 2564 7000 ต่อ 71853 [40 คน]
[25 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/4/2560 13:59:07 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 18/4/2560    อนุมัติ  18/4/2560

  พ. 26 เมษายน 2560

 g  0930-1200 น. ประชุม สบค. [20 คน]
[26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 26/4/2560 9:29:19 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 26/4/2560    อนุมัติ  26/4/2560

 g  1100-1500 น. ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 9/2560 (ดร.อรรชกา สีบุญ เรือง รวท. เป็นประธาน) (สนช.เจ้าภาพ) วันที่จอง 4/4/2560 9:21:48 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ หน่วยงาน สร. โทร. 023333709 ] [80 คน]
[26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 26/4/2560 9:08:29 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 26/4/2560    อนุมัติ  26/4/2560

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพ. ครั้งที่ 4/2560 [8 คน]
[26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/3/2560 13:33:50 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 16/3/2560    อนุมัติ  20/3/2560

 g  1300-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2560 [40 คน]
[26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/3/2560 16:31:31 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 8/3/2560    อนุมัติ  16/3/2560

 g  1500-1630 น. ประชุมหารือกับ รมว.ไต้หวัน (สม.) T.3909 เศรษฐพันธ์ [35 คน]
[26 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 26/4/2560 11:10:57 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 26/4/2560    อนุมัติ  26/4/2560

  พฤ. 27 เมษายน 2560

 g  0550-1500 น. การจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 (นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน/พรวันอาสา [80 คน]
[27 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/4/2560 17:00:00 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 21/4/2560 อนุมัติ21/4/2560

 g  1430-1630 น. ประชุม OTOP/ม่วง สส.3941 [20 คน]
[27 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/4/2560 16:49:46 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 25/4/2560 อนุมัติ25/4/2560

 g  1700-2000 น. หารือและรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ [25 คน]
[27 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 12/4/2560 14:09:14 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 12/4/2560 อนุมัติ18/4/2560

  ศ. 28 เมษายน 2560

 g  0900-1300 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2560 [45 คน]
[28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 13/3/2560 10:52:10 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 13/3/2560    อนุมัติ  16/3/2560

 g  0930-1200 น. ประชุมหารือระบบ ERP ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล [10 คน]
[28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 27/4/2560 11:40:23 โดย น.ส. ศิริรัตน์ นีสันเทียะ โทร. -]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1000-1200 น. ประชุมงาน OTOP/ม่วง 3951สส. [20 คน]
[28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/4/2560 10:27:41 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 25/4/2560    อนุมัติ  25/4/2560

 g  1200-1630 น. ประชุมงาน OTOP/ม่วง 3941/สส. [20 คน]
[28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/4/2560 14:13:47 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 20/4/2560    อนุมัติ  20/4/2560

 g  1200-1600 น. การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับงาน จ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ [15 คน]
[28 เมษายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 22/3/2560 11:25:27 โดย วัชราภรณ์ แสงสว่าง โทร. 3942]

 ยืนยัน 22/3/2560    อนุมัติ  28/3/2560

  ส. 29 เมษายน 2560
 
  อา. 30 เมษายน 2560
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin