กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
20 ตุลาคม 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 115 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560-22 ตุลาคม 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 16 ตุลาคม 2560

 g  0900-1600 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ/3010 [15 คน]
[16 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 12/10/2560 17:02:37 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 12/10/2560    อนุมัติ  12/10/2560

 g  1330-1630 น. การประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชlสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ [60 คน]
[16 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 10/10/2560 11:06:12 โดย ธนะชัย พละการมย์ โทร. ]

 ยืนยัน 10/10/2560    อนุมัติ  12/10/2560

  อ. 17 ตุลาคม 2560

 g  0900-1230 น. ประชุม คกก.สสวทท./ ตุ้ย 6001 [10 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 12/10/2560 17:10:21 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 12/10/2560    อนุมัติ  12/10/2560

 g  1000-1200 น. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ [12 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/10/2560 15:39:10 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 16/10/2560    อนุมัติ  16/10/2560

 g  1030-1300 น. ประชุมผู้บริหาร สป.วท. [40 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/9/2560 15:41:52 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 18/9/2560    อนุมัติ  18/9/2560

 g  1200-1430 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 1/2560 [10 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/10/2560 15:15:49 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 6/10/2560    อนุมัติ  11/10/2560

 g  1400-1630 น. ประชุม คกก.วินัย/ปส. [6 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 11/10/2560 14:39:51 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 11/10/2560    อนุมัติ  11/10/2560

 g  1400-1630 น. การประชุมมอบหมายภารกิจการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ วท. ประจำปี พ.ศ. 2560 [50 คน]
[17 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 4/10/2560 17:41:06 โดย สุรางค์ สมพงษ์ โทร. ]

 ยืนยัน 4/10/2560    อนุมัติ  5/10/2560

  พ. 18 ตุลาคม 2560

 g  0800-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานใน สังกัด วท. ครั้งที่ 20/2560 (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รวท. เป็นประธาน) (สทอภ.เจ้าภาพ) [80 คน]
[18 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/9/2560 8:09:27 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 5/10/2560    อนุมัติ  11/10/2560

 g  0900-1700 น. ขอบคุณผู้สนับสนุนและฉลองความสำเร็จนักศึกษาในการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ของนักศึกษาระดับนานาชาติ/ เนคเทค สมศรี/02-56409600 ต่อ 2330-40 (เริ่มงาน 13.00 น.) [50 คน]
[18 ตุลาคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 2/10/2560 13:54:08 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 2/10/2560    อนุมัติ  2/10/2560

 g  1300-1630 น. ประชุม คณะกรรมการ สสวทท./ตุ้ย 6001 [20 คน]
[18 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 11/10/2560 18:17:56 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 11/10/2560    อนุมัติ  11/10/2560

 g  1500-1700 น. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 3/2560 [20 คน]
[18 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 28/9/2560 14:41:55 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 28/9/2560    อนุมัติ  28/9/2560

  พฤ. 19 ตุลาคม 2560

 g  0900-1300 น. การประชุมเตรียมค่าย YTS ขององค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ [5 คน]
[19 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 11/10/2560 12:09:01 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 11/10/2560    อนุมัติ  13/10/2560

 g  0930-1200 น. ประชุม คตป./นก. 3962 [15 คน]
[19 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/9/2560 14:40:07 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 25/9/2560    อนุมัติ  25/9/2560

  ศ. 20 ตุลาคม 2560

 g  0930-1200 น. ปรึกษาหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม ม.44 ปี 2561 [12 คน]
[20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/10/2560 9:57:43 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 11/10/2560 อนุมัติ13/10/2560

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) [25 คน]
[20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 9/10/2560 15:39:52 โดย พรทิพย์ เพิ่มวรัญญู โทร. 4084]

 ยืนยัน 9/10/2560 อนุมัติ13/10/2560

 g  1300-1600 น. ประชุมชี้แจงความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการของ วท. ปี 2562/สมิตรา 4059 [40 คน]
[20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 19/10/2560 9:47:06 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 19/10/2560 อนุมัติ19/10/2560

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2560 [15 คน]
[20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 11/10/2560 11:44:03 โดย ชลิตา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 11/10/2560 อนุมัติ13/10/2560

 g  1400-1800 น. สัมภาษณ์งาน [5 คน]
[20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/10/2560 11:15:08 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 81811]

 ยืนยัน 19/10/2560 อนุมัติ19/10/2560

  ส. 21 ตุลาคม 2560
 
  อา. 22 ตุลาคม 2560
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin