กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
23 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 51 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557-23 พฤศจิกายน 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 17 พฤศจิกายน 2557

 g  0800-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [70 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 25/12/2556 11:26:24 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  4/11/2557

 g  0930-1200 น. กำหนดราคากลางการปรับปรุงห้อง 207-208 อาคาร สวทช. [4 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/11/2557 9:15:46 โดย นายณัฐวุฒิ เทียมแสน โทร. -]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  0930-1200 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศฯ ของ วท. [30 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/11/2557 8:57:56 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1000-1400 น. คณะทำงานด้านกีฟ้า วท. ครั้งที่ 1/2557 [30 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/11/2557 8:59:26 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1330-1700 น. ประชุมติดตามเร่งรัดการตรวจราชการ [30 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/11/2557 10:40:12 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 7/11/2557    อนุมัติ  10/11/2557

 g  1400-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 [30 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/12/2556 11:26:39 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  4/11/2557

 g  1500-1630 น. การประชุมหารือ เรื่อง ความร่วมมือด้าน Climate Change (บุญจิรา โทร. 3910) [10 คน]
[17 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 5/11/2557 16:10:10 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 5/11/2557    อนุมัติ  7/11/2557

  อ. 18 พฤศจิกายน 2557

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 14 ครั้งที่ 11/2557 [20 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 29/10/2557 11:09:34 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 29/10/2557    อนุมัติ  30/10/2557

 g  0900-1200 น. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สทน. [15 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/11/2557 9:47:13 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 12/11/2557    อนุมัติ  12/11/2557

 g  0930-1200 น. คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี [20 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/10/2557 11:11:55 โดย อนงค์ คำไทรแก้ว โทร. 3772]

 ยืนยัน 29/10/2557    อนุมัติ  4/11/2557

 g  1030-1330 น. ประชุมเตรียมการ รมต.ไทย-ลาว เจ้าของ สวามิตรี T.3905 [30 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 14/11/2557 9:34:59 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 14/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช ครั้งที่ 1/2558 [8 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 30/10/2557 13:52:09 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 30/10/2557    อนุมัติ  30/10/2557

 g  1300-1700 น. ประชุมโครงการจัดทำ Innovation Road Map ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ [20 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/10/2557 18:35:20 โดย ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ โทร. 3942]

 ยืนยัน 24/10/2557    อนุมัติ  4/11/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะอนุยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๗ [20 คน]
[18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/11/2557 11:17:45 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

  พ. 19 พฤศจิกายน 2557

 g  0930-1330 น. การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [19 คน]
[19 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 5/11/2557 12:45:29 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 5/11/2557    อนุมัติ  7/11/2557

 g  0930-1300 น. การประผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด วท. [120 คน]
[19 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/11/2557 11:33:03 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1330-1630 น. สำรอง เสมอภาคหญิงชาย [30 คน]
[19 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/11/2557 15:26:01 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 18/11/2557    อนุมัติ  19/11/2557

 g  1330-1630 น. แถลงข่าว กรมการข้าวคว้ารางวัลใช้รังสีพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก IAEA และ FAO (ปส.025967600ต่อ1142) [60 คน]
[19 พฤศจิกายน 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 7/11/2557 11:43:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 7/11/2557    อนุมัติ  7/11/2557

 g  1430-1700 น. ประชุมหารือทีมงาน รมว.วท.(ดร.ดำริ) [10 คน]
[19 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 12/11/2557 12:54:19 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 12/11/2557    อนุมัติ  12/11/2557

  พฤ. 20 พฤศจิกายน 2557

 g  1330-1600 น. ประชุม อ.ก.พ.วท. ครั้งที่ 2/2557 [15 คน]
[20 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/10/2557 15:09:23 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 17/10/2557    อนุมัติ  5/11/2557

 g  1400-1600 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557 [40 คน]
[20 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/11/2557 14:40:50 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 14/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

  ศ. 21 พฤศจิกายน 2557

 g  0900-1330 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร [40 คน]
[21 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 21/11/2557 8:12:00 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

 g  1000-1400 น. ประชุมเรื่องแนวทางการทำงาน สร. (ท่านรมว.วท. เป็นประธาน) [30 คน]
[21 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 4/11/2557 8:45:05 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 4/11/2557    อนุมัติ  4/11/2557

 g  1300-1430 น. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สบ. [10 คน]
[21 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/11/2557 12:43:41 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

 g  1300-1600 น. หารือร่วมกับwestern digital (ท่านรมว.วท.เป็นประธาน) [20 คน]
[21 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 20/11/2557 19:26:57 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 20/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

 g  1430-1600 น. หารือการประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนทุนรัฐบาลฯ (ท่าน ทปษ.วท. เป็นประธาน)ลักษณี โทร.3849 [6 คน]
[21 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/11/2557 14:33:39 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 17/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

  ส. 22 พฤศจิกายน 2557

 g  0830-1700 น. ประชุมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [30 คน]
[22 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/11/2557 14:08:09 โดย นายคชพล ปานคล้าย โทร. 026446000 ต่อ 203]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

  อา. 23 พฤศจิกายน 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin