กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
30 สิงหาคม 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 51 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558-30 สิงหาคม 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 24 สิงหาคม 2558

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช [75 คน]
[24 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 26/2/2558 10:43:40 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 26/2/2558    อนุมัติ  11/8/2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน มา ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [10 คน]
[24 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 5/8/2558 11:09:06 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 5/8/2558    อนุมัติ  5/8/2558

 g  0930-1400 น. Site Visit สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2558 [60 คน]
[24 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/7/2558 11:04:22 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 17/7/2558    อนุมัติ  11/8/2558

 g  1030-1700 น. จัดเตรียมห้อง [10 คน]
[24 สิงหาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 14/8/2558 10:48:29 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 14/8/2558    อนุมัติ  14/8/2558

 g  1400-1700 น. ประชุม กวทช [25 คน]
[24 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 26/2/2558 10:43:59 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 26/2/2558    อนุมัติ  11/8/2558

  อ. 25 สิงหาคม 2558

 g  0800-1700 น. การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ของ วท. [50 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 19/8/2558 9:12:12 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 19/8/2558    อนุมัติ  19/8/2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาพัฒนาระบบโครงการ วมว.(ฉัตต์ธิดา บุญโต เป็น ประธาน) ศราวุฒิ โทร.3863 [6 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/8/2558 9:03:39 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 19/8/2558    อนุมัติ  19/8/2558

 g  0930-1200 น. ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) [30 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/8/2558 12:16:45 โดย กมลชนก เถื่อนสุริยะ โทร. 4051]

 ยืนยัน 6/8/2558    อนุมัติ  11/8/2558

 g  1300-1600 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบ คำสั่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2558 [10 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 13/8/2558 12:55:57 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 13/8/2558    อนุมัติ  14/8/2558

 g  1300-1630 น. แถลงข่าว ความร่วมมือด้านการพัฒนาและนำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (ศลช.026445499ต่อ129-0846571630) [60 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 5/8/2558 16:33:27 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 5/8/2558    อนุมัติ  5/8/2558

 g  1330-1600 น. ประชุมกลุ่ม กพร. [7 คน]
[25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม 4 A วันที่จอง 25/8/2558 8:09:55 โดย นายอลงกต ภูริเวทย์ โทร. -]

 ยืนยัน 25/8/2558    อนุมัติ  25/8/2558

  พ. 26 สิงหาคม 2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 15 ครั้งที่ 9/2558 [20 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/8/2558 14:02:03 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 24/8/2558    อนุมัติ  24/8/2558

 g  1200-1500 น. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ง แวดล้อม คร้ังที่ 1/2558 [30 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 13/8/2558 12:56:17 โดย กัญญา ศรีนวลชาติ โทร. 3927]

 ยืนยัน 13/8/2558    อนุมัติ  14/8/2558

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. [9 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 5/8/2558 11:26:24 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 5/8/2558    อนุมัติ  13/8/2558

 g  1300-1500 น. ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (TCTTC) บุญ จิรา โทร. 3910 [20 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/8/2558 11:42:50 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 7/8/2558    อนุมัติ  13/8/2558

 g  1330-1630 น. คณะทำงานบูรณาการด้านกำลังคน (การสร้างความตระหนักด้าน วทน.) [30 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/8/2558 9:58:02 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 19/8/2558    อนุมัติ  19/8/2558

 g  1330-1630 น. ปรึกษาหารือการจัดทำร่างคำรับรองฯ วท. 59 [8 คน]
[26 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม 4 A วันที่จอง 26/8/2558 9:21:14 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 26/8/2558    อนุมัติ  26/8/2558

  พฤ. 27 สิงหาคม 2558

 g  0930-1200 น. การประชุมจัดงานเกษียณอายุของ วท. ประจำปี 2558 [40 คน]
[27 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/8/2558 10:43:03 โดย สุรางค์ สมพงษ์ โทร. ]

 ยืนยัน 21/8/2558    อนุมัติ  24/8/2558

 g  0930-1100 น. ประชุมข้าราชการ สม.สป. [15 คน]
[27 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/8/2558 16:32:36 โดย เอมอร โกศลชุติเดช โทร. ]

 ยืนยัน 25/8/2558    อนุมัติ  26/8/2558

 g  1000-1200 น. ประชุมสรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ของ วท. [5 คน]
[27 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 26/8/2558 13:18:27 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 26/8/2558    อนุมัติ  26/8/2558

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การ ดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สป.วท. ครั้งที่ 1/2558 (ท่านรอง ปกท.สมชาย เป็น ประธาน) [50 คน]
[27 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 5/8/2558 11:23:19 โดย น.ส.อุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย โทร. 2354 4466 ext. 521]

 ยืนยัน 5/8/2558    อนุมัติ  13/8/2558

 g  1700-1900 น. ประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาค สซ. (วิ ต่อ 6100) [16 คน]
[27 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/7/2558 14:16:04 โดย น.ส.พัชร์นรี ธนาคุณ โทร. 023543954]

 ยืนยัน 28/7/2558    อนุมัติ  13/8/2558

  ศ. 28 สิงหาคม 2558

 g  0900-1300 น. ประชุมติดตามงานและข้อสั่งการ นรม./ค.ร.ม./รมว.วท. (นคร) : กลุ่มทำงานด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [60 คน]
[28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 5/8/2558 7:43:17 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 5/8/2558    อนุมัติ  5/8/2558

 g  1000-1200 น. การประชุมเตรี่ยมความพร้อมในการฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธฯ ของสส.(3952) [30 คน]
[28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 25/8/2558 15:51:12 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 25/8/2558    อนุมัติ  25/8/2558

 g  1300-1600 น. การประชุมคณะกรรมการบริหาร อพวช. [20 คน]
[28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/8/2558 11:16:12 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 6/8/2558    อนุมัติ  6/8/2558

  ส. 29 สิงหาคม 2558
 
  อา. 30 สิงหาคม 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin