กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 กรกฎาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 97 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2557-27 กรกฎาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 21 กรกฎาคม 2557

 g  0800-1400 น. ทดสอบ VDO Conference [10 คน]
[21 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/7/2557 16:27:21 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 17/7/2557    อนุมัติ  17/7/2557

 g  0900-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ครั้งที่ 4/2557 [15 คน]
[21 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/6/2557 12:40:10 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 24/6/2557    อนุมัติ  9/7/2557

 g  1400-1630 น. การประชุมคณะทำงาน CATTC ครั้งที่ 6/2557 (ทรรศน์ไท โทร. 3910 ) [15 คน]
[21 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 18/6/2557 8:11:36 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 18/6/2557    อนุมัติ  20/6/2557

  อ. 22 กรกฎาคม 2557

 g  0830-1630 น. ระดมสมองเพื่อผู้สูงอายุ [50 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/5/2557 9:30:26 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 27/5/2557    อนุมัติ  9/7/2557

 g  0830-1200 น. ทดสอบVDO [10 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 21/7/2557 14:21:33 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 21/7/2557    อนุมัติ  22/7/2557

 g  0930-1200 น. การประชุมปรึกษาหารือ กรณีการใช้อาคาร ปส. เขตจตุตักร [15 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/7/2557 11:35:37 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 2/7/2557    อนุมัติ  15/7/2557

 g  1300-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สทน. ครั้งที่ 3/2557 [20 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/7/2557 14:42:42 โดย นายวสุพันธ์ วงษ์ดี โทร. 02-401-9889 ext.5932]

 ยืนยัน 10/7/2557    อนุมัติ  15/7/2557

 g  14.0-16.3 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. [40 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 17/7/2557 13:03:32 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 17/7/2557    อนุมัติ  17/7/2557

 g  1500-1700 น. ประชมเตรียมการแนวทางความร่วมมืออาเซียน ณ จ.ชลบุรี T.3904 (สวามิตรี) [10 คน]
[22 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/7/2557 9:18:52 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 21/7/2557    อนุมัติ  21/7/2557

  พ. 23 กรกฎาคม 2557

 g  0930-1200 น. ปรึกษาหารือตัวชี้วัดคำรับรองฯ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [15 คน]
[23 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 18/7/2557 10:01:53 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 18/7/2557    อนุมัติ  18/7/2557

 g  1330-1630 น. การประชุม Gteen GDP(สวทช.025646700ต่อ3344ดวงกมล) [30 คน]
[23 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 13/6/2557 12:59:01 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 13/6/2557    อนุมัติ  13/6/2557

  พฤ. 24 กรกฎาคม 2557

 g  0830-1630 น. ประชุมโต๊ะกลมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว [50 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/5/2557 14:00:15 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 27/5/2557    อนุมัติ  23/6/2557

 g  0930-1400 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/57 [30 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/6/2557 10:47:45 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 18/6/2557    อนุมัติ  23/6/2557

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2(ท่าน ปกท. วท. เป็นประธาน)วิลาวรรณ โทร. 3849 [15 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/7/2557 13:53:46 โดย เยาวลักษณ์ หาญจริยากูล โทร. ]

 ยืนยัน 21/7/2557    อนุมัติ  21/7/2557

 g  1000-1200 น. ประชุมหารือด้านเทคนิค [7 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 24/7/2557 10:03:16 โดย บังอรเอื้อมงคลชัย โทร. ]

 ยืนยัน 24/7/2557    อนุมัติ  24/7/2557

 g  1400-1700 น. การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น [7 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/7/2557 14:17:05 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 17/7/2557    อนุมัติ  18/7/2557

 g  1430-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1/57 [23 คน]
[24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/6/2557 10:47:04 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 20/6/2557    อนุมัติ  23/6/2557

  ศ. 25 กรกฎาคม 2557

 g  0930-1200 น. ประชุมปรึกษาหารือ สบ. [10 คน]
[25 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 18/7/2557 11:06:17 โดย น.ส.ชุติมา สุจิตวรสาร โทร. 023333971]

 ยืนยัน 18/7/2557    อนุมัติ  18/7/2557

 g  1400-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อพ. [25 คน]
[25 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/7/2557 10:26:27 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 21/7/2557    อนุมัติ  21/7/2557

  ส. 26 กรกฎาคม 2557
 
  อา. 27 กรกฎาคม 2557

 g  0930-1630 น. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมปถัมภ์ราชา(ผู้ประสาน 0814466086ฉัตร ชัย) [45 คน]
[27 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/7/2557 10:14:57 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 9/7/2557    อนุมัติ  9/7/2557

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin