กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
31 กรกฎาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 34 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2557-3 สิงหาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 28 กรกฎาคม 2557

 g  0900-1300 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรู้ และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา [60 คน]
[28 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 4/7/2557 14:19:32 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 4/7/2557    อนุมัติ  4/7/2557

 g  1330-1600 น. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง วท. [15 คน]
[28 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 3/7/2557 16:12:38 โดย อังคณา เชิงวุฒิกุล โทร. -]

 ยืนยัน 3/7/2557    อนุมัติ  4/7/2557

  อ. 29 กรกฎาคม 2557

 g  0900-1630 น. อบรมวิทยาการ สวทช. [14 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 18/7/2557 9:51:40 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 18/7/2557    อนุมัติ  18/7/2557

 g  0900-1200 น. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพท์ วว. [20 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/6/2557 15:19:43 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 25/6/2557    อนุมัติ  25/6/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 4/2557 [30 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 27/6/2557 15:51:48 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 27/6/2557    อนุมัติ  2/7/2557

 g  1030-1230 น. ประชุมผู้ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ และงาน เทคโนโลยี และ นวัตกรรมของไทย ประจำปี 2557 (Exhibitor meeting) [70 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 23/7/2557 12:32:20 โดย ทินกร รสรื่น โทร. 023333947]

 ยืนยัน 23/7/2557    อนุมัติ  23/7/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. [45 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/7/2557 10:05:35 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 25/7/2557    อนุมัติ  25/7/2557

 g  1400-1700 น. ประชุมโครงการชีวการแพทย์ [40 คน]
[29 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 28/7/2557 17:43:19 โดย นายคชพล ปานคล้าย โทร. 026446000 ต่อ 203]

 ยืนยัน 28/7/2557    อนุมัติ  29/7/2557

  พ. 30 กรกฎาคม 2557

 g  0900-1700 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2557 [40 คน]
[30 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/7/2557 14:12:13 โดย นายคชพล ปานคล้าย โทร. 026446000 ต่อ 203]

 ยืนยัน 18/7/2557    อนุมัติ  21/7/2557

 g  0930-1330 น. คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2557(ท่าน ปกท.วท. เป็นประธาน) วิภาดา โทร.3864 [25 คน]
[30 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/7/2557 8:41:25 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 28/7/2557    อนุมัติ  28/7/2557

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยา ศาสตร์ภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2557 [18 คน]
[30 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 28/7/2557 8:19:26 โดย ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ โทร. 3942]

 ยืนยัน 28/7/2557    อนุมัติ  28/7/2557

 g  1330-1700 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. [25 คน]
[30 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/7/2557 14:52:51 โดย บังอรเอื้อมงคลชัย โทร. ]

 ยืนยัน 22/7/2557    อนุมัติ  22/7/2557

  พฤ. 31 กรกฎาคม 2557

 g  0830-1230 น. ทดสอบ VDO [12 คน]
[31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/7/2557 14:34:44 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 29/7/2557 อนุมัติ29/7/2557

 g  0930-1200 น. ประชุม สห.+ กพร. [25 คน]
[31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/7/2557 13:47:27 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 30/7/2557 อนุมัติ30/7/2557

 g  1030-1200 น. ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2557 [7 คน]
[31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 30/6/2557 15:04:26 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 30/6/2557 อนุมัติ15/7/2557

 g  1330-1600 น. การหารือเรื่องการพัฒนาเว็ปไซด์ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [6 คน]
[31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 28/7/2557 16:55:22 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 28/7/2557 อนุมัติ29/7/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. [25 คน]
[31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/7/2557 16:30:24 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 8/7/2557 อนุมัติ15/7/2557

  ศ. 1 สิงหาคม 2557

 g  0930-1200 น. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและ ถวายราชาสดุดีพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 [50 คน]
[1 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 9/7/2557 10:45:55 โดย น.ส.ทิตยา สูอินทร์ โทร. -02-333-3927]

 ยืนยัน 9/7/2557    อนุมัติ  16/7/2557

 g  1200-1700 น. ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 [40 คน]
[1 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 10/7/2557 10:05:15 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 10/7/2557    อนุมัติ  17/7/2557

 g  1330-1630 น. คณะทำงานลดใช้พลังงาน สป.วท. [25 คน]
[1 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 30/7/2557 10:16:38 โดย อนงค์ คำไทรแก้ว โทร. 3772]

 ยืนยัน 30/7/2557    อนุมัติ  30/7/2557

 g  1400-1600 น. ประชุมหารือความร่วมมือโครงการไทย-จีน ภายใต้ STEP (บุญจิรา โทร. 3910) [20 คน]
[1 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/7/2557 14:46:50 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 2/7/2557    อนุมัติ  17/7/2557

  ส. 2 สิงหาคม 2557
 
  อา. 3 สิงหาคม 2557

 g  0830-1630 น. การประชุมนักวิชาชีพไทย [20 คน]
[3 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/7/2557 10:28:45 โดย เอมอร โกศลชุติเดช โทร. ]

 ยืนยัน 23/7/2557    อนุมัติ  23/7/2557

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin