กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
24 ตุลาคม 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 69 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557-26 ตุลาคม 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 20 ตุลาคม 2557

 g  0800-0900 น. ผสสนก. ประชุมหารือร่วมกับ เลขาธิการ กปร. [8 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 18/10/2557 15:20:16 โดย น.ส.ชลสรัญ โมลีชาติ โทร. 026427132 ต่อ 215]

 ยืนยัน 18/10/2557    อนุมัติ  19/10/2557

 g  0800-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 [70 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 25/12/2556 11:25:09 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  7/10/2557

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั้งที่ 4/2557 [25 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 9/10/2557 10:58:02 โดย น.ส.ชลสรัญ โมลีชาติ โทร. 026427132 ต่อ 215]

 ยืนยัน 9/10/2557    อนุมัติ  9/10/2557

 g  0930-1200 น. ประชุมหารือเรื่องการต่างประเทศของ วท. T.3904 สวามิตรี [25 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 14/10/2557 15:00:18 โดย ดวงดาว โพธิ์ขี โทร. 732]

 ยืนยัน 14/10/2557    อนุมัติ  15/10/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. [25 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/10/2557 20:15:49 โดย ภูษิต โพธิ์แสง โทร. ]

 ยืนยัน 14/10/2557    อนุมัติ  15/10/2557

 g  1400-1700 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 [30 คน]
[20 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 25/12/2556 11:25:24 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 25/12/2556    อนุมัติ  7/10/2557

  อ. 21 ตุลาคม 2557

 g  0930-1200 น. ประชุมประชาสัมพันธ์ สบ. [12 คน]
[21 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/10/2557 15:13:19 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 17/10/2557    อนุมัติ  17/10/2557

 g  0930-1300 น. นักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว และท ตามความ ต้องการของ สป.วท พบผู้บริหาร วท. [20 คน]
[21 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 2/10/2557 14:24:07 โดย นางสาววัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ โทร. -]

 ยืนยัน 2/10/2557    อนุมัติ  6/10/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะทำงานเครื่องเร่งอนุภาคฯ (E-beam) [10 คน]
[21 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/10/2557 11:19:10 โดย ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ โทร. 3979]

 ยืนยัน 2/10/2557    อนุมัติ  3/10/2557

 g  1330-1700 น. ประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ครั้งที่ 13/1-58 [10 คน]
[21 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/10/2557 10:32:26 โดย อาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ โทร. 563]

 ยืนยัน 2/10/2557    อนุมัติ  7/10/2557

  พ. 22 ตุลาคม 2557

 g  0930-1200 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงิน [6 คน]
[22 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 21/10/2557 10:25:52 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 21/10/2557    อนุมัติ  22/10/2557

 g  1000-1330 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2557 [26 คน]
[22 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/10/2557 13:52:36 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 7/10/2557    อนุมัติ  7/10/2557

 g  1330-1600 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงิน [6 คน]
[22 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 16/10/2557 14:35:35 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 16/10/2557    อนุมัติ  16/10/2557

 g  1330-1630 น. การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2557 [23 คน]
[22 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/10/2557 13:54:06 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 7/10/2557    อนุมัติ  7/10/2557

 g  1400-1930 น. การประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท.ครั้งที่๓/๒๕๕๗(ท่าน รมว. วท.เป็นประธาน) [110 คน]
[22 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/10/2557 14:42:10 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 20/10/2557    อนุมัติ  20/10/2557

  พฤ. 23 ตุลาคม 2557
 
  ศ. 24 ตุลาคม 2557

 g  0930-1200 น. การประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐินพระราชทาน วท. ประจำปี พ.ศ. 2557 [30 คน]
[24 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/10/2557 15:05:15 โดย นางสาวชลิศา ทรัพย์พร โทร. -]

 ยืนยัน 7/10/2557 อนุมัติ7/10/2557

 g  1000-1300 น. คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๗ [35 คน]
[24 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/10/2557 15:36:06 โดย สว่าง แสนพรมมา โทร. 1144]

 ยืนยัน 7/10/2557 อนุมัติ7/10/2557

 g  1030-1200 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ ต้น (ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม) [11 คน]
[24 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 16/10/2557 17:21:43 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 16/10/2557 อนุมัติ17/10/2557

 g  1300-1630 น. ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วท. [45 คน]
[24 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 7/10/2557 10:09:35 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 7/10/2557 อนุมัติ7/10/2557

  ส. 25 ตุลาคม 2557
 
  อา. 26 ตุลาคม 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin