กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
1 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 123 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559-3 กรกฎาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 27 มิถุนายน 2559

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช. [75 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 17/9/2558 16:30:57 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  15/6/2559

 g  0930-1300 น. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สป.วท. ครั้งที่ 1/2559 [60 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 26/5/2559 9:28:50 โดย ภณิตา เกื้อกูลวงศ์ โทร. 3871]

 ยืนยัน 26/5/2559    อนุมัติ  15/6/2559

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี ครั้งที่ 4/2559 [18 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 19/5/2559 9:45:09 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 19/5/2559    อนุมัติ  15/6/2559

 g  1300-1500 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการซึ่งใช้ ในการปฏิบัติราชการที่ ศวภ.4 ได้รับความเสียหาย [3 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 24/6/2559 9:45:58 โดย มัชฌิมา นันทรัตน์ โทร. 023333958]

 ยืนยัน 24/6/2559    อนุมัติ  24/6/2559

 g  1400-1630 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ สป.วท. ครั้งที่ 1/2559 (ศปท.) [11 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/6/2559 9:15:34 โดย กมลทิพย์ คล้ายสอน โทร. 3762]

 ยืนยัน 6/6/2559    อนุมัติ  15/6/2559

 g  1500-1700 น. ประชุม กวทช. [25 คน]
[27 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/9/2558 16:31:09 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  15/6/2559

  อ. 28 มิถุนายน 2559

 g  0930-1200 น. กก.ตรวจการจัางอาคารมาตร [10 คน]
[28 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/5/2559 11:31:19 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 2/5/2559    อนุมัติ  16/6/2559

 g  0930-1200 น. คณะกรรมการตรวจการจ้างเทคโนธานี [15 คน]
[28 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/6/2559 14:58:40 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 16/6/2559    อนุมัติ  16/6/2559

 g  1000-1400 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2559 [30 คน]
[28 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/5/2559 14:24:01 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 24/5/2559    อนุมัติ  16/6/2559

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญากรพิเศษ [10 คน]
[28 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/6/2559 10:27:27 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 15/6/2559    อนุมัติ  16/6/2559

 g  1400-1600 น. การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 6/59 [15 คน]
[28 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 15/6/2559 9:41:43 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 15/6/2559    อนุมัติ  16/6/2559

  พ. 29 มิถุนายน 2559

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง [5 คน]
[29 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 24/6/2559 14:24:48 โดย น.ส.นันทพร พ่วงแม่กลอง โทร. 3839]

 ยืนยัน 24/6/2559    อนุมัติ  24/6/2559

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโปรแกรมระบบรางฯ คร้ังที่ 3/2559 [25 คน]
[29 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 8/6/2559 9:47:47 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 8/6/2559    อนุมัติ  16/6/2559

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ [7 คน]
[29 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 15/6/2559 10:28:47 โดย น.ส.กาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ โทร. 023333743]

 ยืนยัน 15/6/2559    อนุมัติ  16/6/2559

  พฤ. 30 มิถุนายน 2559

 g  1500-1600 น. ซ่อมหนีไฟ [25 คน]
[30 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/6/2559 11:02:43 โดย เฉิดฉัน จ๋วงพานิช โทร. ]

 ยืนยัน 30/6/2559    อนุมัติ  30/6/2559

  ศ. 1 กรกฎาคม 2559

 g  0830-1700 น. MOST Innovation Award [7 คน]
[1 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 11/5/2559 10:52:24 โดย สิริพร สร้อยภู่ระย้า โทร. 4052]

 ยืนยัน 11/5/2559 อนุมัติ16/6/2559

 g  0830-1700 น. MOST Innovation Award [10 คน]
[1 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/5/2559 10:48:27 โดย สิริพร สร้อยภู่ระย้า โทร. 4052]

 ยืนยัน 11/5/2559 อนุมัติ16/6/2559

 g  0930-1200 น. ประชุมการบริหารจัดการเอกสาร [30 คน]
[1 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/6/2559 14:17:44 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 27/6/2559 อนุมัติ27/6/2559

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ [40 คน]
[1 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/6/2559 16:23:54 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 17/6/2559 อนุมัติ20/6/2559

 g  0930-1200 น. แถลงข่าว"การรับรองฉลากนาโน(NanoQ)"(0836174868ราม) [60 คน]
[1 กรกฎาคม 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 19/5/2559 14:15:39 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 19/5/2559 อนุมัติ19/5/2559

  ส. 2 กรกฎาคม 2559
 
  อา. 3 กรกฎาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin