กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
24 เมษายน 2561 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 116 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561-29 เมษายน 2561
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 23 เมษายน 2561

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช. [80 คน]
[23 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 5/10/2560 16:41:46 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 5/10/2560    อนุมัติ  20/3/2561

 g  0900-1200 น. คณะกรรมการพัฒนาและบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ หน่วยงาน อพ [35 คน]
[23 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/4/2561 7:21:12 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 17/4/2561    อนุมัติ  17/4/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 3/2561 [25 คน]
[23 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 28/3/2561 14:55:14 โดย กมลชนก เถื่อนสุริยะ โทร. 4085]

 ยืนยัน 28/3/2561    อนุมัติ  3/4/2561

 g  1500-1700 น. ประชุม กวทช. [20 คน]
[23 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 5/10/2560 16:41:58 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 5/10/2560    อนุมัติ  20/3/2561

 g  1630-1830 น. ประชุมบอร์ด สกน./บอล [15 คน]
[23 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/4/2561 14:36:38 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 17/4/2561    อนุมัติ  17/4/2561

  อ. 24 เมษายน 2561

 g  0900-1630 น. ประชุมผู้ประกอบการ/สกน. [10 คน]
[24 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 10/4/2561 7:20:20 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 10/4/2561 อนุมัติ10/4/2561

 g  0900-1200 น. ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน Thai tech EXPO 2018 / สส. (คุณโชติรักษ์ โทร.3952) [30 คน]
[24 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 23/4/2561 15:11:08 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 23/4/2561 อนุมัติ23/4/2561

 g  0930-1600 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาคใต้และ มจธ.) [25 คน]
[24 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 2/2/2561 16:17:59 โดย พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู โทร. 4084]

 ยืนยัน 2/2/2561 อนุมัติ20/3/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมตรวจราชการ ศวภ.5 [10 คน]
[24 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/4/2561 17:00:37 โดย นันทกานต์ สัตยวงศ์ โทร. 3934]

 ยืนยัน 10/4/2561 อนุมัติ17/4/2561

  พ. 25 เมษายน 2561

 g  0830-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 11/2561 (ท่าน รวท. เป็น ประธาน) - (พว.เจ้าภาพ) [90 คน]
[25 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/4/2561 13:59:40 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 23/4/2561    อนุมัติ  23/4/2561

 g  0900-1630 น. ประชุมผู้ประกอบการ/สกน. [10 คน]
[25 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 10/4/2561 7:22:47 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 10/4/2561    อนุมัติ  10/4/2561

 g  0900-1330 น. ประชุมสหกรณ์/3970 [20 คน]
[25 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 3/4/2561 10:24:33 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 3/4/2561    อนุมัติ  3/4/2561

 g  1230-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (แสงดาว 026448150 ต่อ 81811) [40 คน]
[25 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 12/2/2561 15:07:45 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 12/2/2561    อนุมัติ  20/3/2561

 g  1300-1700 น. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ผู้รประสานงาน คุณกุสา (พว.) โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71867 [40 คน]
[25 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/12/2560 14:00:33 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 28/12/2560    อนุมัติ  20/3/2561

  พฤ. 26 เมษายน 2561

 g  0900-1630 น. ประชุมผู้ประกอบการ /สกน. [10 คน]
[26 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/4/2561 15:26:29 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 17/4/2561    อนุมัติ  18/4/2561

 g  0900-1400 น. ประชุมหารือผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ [30 คน]
[26 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 2/4/2561 10:52:13 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 3/4/2561    อนุมัติ  4/4/2561

 g  0900-1200 น. ประชุม คกก.สกน. [20 คน]
[26 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/4/2561 15:27:11 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 17/4/2561    อนุมัติ  18/4/2561

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 2/2561 [45 คน]
[26 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 3/4/2561 10:45:54 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 3/4/2561    อนุมัติ  4/4/2561

  ศ. 27 เมษายน 2561

 g  0800-1200 น. การประชุุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Career for the Future Academy [30 คน]
[27 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/4/2561 17:42:33 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 18/4/2561    อนุมัติ  19/4/2561

 g  1100-1800 น. ประชุมสัมภาษณ์เยาวชน JSTP รุ่น ที่ 21/ สวทช.0818363345 ธันยพัต [5 คน]
[27 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 18/4/2561 16:24:16 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 18/4/2561    อนุมัติ  18/4/2561

  ส. 28 เมษายน 2561
 
  อา. 29 เมษายน 2561
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin