กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 มิถุนายน 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 169 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560-2 กรกฎาคม 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 26 มิถุนายน 2560

 g  1000-1400 น. ประชุมพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน [50 คน]
[26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 31/5/2560 10:10:49 โดย พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก โทร. 02-333-3903]

 ยืนยัน 31/5/2560 อนุมัติ31/5/2560

 g  1300-1600 น. การประชุมหารืออนุกรรมการกลุ่มย่อยด้านการมีส่วนร่วม คนร. (ผช.รมต.วท. - นายพรชัย ตระกูลวรา นนท์ เป็นประธาน) [20 คน]
[26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 22/6/2560 14:46:04 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 22/6/2560 อนุมัติ22/6/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมกลั่นกรองการเลื่อนตำแหน่ง คณะที่ 1/ คุณวรวิชญ์ สวทช. [20 คน]
[26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/6/2560 22:06:43 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 24/6/2560 อนุมัติ24/6/2560

 g  1400-1800 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน หน่วยงาน สส. โทร. 3924 [25 คน]
[26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/6/2560 10:46:55 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 8/6/2560 อนุมัติ8/6/2560

 g  1730-1930 น. ประชุมนโยบายวัคซีน /ศลช. ปาณิสรา 《ปวท.เป็น ประธาน》 [15 คน]
[26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/5/2560 14:43:43 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 16/5/2560 อนุมัติ16/5/2560

  อ. 27 มิถุนายน 2560

 g  0930-1200 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ปวท.(เป็นประธาน)/ลัก ษณี(3860) [25 คน]
[27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 26/5/2560 16:09:08 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 26/5/2560    อนุมัติ  30/5/2560

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะทำงานจัดแผนการเรียนและพัฒนาบุคลากรของ สป.วท. [20 คน]
[27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/6/2560 13:15:46 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 21/6/2560    อนุมัติ  22/6/2560

 g  1300-1600 น. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/60/คุณชาคริต สทอภ. [30 คน]
[27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/6/2560 15:41:30 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 9/6/2560    อนุมัติ  12/6/2560

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน Thai Tech EXPO 2017 [45 คน]
[27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 9/6/2560 13:32:54 โดย น.ส.ทิตยา สูอินทร์ โทร. -02-333-3926]

 ยืนยัน 9/6/2560    อนุมัติ  12/6/2560

  พ. 28 มิถุนายน 2560

 g  1000-1600 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 7/2560 [20 คน]
[28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/6/2560 9:25:15 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 6/6/2560    อนุมัติ  6/6/2560

 g  1300-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 3/2560 [35 คน]
[28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 5/5/2560 17:03:32 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 5/5/2560    อนุมัติ  15/5/2560

  พฤ. 29 มิถุนายน 2560

 g  0800-1200 น. แนวทางการดำเนินงาน Thailand Tech Show ปี 2560 (ผู้ประสานงานคือ ศุภกัญญา ฝ่ายการตลาด โทร. 02 564 7000 ต่อ 71683) [80 คน]
[29 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/6/2560 14:12:53 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 1/6/2560    อนุมัติ  1/6/2560

 g  0830-1200 น. การประชุมปรึกษาหารือร่วม [8 คน]
[29 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 20/6/2560 9:52:44 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 20/6/2560    อนุมัติ  22/6/2560

 g  1000-1200 น. ประชุม Exhibitor งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 [50 คน]
[29 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 10/6/2560 11:00:22 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 10/6/2560    อนุมัติ  12/6/2560

 g  1330-1500 น. ประชุมหน่วยงานต่างประเทศ งานมหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 [20 คน]
[29 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/6/2560 11:09:04 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 10/6/2560    อนุมัติ  12/6/2560

  ศ. 30 มิถุนายน 2560

 g  0930-1200 น. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [15 คน]
[30 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/5/2560 14:54:01 โดย น.ส.ปัทมาพร บุญหนุน โทร. 023333750]

 ยืนยัน 15/5/2560    อนุมัติ  31/5/2560

 g  1300-1600 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [15 คน]
[30 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/5/2560 10:50:44 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 19/5/2560    อนุมัติ  31/5/2560

  ส. 1 กรกฎาคม 2560
 
  อา. 2 กรกฎาคม 2560

 g  1000-1600 น. เตรียมการแถลงข่าว/วว. [10 คน]
[2 กรกฎาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 15/6/2560 11:31:28 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 15/6/2560    อนุมัติ  15/6/2560

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin