กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
5 สิงหาคม 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 100 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558-9 สิงหาคม 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 3 สิงหาคม 2558

 g  1000-1400 น. ประชุมหารือ เรื่อง Most One Stop Service [20 คน]
[3 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม 4 A วันที่จอง 27/7/2558 8:35:58 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 27/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1300-1600 น. ประชุม ADPC ( ภูริทัต โทร. 3907) [6 คน]
[3 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 3/8/2558 8:45:45 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 3/8/2558    อนุมัติ  3/8/2558

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการโครงการรากฟันเทียมฯ(สส.3952โช) [35 คน]
[3 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/6/2558 11:34:25 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/6/2558    อนุมัติ  22/6/2558

  อ. 4 สิงหาคม 2558

 g  0930-1330 น. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีฯ ครั้งที่ 2/2558 [35 คน]
[4 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 26/6/2558 11:14:38 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 26/6/2558    อนุมัติ  23/7/2558

 g  1000-1200 น. ประชุมกลุ่ม กพร. [5 คน]
[4 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 4/8/2558 7:53:51 โดย นายอลงกต ภูริเวทย์ โทร. -]

 ยืนยัน 4/8/2558    อนุมัติ  4/8/2558

 g  1000-1200 น. การประชุมหารือ CAS [10 คน]
[4 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 3/8/2558 10:36:12 โดย บุญจิรา หยุ่มไธสง โทร. 334]

 ยืนยัน 3/8/2558    อนุมัติ  3/8/2558

 g  1400-1600 น. เตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 11/2558 [80 คน]
[4 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/6/2558 15:24:34 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 3/8/2558    อนุมัติ  3/8/2558

  พ. 5 สิงหาคม 2558

 g  0700-1200 น. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives) ครั้งที่ 11/2558 (ท่าน รมว.วท. เป็น ประธาน) [80 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/6/2558 15:21:46 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 3/8/2558 อนุมัติ3/8/2558

 g  0930-1200 น. ประชุมเตรียมการคณะทำงาน Site Visit [20 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/7/2558 13:56:34 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 3/8/2558 อนุมัติ3/8/2558

 g  1000-1500 น. แถลงข่าว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพ.0894995531กอบ) [60 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 27/7/2558 16:00:25 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 27/7/2558 อนุมัติ27/7/2558

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2558 [20 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/7/2558 16:07:34 โดย กมลชนก เถื่อนสุริยะ โทร. 4051]

 ยืนยัน 15/7/2558 อนุมัติ28/7/2558

 g  1330-1600 น. ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารจัดการน้ำและกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โดย ณัฐชยา ทองเก๋ง หน่วยงาน สถาบันวิจัยวอทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0 2577 9380 [30 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 3/8/2558 13:59:23 โดย นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่าง โทร. 023333704]

 ยืนยัน 3/8/2558 อนุมัติ3/8/2558

 g  1500-1800 น. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (รมว.วท. เป็นประธาน) [40 คน]
[5 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 31/7/2558 9:44:35 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 31/7/2558 อนุมัติ3/8/2558

  พฤ. 6 สิงหาคม 2558

 g  0700-1700 น. โซว์ผลงาน(สอว.4051มิกซ์) [50 คน]
[6 สิงหาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 10/7/2558 13:07:48 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  0900-1200 น. ประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการ [40 คน]
[6 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 26/5/2558 17:20:11 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 26/5/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1200-1430 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ครั้งที่ 3 (กัลยา โทร. 3908) [25 คน]
[6 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 20/7/2558 10:42:47 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 20/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1330-1630 น. คณะทำงานจำทำแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [20 คน]
[6 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 10/7/2558 9:45:35 โดย นายชาคริช สุขสมสิน โทร. 3839]

 ยืนยัน 21/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1400-1630 น. ประชุมหารือการพัฒนาด้าน วท. และแนวทางการเปิด สนง.ที่ปรึกษาด้าน วท. ณ กรุงปักกิ่ง รวม กับ 7 กระทรวง (เศรษฐพันธ์ โทร. 3909) [25 คน]
[6 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/7/2558 10:03:27 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 6/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

  ศ. 7 สิงหาคม 2558

 g  0700-1700 น. โซว์ผลงาน(สอว.4051มิกซ์) [50 คน]
[7 สิงหาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 10/7/2558 13:08:49 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3/2558 [45 คน]
[7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 30/6/2558 15:23:18 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 30/6/2558    อนุมัติ  10/7/2558

 g  1000-1200 น. ประชุมมอบหมายภารกิจการจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" [80 คน]
[7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/7/2558 15:22:27 โดย สุรางค์ สมพงษ์ โทร. ]

 ยืนยัน 8/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1400-1800 น. คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ครั้ง ที่ 1/2558 [45 คน]
[7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 25/6/2558 15:31:30 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 25/6/2558    อนุมัติ  28/7/2558

 g  1400-1630 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ [40 คน]
[7 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 27/7/2558 10:15:42 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 27/7/2558    อนุมัติ  28/7/2558

  ส. 8 สิงหาคม 2558
 
  อา. 9 สิงหาคม 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin