กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 55 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557-30 พฤศจิกายน 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 24 พฤศจิกายน 2557

 g  0830-1800 น. รับรองผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย [10 คน]
[24 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/11/2557 13:27:35 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

 g  1300-1700 น. การจัดทำงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ท่าน รอง ปกท (สมชาย) เป็นประธาน) ปฏิญญา โทร.3856 [60 คน]
[24 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/11/2557 13:17:25 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 19/11/2557    อนุมัติ  19/11/2557

 g  1300-1630 น. การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย (กมลรัตน์ โทร. 3905) [25 คน]
[24 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 14/11/2557 8:09:07 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 14/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1700-1900 น. การปฏิรูป วทน. ในโครงการการจัดแสดงและเผย แพร่ผลงานวิจัย และพัฒนา ครั้งที่ 2/2557 (ศ.ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย เป็นประธาน) [20 คน]
[24 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/11/2557 16:14:16 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  24/11/2557

  อ. 25 พฤศจิกายน 2557

 g  0900-1200 น. ประชาสัมพันธ์ วท. [8 คน]
[25 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/11/2557 12:52:25 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมปรึกษาหารือการปรับโครงสร้าง สป.วท. [70 คน]
[25 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 11/11/2557 15:21:44 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 11/11/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. ครั้งที่ 11/2557 [15 คน]
[25 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 8/9/2557 11:22:25 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 8/9/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1300-1630 น. แถลงข่าว คุยกัน ฉันวิทย์ [60 คน]
[25 พฤศจิกายน 2557 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 21/11/2557 10:20:45 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 21/11/2557    อนุมัติ  21/11/2557

  พ. 26 พฤศจิกายน 2557

 g  0930-1200 น. การประชุมมอบหมายภารกิจงาน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ [10 คน]
[26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/11/2557 12:19:09 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 25/11/2557 อนุมัติ25/11/2557

 g  0930-1330 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 [9 คน]
[26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/10/2557 14:09:44 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 29/10/2557 อนุมัติ17/11/2557

 g  1000-1200 น. การประชุม Joint Working Group โครงการ Thailand-China (บุญจิรา โทร. 3910) [20 คน]
[26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/11/2557 8:03:07 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 14/11/2557 อนุมัติ17/11/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะทำงาน รมว.วท. (ดร.ดำริ สุโขธนัง) [10 คน]
[26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 7/11/2557 10:25:17 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 7/11/2557 อนุมัติ17/11/2557

  พฤ. 27 พฤศจิกายน 2557

 g  1000-1300 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/57 [27 คน]
[27 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/10/2557 9:45:30 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 24/10/2557    อนุมัติ  17/11/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/57 [22 คน]
[27 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/10/2557 9:46:36 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 24/10/2557    อนุมัติ  17/11/2557

  ศ. 28 พฤศจิกายน 2557

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. ครั้งที่ 9/2557 [25 คน]
[28 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 4/11/2557 13:03:04 โดย นายวสุพันธ์ วงษ์ดี โทร. 02-401-9889 ext.5932]

 ยืนยัน 4/11/2557    อนุมัติ  4/11/2557

 g  1330-1700 น. ประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวง [10 คน]
[28 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/11/2557 15:34:31 โดย อาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ โทร. 563]

 ยืนยัน 25/11/2557    อนุมัติ  26/11/2557

  ส. 29 พฤศจิกายน 2557
 
  อา. 30 พฤศจิกายน 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin