กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
21 สิงหาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 77 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2557-24 สิงหาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 18 สิงหาคม 2557

 g  0600-1630 น. วันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย [200 คน]
[18 สิงหาคม 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 28/7/2557 11:26:14 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 28/7/2557    อนุมัติ  28/7/2557

 g  0830-1630 น. VDO สป.-สซ. [15 คน]
[18 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/8/2557 10:18:26 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/8/2557    อนุมัติ  18/8/2557

 g  1300-1530 น. ประชุมประเมินผลงานผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ ครั้งที่ 4/2557 [8 คน]
[18 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 1/8/2557 14:19:43 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 1/8/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  1300-1630 น. Green GDP [50 คน]
[18 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/8/2557 10:27:59 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 1/8/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  1500-1630 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง [10 คน]
[18 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 5/8/2557 15:10:22 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 5/8/2557    อนุมัติ  6/8/2557

  อ. 19 สิงหาคม 2557

 g  0930-1200 น. ประชุมหารือการจัดทำเว็บไซต์ สภาวิชาชีพฯ [8 คน]
[19 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 31/7/2557 16:07:55 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 31/7/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  0930-1230 น. การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุ วท. ประจำปี 2557 [50 คน]
[19 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/8/2557 15:37:50 โดย นางสาวชลิศา ทรัพย์พร โทร. -]

 ยืนยัน 13/8/2557    อนุมัติ  14/8/2557

 g  1330-1600 น. การประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ (ฐมาภรณ์ โทร. 3897) [5 คน]
[19 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 13/8/2557 16:05:55 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 13/8/2557    อนุมัติ  14/8/2557

  พ. 20 สิงหาคม 2557

 g  0900-1230 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ [40 คน]
[20 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 23/7/2557 15:00:17 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 23/7/2557    อนุมัติ  30/7/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาและติดตามการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยด้านตัวชี้วัดและผลิตภัณฑ์มวลรวม สีเขียว (GREEN GDP) ครั้งที่ 3/2557 [40 คน]
[20 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 30/5/2557 11:11:15 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 30/5/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  1300-1700 น. ทดสอบVDO [15 คน]
[20 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/8/2557 14:32:51 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/8/2557    อนุมัติ  18/8/2557

  พฤ. 21 สิงหาคม 2557

 g  0900-1200 น. ทดสอบ VDO [10 คน]
[21 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/8/2557 13:45:22 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 20/8/2557 อนุมัติ20/8/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน มว. [20 คน]
[21 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/7/2557 15:02:46 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 10/7/2557 อนุมัติ25/7/2557

 g  1300-1600 น. การประชุมพิจารณาแนวทางกลางสำหรับการคำนวนหามูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัยฯ(ท่าน รอง ปกท(สมชาย) เป็นประธาน)นายไกรฤกษ์ โทร.3851 [30 คน]
[21 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/8/2557 15:27:13 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 19/8/2557 อนุมัติ19/8/2557

 g  1500-1700 น. ประชุม คกก. พิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 [20 คน]
[21 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 18/8/2557 13:37:39 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 18/8/2557 อนุมัติ18/8/2557

  ศ. 22 สิงหาคม 2557

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบ คุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ครั้งที่ 5/2557 [20 คน]
[22 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/7/2557 13:03:19 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 21/7/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  1000-1200 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย ภายใต้โครงการ STEP(บุญจิรา3910 สม.) [15 คน]
[22 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/8/2557 10:18:23 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 18/8/2557    อนุมัติ  18/8/2557

 g  1400-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. [25 คน]
[22 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/8/2557 9:48:06 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 18/8/2557    อนุมัติ  18/8/2557

  ส. 23 สิงหาคม 2557
 
  อา. 24 สิงหาคม 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin