กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
23 ธันวาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 56 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557-28 ธันวาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 22 ธันวาคม 2557

 g  0830-1200 น. ประชุมหารือเรื่องแนวทางการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่างๆ (ท่านปกท.วท. เป็นประธาน)/ (วศ. เจ้าของเรื่อง) [30 คน]
[22 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/12/2557 21:28:10 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 18/12/2557    อนุมัติ  19/12/2557

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๘ [14 คน]
[22 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/12/2557 16:22:39 โดย น.ส.นันทพร พ่วงแม่กลอง โทร. 3839]

 ยืนยัน 17/12/2557    อนุมัติ  17/12/2557

 g  1330-1700 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 5/2557 [40 คน]
[22 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 20/10/2557 14:13:42 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 20/10/2557    อนุมัติ  2/12/2557

  อ. 23 ธันวาคม 2557

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ จำกัด ชุดที่ 15 ครั้งที่ 1/2558 [20 คน]
[23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 9/12/2557 9:51:04 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 9/12/2557 อนุมัติ9/12/2557

 g  0930-1230 น. กรรมการกำกับโครงการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาค รัฐด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 [20 คน]
[23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/11/2557 10:27:29 โดย ปุณณาสา สมจิตต์ โทร. 023333942]

 ยืนยัน 24/11/2557 อนุมัติ9/12/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร [45 คน]
[23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/10/2557 14:45:16 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 24/10/2557 อนุมัติ9/12/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [30 คน]
[23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/10/2557 9:35:01 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 8/10/2557 อนุมัติ3/12/2557

 g  1330-1630 น. สสวทท. [20 คน]
[23 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/10/2557 10:40:52 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 6/10/2557 อนุมัติ9/12/2557

  พ. 24 ธันวาคม 2557

 g  0830-1630 น. การรประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ครั้งที่4/2557(ท่าน รมว. วท.เป็นประธาน) [120 คน]
[24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/12/2557 8:37:56 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  19/12/2557

 g  0830-1200 น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยืควบคุม สาขานิวเคลียร์(สภาวิชาชีพ3010-3012ชลิสา) [60 คน]
[24 ธันวาคม 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 15/12/2557 14:58:25 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/12/2557    อนุมัติ  15/12/2557

 g  0930-1200 น. ประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงครั้งที่ 15/3-58 [10 คน]
[24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/12/2557 10:31:45 โดย อาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ โทร. 563]

 ยืนยัน 2/12/2557    อนุมัติ  2/12/2557

 g  1000-1630 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2557 [25 คน]
[24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/11/2557 13:57:52 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 27/11/2557    อนุมัติ  9/12/2557

 g  1400-1700 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [18 คน]
[24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 4/11/2557 16:02:59 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 4/11/2557    อนุมัติ  9/12/2557

  พฤ. 25 ธันวาคม 2557

 g  0730-1300 น. การปฏิบัติงานของ ดร.มานพ สิทธิเดช (เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ ณ กรุงบรัสเซลส์) [6 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/12/2557 9:46:25 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  19/12/2557

 g  0900-1400 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สส.3950 ดารนี) [60 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 16/12/2557 11:18:57 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 16/12/2557    อนุมัติ  16/12/2557

 g  1100-1330 น. ประชุมหารือโครงการความร่วมมือด้าน​ STEM, WiL, Talent Mobility และโครงสร้าง​พื้นฐานด้านวทน. (ดร.กิติพงค์​ เป็นประธาน) สว ทน.เป็นเจ้าภาพ [10 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/12/2557 17:08:21 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  22/12/2557

 g  1200-1700 น. ประชุมหารือร่วมกับ​ ท่านรมช.ศธ.(กฤษณพงศ์) และ​มทร.9 แห่ง​ (ท่า นรมว.วท.เป็นประธาน) [30 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/12/2557 14:37:46 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  19/12/2557

 g  1400-1700 น. ประชุมคณะทำงาน รมว.วท. (ดร.ดำริ สุโขธนัง) [10 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 12/12/2557 12:55:46 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 12/12/2557    อนุมัติ  12/12/2557

 g  1430-1630 น. การประชุมหารือกลุ่มย่อยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศฯ ครั้งที่ 1 (กัลยา โทร. 3908) [10 คน]
[25 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/12/2557 14:44:33 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 11/12/2557    อนุมัติ  11/12/2557

  ศ. 26 ธันวาคม 2557

 g  0730-1630 น. การปฏิบัติงานของ ดร.มานพ สิทธิเดช (เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ ณ กรุงบรัสเซลส์) [6 คน]
[26 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/12/2557 9:30:54 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  19/12/2557

  ส. 27 ธันวาคม 2557
 
  อา. 28 ธันวาคม 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin