กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
6 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 71 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559-7 กุมภาพันธ์ 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 1 กุมภาพันธ์ 2559

 g  0900-1200 น. การประชุมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเทคโนธานี [10 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 29/1/2559 14:33:31 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 29/1/2559    อนุมัติ  29/1/2559

 g  0930-1300 น. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2559 [25 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/1/2559 9:39:10 โดย กัญญา ศรีนวลชาติ โทร. 3927]

 ยืนยัน 25/1/2559    อนุมัติ  25/1/2559

 g  0930-1200 น. ตรวจสอบความคืบหน้าการจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ วมว. [9 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/2/2559 9:01:04 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 1/2/2559    อนุมัติ  1/2/2559

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะทำงานรับรองหลักสูตรสาขาสิ่ง แวดล้อม สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [8 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 27/1/2559 10:12:14 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 27/1/2559    อนุมัติ  27/1/2559

 g  1330-1500 น. จัดห้อง [10 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 22/1/2559 16:29:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/1/2559    อนุมัติ  22/1/2559

 g  1400-1700 น. การทบทวนตัวชี้วัดของ วท. ประจำปีงบประมาณ 2560(ท่าน รอง ปกท (สมชาย )เป็นประธาน)อิศรา โทร 3857 [50 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 28/1/2559 10:11:59 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 28/1/2559    อนุมัติ  28/1/2559

 g  1400-1630 น. การประชุมเตรียมการสำหรับการจัดทำแผน G 77 (บุญจิรา โทร. 3910) [10 คน]
[1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 28/1/2559 13:54:22 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 28/1/2559    อนุมัติ  28/1/2559

  อ. 2 กุมภาพันธ์ 2559

 g  0700-1200 น. การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว [60 คน]
[2 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 22/1/2559 16:25:13 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/1/2559    อนุมัติ  22/1/2559

 g  1300-1700 น. คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [30 คน]
[2 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 13/1/2559 16:31:18 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 13/1/2559    อนุมัติ  21/1/2559

 g  1300-1630 น. ประชุม CIO [30 คน]
[2 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/1/2559 15:13:32 โดย น.ส.วิมลทิพย์ อริยะเครือ โทร. 023333814]

 ยืนยัน 18/1/2559    อนุมัติ  21/1/2559

 g  1330-1600 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2559 ของกลุ่มส่วนกลาง [8 คน]
[2 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 20/1/2559 10:47:33 โดย น.ส. ศิริรัตน์ นีสันเทียะ โทร. -]

 ยืนยัน 20/1/2559    อนุมัติ  21/1/2559

  พ. 3 กุมภาพันธ์ 2559

 g  0900-1630 น. การพิจารณาให้การสนับสนุนคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2559 (โทร. 3941: เทพสุดา ) [30 คน]
[3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/1/2559 11:41:54 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 27/1/2559    อนุมัติ  27/1/2559

 g  0930-1630 น. ตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) [10 คน]
[3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 1/2/2559 17:30:32 โดย ศราวุฒิ ทั่งนาค โทร. 3863]

 ยืนยัน 1/2/2559    อนุมัติ  2/2/2559

 g  1030-1330 น. แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี ๒๕๕๙(026448150ต่อ81855ธีร นิตย์) [60 คน]
[3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 18/1/2559 13:09:43 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 18/1/2559    อนุมัติ  18/1/2559

 g  1300-1600 น. การทูตวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (ธนันรดา โทร. 3903) [15 คน]
[3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/1/2559 10:49:37 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 25/1/2559    อนุมัติ  25/1/2559

  พฤ. 4 กุมภาพันธ์ 2559

 g  0930-1230 น. การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลผู้จบการศึกาาระดับปริญญาเอกของประเทศ [50 คน]
[4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/1/2559 16:20:17 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 29/1/2559    อนุมัติ  1/2/2559

 g  1300-1700 น. ประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการ [7 คน]
[4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/1/2559 19:10:48 โดย ขนิษฐา งามเจริญ โทร. 3748]

 ยืนยัน 25/1/2559    อนุมัติ  26/1/2559

 g  1500-1930 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [40 คน]
[4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 1/2/2559 14:42:54 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 1/2/2559    อนุมัติ  1/2/2559

 g  1700-1900 น. ประชุมหารือทีมงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ [15 คน]
[4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/1/2559 9:35:17 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 29/1/2559    อนุมัติ  29/1/2559

  ศ. 5 กุมภาพันธ์ 2559

 g  0900-1600 น. การประชุมคณะทำงานฯ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป [30 คน]
[5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 27/1/2559 14:31:00 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 27/1/2559    อนุมัติ  27/1/2559

 g  0930-1300 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ [40 คน]
[5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 29/1/2559 13:13:22 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 29/1/2559    อนุมัติ  29/1/2559

 g  0930-1430 น. การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการงานด้วย วทน. ในพื้นที่ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2559 [30 คน]
[5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 26/1/2559 16:14:23 โดย เดือนเพ็ญ อาจไธสง โทร. 3950]

 ยืนยัน 26/1/2559    อนุมัติ  27/1/2559

 g  1430-1700 น. คณะทำงานแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล วว.(025779382ศรีสุดา) [20 คน]
[5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 27/1/2559 14:14:34 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 27/1/2559    อนุมัติ  27/1/2559

  ส. 6 กุมภาพันธ์ 2559
 
  อา. 7 กุมภาพันธ์ 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin