กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 เมษายน 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 141 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2558-26 เมษายน 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 20 เมษายน 2558

 g  0730-1330 น. ประชุมคณะทำงานบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มที่ 4 การพัฒนากำลังคนและการสร้างความตระหนักด้าน วทน. [35 คน]
[20 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/4/2558 14:01:11 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 7/4/2558    อนุมัติ  7/4/2558

 g  0900-1200 น. งานแถลงข่าง โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์(สวทช.026448150ต่อ81855ธีร นิตย์) [60 คน]
[20 เมษายน 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 1/4/2558 10:23:21 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 1/4/2558    อนุมัติ  1/4/2558

 g  1330-1530 น. เตรียมการอาเซียน COST ครั้งที่ 69 (T.3904 สวามิตรี) [5 คน]
[20 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/4/2558 10:17:58 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 17/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

  อ. 21 เมษายน 2558

 g  0900-1200 น. ประชุมปิดโครงการประเมินศักยภาพและสมรรถนะข้าราชการ สป. และ สร.วท. [15 คน]
[21 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/4/2558 12:03:26 โดย น.ส.ปัทมาพร บุญหนุน โทร. 3752]

 ยืนยัน 10/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

 g  1000-1400 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) [25 คน]
[21 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 2/4/2558 11:27:07 โดย ชนยา พูลภักตร์ โทร. 6001]

 ยืนยัน 2/4/2558    อนุมัติ  7/4/2558

 g  1300-1600 น. เตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 5/2558 (ยกเลิกการประชุม หารือข้อราชการ) [80 คน]
[21 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 30/3/2558 10:39:08 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 30/3/2558    อนุมัติ  8/4/2558

 g  1330-1630 น. แถลงข่าว ผลงานรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน ของ กระทรวงวิฯ [100 คน]
[21 เมษายน 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 20/4/2558 8:57:15 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 20/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

  พ. 22 เมษายน 2558

 g  0730-1200 น. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 5/2558 (ท่าน รมว.วท. เป็น ประธาน) (ยกเลิกการประชุมหารือข้อราชการ) [80 คน]
[22 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 30/3/2558 10:37:42 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 30/3/2558    อนุมัติ  7/4/2558

 g  0900-1200 น. Present บัตรข้าราชการ สมาทการ์ด [7 คน]
[22 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/4/2558 10:44:11 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 17/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

 g  1030-1230 น. ประชุมหารือ ASEAN COST ครั้งที่ 69 (T.สวามิตรี 3904) [35 คน]
[22 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 16/4/2558 11:25:55 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 16/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

  พฤ. 23 เมษายน 2558

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [15 คน]
[23 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 8/4/2558 11:22:25 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 9/4/2558    อนุมัติ  9/4/2558

 g  1400-1700 น. การประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. [20 คน]
[23 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 23/4/2558 13:30:57 โดย เมธี ลิมนิยกุล โทร. -]

 ยืนยัน 23/4/2558    อนุมัติ  23/4/2558

 g  1600-1900 น. ประชุมหารือติดตามข้อสั่งการ นรม. เกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอโครงการปฏิรูปเรื่อง การ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [20 คน] [50 คน]
[23 เมษายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/4/2558 14:46:37 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 20/4/2558    อนุมัติ  20/4/2558

  ศ. 24 เมษายน 2558
 
  ส. 25 เมษายน 2558
 
  อา. 26 เมษายน 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin