กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
28 สิงหาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 290 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559-28 สิงหาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 22 สิงหาคม 2559

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช. [75 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 17/9/2558 16:29:35 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  18/8/2559

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ครั้งที่ 2/2559 ปกท.วท. เป็น ประธานการประชุม [15 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/8/2559 15:50:15 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 17/8/2559    อนุมัติ  17/8/2559

 g  1000-1200 น. Thailand science park [10 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 18/8/2559 13:27:02 โดย กมลชนก เถื่อนสุริยะ โทร. 4051]

 ยืนยัน 18/8/2559    อนุมัติ  18/8/2559

 g  1000-1400 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2559 [30 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 29/7/2559 0:36:52 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 29/7/2559    อนุมัติ  15/8/2559

 g  1200-1400 น. ประชุมคณะทำงาน OTOP [15 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/8/2559 10:14:56 โดย มัชฌิมา นันทรัตน์ โทร. 023333958]

 ยืนยัน 17/8/2559    อนุมัติ  17/8/2559

 g  1500-1700 น. ประชุม กวทช. [25 คน]
[22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/9/2558 16:29:45 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  18/8/2559

  อ. 23 สิงหาคม 2559

 g  1000-1200 น. ประชุมติดตามงานก่อสร้าง มว [15 คน]
[23 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/8/2559 13:34:54 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 16/8/2559    อนุมัติ  16/8/2559

 g  1000-1600 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ จงขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 [18 คน]
[23 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2559 13:15:04 โดย สิริพร สร้อยภู่ระย้า โทร. 4052]

 ยืนยัน 9/8/2559    อนุมัติ  15/8/2559

  พ. 24 สิงหาคม 2559

 g  0830-1400 น. ขายของทอดตลาด (สค.ต้า) [100 คน]
[24 สิงหาคม 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 3/8/2559 15:23:16 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 3/8/2559    อนุมัติ  3/8/2559

 g  0900-1200 น. ทบทวนสมรรถนะข้าราชการ สป.วท. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล(IDP) [5 คน]
[24 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 3/8/2559 14:46:22 โดย สุภัทรา มานะพงศ์ โทร. 3749]

 ยืนยัน 3/8/2559    อนุมัติ  3/8/2559

 g  1300-1630 น. การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้าน ว. และ ท. ไทย-ฮังการี (อัจจิมา โทร. 3901) [20 คน]
[24 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/7/2559 10:23:48 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 29/7/2559    อนุมัติ  3/8/2559

 g  1330-1600 น. จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ จังหวัด นครราชสีมา [20 คน]
[24 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/8/2559 10:04:09 โดย น.ส.วาริณี หนันตะ โทร. -]

 ยืนยัน 24/8/2559    อนุมัติ  25/8/2559

  พฤ. 25 สิงหาคม 2559

 g  0830-1030 น. เตรียมห้องประชุม [10 คน]
[25 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/8/2559 16:44:07 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 9/8/2559    อนุมัติ  9/8/2559

 g  0900-1600 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จำกัด ชุดที่ 16 ครั้งที่ 9/2559 [20 คน]
[25 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 18/8/2559 13:42:35 โดย พรพรรณ พงษ์พันธ์ โทร. 3970]

 ยืนยัน 18/8/2559    อนุมัติ  18/8/2559

 g  1100-1630 น. การประชุมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [80 คน]
[25 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/8/2559 15:56:31 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/8/2559    อนุมัติ  17/8/2559

 g  1400-1630 น. การประชุมทำงานด้านกีฟ้า วท.(สมาน) [40 คน]
[25 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 2/8/2559 10:14:07 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 2/8/2559    อนุมัติ  3/8/2559

  ศ. 26 สิงหาคม 2559

 g  0800-1230 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2559 [35 คน]
[26 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 6/7/2559 19:08:50 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 6/7/2559    อนุมัติ  15/8/2559

 g  0900-1230 น. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์ควบคุม สาขาจุลินทรีย์ [8 คน]
[26 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 24/8/2559 14:14:12 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 24/8/2559    อนุมัติ  25/8/2559

 g  0900-1600 น. หารือ หลักสูตร Startup (เตรียมการแถลงข่าว 2 กันยายน 2559) [10 คน]
[26 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/8/2559 16:29:40 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 26/8/2559    อนุมัติ  26/8/2559

  ส. 27 สิงหาคม 2559
 
  อา. 28 สิงหาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin