กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
6 มีนาคม 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 71 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558-8 มีนาคม 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 2 มีนาคม 2558

 g  0900-1300 น. การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาเคมี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [15 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 20/2/2558 16:18:58 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 20/2/2558    อนุมัติ  23/2/2558

 g  0900-1200 น. ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคโนธานี [15 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/1/2558 15:13:15 โดย อนงค์ คำไทรแก้ว โทร. 3772]

 ยืนยัน 30/1/2558    อนุมัติ  5/2/2558

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต.นักวิเคราะห์ฯ /นักจัดการ งานทั่วไป (สอว.) [5 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/2/2558 11:03:20 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 16/2/2558    อนุมัติ  20/2/2558

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต.นักวิเคราะห์ฯ (สน.) [6 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/2/2558 11:04:01 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 16/2/2558    อนุมัติ  18/2/2558

 g  1300-1500 น. ซักซ้อมการทำงานของ จนท.เทคโนธานี [10 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/3/2558 10:11:17 โดย อนงค์ คำไทรแก้ว โทร. 3772]

 ยืนยัน 2/3/2558    อนุมัติ  2/3/2558

 g  1330-1600 น. การหารือหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบ วิชาชีพควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย [10 คน]
[2 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/2/2558 15:28:50 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 27/2/2558    อนุมัติ  27/2/2558

  อ. 3 มีนาคม 2558

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพควบคุมสาขาสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [15 คน]
[3 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 19/2/2558 12:34:02 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 19/2/2558    อนุมัติ  20/2/2558

 g  1400-1700 น. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ครั้งที่ 1/2558 [15 คน]
[3 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/2/2558 14:07:23 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 17/2/2558    อนุมัติ  20/2/2558

  พ. 4 มีนาคม 2558
 
  พฤ. 5 มีนาคม 2558

 g  0830-1400 น. การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executives 2) (ท่าน รมว.วท. เป็น ประธาน) [50 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/2/2558 15:09:43 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 16/2/2558    อนุมัติ  20/2/2558

 g  0930-1200 น. ประชุม สห. [20 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 3/3/2558 9:40:55 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 3/3/2558    อนุมัติ  3/3/2558

 g  1100-1430 น. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2558 [15 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 18/2/2558 13:57:06 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 18/2/2558    อนุมัติ  20/2/2558

 g  1300-1630 น. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต [13 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 3/3/2558 9:49:14 โดย ชนยา พูลภักตร์ โทร. 6001]

 ยืนยัน 3/3/2558    อนุมัติ  3/3/2558

 g  1300-1630 น. การประชุมหารือระหว่าง วท. และ สคร. ในการจัดทำแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [15 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 3/3/2558 15:42:47 โดย ศศิดารา พูภักดี โทร. 3870]

 ยืนยัน 3/3/2558    อนุมัติ  3/3/2558

 g  1400-1800 น. หารือแนวทางในการจัดทำแผนข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่ง ออก (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [40 คน]
[5 มีนาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/2/2558 10:38:48 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 20/2/2558    อนุมัติ  23/2/2558

  ศ. 6 มีนาคม 2558

 g  0900-1630 น. แถลงข่าว(สวทช.025646900ต่อ2327สิทธิชัย) [60 คน]
[6 มีนาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 14/1/2558 10:34:53 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 14/1/2558 อนุมัติ14/1/2558

  ส. 7 มีนาคม 2558
 
  อา. 8 มีนาคม 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin