กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
20 กุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 78 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560-26 กุมภาพันธ์ 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 20 กุมภาพันธ์ 2560

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช. [50 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 14/12/2559 11:24:27 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 20/12/2559 อนุมัติ23/1/2560

 g  0900-1200 น. นางโดนิกา พอตตี (Ms.Donica Pottie) ออท.แคนนาดาประจำประเทศไทย กำหนดเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. [20 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 14/2/2560 15:54:25 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 14/2/2560 อนุมัติ14/2/2560

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล/ลักษณี 3860 [20 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/2/2560 10:08:13 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 8/2/2560 อนุมัติ9/2/2560

 g  1330-1630 น. ชี้แจงระบบการรับสมัครสอบแข่งขันออนไลน์ [10 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/2/2560 14:01:35 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 15/2/2560 อนุมัติ16/2/2560

 g  1400-1700 น. ประชุม กวทช [10 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 20/12/2559 11:03:54 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 20/12/2559 อนุมัติ23/1/2560

 g  1400-1600 น. การประชุมเตรียมการ สำหรับการจัดงาน ASEAN Next [40 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/2/2560 10:31:50 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 8/2/2560 อนุมัติ9/2/2560

  อ. 21 กุมภาพันธ์ 2560

 g  0930-1630 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 3/2560 [6 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/2/2560 9:33:20 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 17/2/2560    อนุมัติ  20/2/2560

 g  0930-1300 น. คณะอุนกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และ การจัดการสารเคมีอันตราย ครั้งที่ 2/2560 [15 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/2/2560 10:11:59 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 1/2/2560    อนุมัติ  6/2/2560

 g  1000-1330 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [40 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/2/2560 9:15:05 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 16/2/2560    อนุมัติ  16/2/2560

 g  1330-1630 น. การประชุมเตรียมการจัดงาน "รวมผลงานเทคโนโลยี วท." [50 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 23/1/2560 15:14:13 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 23/1/2560    อนุมัติ  23/1/2560

 g  1400-1600 น. เตรียมการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด วท. ครั้งที่ 4/2560 [20 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/2/2560 10:05:41 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1800-2000 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. /ขวัญ 089-9430958 [15 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/2/2560 15:05:11 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 16/2/2560    อนุมัติ  16/2/2560

  พ. 22 กุมภาพันธ์ 2560

 g  0800-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ครั้งที่ 4/2560 (ดร.อรรชกา สีบุญ เรือง รมว.วท. เป็นประธาน) (สทอภ. เจ้าภาพ) [80 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/2/2560 10:04:18 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 14/2/2560    อนุมัติ  15/2/2560

 g  0900-1200 น. ค.ต.ป.ประจำกระทรวง [10 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/1/2560 14:58:42 โดย สุรีย์ญา วัฒนธงชัย โทร. 319]

 ยืนยัน 30/1/2560    อนุมัติ  31/1/2560

 g  1000-1400 น. ตุ้ย สสวทท. จอง/6001 [25 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 16/2/2560 12:50:06 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 16/2/2560    อนุมัติ  16/2/2560

 g  1300-1600 น. เตรียมความพร้อมของการประชุม [10 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/2/2560 15:08:39 โดย นายดนัย ครุธาโรจน์ โทร. 1111]

 ยืนยัน 15/2/2560    อนุมัติ  15/2/2560

 g  1330-1600 น. ศลช./TomBkk [50 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 13/1/2560 18:13:25 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 13/1/2560    อนุมัติ  26/1/2560

 g  1500-1700 น. Mr. Glyn t. Devies (นายกลิน ที เดวิส) ออท.สหรัฐอเมริการประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. [20 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 10/2/2560 14:06:39 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 10/2/2560    อนุมัติ  10/2/2560

  พฤ. 23 กุมภาพันธ์ 2560

 g  0900-1330 น. ตัอนรับสื่อมวลชนติดตามท่านรองนายกฯ [10 คน]
[23 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/2/2560 10:41:00 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 16/2/2560    อนุมัติ  16/2/2560

 g  0900-1330 น. ตัอนรับสื่อมวลชนติดตามท่านรองนายกฯ [20 คน]
[23 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/2/2560 10:40:17 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 16/2/2560    อนุมัติ  16/2/2560

 g  0900-1600 น. จัดนิทรรศการตอนรับรองนายกฯ/ ปชส. คุณปราโมทย์ 3728 [50 คน]
[23 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 15/2/2560 17:00:11 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 15/2/2560    อนุมัติ  15/2/2560

  ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2560

 g  0800-1800 น. ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคาร1 [10 คน]
[24 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 20/2/2560 12:14:43 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 20/2/2560    อนุมัติ  20/2/2560

  ส. 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
  อา. 26 กุมภาพันธ์ 2560
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin