กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
27 มีนาคม 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 253 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560-2 เมษายน 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 27 มีนาคม 2560

 g  0800-1800 น. การประชุม กวทช. ครั้งที่ 3/2560 [70 คน]
[27 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 3/11/2559 10:10:57 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 3/11/2559 อนุมัติ27/1/2560

 g  0800-1200 น. คุยกันฉันท์วิทย์ ปชส. [80 คน]
[27 มีนาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 22/3/2560 9:59:26 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 22/3/2560 อนุมัติ22/3/2560

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการ CIO [30 คน]
[27 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/3/2560 19:41:48 โดย วัชราภรณ์ แสงสว่าง โทร. 3942]

 ยืนยัน 22/3/2560 อนุมัติ23/3/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการตำแหน่งว่างของ สป. และ สร.วท. [20 คน]
[27 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/3/2560 21:03:08 โดย น.ส.ปัทมาพร บุญหนุน โทร. 023333750]

 ยืนยัน 15/3/2560 อนุมัติ17/3/2560

 g  1400-1700 น. ประชุม กวทช [10 คน]
[27 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 20/12/2559 11:04:20 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 20/12/2559 อนุมัติ27/1/2560

  อ. 28 มีนาคม 2560

 g  0930-1200 น. การประชุมความร่วมมือ ไทย-เยอรมัน [7 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 14/3/2560 12:38:11 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 14/3/2560    อนุมัติ  15/3/2560

 g  0930-1300 น. การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาเคมี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2560 [15 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/3/2560 13:47:58 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 1/3/2560    อนุมัติ  1/3/2560

 g  1000-1200 น. การประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ [10 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/3/2560 9:54:38 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 10/3/2560    อนุมัติ  10/3/2560

 g  1300-1700 น. ปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2/วิชัย 3030 [20 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/3/2560 15:11:08 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 24/3/2560    อนุมัติ  24/3/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมสอบวินัย/ ปส.086-8694224/จอมขวัญ [7 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 15/3/2560 16:28:07 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 15/3/2560    อนุมัติ  15/3/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการสอบ แข่งขัน (พนักงานราชการ) [7 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 20/3/2560 9:57:57 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 20/3/2560    อนุมัติ  20/3/2560

 g  1400-1600 น. เตรียมการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด วท. ครั้งที่ 7/2560 [20 คน]
[28 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/2/2560 10:11:58 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 20/3/2560    อนุมัติ  20/3/2560

  พ. 29 มีนาคม 2560

 g  0800-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 7/2560 (ดร.อรรชกา สีบุญ เรือง รวท. เป็นประธาน) (สดร.เจ้าภาพ) [80 คน]
[29 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/2/2560 10:08:29 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 28/2/2560    อนุมัติ  1/3/2560

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการ CIO [25 คน]
[29 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 22/3/2560 18:56:58 โดย วัชราภรณ์ แสงสว่าง โทร. 3942]

 ยืนยัน 22/3/2560    อนุมัติ  23/3/2560

 g  1000-1400 น. สัมภาษณ์บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ [6 คน]
[29 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/3/2560 10:30:09 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 23/3/2560    อนุมัติ  23/3/2560

 g  1200-1630 น. เตรียมจัดงานแถลงข่าวโอทอป ปี 2560 /วว.02-577-9440/ตรันต์ [50 คน]
[29 มีนาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 17/3/2560 10:02:02 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 17/3/2560    อนุมัติ  17/3/2560

 g  1330-1630 น. การประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการตำแหน่งว่างของ สป. และ สร.วท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [20 คน]
[29 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/3/2560 15:56:58 โดย น.ส.ปัทมาพร บุญหนุน โทร. 023333750]

 ยืนยัน 7/3/2560    อนุมัติ  10/3/2560

  พฤ. 30 มีนาคม 2560

 g  0800-1530 น. 13.30-15.30 แถลงข่าว คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ 2560/วว. 02 5779440/ตรันต์ [50 คน]
[30 มีนาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 1/3/2560 17:33:35 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 1/3/2560    อนุมัติ  1/3/2560

 g  0930-1300 น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [6 คน]
[30 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 10/3/2560 16:40:08 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 10/3/2560    อนุมัติ  16/3/2560

 g  0930-1200 น. PMQA หมวด 6 [60 คน]
[30 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/3/2560 15:30:12 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 1/3/2560    อนุมัติ  1/3/2560

 g  1500-1600 น. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สป.วท. [12 คน]
[30 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/3/2560 14:06:37 โดย น.ส. ศรีนภา กล่ำคำ โทร. 3754]

 ยืนยัน 17/3/2560    อนุมัติ  17/3/2560

  ศ. 31 มีนาคม 2560

 g  0930-1300 น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ [6 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 10/3/2560 16:53:21 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 10/3/2560    อนุมัติ  16/3/2560

 g  0930-1200 น. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560 -2564 [20 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/3/2560 15:26:09 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 6/3/2560    อนุมัติ  6/3/2560

 g  1000-1330 น. การคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1/2560 [30 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 28/2/2560 11:39:09 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 28/2/2560    อนุมัติ  1/3/2560

 g  1000-1200 น. คณะกรรมการนโยบาย (สทอภ.)/ หน้าห้อง ปวท. 3973 [10 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/3/2560 15:48:52 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/3/2560    อนุมัติ  6/3/2560

 g  1300-1500 น. ประชุม อ.ก.พ.วท. [15 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 3/3/2560 13:18:09 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 3/3/2560    อนุมัติ  6/3/2560

 g  1330-1630 น. ประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชก [6 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/3/2560 16:54:26 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 16/3/2560    อนุมัติ  16/3/2560

 g  1400-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 [15 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/3/2560 16:43:58 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 7/3/2560    อนุมัติ  10/3/2560

 g  1500-1730 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [18 คน]
[31 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/3/2560 16:33:02 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 23/3/2560    อนุมัติ  23/3/2560

  ส. 1 เมษายน 2560
 
  อา. 2 เมษายน 2560
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin