กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
20 กันยายน 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 95 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2557-21 กันยายน 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 15 กันยายน 2557

 g  0800-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 9/2557 วัน จันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 [70 คน]
[15 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 25/12/2556 11:23:56 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  8/9/2557

 g  0830-1300 น. หารือการสร้างอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ [10 คน]
[15 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 12/9/2557 13:14:08 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 12/9/2557    อนุมัติ  12/9/2557

 g  0830-1630 น. รับมอบนโยบายรมว.วท. [120 คน]
[15 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/9/2557 14:02:47 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 7/9/2557    อนุมัติ  8/9/2557

 g  0830-1200 น. หารือเรื่องการสร้างอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ (สอว.) [10 คน]
[15 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/9/2557 8:05:53 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 15/9/2557    อนุมัติ  15/9/2557

 g  1400-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 9/2557 วัน จันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 [30 คน]
[15 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/12/2556 11:24:10 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  8/9/2557

  อ. 16 กันยายน 2557

 g  0930-1200 น. หารือเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [10 คน]
[16 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/9/2557 8:10:47 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 15/9/2557    อนุมัติ  15/9/2557

 g  1030-1300 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการ นร.ทุนรัฐบาลของ สป. [20 คน]
[16 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/9/2557 14:46:44 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 12/9/2557    อนุมัติ  15/9/2557

  พ. 17 กันยายน 2557

 g  1000-1200 น. ประชุม กพร. + สห. [25 คน]
[17 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/9/2557 15:44:09 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 16/9/2557    อนุมัติ  17/9/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. [8 คน]
[17 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 1/9/2557 14:05:27 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 1/9/2557    อนุมัติ  3/9/2557

  พฤ. 18 กันยายน 2557

 g  0900-1200 น. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์สำหรับ นักเรียนตาบอด [30 คน]
[18 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/8/2557 10:43:44 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 27/8/2557    อนุมัติ  4/9/2557

  ศ. 19 กันยายน 2557

 g  0830-1200 น. พิธีรับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติ การ(วศ.022017125ต่อ7132ศันสนีย์) [50 คน]
[19 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/8/2557 13:44:42 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 19/8/2557    อนุมัติ  19/8/2557

 g  0930-1300 น. การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5/2557 [60 คน]
[19 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 15/9/2557 10:54:35 โดย น.ส.ทิตยา สูอินทร์ โทร. -02-333-3927]

 ยืนยัน 15/9/2557    อนุมัติ  16/9/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชก/ชพ ครั้งที่ 1/2557 [6 คน]
[19 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 8/9/2557 16:54:28 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 8/9/2557    อนุมัติ  9/9/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ครั้งที่ 11/2557 [7 คน]
[19 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 8/9/2557 13:22:38 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 8/9/2557    อนุมัติ  9/9/2557

 g  1330-1630 น. ทดสอบ VDO Conference [10 คน]
[19 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/9/2557 12:28:05 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 19/9/2557    อนุมัติ  19/9/2557

  ส. 20 กันยายน 2557
 
  อา. 21 กันยายน 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin