กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
4 พฤษภาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 74 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2559-8 พฤษภาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 2 พฤษภาคม 2559

 g  0730-0900 น. รมว.วท.พบทูต สม. [15 คน]
[2 พฤษภาคม 2559 ห้องรับรอง ชั้น 4 วันที่จอง 29/4/2559 18:44:09 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 29/4/2559    อนุมัติ  29/4/2559

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สามัญ ใน สป. และ สร. ครั้งที่ 1/2559 [18 คน]
[2 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/4/2559 15:33:40 โดย น.ส. ศิริรัตน์ นีสันเทียะ โทร. -]

 ยืนยัน 19/4/2559    อนุมัติ  19/4/2559

 g  1330-1600 น. ประชุมซักซ่อมหนีไฟของอาคาร สป.วท. [50 คน]
[2 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/4/2559 15:26:50 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 18/4/2559    อนุมัติ  19/4/2559

  อ. 3 พฤษภาคม 2559

 g  1330-1630 น. ประชุม system audit -Self Declaration ภาษี300% (นาง รัชฎา ทับทึก ( โอ๋ )) โทร.025647000 ต่อ 1328 [40 คน]
[3 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/4/2559 8:56:27 โดย นายนดล สนธิทรัพย์ โทร. ]

 ยืนยัน 8/4/2559    อนุมัติ  19/4/2559

 g  1330-1730 น. ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ( ท่าน รมว.วท. เป็น ประธาน) ลักษณี โทร.3860 [25 คน]
[3 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 5/4/2559 11:37:28 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 5/4/2559    อนุมัติ  19/4/2559

 g  1700-2000 น. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท ครั้ง 6/2559 [20 คน]
[3 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/4/2559 8:39:58 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 29/4/2559    อนุมัติ  29/4/2559

  พ. 4 พฤษภาคม 2559

 g  0700-1200 น. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [60 คน]
[4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 1/5/2559 13:35:05 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 1/5/2559 อนุมัติ2/5/2559

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงงานธุรการ ระดับอาวุโส [10 คน]
[4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/4/2559 15:10:42 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 11/4/2559 อนุมัติ19/4/2559

 g  1400-1600 น. ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อย กลุ่ม 3 [4 คน]
[4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 4/5/2559 11:23:32 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 4/5/2559 อนุมัติ4/5/2559

 g  1400-1630 น. การประชุมพิจารณา MOU (บุญจิรา โทร. 3910) [15 คน]
[4 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/4/2559 15:41:18 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 20/4/2559 อนุมัติ21/4/2559

  พฤ. 5 พฤษภาคม 2559
 
  ศ. 6 พฤษภาคม 2559
 
  ส. 7 พฤษภาคม 2559
 
  อา. 8 พฤษภาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin