กลับสู่หน้าหลัก ลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอก ค้นหาหนังสือ

ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป้นต้นไปให้ทุกท่านไปใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
  1. มีการใส่สัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายคำพูด("") เครื่องหมาย '' ในช่องของการกรอกข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. การเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป โดยไม่มีการใช้งาน หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วเปิดหน้าจอค้างไว้นานเกินไป(กว่า 15 นาที) โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้นในระบบ ท่านต้อง ออกจากระบบก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

  รายชื่อหน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน ฟังบรรยายสรุป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรมสารบรรณทหาร กองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด)
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
  10. กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  12. กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)

      ช่องทางการสื่อสารเพื่อกาจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ช่วยกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ได้ที่

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่งอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2 (ระบบภายในและภายนอก) มีการออกเลข และการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการติดตามหนังสือ การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด และทันสถานการณ์
  3. เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงทุกระดับ สามารถทำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (One Stop Service) ลดขั้นตอนการทำงาน
  4. เพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในระบบราชการ
  6. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้สามารถเข้าสู่ e-Government ในอนาคต
  ทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
   หน้าห้องผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก
   ลงทะเบียนหนังสือส่ง
   ตรวจสอบ สั่งพิมพ์ หนังสือส่ง
  สถิติทะเบียนหนังสือรับ-ส่งภายนอก
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายวัน
   รายงานสถิติการรับ-ส่งหนังสือรายบุคคล
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียน
   รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.วท.

  ตัวชี้วัดที่ 2 ตอบสนองภายใน 15 วัน
   รายงานการตอบสนองตามหน่วยงาน

  ระบบรายงานเอกสาร
   พิมพ์เอกสารหนังสือรับภายนอกตามหน่วยงาน

  ระบบอื่น ๆ
   ปฏิทินนัดหมาย รัฐมนตรี
   ระบบจองห้องประชุม(E-Meeting)
   มาตรฐานการให้บริการห้องประชุม
3 กันยายน 2557 ขณะนี้เวลา :


[ ขณะนี้มีคนออนไลน์ 82 คน. ]

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
* รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากส่วนใหญ่จะมีความยาว 7-12 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM
เว็บไซต์โครงการ
ระบบ Paperless ระบบการจองรถ สป.วท. ระบบติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการความรู้ สป.วท. ## MOST KM สำนักงานรัฐมนตรี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ


ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557-7 กันยายน 2557
g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1   g ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2   g ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม   g ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1   g ห้องโถงชั้น 1
  จ. 1 กันยายน 2557

 g  0830-1230 น. ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาและติดตามการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยการประเมินความยั่งยืนของระบบ การผลิตมันสำปะหลัง อ้อย น้ำตาลทราย และพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง อ้อย และน้ำตาลทรายไทย [40 คน]
[1 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/8/2557 10:26:56 โดย น.ส.สิริวรรณ สุนทรศารทูล โทร. 02 6448150 ต่อ 228]

 ยืนยัน 1/8/2557    อนุมัติ  4/8/2557

 g  1000-1200 น. ประชุม อ.ก.พ.สป.วท. ครั้งที่ 2/2557 [12 คน]
[1 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 25/8/2557 13:52:31 โดย น.ส.ปิยาภรณ์ โรจน์เจียง โทร. 738]

 ยืนยัน 25/8/2557    อนุมัติ  26/8/2557

  อ. 2 กันยายน 2557

 g  0930-1200 น. ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชพ ครั้งที่ 5/2557 [10 คน]
[2 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 22/8/2557 14:00:48 โดย น.ส. ทิพย์สิรี สุวิมล โทร. -]

 ยืนยัน 22/8/2557    อนุมัติ  25/8/2557

 g  1330-1630 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. [25 คน]
[2 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 29/8/2557 8:55:39 โดย บังอรเอื้อมงคลชัย โทร. ]

 ยืนยัน 29/8/2557    อนุมัติ  29/8/2557

  พ. 3 กันยายน 2557

 g  0930-1230 น. การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ ครั้งที่ 10/2557 [7 คน]
[3 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม วันที่จอง 19/8/2557 15:12:12 โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ โทร. 735]

 ยืนยัน 19/8/2557 อนุมัติ19/8/2557

  พฤ. 4 กันยายน 2557

 g  1400-1630 น. ประชุมหารือคณะกรรมการสถิติรายสาขา [20 คน]
[4 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 วันที่จอง 28/8/2557 14:52:25 โดย นางสาวลักษณี พูลภักตร์ โทร. 3874]

 ยืนยัน 28/8/2557    อนุมัติ  29/8/2557

  ศ. 5 กันยายน 2557

 g  0930-1330 น. ประชุมคณะอนกรรมการสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2557 [40 คน]
[5 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 2/9/2557 13:25:27 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 2/9/2557  

 g  0930-1430 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2557 [35 คน]
[5 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่จอง 27/8/2557 15:12:49 โดย นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย โทร. 521]

 ยืนยัน 27/8/2557    อนุมัติ  28/8/2557

 g  1330-1630 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. [40 คน]
[5 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันที่จอง 1/9/2557 16:21:47 โดย ปราโมทย์ ป้องสุธาธาร โทร. ]

 ยืนยัน 1/9/2557    อนุมัติ  2/9/2557

  ส. 6 กันยายน 2557
 
  อา. 7 กันยายน 2557
 
= ทาง สป.วท. เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้       = ยืนยันการใช้ห้องประชุม
ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
แจ้งข้อผิดพลาด e-mail : ekapong@most.go.th
admin