กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
2 ตุลาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 64 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557-5 ตุลาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 29 กันยายน 2557

 g  0900-1200 น. ประชุม เรื่อง e-health [60 คน]
[29 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/9/2557 9:31:23 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 24/9/2557    อนุมัติ  25/9/2557

 g  1300-1630 น. ประชุม เรื่อง e-health [60 คน]
[29 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/9/2557 9:19:13 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 24/9/2557    อนุมัติ  26/9/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร มว. [40 คน]
[29 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 5/9/2557 18:21:09 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 5/9/2557    อนุมัติ  8/9/2557

  อ. 30 กันยายน 2557

 g  0900-1200 น. การประชุมหารือ APASTI 2015-2020 (ฐมาภรณ์ โทร. 3897) [20 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/9/2557 15:16:54 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 23/9/2557    อนุมัติ  23/9/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. [25 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 26/9/2557 14:37:16 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 26/9/2557    อนุมัติ  29/9/2557

 g  1000-1200 น. สัมภาษณ์จ้างเหมาเอกชนดำเนินการฯ ปี 2558 [6 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 30/9/2557 9:54:15 โดย อนงค์ คำไทรแก้ว โทร. 3772]

 ยืนยัน 30/9/2557    อนุมัติ  30/9/2557

 g  1000-1300 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/57 [25 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/9/2557 16:26:03 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 8/9/2557    อนุมัติ  16/9/2557

 g  1200-1630 น. คณะทำงานด้านเทคนิคฯสทน.(สทน.02-4019889ต่อ5932เก่) [15 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 23/9/2557 15:45:02 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 23/9/2557    อนุมัติ  23/9/2557

 g  1330-1600 น. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/57 [20 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/9/2557 16:27:25 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 8/9/2557    อนุมัติ  16/9/2557

 g  1330-1630 น. เตรียมการจัดงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [30 คน]
[30 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 30/9/2557 8:08:51 โดย นางสาวชลิศา ทรัพย์พร โทร. -]

 ยืนยัน 30/9/2557    อนุมัติ  30/9/2557

  พ. 1 ตุลาคม 2557

 g  1000-1200 น. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ [5 คน]
[1 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/9/2557 13:33:55 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 23/9/2557    อนุมัติ  23/9/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมหารือสว่นงาน ศท.สน.สส.ปชส.(ท่านรองปกท.สมชายเป็นประธาน) [20 คน]
[1 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/9/2557 14:24:25 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 30/9/2557    อนุมัติ  30/9/2557

 g  1600-1700 น. การประชุมหารือโครงการ TYSP (บุญจิรา โทร. 3910) [5 คน]
[1 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 29/9/2557 10:01:52 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 29/9/2557    อนุมัติ  29/9/2557

  พฤ. 2 ตุลาคม 2557

 g  0800-1000 น. ประชุมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี (รมว.เป็นประธาน) [25 คน]
[2 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/10/2557 18:00:53 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 1/10/2557 อนุมัติ2/10/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมปรึษาหารือแนวทางการจัดทำ Project based สค.สบ [20 คน]
[2 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 1/10/2557 14:34:48 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 1/10/2557 อนุมัติ1/10/2557

 g  1000-1200 น. การปฐมนิเทศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ ศวภ. ประจำปี 2558 [10 คน]
[2 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/9/2557 10:55:07 โดย สรรณพ นาควานิช โทร. 3954]

 ยืนยัน 30/9/2557 อนุมัติ30/9/2557

  ศ. 3 ตุลาคม 2557

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบ คุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ครั้งที่ 6/2557 [20 คน]
[3 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 22/8/2557 12:08:28 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 22/8/2557    อนุมัติ  16/9/2557

 g  1300-1530 น. การประชุมปรึกษาหารือร่วมการจัดทำ PBM ของ กก. [6 คน]
[3 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/10/2557 15:44:03 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 2/10/2557  

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. [40 คน]
[3 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 24/9/2557 12:52:45 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 24/9/2557    อนุมัติ  25/9/2557

 g  1330-1630 น. คณะทำงานกลุ่มที่ 2 วิจัยด้านสังคมฯ(วว.025779379-80ปริยาดา) [20 คน]
[3 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/9/2557 14:34:12 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 30/9/2557    อนุมัติ  30/9/2557

  ส. 4 ตุลาคม 2557
 
  อา. 5 ตุลาคม 2557

 g  1000-1630 น. การประคณะกรรมการบริหารและกรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย(0814466086ฉัตรชัย) [40 คน]
[5 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 15/9/2557 14:42:50 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/9/2557    อนุมัติ  15/9/2557

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin