กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
29 กันยายน 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 102 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559-2 ตุลาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 26 กันยายน 2559

 g  0830-1630 น. งานเษียณอายุราชการ [250 คน]
[26 กันยายน 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 12/9/2559 10:43:58 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 12/9/2559    อนุมัติ  12/9/2559

 g  0900-1100 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. (น.ส.ประทุม ป้อมงาม หน่วยงาน อพ. โทร. 025779999 ต่อ 1854) [20 คน]
[26 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/9/2559 11:19:04 โดย นายกวี วชิราพัศ โทร. 3735]

 ยืนยัน 16/9/2559    อนุมัติ  16/9/2559

 g  0930-1200 น. จัดเตรียมห้องประชุม [10 คน]
[26 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/9/2559 10:43:09 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 20/9/2559    อนุมัติ  20/9/2559

 g  1000-1330 น. คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 9/2559(3010) [30 คน]
[26 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 19/9/2559 9:51:28 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 19/9/2559    อนุมัติ  19/9/2559

 g  1330-1700 น. การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ( ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็น ประธาน)ศิขณัฐก์ โทร 3854 [65 คน]
[26 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/9/2559 10:22:06 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 20/9/2559    อนุมัติ  20/9/2559

  อ. 27 กันยายน 2559

 g  0900-1300 น. การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 [50 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 26/8/2559 15:43:18 โดย มัชฌิมา นันทรัตน์ โทร. 023333958]

 ยืนยัน 26/8/2559    อนุมัติ  26/8/2559

 g  1000-1200 น. ประชุมตรวจการจ้าง มว. [12 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/9/2559 10:00:18 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 2/9/2559    อนุมัติ  2/9/2559

 g  1000-1215 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุน รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ สป.วท. ครั้งที่ 3/2559 [20 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/9/2559 9:02:11 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 19/9/2559    อนุมัติ  19/9/2559

 g  1000-1300 น. คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี [15 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/9/2559 16:39:30 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 17/9/2559    อนุมัติ  19/9/2559

 g  1600-1800 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ(รอ สัมภาษณ์) [4 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/9/2559 10:00:22 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 2/9/2559    อนุมัติ  2/9/2559

 g  1600-1800 น. ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2/2559 [6 คน]
[27 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/9/2559 9:59:27 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 2/9/2559    อนุมัติ  2/9/2559

  พ. 28 กันยายน 2559

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ ของ สป.วท. [15 คน]
[28 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/9/2559 11:13:40 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 13/9/2559    อนุมัติ  13/9/2559

 g  0930-1230 น. ประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ [7 คน]
[28 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 8/9/2559 16:09:14 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 8/9/2559    อนุมัติ  9/9/2559

 g  1330-1600 น. การประชุมมอบหมายภารกิจในการร่วมดำเนินการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาว รีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 1 ตุลาคม 2559) [40 คน]
[28 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/9/2559 11:12:06 โดย สุรางค์ สมพงษ์ โทร. ]

 ยืนยัน 20/9/2559    อนุมัติ  20/9/2559

 g  1700-1900 น. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 12/2559 [20 คน]
[28 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 14/9/2559 18:58:06 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 14/9/2559    อนุมัติ  15/9/2559

  พฤ. 29 กันยายน 2559

 g  0900-1400 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ ทางด้าน ว และ ท ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง [30 คน]
[29 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/9/2559 10:55:09 โดย ธนะชัย พละการมย์ โทร. ]

 ยืนยัน 20/9/2559 อนุมัติ20/9/2559

 g  0930-1230 น. คณะทำงาน OTOP [15 คน]
[29 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 28/9/2559 7:07:25 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 28/9/2559 อนุมัติ28/9/2559

 g  1400-1600 น. ประชุม TOR สสวทท [13 คน]
[29 กันยายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/9/2559 14:12:34 โดย ชนยา พูลภักตร์ โทร. 6001]

 ยืนยัน 19/9/2559 อนุมัติ20/9/2559

  ศ. 30 กันยายน 2559
 
  ส. 1 ตุลาคม 2559
 
  อา. 2 ตุลาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin