กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
22 มิถุนายน 2561 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 366 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561-24 มิถุนายน 2561
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 18 มิถุนายน 2561

 g  0800-1300 น. ประชุม กวทช [60 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 3/5/2561 18:19:17 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 4/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

 g  0800-1400 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ครั้งที่ 2/2561 . (คุณประไพศิริ 0867805998) [40 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/6/2561 12:36:31 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 21/6/2561    อนุมัติ  21/6/2561

 g  0800-1400 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ครั้งที่ 2/2561 . (คุณประไพศิริ 0867805998) [40 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/6/2561 12:36:27 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1200-1400 น. แถลงข่าว การปรับเปลี่ยนกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดย ปวีณ ควรแย้ม หน่วยงาน สบ. โทร. 3729 [50 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 18/6/2561 10:59:08 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 18/6/2561    อนุมัติ  18/6/2561

 g  1300-1630 น. ประชุมตรวจราชการ ศลช. [10 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 18/6/2561 8:43:18 โดย นันทกานต์ สัตยวงศ์ โทร. 3934]

 ยืนยัน 18/6/2561    อนุมัติ  18/6/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561/ ปวท. เป็นประธาน / อนุสรา (5013) [50 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/5/2561 17:12:04 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 23/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

 g  1630-1800 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ครั้งที่ 4/2561 (ปวท.เป็นประธาน) [30 คน]
[18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/5/2561 14:06:16 โดย พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู โทร. 4084]

 ยืนยัน 23/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

  อ. 19 มิถุนายน 2561

 g  0900-1700 น. การพิจารณาข้อเสนอโครงการการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นฐานเทคโนโลยี (Tech-based Startup) ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet) รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1) แก้ไข [15 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 4/6/2561 10:24:49 โดย พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู โทร. 4084]

 ยืนยัน 4/6/2561    อนุมัติ  4/6/2561

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 [15 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 12/6/2561 9:57:03 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 12/6/2561    อนุมัติ  15/6/2561

 g  0930-1200 น. หารือการจัดทำระบบบัญชีการเงิน [15 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องรับรอง 4A(15 คน) วันที่จอง 11/6/2561 14:10:31 โดย บังอรเอื้อมงคลชัย โทร. ]

 ยืนยัน 11/6/2561    อนุมัติ  12/6/2561

 g  1030-1200 น. ประชุมข้าราชการ สนย./บุญปวีย์ 3845 [43 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/6/2561 14:11:58 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 15/6/2561    อนุมัติ  15/6/2561

 g  1300-1600 น. ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561 [15 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 12/6/2561 9:59:18 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 13/6/2561    อนุมัติ  15/6/2561

 g  1400-1500 น. การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ [10 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องรับรอง 4A(15 คน) วันที่จอง 19/6/2561 8:53:02 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 19/6/2561  

 g  1500-1600 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสม ประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพราย บุคคลฯ ครั้งที่ 1/2561 โทร.3752 K.พรพิมล สบค. [20 คน]
[19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/5/2561 10:42:39 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 24/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

  พ. 20 มิถุนายน 2561

 g  0800-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 18/2561 (ท่าน รวท. เป็น ประธาน) (สสนก. เป็นเจ้าภาพ) [90 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 11/6/2561 9:00:29 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 18/6/2561    อนุมัติ  18/6/2561

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเคมีครั้งที่ 5/2561 [9 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 31/5/2561 17:25:00 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 4/6/2561    อนุมัติ  6/6/2561

 g  0930-1300 น. การประชุมเรื่องแนวทางการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมใน ระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย (ดวงกมล ศช. 0-2564-6700 ต่อ 3388) [30 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 16/5/2561 15:48:37 โดย ดวงกมล ประสิทธิ์นราพันธ์ โทร. -]

 ยืนยัน 28/5/2561    อนุมัติ  6/6/2561

 g  1330-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2561 (ชลดา 021176478) [40 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 22/5/2561 18:27:08 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 22/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด [5 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องรับรอง 4A(5 คน) วันที่จอง 18/6/2561 13:25:18 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 18/6/2561    อนุมัติ  19/6/2561

 g  1400-1630 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย วิทย์เสริมแกร่ง ครั้งที่ 4/61 /อิศรา 3857 [40 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/6/2561 15:17:17 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 13/6/2561    อนุมัติ  14/6/2561

 g  1530-1630 น. คณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผล สัมฤทธิ์สูง ของ สป.วท. ครั้งที่1/2561 [15 คน]
[20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/6/2561 17:26:28 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 19/6/2561    อนุมัติ  19/6/2561

  พฤ. 21 มิถุนายน 2561

 g  0900-1600 น. ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ [5 คน]
[21 มิถุนายน 2561 ห้องรับรอง 4A(5 คน) วันที่จอง 12/6/2561 9:24:52 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 12/6/2561    อนุมัติ  12/6/2561

 g  0930-1200 น. ประชุม คกก. พิจารณาจัดสรรทุน ก.พ. (โทร.3749 K.ประวีณา) [40 คน]
[21 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/5/2561 16:11:14 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 24/5/2561    อนุมัติ  24/5/2561

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการ สสวทท./ตุ้ย 6001 [20 คน]
[21 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/6/2561 10:49:15 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 12/6/2561    อนุมัติ  12/6/2561

 g  1400-1630 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 งบกลาง [50 คน]
[21 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 5/6/2561 10:03:04 โดย ภณิตา เกื้อกูลวงศ์ โทร. 3871]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1600-1830 น. ประชุมอนุกรรมการ วิทย์สร้างคน ครั้งที่่ 3/2561/ขวัญฤดี 3685 [40 คน]
[21 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 12/6/2561 15:01:25 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 12/6/2561    อนุมัติ  14/6/2561

  ศ. 22 มิถุนายน 2561

 g  0830-1300 น. คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561 [35 คน]
[22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/6/2561 10:52:13 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 8/6/2561 อนุมัติ12/6/2561

 g  0900-1630 น. ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ [5 คน]
[22 มิถุนายน 2561 ห้องรับรอง 4A(5 คน) วันที่จอง 12/6/2561 9:25:29 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 12/6/2561 อนุมัติ12/6/2561

 g  1330-1700 น. ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. (แสงดาว 0894585254) [25 คน]
[22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/6/2561 16:28:36 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 8/6/2561 อนุมัติ12/6/2561

 g  1500-1700 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นใน วท. [8 คน]
[22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/6/2561 10:30:11 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 21/6/2561

 g  1700-1900 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นใน วท. [8 คน]
[22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/5/2561 15:05:21 โดย น.ส. ศิริรัตน์ นีสันเทียะ โทร. -]

 ยืนยัน 25/5/2561 อนุมัติ12/6/2561

  ส. 23 มิถุนายน 2561
 
  อา. 24 มิถุนายน 2561

 g  1100-1500 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา/ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 081 4466086 ฉัตรชัย /(จนท.ห้องโสต วิชัย) [35 คน]
[24 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/6/2561 11:33:38 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 19/6/2561    อนุมัติ  19/6/2561

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin