กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
30 มกราคม 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 547 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2558-1 กุมภาพันธ์ 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 26 มกราคม 2558

 g  0900-1330 น. ประชุมเรื่องแนว ทางการจัดทำข้อกำหนด Set Top Box (สุภาพันธุ์ NECTEC) [10 คน]
[26 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 14/1/2558 15:44:18 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 14/1/2558    อนุมัติ  19/1/2558

 g  0900-1200 น. teleconference กับ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค [15 คน]
[26 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/1/2558 10:17:34 โดย เมธี ลิมนิยกุล โทร. -]

 ยืนยัน 21/1/2558    อนุมัติ  21/1/2558

 g  0930-1630 น. จัดรับรองสถาบันวิทยาการ สวทช.(026448150ต่อ81886ตูน) [60 คน]
[26 มกราคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 13/1/2558 10:59:20 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 13/1/2558    อนุมัติ  13/1/2558

  อ. 27 มกราคม 2558

 g  0830-1630 น. จัดห้องรับรองอบรมของสถาบันวิทยาการ สวทช. [60 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 26/1/2558 11:14:27 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 26/1/2558    อนุมัติ  26/1/2558

 g  0900-1630 น. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป วิศวกรและนายช่างเทคนิค [6 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/12/2557 14:56:52 โดย น.ส. ศรีนภา กล่ำคำ โทร. -]

 ยืนยัน 19/12/2557    อนุมัติ  5/1/2558

 g  0900-1200 น. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรและนายช่างเทคนิค [8 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 27/1/2558 8:24:25 โดย น.ส. ศรีนภา กล่ำคำ โทร. -]

 ยืนยัน 27/1/2558    อนุมัติ  27/1/2558

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. [35 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/1/2558 11:18:27 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 22/1/2558    อนุมัติ  22/1/2558

 g  1300-1600 น. ประชุม ที่ปรึกษา รมว.วท. (ดร.พานิช) และ ผสทน. [15 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/1/2558 9:44:29 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 19/1/2558    อนุมัติ  19/1/2558

 g  1330-1630 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 1/2558 [30 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/12/2557 14:41:59 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 29/12/2557    อนุมัติ  29/12/2557

 g  1530-1800 น. ประชุมคณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ของ วท. ครั้งที่ 1/2558((อ.หริส สูตะบุตร) เป็นประธาน, ปกท. วท. เป็นรองประธาน))วัชรินทร์ โทร.3864 [30 คน]
[27 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 20/1/2558 16:23:35 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 20/1/2558    อนุมัติ  21/1/2558

  พ. 28 มกราคม 2558

 g  0830-1630 น. จัดห้องรับรองอบรมสถาบันวิทยาการ [60 คน]
[28 มกราคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 26/1/2558 11:15:45 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 26/1/2558    อนุมัติ  26/1/2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 2/2558 [20 คน]
[28 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/12/2557 15:35:07 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 25/12/2557    อนุมัติ  26/12/2557

 g  1000-1400 น. คณะทำงานด้านนักเรียนทุน วท.(025647000ต่อ1412สมชาย สวทช.) [20 คน]
[28 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 12/1/2558 15:35:55 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 12/1/2558    อนุมัติ  12/1/2558

  พฤ. 29 มกราคม 2558

 g  0830-1630 น. จัดห้องรับรองอบรมสถาบันวิทยาการ [60 คน]
[29 มกราคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 26/1/2558 11:16:52 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 26/1/2558    อนุมัติ  26/1/2558

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สวทน. (รศ.ดร.ศักรินทร์ เป็นประธาน/สวทน.เจ้าภาพ) [10 คน]
[29 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 13/1/2558 14:27:23 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 13/1/2558    อนุมัติ  14/1/2558

 g  1330-1630 น. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย [13 คน]
[29 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 26/1/2558 9:19:46 โดย ชนยา พูลภักตร์ โทร. 6001]

 ยืนยัน 26/1/2558    อนุมัติ  26/1/2558

 g  1330-1830 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. [45 คน]
[29 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/1/2558 15:50:48 โดย เมธี ลิมนิยกุล โทร. -]

 ยืนยัน 15/1/2558    อนุมัติ  19/1/2558

  ศ. 30 มกราคม 2558

 g  0830-1630 น. จัดห้องรับรองอบรมสถาบันวิทยาการ สวทช. [60 คน]
[30 มกราคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 26/1/2558 11:18:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 26/1/2558 อนุมัติ26/1/2558

 g  1500-1900 น. ประชุมหารือระบบ วทน. ร่วมกับรองนายก ผู้ประสานงาน วันวิสาข์ 087-494 3697 [25 คน]
[30 มกราคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/1/2558 13:18:27 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 26/1/2558 อนุมัติ26/1/2558

  ส. 31 มกราคม 2558
 
  อา. 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin