กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 พฤษภาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 133 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2559-29 พฤษภาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 23 พฤษภาคม 2559

 g  0900-1200 น. ประชุมแนวทางการดำเนินงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ 2/59 (ธีรนิตย์ รัตนวราห) โทร. 026448150 ต่อ 81855 [80 คน]
[23 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/4/2559 15:06:23 โดย นายนดล สนธิทรัพย์ โทร. ]

 ยืนยัน 27/4/2559    อนุมัติ  27/4/2559

 g  1130-1330 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประเมิณผลของ สทอภ. [8 คน]
[23 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/5/2559 16:24:26 โดย กมลชนก เถื่อนสุริยะ โทร. 4051]

 ยืนยัน 11/5/2559    อนุมัติ  12/5/2559

 g  1330-1630 น. คณะทำงานเพื่อส่งเสริมรัฐวิสาหกิจฯ(025647000ต่อ71551จุฐารัตน์) [40 คน]
[23 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/5/2559 10:59:07 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 18/5/2559    อนุมัติ  18/5/2559

 g  1330-1530 น. การหารือนโยบายด้าน วทน. ร่วมกับคณะทหารจากฟิลิปปินส์ [15 คน]
[23 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/5/2559 17:05:21 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 19/5/2559    อนุมัติ  23/5/2559

  อ. 24 พฤษภาคม 2559

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสักการะ ร.4 ครั้ังที่ 1/2559 [25 คน]
[24 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/4/2559 13:37:54 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 19/4/2559    อนุมัติ  26/4/2559

 g  1000-1400 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559(3020) [30 คน]
[24 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/4/2559 15:12:11 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 27/4/2559    อนุมัติ  27/4/2559

 g  1400-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [15 คน]
[24 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 10/5/2559 10:22:43 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 10/5/2559    อนุมัติ  12/5/2559

 g  1400-1600 น. เตรียมการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. [20 คน]
[24 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 1/5/2559 13:41:00 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 2/5/2559    อนุมัติ  3/5/2559

  พ. 25 พฤษภาคม 2559

 g  0700-1300 น. การประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วย งานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 4/2559 (ท่าน รมว.วท. เป็น ประธาน) (สทน. เจ้าภาพ) (เลื่อน เวลาเร็วขึ้น) [80 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/5/2559 15:27:13 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 23/5/2559    อนุมัติ  24/5/2559

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง [3 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/5/2559 15:20:36 โดย น.ส.นันทพร พ่วงแม่กลอง โทร. 3839]

 ยืนยัน 23/5/2559    อนุมัติ  24/5/2559

 g  1000-1400 น. การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [25 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 10/5/2559 11:03:40 โดย วัชราภรณ์ แสงสว่าง โทร. 3942]

 ยืนยัน 10/5/2559    อนุมัติ  10/5/2559

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน (มว.) [10 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 27/4/2559 10:58:56 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 27/4/2559    อนุมัติ  27/4/2559

 g  1330-1500 น. การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ [12 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/5/2559 12:07:56 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 25/5/2559  

 g  1330-1700 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร มว. คุณขวัญชนก โทร 089-1664240 [15 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/5/2559 15:10:49 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 16/5/2559    อนุมัติ  17/5/2559

 g  1700-1900 น. เตรียมการจัดทำผลงาน 2 ปี (พ.ค.57- เม.ย.59) แผน 1 ปี 6 เดือน และ แผน 5 ปี (2560- 2564) รอง ปกท.(สมชาย) ประธาน [25 คน]
[25 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/5/2559 11:04:23 โดย จินตนา บุญเสนอ โทร. 523]

 ยืนยัน 24/5/2559    อนุมัติ  24/5/2559

  พฤ. 26 พฤษภาคม 2559

 g  0900-1400 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ ภศรช. [5 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/5/2559 13:56:18 โดย บังอรเอื้อมงคลชัย โทร. ]

 ยืนยัน 25/5/2559

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของ สป.วท. ครั้งที่ 2/2559 [18 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/5/2559 14:44:39 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 18/5/2559 อนุมัติ18/5/2559

 g  1000-1300 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6/2559 [20 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 4/5/2559 17:08:53 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 4/5/2559 อนุมัติ13/5/2559

 g  1030-1200 น. สัมภาษณ์ ท่านรมว.วท.(ปราโมทย์) [15 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 4/5/2559 16:29:29 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 4/5/2559 อนุมัติ4/5/2559

 g  1300-1630 น. ประชุมหารือสถิติสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ครั้งที่ 2/2559 [20 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/5/2559 9:59:09 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 16/5/2559 อนุมัติ16/5/2559

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. [35 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 16/5/2559 9:59:28 โดย ศราวุฒิ ทั่งนาค โทร. 3863]

 ยืนยัน 16/5/2559 อนุมัติ16/5/2559

 g  1600-2000 น. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559 [15 คน]
[26 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/5/2559 9:24:27 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

ยังไม่มีการยืนยัน

  ศ. 27 พฤษภาคม 2559

 g  0800-1200 น. คณะทำงานของ ดร.ณรงค์ฯ [10 คน]
[27 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/5/2559 13:50:38 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 24/5/2559    อนุมัติ  24/5/2559

 g  0930-1230 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ [40 คน]
[27 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 2/5/2559 15:48:27 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 2/5/2559    อนุมัติ  3/5/2559

 g  0930-1200 น. เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ [15 คน]
[27 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 13/5/2559 9:39:28 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 13/5/2559    อนุมัติ  13/5/2559

 g  1000-1300 น. พิธีลงนาม MOU(สวทช.แสงดาว) [60 คน]
[27 พฤษภาคม 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 28/4/2559 11:25:06 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 28/4/2559    อนุมัติ  10/5/2559

 g  1330-1630 น. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะโอนมารับราชการที่ สป.วท. [5 คน]
[27 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/5/2559 9:05:36 โดย น.ส.ปัทมาพร บุญหนุน โทร. 3752]

 ยืนยัน 16/5/2559    อนุมัติ  16/5/2559

  ส. 28 พฤษภาคม 2559
 
  อา. 29 พฤษภาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin