กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
26 พฤษภาคม 2558 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 90 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558-31 พฤษภาคม 2558
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 25 พฤษภาคม 2558

 g  0930-1200 น. คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่สหรัฐ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน ปกท.วท. (ฐมา ภรณ์ โทร. 3897) [15 คน]
[25 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/5/2558 13:32:58 โดย สมศรี ก่ำเสน โทร. 3892]

 ยืนยัน 7/5/2558    อนุมัติ  7/5/2558

 g  0930-1200 น. ประชุม คณะกรรมการ อพวช. [15 คน]
[25 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/4/2558 13:57:04 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 24/4/2558    อนุมัติ  7/5/2558

 g  1000-1200 น. การพัฒนาบุคคลลากร [10 คน]
[25 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/5/2558 10:08:02 โดย ขนิษฐา งามเจริญ โทร. 3748]

 ยืนยัน 21/5/2558    อนุมัติ  21/5/2558

 g  1030-1230 น. most one stop service [15 คน]
[25 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุม 4 A วันที่จอง 22/5/2558 9:47:18 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 22/5/2558    อนุมัติ  22/5/2558

 g  1330-1700 น. ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 20/8-58 [10 คน]
[25 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/5/2558 9:08:30 โดย อาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ โทร. 563]

 ยืนยัน 1/5/2558    อนุมัติ  7/5/2558

  อ. 26 พฤษภาคม 2558

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทน. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ [30 คน]
[26 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 13/5/2558 14:05:30 โดย นายวสุพันธ์ วงษ์ดี โทร. 02-401-9889 ext.1162]

 ยืนยัน 13/5/2558 อนุมัติ14/5/2558

 g  1000-1200 น. ประชุมกลุ่มพัฒนา สห. [7 คน]
[26 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/5/2558 16:34:38 โดย วราภรณ์ เสนาบุตร โทร. ]

 ยืนยัน 25/5/2558

 g  1000-1600 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2558 [30 คน]
[26 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 27/4/2558 17:26:50 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 27/4/2558 อนุมัติ7/5/2558

  พ. 27 พฤษภาคม 2558

 g  1030-1700 น. จัดสถานที่เตรียมความพร้อม งานสัมมนาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยการใช้งาน คอมพิวเตอร์ [25 คน]
[27 พฤษภาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 9/4/2558 15:50:20 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 9/4/2558    อนุมัติ  9/4/2558

 g  1300-1630 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร [40 คน]
[27 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 30/3/2558 11:26:42 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 30/3/2558    อนุมัติ  7/5/2558

  พฤ. 28 พฤษภาคม 2558

 g  0830-1400 น. งานสัมมนาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยการใช้งานคอมพิวเตอร์ [120 คน]
[28 พฤษภาคม 2558 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 9/4/2558 15:53:16 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 9/4/2558    อนุมัติ  9/4/2558

 g  0900-1200 น. การประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการ [20 คน]
[28 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 22/5/2558 9:36:07 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/5/2558    อนุมัติ  22/5/2558

 g  1300-1700 น. คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 3/2558(สวทช.025646900ต่อ2328นวลปรางค์) [50 คน]
[28 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 15/5/2558 16:34:02 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 15/5/2558    อนุมัติ  15/5/2558

  ศ. 29 พฤษภาคม 2558

 g  0900-1200 น. ประชุม สห. [20 คน]
[29 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 22/5/2558 9:23:12 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 22/5/2558    อนุมัติ  22/5/2558

 g  0930-1200 น. ทดสอบVDO [10 คน]
[29 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/5/2558 8:17:05 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 22/5/2558    อนุมัติ  22/5/2558

 g  1600-1900 น. เตรียมการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ [50 คน]
[29 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 24/4/2558 9:18:28 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 24/4/2558    อนุมัติ  8/5/2558

 g  1630-1900 น. ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ ครั้งที่ 1/2558 [8 คน]
[29 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 22/5/2558 10:46:25 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 22/5/2558    อนุมัติ  22/5/2558

  ส. 30 พฤษภาคม 2558
 
  อา. 31 พฤษภาคม 2558
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin