กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
24 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 71 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2559-24 กรกฎาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 18 กรกฎาคม 2559
 
  อ. 19 กรกฎาคม 2559
 
  พ. 20 กรกฎาคม 2559
 
  พฤ. 21 กรกฎาคม 2559

 g  0900-1200 น. คณะอนุกรรมการสรรหา ผศลช. [7 คน]
[21 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 15/6/2559 13:53:02 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/6/2559    อนุมัติ  30/6/2559

 g  0900-1200 น. ทดสอบ VDO Conference [15 คน]
[21 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/7/2559 14:46:08 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 14/7/2559    อนุมัติ  14/7/2559

 g  0930-1330 น. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สสวทท [20 คน]
[21 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 20/7/2559 10:36:32 โดย ชนยา พูลภักตร์ โทร. 6001]

 ยืนยัน 20/7/2559    อนุมัติ  21/7/2559

 g  1300-1630 น. ประชุมหารือคณะทำงาน Agenda STEM Workforce [25 คน]
[21 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 12/7/2559 19:32:46 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. 02-3333864]

 ยืนยัน 12/7/2559    อนุมัติ  13/7/2559

  ศ. 22 กรกฎาคม 2559

 g  0800-0930 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง [10 คน]
[22 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/7/2559 11:54:28 โดย สุรีย์ญา วัฒนธงชัย โทร. 319]

 ยืนยัน 1/7/2559    อนุมัติ  1/7/2559

 g  0930-1200 น. ประชุม Exhibitor Meeting มหกรรมวิทย์ ครั้ง 2/2559 [100 คน]
[22 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 12/7/2559 16:07:51 โดย น.ส.ปวีณา สังข์ศรีอินทร์ โทร. -]

 ยืนยัน 12/7/2559    อนุมัติ  12/7/2559

 g  1300-1700 น. คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. ครั้งที่ 7-2559 [15 คน]
[22 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 14/7/2559 13:35:14 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 14/7/2559    อนุมัติ  14/7/2559

 g  1400-1600 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [15 คน]
[22 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 22/7/2559 8:27:18 โดย นายกวี วชิราพัศ โทร. 3735]

 ยืนยัน 22/7/2559    อนุมัติ  22/7/2559

 g  1430-1700 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร [25 คน]
[22 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/6/2559 13:30:12 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 16/6/2559    อนุมัติ  30/6/2559

  ส. 23 กรกฎาคม 2559
 
  อา. 24 กรกฎาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin