กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
24 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 166 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561-25 กุมภาพันธ์ 2561
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 19 กุมภาพันธ์ 2561

 g  0830-1800 น. ประชุมผู้ประกอบขอรับทุน / สกน.4073 [30 คน] [15 คน]
[19 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 15/2/2561 12:21:28 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 15/2/2561    อนุมัติ  15/2/2561

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2561 [13 คน]
[19 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/2/2561 10:26:26 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 2/2/2561    อนุมัติ  5/2/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมคัดเลือก ชพ [10 คน]
[19 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/1/2561 14:18:12 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 24/1/2561    อนุมัติ  5/2/2561

  อ. 20 กุมภาพันธ์ 2561

 g  0930-1600 น. ประชุมคกก.ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง Co-working จำนวน 5 มหาวิทยาลัย [20 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 9/2/2561 9:29:45 โดย สิริพร สร้อยภู่ระย้า โทร. 4052]

 ยืนยัน 9/2/2561    อนุมัติ  9/2/2561

 g  1330-1600 น. ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2/สมิตรา 4059 [40 คน]
[20 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/2/2561 14:59:01 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 14/2/2561    อนุมัติ  16/2/2561

  พ. 21 กุมภาพันธ์ 2561

 g  0800-1230 น. เตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะทำงานพิจารณาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน [10 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/2/2561 10:39:21 โดย ชัชฎาพร มีศรี โทร. 023333941]

 ยืนยัน 19/2/2561    อนุมัติ  19/2/2561

 g  0800-1700 น. ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สป.วท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 [43 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 19/2/2561 9:38:08 โดย ชัชฎาพร มีศรี โทร. 023333941]

 ยืนยัน 19/2/2561    อนุมัติ  19/2/2561

 g  1300-1630 น. GENOMIC THAILAND (แสงดาว 02 6448150 ต่อ 81811) [10 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/2/2561 10:36:57 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 16/2/2561    อนุมัติ  16/2/2561

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/ เพียว 3728 [30 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/2/2561 14:42:10 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 13/2/2561    อนุมัติ  13/2/2561

 g  9000-1200 น. เตรียมข้อมูลการลงตรวจพื้นที่ พว. (Ecci) [10 คน]
[21 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 7/2/2561 16:14:13 โดย อัศนีย์ ศิริพัฒน์ โทร. 3797]

 ยืนยัน 7/2/2561    อนุมัติ  9/2/2561

  พฤ. 22 กุมภาพันธ์ 2561

 g  0800-1200 น. ประชุมหารือเรื่องวากอ/หน้าห้อง ท่าน ปวท./3979 [20 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/2/2561 16:25:36 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 19/2/2561    อนุมัติ  19/2/2561

 g  1330-1630 น. คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 : ประชุมเตรียมงานเปิดตัว "การสร้างกระบวนทัศน์และ หลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย" ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 [20 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/2/2561 10:17:36 โดย อรชีรา เพ็ชร์ช้อย โทร. 3716]

 ยืนยัน 22/2/2561    อนุมัติ  22/2/2561

 g  1600-1700 น. ประชุมคณะกรรมการ ศลช./ หน้า ห้องท่าน รอง ปฐม/ [5 คน]
[22 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/2/2561 10:14:30 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 16/2/2561    อนุมัติ  16/2/2561

  ศ. 23 กุมภาพันธ์ 2561

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อพ. ครั้งที่ 2/2561 [8 คน]
[23 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 9/2/2561 15:22:50 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 9/2/2561    อนุมัติ  15/2/2561

 g  1230-1700 น. ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานชุดโครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยางในเมืองเป้าหมาย นำร่องของประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) (ปฐมาภรณ์ 0816284006) [35 คน]
[23 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/1/2561 11:09:03 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 8/1/2561    อนุมัติ  9/2/2561

  ส. 24 กุมภาพันธ์ 2561
 
  อา. 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin