กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
25 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 61 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558-29 พฤศจิกายน 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 23 พฤศจิกายน 2558

 g  0800-1400 น. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย (อคพน) เรื่อง innovative startups [50 คน]
[23 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 17/11/2558 15:04:35 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/11/2558    อนุมัติ  18/11/2558

 g  0900-1200 น. หารือความปลอยภัยของ สป.วท. [10 คน]
[23 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/11/2558 8:47:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 23/11/2558    อนุมัติ  23/11/2558

 g  1500-1800 น. กลุ่ม 1 SMEs ผู้จอง : อุสา เกษมศักดิ์ชัย โทร.025647000 ต่อ 1560 [40 คน]
[23 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 19/11/2558 10:28:18 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 19/11/2558    อนุมัติ  19/11/2558

 g  1500-1830 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2558 [9 คน]
[23 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/10/2558 14:06:26 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 29/10/2558    อนุมัติ  5/11/2558

  อ. 24 พฤศจิกายน 2558

 g  0900-1500 น. เสวนา วิชาการไข้เลือดออก(สวทช.026448150ต่อ81811) [60 คน]
[24 พฤศจิกายน 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 15/11/2558 8:33:14 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/11/2558    อนุมัติ  15/11/2558

 g  1000-1200 น. ประชุมคณะทำงานและเลขานุการ PMQA [40 คน]
[24 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 17/11/2558 9:41:42 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 17/11/2558    อนุมัติ  17/11/2558

 g  1100-1400 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ [30 คน]
[24 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/11/2558 13:55:39 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 9/11/2558    อนุมัติ  10/11/2558

 g  1330-1600 น. ประชุมคณกรรมการบริหารบุคลากรใน สป. และ สร.วท. [7 คน]
[24 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 4/11/2558 15:49:53 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 4/11/2558    อนุมัติ  10/11/2558

  พ. 25 พฤศจิกายน 2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการเทคโนธานี [30 คน]
[25 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 3/11/2558 16:36:11 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 3/11/2558 อนุมัติ5/11/2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 15 ครั้งที่ 13/2558 [20 คน]
[25 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/11/2558 15:44:12 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 12/11/2558 อนุมัติ16/11/2558

 g  1000-1330 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2558 [25 คน]
[25 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/10/2558 13:01:33 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 27/10/2558 อนุมัติ5/11/2558

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนฯ (ปกท.วท. เป็นประธาน) [15 คน]
[25 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/10/2558 17:03:15 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 29/10/2558 อนุมัติ5/11/2558

  พฤ. 26 พฤศจิกายน 2558

 g  0900-1200 น. ประชุมคำสั่งการผู้บริหาร [40 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/10/2558 11:06:35 โดย นายกวี วชิราพัศ โทร. 3735]

 ยืนยัน 21/10/2558    อนุมัติ  5/11/2558

 g  0930-1200 น. ติดตามผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการ วมว. (( น.ส.ฉัตต์ธิดา บุญโต ) เป็นประธาน) ศราวุฒิ โทร.3863 [9 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/11/2558 15:30:43 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 23/11/2558    อนุมัติ  23/11/2558

 g  1100-1300 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การส่งเสริมการวิจัยและ พัมนา) ปี 2560 (Super Cluster / กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย/มุ่งเป้า)/อิศรา (สน.) โทร. 3857 [25 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/11/2558 11:24:22 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1330-1630 น. ประชุม สสวทท. และ สส. [35 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 9/11/2558 17:00:27 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 9/11/2558    อนุมัติ  10/11/2558

 g  1330-1800 น. ประชุมคณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานเพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลตาม ข้อ 8ฯ กลุ่มที่ 4 คณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. [30 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 4/11/2558 9:24:02 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 4/11/2558    อนุมัติ  5/11/2558

 g  1330-1730 น. การประชุมคณะทำงานบูรณาการการทำงานด้านต่างประเทศของ วท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ [30 คน]
[26 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 23/11/2558 11:59:17 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 23/11/2558    อนุมัติ  23/11/2558

  ศ. 27 พฤศจิกายน 2558

 g  0930-1200 น. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการดูแลด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สป.วท. ครั้งที่ 2/2558 และคณะ ทำงานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สป.วท. 2/2558 [40 คน]
[27 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 3/11/2558 15:47:26 โดย ขนิษฐา งามเจริญ โทร. 3748]

 ยืนยัน 3/11/2558    อนุมัติ  5/11/2558

 g  1300-1700 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [35 คน]
[27 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 30/10/2558 16:07:51 โดย นายกวี วชิราพัศ โทร. 3735]

 ยืนยัน 30/10/2558    อนุมัติ  5/11/2558

  ส. 28 พฤศจิกายน 2558
 
  อา. 29 พฤศจิกายน 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin