กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
11 ธันวาคม 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 151 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2560-17 ธันวาคม 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 11 ธันวาคม 2560
 
  อ. 12 ธันวาคม 2560

 g  0900-1200 น. เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ [30 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/11/2560 11:18:09 โดย วสุชา ทัศนียพันธุ์ โทร. 3903]

 ยืนยัน 7/11/2560    อนุมัติ  10/11/2560

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ฯ (Co-Working space) เพื่อเตรียม ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [10 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/12/2560 16:37:07 โดย พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู โทร. 4084]

 ยืนยัน 7/12/2560    อนุมัติ  8/12/2560

 g  1000-1230 น. ประชุมคณะทำงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2560 [45 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 23/11/2560 9:37:14 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 23/11/2560    อนุมัติ  23/11/2560

 g  1230-1700 น. คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 4/2560 [35 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 26/9/2560 14:05:28 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 26/9/2560    อนุมัติ  19/10/2560

 g  1330-1630 น. ประชุม คกก. วินัย/ปส. [7 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 8/12/2560 15:30:14 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 8/12/2560    อนุมัติ  8/12/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 2/2560 [45 คน]
[12 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/11/2560 10:01:34 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 8/11/2560    อนุมัติ  10/11/2560

  พ. 13 ธันวาคม 2560

 g  1330-1600 น. ประชุมหารือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 [10 คน]
[13 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/12/2560 14:08:03 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1400-1630 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สป.วท. ครั้งที่ 1/2560 [30 คน]
[13 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 1/12/2560 10:27:55 โดย ภณิตา เกื้อกูลวงศ์ โทร. 3871]

 ยืนยัน 4/12/2560    อนุมัติ  4/12/2560

  พฤ. 14 ธันวาคม 2560

 g  0830-1300 น. ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาและติดตามการดำเนินงานของชุดโครงการ Trolley Bus ครั้งที่ 1/2560 (ปฐมาภรณ์ โทร 6451) [35 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/11/2560 10:03:54 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 21/11/2560    อนุมัติ  30/11/2560

 g  0900-1630 น. แถลงข่าวเตรียมการ MOU/ สทน. 0890954390 ปวีณา [50 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 24/11/2560 10:22:58 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 24/11/2560  

 g  0930-1300 น. ประชุมแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561 [35 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/12/2560 10:49:20 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/12/2560    อนุมัติ  6/12/2560

 g  0930-1330 น. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรม ครั้งที่ 1/60 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [12 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 4/12/2560 13:47:45 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 4/12/2560    อนุมัติ  4/12/2560

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะกรรมการรับรองกิจการที่รัฐ ต้องการสนับสนุนและกิจการที่ประกอบ อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งใช้เทคโนโลยี หลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้ บริการ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๐ (ผู้จองให้ห้อง ประชุมคือ น.ส.ยุภา กองวัสกุลณี เบอร์ ติดต่อ 025647000 ต่อ 1342) [25 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 6/12/2560 16:53:34 โดย เบญจรัตน์ มณีรัตน์ โทร. 02 644 8150 ต่อ 514]

 ยืนยัน 6/12/2560    อนุมัติ  7/12/2560

 g  1330-1630 น. ประชุม สกน./ก๊อบ [10 คน]
[14 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 8/12/2560 16:51:47 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 8/12/2560    อนุมัติ  8/12/2560

  ศ. 15 ธันวาคม 2560

 g  0800-1300 น. ประะชุมหารือกรอบการทำงานของคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงาน) (ปฐมาภ รณ์ โทร 021176451) [35 คน]
[15 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/11/2560 17:43:36 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  0900-1630 น. ประชุม คกก. วินัย/ปส. [15 คน]
[15 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 8/12/2560 10:22:57 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 8/12/2560  

 g  0900-1700 น. ประชุม คกก. พิจารณาผลประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่ 5 มหาวิทยาลัย [15 คน]
[15 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/11/2560 9:27:37 โดย สิริพร สร้อยภู่ระย้า โทร. 4052]

 ยืนยัน 24/11/2560    อนุมัติ  30/11/2560

 g  0900-1630 น. แถลงข่าวและ พิธีลงนาม MOU การวางแผน พัฒนาและบริหารพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ขึ้นเป็นฐานที่ตั้ง สำคัญของ EECi ระหว่าง สวทช. กับ บริษัท ปตท. จำกัด /พิธีเปิด 13.00) คุณหนึ่ง 065-5054622 [50 คน]
[15 ธันวาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 14/11/2560 11:03:44 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 14/11/2560    อนุมัติ  30/11/2560

 g  1300-1630 น. คณะอนุกรรมการประเมินผล ผอพ. [6 คน]
[15 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 14/11/2560 10:05:28 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 7/12/2560    อนุมัติ  8/12/2560

  ส. 16 ธันวาคม 2560
 
  อา. 17 ธันวาคม 2560

 g  1100-1500 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความ ตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย/ นจวท. 081-4466086 ฉัตรชัย เครือเสนา [20 คน]
[17 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/12/2560 16:38:46 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/12/2560    อนุมัติ  6/12/2560

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin