กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
4 ธันวาคม 2559 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 89 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559-4 ธันวาคม 2559
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 28 พฤศจิกายน 2559

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช. [75 คน]
[28 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 17/9/2558 16:27:21 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  11/10/2559

 g  0930-1300 น. ประชุมคณะกรรมการ อพวช. [15 คน]
[28 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/11/2559 11:19:37 โดย น.ส.ประทุม ป้อมงาม โทร. 025779999 ต่อ 1854]

 ยืนยัน 1/11/2559    อนุมัติ  2/11/2559

 g  1500-1700 น. ประชุม กวทช. [25 คน]
[28 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 17/9/2558 16:27:33 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 17/9/2558    อนุมัติ  11/10/2559

  อ. 29 พฤศจิกายน 2559

 g  0930-1200 น. ประชุม อ.ก.พ. สป.วท. ครั้งที่ 3/2559 [15 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 2/11/2559 14:05:39 โดย น.ส. ศรีนภา กล่ำคำ โทร. 3754]

 ยืนยัน 2/11/2559    อนุมัติ  2/11/2559

 g  1000-1330 น. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2559 สภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [28 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 2/11/2559 13:09:51 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 2/11/2559    อนุมัติ  2/11/2559

 g  1130-1330 น. ประชุมเตรียมการ JC4 ไทย อินเดีย [12 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 23/11/2559 11:48:30 โดย กมลรัตน์ ทองประไพ โทร. 339]

ยังไม่มีการยืนยัน

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/25560 [35 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 22/11/2559 10:58:44 โดย กัญญา ศรีนวลชาติ โทร. 3927]

 ยืนยัน 22/11/2559    อนุมัติ  23/11/2559

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สชวท. [15 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 21/11/2559 11:06:55 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 21/11/2559    อนุมัติ  23/11/2559

 g  1400-1800 น. การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวทน.กับประเทศในประชาคมอาเซียน [50 คน]
[29 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 31/10/2559 17:25:16 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 31/10/2559    อนุมัติ  2/11/2559

  พ. 30 พฤศจิกายน 2559

 g  1300-1700 น. ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 (ท่าน รมว.วท. เป็นประธาน) [40 คน]
[30 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 20/10/2559 13:08:49 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 20/10/2559    อนุมัติ  27/10/2559

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ครั้งที่ 5/59/วิภาดา 3865/7/11/59 [35 คน]
[30 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 7/11/2559 8:46:07 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 7/11/2559    อนุมัติ  7/11/2559

  พฤ. 1 ธันวาคม 2559

 g  0800-1400 น. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) [100 คน]
[1 ธันวาคม 2559 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 28/11/2559 15:36:06 โดย เสาวนีย์ สระบัว โทร. ]

 ยืนยัน 28/11/2559    อนุมัติ  28/11/2559

 g  1400-1600 น. ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล [15 คน]
[1 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/11/2559 7:30:35 โดย นายอลงกต ภูริเวทย์ โทร. -]

 ยืนยัน 30/11/2559    อนุมัติ  30/11/2559

  ศ. 2 ธันวาคม 2559

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ [35 คน]
[2 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 25/11/2559 10:33:10 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 25/11/2559    อนุมัติ  29/11/2559

 g  1000-1200 น. ประชุมการนำเสนอเรื่องโซล่าเซล และหลอด LED ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [10 คน]
[2 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 24/11/2559 15:48:39 โดย บุศรา แย้มเกษร โทร. ]

 ยืนยัน 2/12/2559    อนุมัติ  2/12/2559

 g  1030-1200 น. การประชุมดำเนินการกิจกรรม (สนามม้า) [8 คน]
[2 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 2/12/2559 9:36:57 โดย เพชรรัตน์ นกอยู่ โทร. 316]

 ยืนยัน 2/12/2559    อนุมัติ  2/12/2559

 g  1400-1630 น. ประชุมหารือ start up [15 คน]
[2 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 1/12/2559 13:42:09 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 1/12/2559    อนุมัติ  1/12/2559

  ส. 3 ธันวาคม 2559
 
  อา. 4 ธันวาคม 2559
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin