กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
18 มกราคม 2560 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 28 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560-22 มกราคม 2560
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 16 มกราคม 2560

 g  0900-1630 น. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก ของกระทรวงคมนาคมมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปกของ สป.วท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [8 คน]
[16 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 22/12/2559 10:18:20 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 22/12/2559    อนุมัติ  22/12/2559

 g  0900-1630 น. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปก ของกระทรวงคมนาคมมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปกของ สป.วท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [8 คน]
[16 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 22/12/2559 10:17:50 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 22/12/2559    อนุมัติ  22/12/2559

 g  1330-1630 น. คณะทำงานเพื่อนำผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 4/2560 [40 คน]
[16 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 28/12/2559 9:37:01 โดย กัญญา ศรีนวลชาติ โทร. 3927]

 ยืนยัน 28/12/2559    อนุมัติ  4/1/2560

  อ. 17 มกราคม 2560

 g  0930-1200 น. แผนที่กลยุทธ์ สนย./มนกานต์ 3856 [35 คน]
[17 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 10/1/2560 14:08:06 โดย ธนกร สร้อยสิงห์ โทร. ]

 ยืนยัน 10/1/2560    อนุมัติ  10/1/2560

 g  0930-1200 น. ประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง [35 คน]
[17 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 6/1/2560 14:04:00 โดย เพชรรัตน์ นกอยู่ โทร. 316]

ยังไม่มีการยืนยัน

  พ. 18 มกราคม 2560

 g  0800-1700 น. ประชุม กวทช [50 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 14/12/2559 9:49:03 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 14/12/2559 อนุมัติ15/12/2559

 g  0800-1300 น. ประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ครั้งที่ 2/2560 (ดร.อรรชกา สีบุญ เรือง รมว.วท. เป็นประธาน) (มว. เจ้าภาพ) [80 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 10/1/2560 13:54:21 โดย นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐ โทร. 023333709]

 ยืนยัน 10/1/2560 อนุมัติ10/1/2560

 g  0900-1300 น. ประชุมเรื่องการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจโครงการยกระดับโอทอปด้วย วทน. [20 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 17/1/2560 9:48:58 โดย เนตรนภา สารสร้อย โทร. -]

 ยืนยัน 18/1/2560

 g  0930-1230 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน [3 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 12/1/2560 14:55:17 โดย น.ส.นันทพร พ่วงแม่กลอง โทร. 3839]

 ยืนยัน 12/1/2560 อนุมัติ13/1/2560

 g  1200-1700 น. คุยกันฉันท์วิทย์ [50 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 9/1/2560 12:54:28 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 9/1/2560 อนุมัติ9/1/2560

 g  1300-1700 น. เพื่อจัดประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศทางด้านนาโน เทคโนโลยี/นายธนากร เจริญรัตน์ 02 564-7100 ต่อ 6626 , 086-654-4568 [21 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 14/12/2559 10:03:13 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 14/12/2559 อนุมัติ14/12/2559

 g  1300-1600 น. คณะทำงาน สสวทท. /ตุ้ย [20 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 6/1/2560 12:34:37 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

 ยืนยัน 6/1/2560 อนุมัติ9/1/2560

 g  1400-1700 น. ประชุม กวทช [10 คน]
[18 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 20/12/2559 11:03:28 โดย น.ส.มนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข โทร. 025647000 ต่อ 1591]

 ยืนยัน 20/12/2559 อนุมัติ20/12/2559

  พฤ. 19 มกราคม 2560

 g  0800-1200 น. ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 (รัฐมนตรีเป็นประธาน) [40 คน]
[19 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 23/12/2559 13:21:49 โดย ขัติยานี กลิ่นมาลัย โทร. 025775100 ต่อ 4216]

 ยืนยัน 23/12/2559    อนุมัติ  27/12/2559

 g  0900-1700 น. การเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) [40 คน]
[19 มกราคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 5/1/2560 14:16:04 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 5/1/2560    อนุมัติ  5/1/2560

 g  1300-1630 น. ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรีอนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 [20 คน]
[19 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 10/1/2560 10:25:02 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 10/1/2560    อนุมัติ  10/1/2560

 g  1400-1600 น. การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย- ลาว ครั้งที่ ๒ (JC Thai–Lao PDR) [35 คน]
[19 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 6/12/2559 13:33:15 โดย นรินทร ทับแสง โทร. 3901]

 ยืนยัน 6/12/2559    อนุมัติ  9/12/2559

 g  1600-1800 น. ประชุมคณะจัดทำ VTR ผลงาน วท. [20 คน]
[19 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/1/2560 14:48:33 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 18/1/2560  

  ศ. 20 มกราคม 2560

 g  0800-1500 น. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) [100 คน]
[20 มกราคม 2560 ห้องโถงชั้น 1 วันที่จอง 5/1/2560 14:16:36 โดย นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ โทร. -]

 ยืนยัน 5/1/2560    อนุมัติ  5/1/2560

 g  0930-1300 น. คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และ การจัดการสารเคมีอันตราย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ [20 คน]
[20 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 16/12/2559 17:56:23 โดย ชลิศา ทรัพย์พร โทร. 3010,3020,3891]

 ยืนยัน 16/12/2559    อนุมัติ  20/12/2559

 g  1100-1400 น. ประชุมคณะทำงานร่วมรัฐ เอกชน ประชาชน ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (D1) )/ท่าน รมว.วท เป็น ประธาน /สนช ฝ่ายเลขาฯ [40 คน]
[20 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 18/1/2560 15:29:18 โดย ชมภารี ชมภูรัตน์ โทร. 0 2354 4466 ต่อ 234]

 ยืนยัน 18/1/2560  

 g  1330-1630 น. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนย. [6 คน]
[20 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 30/12/2559 10:05:20 โดย น.ส.อารีรัตน์ แตงเที่ยง โทร. -]

 ยืนยัน 30/12/2559    อนุมัติ  4/1/2560

  ส. 21 มกราคม 2560
 
  อา. 22 มกราคม 2560

 g  0800-1600 น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ [30 คน]
[22 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 16/1/2560 9:44:52 โดย อรพรรณ ม่วงมณี โทร. -]

ยังไม่มีการยืนยัน

= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin